Dyskusja:PubMed Central/tłumaczenie


Dyskusja:PubMed Central/tłumaczenie w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii < Dyskusja:PubMed Central Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
TŁUMACZENIE Z ARTYKUŁU en:PubMed Central
Tekst oryginalny (ang.) jest wcięty i kolorowy
na zielono są przetłumaczone fragmenty, na czerwono fragmenty nieprzetłumaczone lub niepewne (te fragmenty są podkreślone i w tekście pol. i ang.)).


EN: PubMed Central is a free digital database of full-text scientific literature in biomedical and life sciences. It grew from the online Entrez PubMed biomedical literature search system. PubMed Central was developed by the U.S. National Library of Medicine (NLM) as an online archive of biomedical journal articles.

PubMed Central jest darmową cyfrową bazą danych zawierającą pełne teksty artykułów z literatury naukowej w dziedzinie badań biomedycznych i nauk przyrodniczych. Powstała ona na silniku Entrez, używanym m. in. przez PubMed. PubMed Central został opracowany przez US National Library of Medicine (NLM) jako internetowe archiwum artykułów z czasopism biomedycznych.

EN: The full text of all PubMed Central articles is available free. Some participating publishers, however, delay release of their articles for a set time after paper publication (often six months).

Pełne teksty wszystkich artykułów PubMed Central są dostępne za darmo. Jednak niektórzy wydawcy uczestniczący opóźniają wydanie ich artykułów o określony czas po publikacji papierowej (często o sześć miesięcy).

EN: As of July 2010, the archive contains approximately 1 million items, including articles, editorials and letters. It appears to be growing by at least 7% per year.[citation needed] As of September 2004, PubMed Central, PubMed, and related NLM services were handling approximately 1,300 hits per second, and supplying 1.3 terabytes of data per day.[1]

W lipcu 2010, archiwum zawierało około 1 mln artykułów, artykułów (wstępniaków) oraz listów i jego zasoby wykazują wzrost o co najmniej 7% rocznie[potrzebny przypis]. We wrześniu 2004 r., PubMed Central, PubMed, oraz usługi związane z NLM obsługiwały około 1300 odsłon na sekundę, i dostarczały 1,3 TB danych na dzień[1].

Spis treści

Wdrożenie (en: Adoption)edytuj kod

EN: The repository has grown rapidly, as the U.S. National Institutes of Health's "Policy on Enhancing Public Access to Archived Publications Resulting from NIH-Funded Research"[2] is designed to make all research funded by the National Institutes of Health (NIH) freely accessible to anyone, and, in addition, many publishers are working cooperatively with the NIH to provide free access to their works. In late 2007, the Consolidated Appropriations Act of 2008 (H.R. 2764) was signed into law and included a provision requiring the NIH to modify its policies and require inclusion into PubMed Central complete electronic copies of their peer-reviewed research and findings from NIH-funded research. These articles are required to be included within 12 months of publication. This is the first time the US government has required an agency to provide open access to research and is an evolution from the 2005 policy, in which the NIH asked researchers to voluntarily add the their research to PubMed Central.[3]

Repozytorium gwałtownie rosło od kiedy polityka amerykańskiego National Institutes of Health (NIH) w sprawie poprawy publicznego dostępu do zarchiwizowanych publikacji badań finansowanych ze środków NIH"[2] ma na celu umożliwienie każdemu swobodnego dostępu do wszystkich badań finansowanych przez NIH, a dodatkowo wielu wydawców pracuje wspólnie z NIH, aby zapewnić swobodny dostęp do ich dzieł. Pod koniec 2007 r. został podpisany Consolidated Appropriations Act of 2008 (H.R. 2764) i zawierał przepis zobowiązujący NIH do zmiany swojej polityki wymagając opublikowania w PubMed Central pełnych kopii elektronicznych ich zrecenzowanych badań i wniosków z badań finansowanych prze NIH. Artykuły te muszą być udostępnione w ciągu 12 miesięcy od dnia publikacji. Był to pierwszy raz kiedy rząd USA wymógł na agencji, aby zapewniła swobodny dostęp do badań i był ewolucją polityki z 2005 r., w której NIH prosił naukowców o dobrowolnie dodawanie swoich badań do PubMed Central[3].

EN: A UK version of the PubMed Central system, UK PubMed Central (UKPMC), has been developed by the Wellcome Trust and the British Library as part of a nine-strong group of UK research funders. This system went live in January 2007. The Canadian member of the PubMed Central International network, PubMed Central Canada, was launched in October 2009.

Brytyjska wersja systemu Centralnej PubMed, UK PubMed Central (UKPMC), został opracowany przez Wellcome Trust i Bibliotekę Brytyjską w ramach grupy dziewięciu brytyjskich podmiotów finansujących badania. System uruchomiono w styczniu 2007 roku. Kanadyjski członek sieci PubMed Central International, PubMed Central Canada, został uruchomiony w październiku 2009 roku.

EN: The National Library of Medicine "NLM Journal Publishing Tag Set" journal article markup language is freely available.[4] The Association of Learned and Professional Society Publishers comments that "it is likely to become the standard for preparing scholarly content for both books and journals."[5] A related DTD is available for books.[6] The Library of Congress and the British Library have announced support for the NLM DTD.[7] It has also been popular with journal service providers.[8]

Język znaczników artykułów w czasopismach opracowany przez NLM, "NLM Journal Publishing Tag Set", jest dostępny za darmo[4]. Association of Learned and Professional Society Publishers wypowiedziało się, że "ma on szansę stać się standardem w przygotowaniu akademickim dla książek i czasopism"[5]. Podobne definicje typu dokumentu (DTD) są dostępne dla książek. [6] Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych oraz Biblioteka Brytyjska zapowiedziały wsparcie dla NLM DTD[7]. Język ten jest również popularny wśród wydawców czasopism[8].

Technologia (en:Technology)edytuj kod

EN: Articles are sent to PubMed Central by publishers in XML or SGML, using a variety of article DTDs. Older and larger publishers may have their own established in-house DTDs, but many publishers use the NLM Journal Publishing DTD (see above).

Artykuły są wysyłane do PubMed Central przez wydawców w formacie XML lub SGML, przy użyciu różnych DTD. Starsi i więksi wydawcy mogą mieć swoje własne, wewnętrznie ustalone, DTD ale wielu wydawców wykorzystuje NLM Publishing DTD (patrz wyżej).

EN: Received articles are converted via XSLT to the very similar NLM Archiving and Interchange DTD. This process may reveal errors that are reported back to the publisher for correction. Graphics are also converted to standard formats and sizes. The original and converted forms are archived. The converted form is moved into a relational database, along with associated files for graphics, multimedia, or other associated data. Many publishers also provide PDF of their articles, and these are made available without change.[9]

Otrzymane artykuły są konwertowane przez XSLT do bardzo podobnego NLM Archiving and Interchange DTD. Proces ten może ujawnić błędy, które są zgłaszane do wydawcy do korekty. Grafika jest również konwertowana do standardowych formatów i rozmiarów. Oryginalne i przekonwertowane wersje są archiwizowane. Konwertowane są przenoszone do relacyjnej bazy danych, wraz z towarzyszącymi plikami graficznymi, multimedialnymi lub innymi danych powiązanymi. Wielu wydawców dostarcza również wersje PDF swoich artykułów i te są udostępniane bez zmian[9].

EN: Bibliographic citations are parsed and automatically linked to the relevant abstracts in PubMed, articles in PubMed Central, and resources on publishers' Web sites. PubMed links also lead to PubMed Central. Unresolvable references, such as to journals or particular articles not yet available at one of these sources, are tracked in the database and automatically come "live" when the resources become available.

Przypisy i bibliografie są przetwarzane i automatycznie powiązywane z odpowiadającymi im streszczeniami w PubMed, artykułami w PubMed Central i zasobami na stronach internetowych wydawców. Linki z PubMed również prowadzą do PubMed Central. Odniesienia do czasopism lub do poszczególnych artykułów, które nie są jeszcze dostępne w żadnym z tych źródeł, są śledzone w bazie danych i automatycznie uaktywniane kiedy tylko staną się dostępne.

EN: An in-house indexing system provides search capability, and is aware of biological and medical terminology, such as generic vs. proprietary drug names, and alternate names for organisms, diseases and anatomical parts.

Wewnętrzny system indeksowania zapewnia możliwość wyszukiwania i potrafi obsługiwać terminologię biologiczną i medyczną, jak np. nazwy systematyczne i nazwy własne leków oraz alternatywne nazwy dla organizmów, chorób i struktur anatomicznych.

EN: When a user accesses a journal issue, a table of contents is automatically generated by retrieving all articles, letters, editorials, etc. for that issue. When an actual item such as an article is reached, PubMed Central converts the NLM markup to HTML for delivery, and provides links to related data objects. This is feasible because the variety of incoming data has first been converted to standard DTDs and graphic formats.

Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do czasopisma, automatycznie generowany jest spis treści, pobierając wszystkie artykuły, listy, artykuły, itp. dla tego wydania. Kiedy jakaś zawartość zostaje wybrana (np. artykuł) PubMed Central konwertuje znaczniki NLM do HTML i dostarcza linki do powiązanych danych. Jest to możliwe, ponieważ każde nowe dane są zawsze uprzednio konwertowane do standardowych DTD i formatów graficznych.

EN: In a separate submission stream, NIH-funded authors may deposit articles into PubMed Central using the NIH Manuscript Submission (NIHMS). Articles thus submitted typically go through XML markup in order to be converted to NLM DTD.

Z innej drogi publikacji w PubMed Central mogą skorzystać autorzy badań finansowanych przez NIH, posługując się tzw. NIH Manuscript Submission (NIHMS). Tak przedłożone artykuły zazwyczaj przechodzą przez etap znaczników XML w celu konwersji do NLM DTD.

Odbiór w społeczeństwie (en: Reception )edytuj kod

EN: The Antelman study of open access publishing found that in philosophy, political science, electrical and electronic engineering and mathematics, open access papers had a greater research impact.[10] A randomised trial found that an increase in content downloads of open access papers, with no citation advantage over subscription access one year after publication.[11]

Badania Antelmana nt. publikacji z otwartym dostępem wykazały, że w filozofii, naukach politycznych, elektryce, elektronice i matematyce, dokumenty ze swobodnym dostępem mają większy wpływ badawczy[10]. W randomizowanym badaniu stwierdzono, że artykuły z otwartych repozytoriów są pobierane prawie dwukrotnie częściej już po pół roku od daty publikacji niż artykuły dostępne odpłatnie (przy praktycznym braku różnicy liczby cytowań)[11].

EN: The change in procedure has received criticism.[12] The American Physiological Society has expressed reservations about the implementation of the policy.[13]

Zmiana procedur spotkała się również z krytyką[12]. Amerykańskie Towarzystwo Fizjologiczne wyraziło swoje zastrzeżenia co do realizacji tej polityki[13].

Zobacz teżedytuj kod

Przypisyedytuj kod

 1. Minutes of the Board of Regents
 2. Policy on Enhancing Public Access to Archived Publications Resulting from NIH-Funded Research
 3. Public access to NIH research made law, science codex, Posted On: December 26, 2007 - 9:50pm
 4. Journal Publishing Tag Set
 5. ALPSP
 6. NLM-NCBI Book Tag Set
 7. News from the Library of Congress
 8. Inera NLM DTD Resources
 9. NLM Journal Archiving and Interchange Tag Suite, National Center for Biotechnical Information, National Library of Medicine
 10. Kristin Antelman: Do Open-Access Articles Have a Greater Research Impact?. College & Research Libraries 65(5), September 2004. s. 372–382. and summarized by C&RL News
 11. Open access publishing, article downloads, and citations: randomised controlled trial
 12. C&RL News: Scholarly Communication in Flux: Entrenchment and Opportunity Kate Thomes, Science & Technology Libraries 22, no. 3/4 (220): 104 "Many faculty see the current system of scholarly communication as an effective, known, and reliable system that is not broken and therefore does not need to be fixed."
 13. The American Physiological Society "Although the American Physiological Society (APS) supports the principle of public access, the NIH approach is a mallet rather than a scalpel. It is likely to harm publishers, which will in turn harm the dissemination of science through the literature."

Linki zewnętrzneedytuj kod


Kategoria:Bioinformatyczne_bazy_danych Kategoria:National Institutes of Health

de:PubMed Central en:PubMed Central el:PubMed Central simple:PubMed Central

Na podstawie artykułu: "Dyskusja:PubMed Central/tłumaczenie" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy