Centralny Zarząd Służby Więziennej


Centralny Zarząd Służby Więziennej w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Centralny Zarząd Służby Więziennej – mieści się w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 37a.

Spis treści

Działy | edytuj kod

Kierownictwo[1] | edytuj kod

 • gen. SW Jacek Kitliński – Dyrektor Generalny Służby Więziennej
 • płk Artur Dziadosz – zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
 • płk Andrzej Leńczuk – zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej[2]
 • ppłk Krzysztof Stefanowski – zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej[3]

Biuro Dyrektora Generalnego | edytuj kod

Biuro Dyrektora Generalnego (wcześniej Biuro Prezydialne) odpowiedzialne jest za:

 • sporządzanie analiz i informacji dotyczących więziennictwa
 • kontakty z krajowymi i międzynarodowymi organami Służby Więziennej
 • pozyskiwanie środków pomocowych
 • tworzenie projektów finansowanych dla środków pomocowych
 • prace nad przystosowaniem prawa o Służbie Więziennej do wymogów Unii Europejskiej
 • współpracę jednostek Służby Więziennej z instytucjami, organami i organizacjami pozarządowymi
 • obsługę prasową Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
 • obsługę sekretarską i administracyjną Dyrektora Generalnego Służby Więziennej i jego zastępców
 • kadry (m.in. gospodarka etatami i funduszem wynagrodzeń)
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • kierowanie rozwojem zawodowym personelu
 • sprawowanie nadzoru nad szkoleniem personelu
 • za organizację świadczeń socjalnych
 • rozpatrywanie skarg, próśb i wniosków pracowników Służby Więziennej
 • nadzór nad zagadnieniami związanymi z odpowiedzialnością dyscyplinarną funkcjonariuszy
 • zbieranie i analiza informacji o przestępczości w pracowników
 • nadzór nad Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej, ośrodkami doskonalenia kadr oraz Zakładem Budżetowym Usług Wypoczynkowych CZSW
 • nadzorowanie zadań z zakresu medycyny pracy.

W 2010 r. do zakresu obowiązków biura weszły też zadania zlikwidowanego Biura Kadr i Szkoleń.

Biuro Budżetu | edytuj kod

Biuro Budżetu odpowiedzialne jest za:

 • planowanie i nadzór nad budżetem Służby Więziennej i Centralnego Zarządu
 • sporządzanie analiz i informacji dotyczących działalności finansowej
 • nadzór finansowy i kontrola finansowo-gospodarcza
 • realizację zadań dysponenta środków budżetu państwa III stopnia
 • rachunkowość Centralnego Zarządu.

Biuro Ochrony i Spraw Obronnych | edytuj kod

Biuro prowadzi nadzór nad jednostkami organizacyjnymi w zakresie porządku i bezpieczeństwa oraz kontroluje poziom realizacji zadań obronnych.

Biuro Kontroli i Inspekcji | edytuj kod

Biuro Kontroli i Inspekcji jest odpowiedzialne za:

 • inicjowanie, planowanie i przeprowadzanie kontroli jednostek organizacyjnych Służby Więziennej
 • nadzór nad przestrzeganiem przez jednostki Służby Więziennej przepisów w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli
 • rozpatrywanie skarg, próśb i wniosków w sprawach osadzonych.

Biuro Kwatermistrzowsko-Inwestycyjne | edytuj kod

Biuro Kwatermistrzowsko-Inwestycyjne (wcześniej Biuro Kwatermistrzowskie) odpowiedzialne jest za:

 • planowanie zaopatrzenia w środki techniczne i obsługę gospodarczą
 • nadzór nad całokształtem działalności kwatermistrzowskiej jednostek organizacyjnych Służby.

Biuro Informacji i Statystyki | edytuj kod

Biuro Informacji i Statystyki CZSW jest odpowiedzialne za:

Biuro składa się z:

 • Zespołu Informacji
 • Zespołu Operatorów Bazy Danych.

Biuro Prawne | edytuj kod

Biuro Prawne jest odpowiedzialne za obsługę prawną Dyrektora Generalnego i jego zastępców oraz ochronę prawną Centralnego Zarządu.

Biuro Penitencjarne | edytuj kod

Biuro Penitencjarne odpowiedzialne jest za:

 • nadzór organizacyjny i merytoryczny nad stosowaniem środków i metod oddziaływania penitencjarnego
 • inicjowanie kierunków pracy penitencjarnej
 • administracyjne wykonywanie tymczasowego aresztowania i kar oraz środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności
 • transportowanie osadzonych.

Biuro Służby Zdrowia | edytuj kod

Zakres działania Biura Służby Zdrowia:

 • organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie:
 • zadania z zakresu medycyny pracy w stosunku do funkcjonariuszy i osadzonych
 • prowadzenie statystyki dotyczącej działalności więziennej służby zdrowia
 • podział na jednostki organizacyjne środków finansowych przeznaczonych na opiekę zdrowotną
 • współdziałanie z pozawięziennymi zakładami opieki zdrowotnej
 • sprawowanie nadzoru nad:
  • warunkami zdrowotnymi, żywienia i sanitarnymi
  • gospodarką lekami i sprzętem medycznym
  • orzecznictwem lekarskim wykonywanym w zakładach karnych i aresztach śledczych
  • działalnością naczelnych lekarzy okręgowych inspektoratów oraz kierowników aptek
  • postępowaniami wyjaśniającymi dotyczącymi zgonów osadzonych.

Biuro Emerytalne | edytuj kod

Biuro Emerytalne jest odpowiedzialne za:

 • ustalanie prawa do emerytury i wysokości świadczeń pieniężnych i innych świadczeń i ich wysokości (na podstawie odrębnych przepisów zwolnionym ze służby funkcjonariuszom Służby Więziennej oraz członkom ich rodzin)
 • dokonywanie wypłat emerytur
 • waloryzację wypłacanych świadczeń
 • dokonywanie potrąceń i egzekucji ze świadczeń pieniężnych
 • opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących zaopatrzenia emerytalnego
 • rozpatrywanie skarg i wniosków
 • prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej
 • prowadzenie informatycznej bazy danych dotyczącej osób uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego.

Wydział Informatyzacji i Łączności | edytuj kod

Do zadań Wydziału Informatyzacji i Łączności należy m.in.:

 • planowanie i projektowanie nowych rozwiązań w dziedzinie technik komputerowych oraz nadzór nad ich wdrażaniem
 • administrowanie siecią komputerową, serwerami usług komputerowych, bazami danych
 • dbanie o bezpieczeństwo sieci.

Zespół Ochrony Informacji Niejawnych | edytuj kod

Zespół Ochrony Informacji Niejawnych odpowiada za:

 • realizację zadań w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • nadzór nad ochroną i przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych
 • przeprowadzanie postępowań sprawdzających.

Zespół do spraw Funduszy Europejskich | edytuj kod

Zespół Służby Medycyny Pracy i BHP | edytuj kod

Zespół Audytu Wewnętrznego | edytuj kod

Wydział Przedsiębiorstw Przywięziennych | edytuj kod

W zakres działalności Wydziału Przedsiębiorstw Przywięziennych (wcześniej Zespół ds. Przedsiębiorstw i Zatrudnienia) wchodzi:

Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej Popowo | edytuj kod

Ośrodek położony jest 60 km od Warszawy nad Narwią i Bugiem w miejscowości Popowo-Parcele (w gminie Somianka). Otoczony lasami Puszczy Białej. Dysponuje pokojami gościnnymi, salami seminaryjnymi i konferencyjnymi. Przebywający tam gości mogą skorzystać również z: siłowni, sauny, minigolfa, wypożyczalni rowerów, wypożyczalni łodzi i żaglówek, boiska do koszykówki i siatkówki, kawiarni i stołówki na 300 osób.

Ośrodek mieści się w neogotyckim pałacu z XIX w. Został on wybudowany przez Edmunda Skarżyńskiego na bazie dworu rodziny Popowskich herbu Pobóg. Wokół obiektu znajduje się park krajobrazowy.

Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej | edytuj kod

Jest to jednostka prowadząca szkolenia i kursy doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. Znajduje się ona w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 193-195. Prowadzone są tu szkoły i kursy:

 • Szkoła Oficerska,
 • Szkoła Podoficerska,
 • Szkoła Chorążych,
 • kursy: kierowników działu ochrony, dowódców zmian, dla grup konwojowych, ochronny I i II stopnia oraz kurs instruktorów strzelectwa.

Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach | edytuj kod

Jest to jednostka prowadząca szkolenia i kursy doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. Zajęcia prowadzone są w systemie stacjonarnym, zaocznym i eksternistycznym.

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. Kierownictwo, www.bip.sw.gov.pl [dostęp 2019-06-19] .
 2. Minister Sprawiedliwości powołał nowego zastępcę Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, gov.pl/web/sprawiedliwosc [dostęp 2020-02-15] .
 3. Awanse w więziennictwie. Krzysztof Stefanowski został zastępcą Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, lublin112.pl/ [dostęp 2020-03-19] .

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Centralny Zarząd Służby Więziennej" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy