Adam Bosiacki


Adam Bosiacki w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Adam Cezary Bosiacki (ur. 1968 w Warszawie) – polski prawnik, historyk i teoretyk prawa, profesor nauk prawnych, profesor zwyczajny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, adwokat, redaktor naczelny Przeglądu Prawniczego Uniwersytetu Warszawskiego[4].

Spis treści

Życiorys | edytuj kod

W 1998 na podstawie pracy pt. "Bolszewicka" koncepcja systemu i źródeł prawa. Prawo rewolucyjnej Rosji 1917-1921 uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji UW stopień naukowy doktora nauk prawnych. W 2008 na tym samym Wydziale na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. Od naturalizmu do etatyzmu. Doktryny samorządu terytorialnego Drugiej Rzeczypospolitej otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych[5].

W styczniu 2016 został profesorem nauk prawnych[5][6]. W październiku 2018 objął stanowisko profesora zwyczajnego Uniwersytetu Warszawskiego[7].

Dłuższe stypendia i staże naukowe odbył w Niemczech (Uniwersytet w Trewirze, Max Planck Institut für europäische Rechtsgeschichte we Frankfurcie nad Menem,Uniwersytet w Tybindze), Londynie (kilkakrotnie London School of Economics and Political Science) i w Stanach Zjednoczonych (dwukrotnie Uniwersytet Harvarda, Hoover Institute, Stanford University z którym współpracuje, Washington University in St. Louis, Biblioteka Kongresu w Waszyngtonie)[8]. Od 2015 roku także wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego[9].

30 marca 2016 został powołany przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego w skład Zespołu Ekspertów do Spraw problematyki Trybunału Konstytucyjnego, który otrzymał za zadanie podjęcie kwestii powodujących zaistniały w 2015 kryzys wokół TK[10] (zespół złożył raport 1 sierpnia 2016)[11]. Z Zespołu Ekspertów do Spraw problematyki Trybunału Konstytucyjnego odszedł przed zakończeniem prac tego gremium (w raporcie z działalności Zespołu nie występuje nazwisko prof. A. Bosiackiego)[12].

Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego jest dyrektorem Instytutu Nauk o Państwie i Prawie oraz kierownikiem Katedry Historii Doktryn Polityczno-Prawnych.

W działalności naukowej zajmuje się zagadnieniami historii Rosji i ZSRR, dziejami prawa Europy Środkowo-Wschodniej, historią administracji w tym samorządu terytorialnego i korporacyjnego, dziejami myśli prawnej (zwłaszcza nowożytnej), prawem porównawczym (głównie publicznym), dziejami nauki. Autor kilku monografii i kilkudziesięciu artykułów naukowych; redaktor naukowy serii wydawniczej "Klasycy Myśli Prawnej". Redaktor tematyczny i członek rady redakcyjnej Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem[13].

Wybrane publikacje | edytuj kod

Monografie | edytuj kod

 • Konstytucjonalizm rosyjski. Historia i współczesność, Warszawa 2013 (współautor, wraz z Hubertem Izdebskim).
 • Utopia – władza – prawo. Doktryna i koncepcje prawne bolszewickiej Rosji, 1917-1921, wyd. II, Warszawa 2012.
 • Od naturalizmu do etatyzmu. Doktryny samorządu terytorialnego Drugiej Rzeczypospolitej, 1918-1939, Warszawa 2006.

Redakcja naukowa prac | edytuj kod

 • Leon Petrażycki, Polityka prawa cywilnego i ekonomia polityczna, tłumaczenie Paweł Kosiński, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Redakcja Naukowa, wstęp, przypisy, Warszawa 2017.
 • Normatywizm a współczesna nauka prawa. Redakcja Naukowa, wstęp, przypisy, artykuł w języku angielskim, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017.
 • Benjamin Constant, O monarchii konstytucyjnej i rękojmiach publicznych, t. I-II, tłumaczył Wincenty Niemojowski, reedycja książki z 1831 roku, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Redakcja Naukowa, wstęp, przypisy, Warszawa 2016.
 • Hans Kelsen, Czysta teoria prawa, według wyd. II, redakcja naukowa, wstęp, Warszawa 2014.
 • Nowe zarządzanie publiczne i „public governance” w Polsce i w Europie, redakcja A. Bosiacki, H. Izdebski, A. Nelicki i I. Zachariasz, Liber, Warszawa 2010.
 • Walentin Lubaszyc, Ewolucja państwa jako politycznej instytucji społecznej – Redakcja naukowa, wstęp do wydania polskiego, Warszawa 2010.
 • Ludwik Gumplowicz, Prawodawstwo polskie względem Żydów, według wydania polskiego z 1887 roku, redakcja naukowa, wstęp, przypisy, Warszawa 2008.
 • Robert von Mohl, Encyklopedia umiejętności politycznych, t. I-II, według wydania polskiego z 1864-1865 roku, przekład Antoni Białecki, redakcja naukowa, wstęp, przypisy, Warszawa 2003.
 • Herbert Spencer, Jednostka wobec państwa, reedycja wydania z 1887 r., redakcja naukowa, wstęp, przypisy, Warszawa 2002.

Publikacje polskojęzyczne | edytuj kod

 • Źródła prawa a rewolucja. [w]: Źródła prawa. Teoria i praktyka. Redakcja nauk. T. Giaro, wyd. Wolters Kluwer Polska 2017, s. 66-74.
 • Wydział Prawa Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1869-1915 [w]: Zarys dziejów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wyd. 2 poprawione i uzupełnione, red. G. Bałtruszajtys, Wyd. Wolters Kluwer Polska 2016.
 • Stanisław Ehrlich [w]: Monumenta Universitatis Varsoviensis 1816-2016. Portrety uczonych. Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego po 1945 [roku], litery A-K, red. nauk. A. Baraniewski, W. Tygielski, A. K. Wróblewski, Warszawa 2016, s. 303-311.
 • Edward Lipiński [w]: Monumenta Universitatis Varsoviensis 1816-2016. Portrety uczonych. Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego po 1945 [roku], litery L-R, red. nauk. A. Baraniewski, W. Tygielski, A. K. Wróblewski, Warszawa 2016, s. 94-98.
 • Hans Kelsen, Czysta teoria prawa, według wyd. II, redakcja naukowa, wstęp, Warszawa 2014
 • Samodzierżawie a konstytucjonalizm. Dylematy kształtowania rosyjskiego konstytucjonalizmu w latach 1905-1917, Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, Wrocław 2013, s. 7-59.
 • Koncepcje prawa Gabriela Szerszeniewicza a ich znajomość w Polsce, Prawo prywatne ponad granicami. Księga pamięci Profesora Gabriela Szerszeniewicza w setną rocznicę śmierci, 2013, artykuł.
 • Egalitaryzm a elitaryzm w klasycznej koncepcji państwa prawnego w Niemczech XIX wieku, Księga życia i twórczości. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Romanowi A. Tokarczykowi, 2013, artykuł.
 • Konstytucjonalizm rosyjski. Historia i współczesność, Warszawa 2013 (współautor, wraz z Hubertem Izdebskim).
 • Utopia – władza – prawo. Doktryna i koncepcje prawne bolszewickiej Rosji, 1917-1921, wyd. II, Warszawa 2012.
 • Polscy prawnicy w Rosji przed 1917 rokiem: wybrane koncepcje teorii i praktyki prawa, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, vol. LVIII, 1, Sectio G, Ius, 2011, s. 157-173.
 • Udział polskich uczonych poza granicami kraju w tworzeniu kierunków sowietologii po drugiej wojnie światowej, Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi, Wrocław 2011, nr. 33, s. 329-340.
 • Podstawowe instytucje prawa państw totalitarnych. Zarys typologii, Przegląd Prawa i Administracji, Wrocław 2011, nr. 87, s. 153-163.
 • Moralność publiczna w koncepcji ustroju mieszanego w starożytności: Arystoteles, Polibiusz, Cyceron, Moralność i władza jako kategorie myśli politycznej, [w:] Moralność i władza jako kategorie myśli politycznej, Warszawa 2011, s. 144-156.
 • Walentin Lubaszyc, Ewolucja państwa jako politycznej instytucji społecznej – Redakcja naukowa, wstęp do wydania polskiego, Warszawa 2010.
 • Ewolucja doktryny „konstytucjonalizmu radzieckiego” 1918-1991, [w:] Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi, Wrocław 2010, z. 32, s. 243-260.
 • Między nihilizmem prawnym a socjalistycznym normatywizmem. Z rozważań nad koncepcją prawa państwa stalinowskiego, [w:] O prawie i jego dziejach księgi dwie. Studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czerdziestopięciolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin, 2010, s. 13-28.
 • Strategiczne zarządzanie w sferze publicznej a zagadnienia teorii prawa: cele i kierunki ewolucji, [w:] Nowe zarządzanie publiczne i „public governance” w Polsce i w Europie, Warszawa 2010, część książki z własnym tytułem.
 • Polskie szkoły samorządu terytorialnego w dwudziestoleciu międzywojennym i ich wpływ na koncepcje samorządu terytorialnego po 1989 roku, [w:] Dwadzieścia lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2010, rozdział.
 • Nowe zarządzanie publiczne i „public governance” w Polsce i w Europie, redakcja A. Bosiacki, H. Izdebski, A. Nelicki i I. Zachariasz, Liber, Adam Bosiacki, Hubert Izdebski, Aleksander Nelicki, Igor Zachariasz, Warszawa 2010.
 • Z zagadnień teorii samorządu terytorialnego w Polsce południowej do 1939 roku, [w:] Państwo, prawo, społeczeństwo w dziejach Europy Środkowej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Ciągwie w siedemdziesięciolecie urodzin, Kraków 2009, s. 73-84.
 • Z zagadnień koncepcji państwa prawnego w myśli niemieckiej XIX w., [w:] Pro bono Rei Publicae. Księga jubileuszowa Profesora Michała Pietrzaka, Warszawa 2009, s. 41-47.
 • Doktryny samorządu terytorialnego II Rzeczypospolitej, [w:] Na szlakach Niepodległej. Polska myśl polityczna i prawna w latach 1918-1939, Wrocław 2009, s. 277-290.
 • Ludwik Gumplowicz, Prawodawstwo polskie względem Żydów, według wydania polskiego z 1887 roku, redakcja naukowa, wstęp, przypisy, Warszawa 2008.
 • Wydział Prawa Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1869-1915, [w:] Zarys dziejów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 1808-2008. Praca zbiorowa pod red. Grażyny Bałtruszajtys, Warszawa 2008.
 • Profesorowie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, pod red. Grażyny Bałtruszajtys, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2008 (współautor).
 • Z zagadnień tradycji wolności w ujęciu doktryn konserwatywnego liberalizmu, [w:] Kultura i myśl polityczno-prawna. Materiały z VII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Doktryn Politycznych i Prawnych, s.83-90, artykuł.
 • Władza municypalna w ujęciu Beniamina Constanta a teorie podziału władzy, [w:] Studia Iuridica, Warszawa 2008, t. 48, s. 341-347, artykuł.
 • GUŁag w radzieckim systemie represji. Rozważania wokół książki Stanisława Ciesielskiego, "Dzieje Najnowsze", R. XXXVIII, 2006, nr 3 (recenzja).
 • Od naturalizmu do etatyzmu. Doktryny samorządu terytorialnego Drugiej Rzeczypospolitej, 1918-1939, Warszawa 2006,
 • Niektóre aspekty rosyjskiej historiografii o Ławrientiju Berii, "Dzieje Najnowsze", R. XXXVII, 2005 nr 4 (recenzja).
 • Robert von Mohl, Encyklopedia umiejętności politycznych, t. I-II, według wydania polskiego z 1864-1865 roku, przekład Antoni Białecki, redakcja naukowa, wstęp, przypisy, Warszawa 2003.
 • Herbert Spencer, Jednostka wobec państwa, reedycja wydania z 1887 r., redakcja naukowa, wstęp, przypisy, Warszawa 2002.
 • Konstytucja Rosji, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1997, wyd. II: Warszawa 2000: wstęp (s. 3-37). Broszura.
 • Konstytucja Albanii, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1997, wyd. II: Warszawa 2000: wstęp (wyd. z 1997) i przekład (z języka angielskiego) Karty Praw stanowiącej część konstytucji. Broszura.
 • Alexis de Tocqueville, Dawny ustrój i rewolucja, Wstęp F. Furet, przekład H. Szumańska-Grossowa, Kraków 1994, Fundacja Stefana Batorego, wyd. Znak; w: "Państwo i Prawo", 1995 r., zeszyt 12 (recenzja).

Publikacje obcojęzyczne | edytuj kod

 • Formirovanie pervogo totalitarnogo gosudarstva. Pravovaja sistiema v načale bolševistskoj revolucii (oktjabr 1917-1921) i ee posledstvija. W: Rossijskaja Revolucia i konstitucia. Materialy Meždunarodnoj naučnoj konferencji, 24 oktjabrja 2017 g., Moskwa 2017.
 • Katyn Keeps Its Secrets, Hoover Digest. Research and Opinion on Public Policy, s. 109-113, 2014.
 • The Unfinished Business of Katyn, Hoover Digest, Stanford University Press, 2012 No. 1.
 • Nacjonalnyje i prowincjonalnyje trendy razwitia rossijskoj gosudarstwiennoj własti, Monografija, Wyd. Nauka, Moskwa 2013, praca zbiorowa (15 autorów), ss. 327 (współautor; autorzy zrezygnowali ze wskazywania numerów stron).
 • Andrei Yanuarevich Vyshinsky: Paragon of the Totalitarian Conception of the Law and Political Organisation, [w:] Totalitarian and Authoritarian Regimes in Europe. Legacies and Lessons from the Twentieth Century, Berghahn Books: New York – Oxford 2006, s. 177-187.
 • The 1861 Emancipation Manifesto of Tzar Alexander II, [w:] Adam Bosiacki (ed.), Hubert Wajs (ed.), Marek Wąsowicz, Rafał Witkowski (ed.), Małgorzata Znojek, The Monuments of Human Rights, vol. I, Warsaw 2008, s. 241-256.
 • Decree of the Council of People's Commissars of 1917 (Decree on Court Number One), [w:] Adam Bosiacki, Hubert Wajs (ed.), Marek Wąsowicz, Rafał Witkowski (ed.), Małgorzata Znojek, op. cit., s. 281-290.
 • Union of Soviet Socialist Republics Constitution of 1936, [w:]: Adam Bosiacki, Hubert Wajs (ed.), Marek Wąsowicz, Rafał Witkowski (ed.), Małgorzata Znojek, op. cit., s. 299-314.
 • Roman Law in Totalitarian Systems of the 20th Century: the USSR, Italy and Germany (case study), [w:] Au-delà des Frontieres. Mèlanges de dront romain offers à Witold Wołodkiewicz, Varsovie 2000, vol. I, s.131-138. W języku polskim opublikowane w postaci: Prawo rzymskie w systemach totalitarnych XX wieku. Przypadek ZSRR, Włoch i Niemiec (zarys problematyki), Studia Iuridica, vol. XXXVII, 1999, s. 7-13.
 • Konvergencia kontinental’noj i anglosaskoj pravovoj sistemy v uslovjach globalizacii: zamečania i perspektivy [w:] Perspektivy vzaimodejstvia nacjonal’nychpravowych sistem w uslov’jach globalizacii i regionalizacii, Rostów nad Donem (Rosja)  2010,
 • Relikty stalinizma v Polše posle 1956 goda: nekatorye voprosy prava i političeskogo stroja, [w:] Polša-SSSR 1945-1989: izbrannye političeskie problemy, nasledie prošlogo, Wydawnictwo Nauka, Moskwa 2005, s. 268-280.  
 • Poljaki i russkije na Juridiczeskom fakul’tietie Warszawskogo Uniwiersitieta w 1869-1915. Nabroski po obszczijej istorii [w:] Uczenyje zapiski Jużnogo Fiedieral’nogo Uniwiersitieta. Juridiczeskij Fakul’tiet, Vypusk szestoj: jubiliejnyj, Rostów nad Donem, 2007, s.39-46.
 • Strategičeskie upravlenie w publičnoj sfere z točki zrenia teorii prava: celi i napravlenia evolucii, [w:] Nauka i Obrazowanie: Chozjajstvo i Ekonomika, Predprinimatel’stvo, Pravo i Upravlenie, "Naučno-Praktičeskij Žurnal", 2011 Nr 12 (18), s. 7-15, Rostów nad Donem, Rosja (ISSN 2219-0279).

Przypisy | edytuj kod

 1. Adam Bosiacki. hoover.org. [dostęp 2016-09-29].
 2. Adam Bosiacki. fau.de. [dostęp 2018-12-14].
 3. Adam Bosiacki. ius.uzh.ch. [dostęp 2020-05-10].
 4. Kolegium Redakcyjne – Przegląd Prawniczy UW [dostęp 2019-02-08]  (pol.).
 5. a b Prof. dr hab. Adam Cezary Bosiacki, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2016-02-23] .
 6. 78 nowych profesorów odebrało akty nominacyjne. prezydent.pl. [dostęp 2016-02-23].
 7. Uchwała Nr 363 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia na stanowiska profesorów w trybie awansu, Monitor Uniwersytetu Warszawskiego poz. 290.
 8. Adam Bosiacki, Hubert Izdebski. gildia.pl. [dostęp 2016-09-25].
 9. Adam Bosiacki – o autorze - Ewolucjonizm a rewolucjonizm w doktrynach polityczno-prawnych, www.profinfo.pl [dostęp 2020-05-10]  (pol.).
 10. Spotkanie Zespołu Ekspertów do Spraw problematyki TK. sejm.gov.pl, 31 marca 2016. [dostęp 2016-03-31].
 11. Zespół Kuchcińskiego przedstawił raport. "Wiele stwierdzeń Komisji Weneckiej ma charakter błędów bądź przeinaczeń". wyborcza.pl, 1 sierpnia 2016. [dostęp 2016-08-03].
 12. Raport zespołu ekspertów ds. problematyki TK. sejm.gov.pl, 15 lipca 2016. [dostęp 2017-01-04].
 13. Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS), sfzh.sjol.eu [dostęp 2019-02-08] .
Kontrola autorytatywna (osoba):
Na podstawie artykułu: "Adam Bosiacki" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy