Lista zbiorowisk roślinnych Polski


Lista zbiorowisk roślinnych Polski w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Lista zbiorowisk roślinnych Polski – zestawienie jednostek syntaksonomicznych roślinności Polski.

Spis treści

Lista zbiorowisk | edytuj kod

Zbiorowiska skrajnych siedlisk | edytuj kod

Klasa: Lemnetea minoris – zbiorowiska rzęs tworzących skupienia na powierzchni wód stojących lub bardzo wolno płynących:

rząd (O.): Lemnetalia minoris związek (All.): Lemnion gibbae zespół (Ass.): Lemnetum gibbae – zespół rzęsy garbatej zespół (Ass.): Spirodeletum polyrhizae – zespół spirodeli wielokorzeniowej związek (All.): Riccio fluitantis-Lemnion trisulcae zespół (Ass.): Lemnetum trisulcae – zespół rzęsy trójrowkowej zespół (Ass.): Ricciocarpetum natantis – zespół wgłębika pływającego zespół (Ass.): Riccietum fluitantis – zespół wgłębki pływającej związek (All.): Lemno minoris-Salvinion natantis zespół (Ass.): Lemno minoris-Salvinietum natantis – zespół rzęsy drobnej i salwinii pływającej

Klasa: Zosteretea marinae – łąki podmorskie w strefie głębokości 2–10 m

rząd (O.): Zosteretalia marinae związek (All.): Zosterion zespół (Ass.): Zostero-Furcellarietum – zespół zostery i widlika

Klasa: Thero-Salicornietea – zbiorowiska błotnistych siedlisk silnie zasolonych

rząd (O.): Thero-Salicornietalia związek (All.): Salicornion strictae zespół (Ass.): Salicornietum dolichostachyae – zespół soliroda zielnego związek (All.): Salicornion ramosissimae zespół (Ass.): Puccinellio maritimae-Salicornietum brachystachyae – zespół mannicy nadmorskiej i soliroda zielnego zespół (Ass.): Puccinellio distantis-Salicornietum brachystachyae – zespół mannicy odstającej i soliroda zielnego

Klasa: Ammophiletea – pionierskie zbiorowiska wydm nadmorskich

rząd (O.): Ammophiletalia związek (All.): Agropyro-Honkenyion peploidis zespół (Ass.): Honkcenyo-Agropyretum juncei – zespół honkenii piaskowej i perzu sitowego związek (All.): Ammphilion borealis zespół (Ass.): Elymo-Ammophiletum arenariae – zespół wydmuchrzycy i piaskownicy zwyczajnej

Klasa: Asplenietea rupestria – zbiorowiska szczelin skalnych w skalistych partiach gór, także antropogeniczne na murach i ruinach:

rząd (O.): Potentilletalia caulescentis związek (All.): Potentillion cauliescentis zespół (Ass.): Drabo-Artemisietum – zespół głodka i bylicy zespół (Ass.): Asplenietum trichomano-rutae-murariae – zespół zanokcicy skalnej i murowej związek (All.): Cystopteridion zespół (Ass.): Asplenio viridis-Cystopteridetum – zespół zanokcicy zielonej i paprotnicy rząd (O.): Androsacetalia vandellii związek (All.): Androsacion vandellii zespół (Ass.): Asplenietum septentrionali-adianti-nigri – zespół zanokcicy północnej i ciemnej zespół (Ass.): Asplenietum cuneifolii – zespół zanokcicy klinowatej zbiorowisko: Asplenium trichomanes-Asplenium septentrionale

Klasa: Thlaspietea rotundifolii – pionierskie zbiorowiska na ruchomych lub słabo utrwalonych piargach w skalistych partiach gór oraz na kamieńcach w górskich odcinkach dolin rzecznych

rząd (O.): Thlaspietalia rotundifolii związek (All.): Papaverion tatrici zespół (Ass.): Silenetum prostratae zespół (Ass.): Oxyrio digynae-Papaveretum tatrici zespół (Ass.): Cerastio latifolii-Papaveretum tatrici zespół (Ass.): Gymnocarpietum robertiani – zespół cienistki roberta rząd (O.): Androsacetalia alpinae związek (All.): Androsacion alpinae zespół (Ass.): Oxyrio digynae-Saxifragetum carpaticae – zespół szczawioru alpejskiego i skalnicy karpackiej zespół (Ass.): Cryptogrammetum crispae –zespół zmienki górskiej rząd (O.): Epilobietalia fleischeri związek (All.): Epilobion fleischeri zbiorowisko: Calamagrostis pseudophragites zbiorowisko: Myricaria germanica związek (All.): Arabidion alpinae zespół (Ass.): Poa nemoralis-Arabidetum alpinae – zespół wiechliny gajowej i gęsiówki alpejskiej zespół (Ass.): Drepanoclado uncinati-Salicetum kitaibellianae – zespół sierpcowca haczykowatego i wierzby wykrojonej

Zbiorowiska terofitów wilgotnych siedlisk | edytuj kod

Klasa: Cakiletea maritimae

rząd (O): Atriplicetalia litoralis związek (All.): Atriplicion littoralis – halofilne i nitrofilne zbiorowiska terofitów zasiedlających kidzinę na plaży zespół (Ass.): Atriplicetum litoralis

Klasa: Bidentetea tripartiti – umiarkowanie nitrofilne zbiorowiska terofitów letnich na wysychających latem brzegach śródlądowych zbiorników wodnych

rząd (O.): Bidentetalia tripartiti związek (All.): Bidention tripartiti zespół (Ass.): Polygono-Bidentetum – zespół rdestów i uczepów zespół (Ass.): Catabroso-Polygonetum hydropiperis – zespół brodobrzanki wodnej i rdestu ostrogorzkiego zespół (Ass.): Leersio-Bidentetum – zespół zamokrzycy ryżowej zespół (Ass.): Rumicetum maritimi – zespół szczawiu nadmorskiego związek (All.): Chenopodion fluviatilie zespół (Ass.): Polygono brittingeri-Chenopodietum rubri – zespół rdestu Brittingera i komosy czerwonawej zespół (Ass.): Xanthio riparii-Chenopodietum – zespół rzepienia włoskiego i komos zespół (Ass.): Chenopodietum glauco-rubri – zespół komosy sinej i czerwonawej

Klasa: Isoeto-Nanojuncetea – zbiorowiska terofitów na wilgotnych i mokrych podłożach mineralnych dostępnych dla roślinności tylko przez krótki czas w ciągu roku

rząd (O.): Cyperetalia fusci związek (All.): Elatini-Eleocharition ovatae zespół (Ass.): Eleocharetum ovatae zespół (Ass.): Cyperetum flavescentis zbiorowisko: Cyperus fuscus-Limosella aquatica związek (All.): Radiolion linoidis zespół (Ass.): Centunculo-Anthoceratum punctati zespół (Ass.): Spergulario-Illecebretum verticillati zespół (Ass.): Ranunculo-Myosuretum minimi zbiorowisko: Centaurium pulchellum-Pottia truncata zespół (Ass.): Stellario-Isolepidetum seacei zespół (Ass.): Ranunculo gracilis-Radioletum

Antropogeniczne zbiorowiska pól uprawnych i jednorocznych roślin terenów ruderalnych | edytuj kod

Klasa: Stellarietea mediae – zbiorowiska z dominacją roślin jednorocznych na siedliskach ruderalnych i segetalnych

rząd (O.): Centauretalia cyanii związek (All.): Arnoseridoenion minime zespół (Ass.): Arnoserido-Scleranthetum zbiorowisko: Scheranthum annuus związek (All.): Aphanenion arvensis zespół (Ass.): Vicietum tetraspermae zespół (Ass.): Aphano-Matricarietum zespół (Ass.): Consolido-Brometum zespół (Ass.): Papaveretum argemonoes związek (All.): Caucaliodion lappulae zespół (Ass.): Caucalido-Scandicetum zespół (Ass.): Lathyro-Melandrietum noctiflori zespół (Ass.): Geranio-Silenetum gallicae zespół (Ass.): Kickxietm spuriae zespół (Ass.): Sileno inflatae-Linarietum minoris związek (All.): Lolio-Linion zespół (Ass.): Spergulo-Lolietum remoti rząd (O.): Polygono-Chenopodietalia związek (All.): Panico-Setarion zespół (Ass.): Echinochloo-Setarietum zbiorowisko: Lycopsis arvensis zespół (Ass.): Digitarietum ischaemi związek (All.): Polygono-Chenopodion zespół (Ass.): Lamio-Veronicetum politae zespół (Ass.): Veronico-Fumarietum officinalis zespół (Ass.): Spergulo-Chrysanthemetum segeti zespół (Ass.): Oxalido-Chenopodietum polyspermi zespół (Ass.): Galinsogo-Setarietum rząd (O.): Eragrostietalia związek (All.): Eragrostion zespół (Ass.): Panico sanguinalis-Eragrostietum rząd (O.): Sisymbrietalia związek (All.): Sisymbrion officinalis zespół (Ass.): Corispermo-Plantaginetum indicae zespół (Ass.): Corispermo-Brometum tectorum zespół (Ass.): Cheopodio rubri-Atricaplicetum patulae zespół (Ass.): Sisymbrietum sophiae zespół (Ass.): Sisymbrietum loeselii zespół (Ass.): Hordeetum murini zespół (Ass.): Urtico-Malvetum neglectae zespół (Ass.): Salsoletum ruhtenicae zespół (Ass.): Chenopodietum stricti zespół (Ass.): Erigeronto-Lactucetum zespół (Ass.): Atriplicetum nitentis zespół (Ass.): Atriplicetum tataricae zespół (Ass.): Xanthietum strumarii zespół (Ass.): Senecioni-Tussilaginetum zespół (Ass.): Erigeronto-Bryetum

Nitrofilne zbiorowiska zrębów, terenów ruderalnych i zadeptanych | edytuj kod

Klasa: Epilobietea angustifolii – nitrofilne zbiorowiska porębowe składające się głównie z terofitów, bylin i krzewów

rząd (O.): Atropetalia związek (All.): Epilobion angustifolii zespół (Ass.): Senecioni sylvatici-Epilobietum angustifolii zespół (Ass.): Digitali purpureae-Epilobietum zespół (Ass.): Verbasco-Epilobietum zespół (Ass.): Calamagrostietum epigeji związek (All.): Atropion belladonnae zespół (Ass.): Atropetalum belladonnae zespół (Ass.): Arctietum nemorosi związek (All.): Sambuco-Salicion zespół (Ass.): Senecionetum fuchsii zespół (Ass.): Rubetum idaei zespół (Ass.): Sambucetum nigrae zespół (Ass.): Sambucetum racemosae zespół (Ass.): Epilobio-Salicetum capreae

Klasa: Artemisietea vulgaris – nitrofilne zbiorowiska okazałych bylin i pnączy na siedliskach ruderalnych i nad brzegami zbiorników wodnych
Podklasa (SubCl.): Artemisienea vulgaris

rząd (O.): Onopordetalia acanthii związek (All.): Onopordion acanthii podzwiązek (SubAll.): Onopordenion acanthii zespół (Ass.): Onopordetum acanthii zespół (Ass.): Potentillo-Artemisietum absinthii podzwiązek (SubAll.): Dauco-Melilotenion zespół (Ass.): Artemisio-Tanacetetum vulgaris zespół (Ass.): Berteroetum incanae zespół (Ass.): Dauco-Picridetum hieracioidis zespół (Ass.): Echio-Melilotetum zespół (Ass.): Erysimo-Melilotetum zespół (Ass.): Salvio verticillatae-Artemisietum zespół (Ass.): Carduetum acanthoidis rząd (O.): Artemisietalia vulgaris związek (All.): Arction lappae zespół (Ass.): Leonuro-Ballotetum nigrae zespół (Ass.): Chenopodietum boni-henrici zespół (Ass.): Arctio-Artemisietum vulgaris zespół (Ass.): Lamio albi-Conietum maculati zespół (Ass.): Ivetum xanthifoliae

Podklasa: Galio-Urticenea – naturalne i półnaturalne nitrofilne zbiorowiska okrajkowe na żyznych siedliskach świeżych, wilgotnych lub mokrych, w różnym stopniu zacienionych

rząd (O.): Glechometalia hederaceae związek (All.): Aegopodion podagrariae zespół (Ass.): Chaerophylletum bulbosi zespół (Ass.): Phalarido-Petasitetum hybridi zespół (Ass.): Chaerophylletum aromatici zespół (Ass.): Anthriscetum sylvestris zespół (Ass.): Urtico-Aegopodietum podagrariae zespół (Ass.): Sambucetum ebuli związek (All.): Alliarion zespół (Ass.): Alliario-Chaerophylletum temuli zespół (Ass.): Torilidetum japonicae zespół (Ass.): Epilobio-Geranietum robertiani związek (All.): Rumicion alpini zespół (Ass.): Rumiecetum alpini – zespół szczawiu alpejskiego rząd (O.): Convolvuletalia sepium związek (All.): Senecion fluviatilis zespół (Ass.): Calystego-Angelicetum archangelicae litoralis – zespół kielisznika zaroślowego i dzięgla litwora nadbrzeżnego zespół (Ass.): Cuscuto-Calystegietum sepium – zespół kanianki i kielisznika zaroślowego zespół (Ass.): Senecionetum fluviatilis – zespół starca jajowatego zespół (Ass.): Asperulo-Calystegietum sepium – zespół przytulii lepczycy i kielisznika zaroślowego zespół (Ass.): Rudbeckio-Solidaginetium – zespół rudbekii nagiej i nawłoci związek (All.): Convolvulion sepium zespół (Ass.): Urtico-Calystegieto sepium – zespół pokrzywy zwyczajnej i kielisznika zaroślowego zespół (Ass.): Calystegio-Eupatorietum – zespół kielisznika zaroślowego i sadźca konopiastego zespół (Ass.): Calystegio-Epilobietum hirsuti – zespół kielisznika zaroślowego i wierzbownicy kosmatej

Klasa: Agropyretea intermedio-repentis – półruderalne zbiorowiska pionierskie głównie z udziałem roślin kłączowych i rozłogowych

rząd (O.): Agropyretalia intermedio-Repentis związek (All.): Convolvulo-Agropyrion repentis zespół (Ass.): Convolvulus arvensis-Agropyretum repentis – zespół powoju polnego i perzu zespół (Ass.): Diplotaxi tenuifoliae-Agropyretum repentis – zespół dwurzędu wąskolistnego i perzu zespół (Ass.): Cardario drabae-Agropyretum repentis – zespół pieprzycznika przydrożnego i perzu zespół (Ass.): Falcario vulgaris-Agropyretum repentis – zespół sierpnicy pospolitej i perzu zespół (Ass.): Poo-Anthemetum tinctoriae – zespół wiechliny ścieśnionej i rumianu żółtego zespół (Ass.): Poo-Tussilaginetum farfarae – zespół wiechliny ścieśnionej i podbiału pospolitego

Zbiorowiska roślin wodnych, zazwyczaj zakorzenionych | edytuj kod

Klasa: Ruppietea maritimae

Rząd (O.): Ruppietalia maritimae związek (All.): Ruppion maritimae zespół (Ass.): Charetum balticae zespół (Ass.): Tolypelletum nidificae

Klasa: Charetea – podwodne łąki ramienicowe

Rząd (O.): Charetalia związek (All.): Nitellion flexilis zespół (Ass.): Nitelletum flexilis zespół (Ass.): Nitelletum gracilis zespół (Ass.): Nitelletum mucronatae zespół (Ass.): Nitelletum opacae zespół (Ass.): Nitelletum synocarpae zespół (Ass.): Charetum coronatae związek (All.): Charion fragilis zespół (Ass.): Charetum fragilis zespół (Ass.): Charetum hispidae zespół (Ass.): Charetum polyacanthae zespół (Ass.): Charetum tenuispinae zespół (Ass.): Charetum asperae zespół (Ass.): Charetum aculeolatae zespół (Ass.): Charetum contrariae zespół (Ass.): Charetum jubatae zespół (Ass.): Charetum rudis zespół (Ass.): Charetum striogosae zespół (Ass.): Charetum tomentosae zespół (Ass.): Nitellopsidetum obtusae zespół (Ass.): Charetum vulgaris

Klasa: Potametea – zbiorowiska makrofitów w mezotroficznych i eutroficznych zbiornikach wód śródlądowych

Rząd (O.): Potametalia związek (All.): Potamion zespół (Ass.): Potametum graminei – zespół rdestnicy trawiastej zespół (Ass.): Potametum nitentis – zespół rdestnicy lśniącej zespół (Ass.): Potametum pectinati – zespół rdestnicy grzebieniastej zespół (Ass.): Potametum filiformis – zespół rdestnicy nitkowatej zespół (Ass.): Parvopotamo-Zannichellietum – zespół morski zamętnicy błotnej zespół (Ass.): Najadetum intermiediae – zespół jezierzy zespół (Ass.): Potamo-Najadetum marinae – zespół jezierzy i zamętnicy błotnej zespół (Ass.): Zannichellietum palustris – zespół śródlądowy zamętnicy błotnej zespół (Ass.): Potametum acutifolii – zespół rdestnicy ostrolistnej zespół (Ass.): Ranunculetum circinati – zespół włosienicznika krążkolistnego zespół (Ass.): Elodeetum canadensis – zespół moczarki kanadyjskiej zespół (Ass.): Ceratophylletum demersi – zespół rogatka sztywnego zespół (Ass.): Myriophylletum spicati – zespół wywłócznika kłosowego zespół (Ass.): Potametum compressi – zespół rdestnicy ścieśnionej zespół (Ass.): Potametum lucentis – zespół rdestnicy połyskującej zespół (Ass.): Potametum perfoliati – zespół rdestnicy przeszytej zespół (Ass.): Potametum friesi – zespół rdestnicy szczeciolistnej zespół (Ass.): Hippuridetum submersae – zespół przęstki pospolitej związek (All.): Nymphaeion zespół (Ass.): Hydrocharitetum morsus-ranae – zespół żabiścieku pływającego zespół (Ass.): Potametum natantis – zespół rdestnicy pływającej zespół (Ass.): Myriophylletum verticillati – zespół wywłócznika okółkowego zespół (Ass.): Nupharo-Nymphaeetum albae – zespół „lilii wodnych” zespół (Ass.): Nupharetum pumilii – zespół grążela drobnego zespół (Ass.): Nymphaeetum candidae – zespół grzybieni północnych zespół (Ass.): Nymphoidetum peltatae – zespół grzybieńczyka wodnego zespół (Ass.): Trapetum natantis – zespół kotewki orzecha wodnego zespół (Ass.): Polygonetum natantis – zespół rdestu ziemnowodnego zespół (Ass.): Potametum obtusifolii – zespół rdestnicy stępionej zespół (Ass.): Hydrilletum verticillatae – zespół przesiąkry okółkowej związek (All.): Hottonion zespół (Ass.): Hottonietum palustris – zespół okrężnicy bagiennej związek (All.): Ranunculion fluitantis zespół (Ass.): Ranunculetum fluitantis – zespół włosienicznika rzecznego zespół (Ass.): Ranunculo-Callitrichetum hamulatae – zespół rzęśli hakowatej zespół (Ass.): Ranunculo-Sietum erecto-sumersi – zespół potocznika wąskolistnego

Klasa: Utricularietea intermedio-minoris – zbiorowiska roślin wodnych w zbiornikach dystroficznych i oligotroficznych

Rząd (O.): Utricularietalia intermedio-minoris związek (All.): Sphagno-Utricularion zespół (Ass.): Sparganium minimi – zespół jeżogłówki najmniejszej zespół (Ass.): Scorpidio-Utricularietum minoris – zespół skorpionowca brunatnawego i pływacza drobnego zespół (Ass.): Sphagno-Utricularietum ochroleucae – zespół torfowców i pływacza krótkoostrygowego zespół (Ass.): Warnstofietum exannulatae zbiorowisko z dominacją Sphagnum denticulatum, S. cuspidatum lub Warnstorfia fluitans

Klasa: Littorelletea uniflorae – zbiorowiska drobnych bylin wodnych lub ziemnowodnych w miękkowodnych, oligotroficznych lub mezotroficznych wodach śródlądowych

Rząd (O.): Littorelletalia uniflorae związek (All.): Isoetion lacustris zespół (Ass.): Isoetetum lacustris zespół (Ass.): Isoetetum echinosporae związek (All.): Lobelion zespół (Ass.): Lobelietum dortmannae zespół (Ass.): Myriophyllo-Littorelletum zespół (Ass.): Ranunculo-Juncetum bulbosi związek (All.): Hydrocotyle-Baldelion zespół (Ass.): Pilularietum globuliferae zespół (Ass.): Eleocharitetum multicaulis związek (All.): Eleocharition acicularis zespół (Ass.): Elecharitetum acicularis zespół (Ass.): Luronietum natantis

Zbiorowiska źródlisk i wyleżysk | edytuj kod

Klasa: Montio-Cardaminetea – zbiorowiska źródlisk i wyleżysk

rząd (O.): Montio-Caraminetalia związek (All.): Cardamino-Montion grupa zespołów (GrAss.): Montenion – zespoły górskie Cardamino-Montion zespół (Ass.): Bryo-Philonotidetum seriatae zespół (Ass.): Montio-Philinotidetum fontanae zespół (Ass.): Cardamino opizii-Philonotidetum caespitosae grupa zespołów (GrAss.): Cardaminenion – zespoły niżowe Cardamino-Montion zespół (Ass.): Chrysosplenietum oppositifolii zbiorowisko: Cardamine amara-Chrysosplenium alternifolium związek (All.): Cratoneurion commutati zespół (Ass.): Cratoneuretum falcati zespół (Ass.): Cratoneuro-Saxiragetum aizoidis zespół (Ass.): Cochlearietum polonicae

Klasa: Salicetea herbaceae – wysokogórskie zbiorowiska wyleżysk śnieżnych tj. miejsc o silnie skróconym okresie wegetacji z racji długiego zalegania pokrywy śnieżnej

rząd (O.): Salicetalia herbaceae związek (All.): Salicion herbaceae zespół (Ass.): Polytrichetum sexangulari zespół (Ass.): Salicetum herbaceae zespół (Ass.): Luzuletum alpino-pilosae zespół (Ass.): Poo-Cerastietum cerastoidis rząd (O.): Arabidetalia coeruleae związek (All.): Arabidion coeruleae zespół (Ass.): Saxifragetum wahlenbergii zespół (Ass.): Salicetum retuso-reticulatae

Zbiorowiska szuwarów i słonych łąk | edytuj kod

Klasa: Phragmiteteaszuwary

rząd (O.): Phragmitetalia związek (All.): Phragmition – szuwary właściwe zespół (Ass.): Hippuridetum vulgaris – zespół formy lądowej przęstki pospolitej zespół (Ass.): Scirpetum lacustris – zespół oczeretu jeziornego (szuwar oczeretowy, oczerety) zespół (Ass.): Typhetum angustifoliae – zespół pałki wąskolistnej (szuwar wąskopałkowy) zespół (Ass.): Sagittario-Sparganietum emersi – zespół strzałki wodnej i jeżogłówki pojedynczej zespół (Ass.): Sparganietum erecti – zespół jeżogłówki gałęzistej zespół (Ass.): Eleocharitetum palustris – zespół ponikła błotnego zespół (Ass.): Equisetetum fluviatilis – zespół skrzypu bagiennego zespół (Ass.): Phragmitetum australis – zespół trzciny pospolitej (szuwar trzcinowy, trzcinowisko) zespół (Ass.): Typhetum latifoliae – zespół pałki szerokolistnej (szuwar szerokopałkowy) zespół (Ass.): Acoretum calami – zespół tataraku zwyczajnego (szuwar tatarakowy) zespół (Ass.): Oenantho-Rorippetum – zespół kropidła wodnego i rzepichy ziemnowodnej zespół (Ass.): Glycerietum maximae – zespół manny mielec (szuwar mannowy) zespół (Ass.): Scirpetum maritimi – zespół oczeretu Tabernemontana i sitowca nadmorskiego związek (All.): Magnocaricion – szuwary wielkoturzycowe zespół (Ass.): Cladietum marisci – zespół kłoci wiechowatej zespół (Ass.): Thelypteridi-Phragmitetum – zespół nerecznicy błotnej (pło paprociowe) zespół (Ass.): Cicuto-Caricetum pseudocyperi – zespół szaleju jadowitego i turzycy nibyciborowatej (pło szalejowe) zespół (Ass.): Iridetum pseudacori – zespół kosaćca żółtego (szuwar kosaćcowy) zespół (Ass.): Caricetum ripariae – zespół turzycy brzegowej zespół (Ass.): Caricetum acutiformis – zespół turzycy błotnej zespół (Ass.): Caricetum paniculatae – zespół turzycy prosowej zespół (Ass.): Caricetum rostratae – zespół turzycy dzióbkowatej zespół (Ass.): Caricetum elatae – zespół turzycy sztywnej zespół (Ass.): Caricetum appropinquatae – zespół turzycy tunikowej zespół (Ass.): Caricetum distichae – zespół turzycy dwustronnej zespół (Ass.): Caricetum gracilis – zespół turzycy zaostrzonej zespół (Ass.): Caricetum vesicariae – zespół turzycy pęcherzykowatej zespół (Ass.): Caricetum vulpinae – zespół turzycy lisiej zespół (Ass.): Phalaridetum arundinaceae – zespół mozgi trzcinowatej (szuwar mozgowy) zespół (Ass.): Caricetum buxbaumii – zespół turzycy Buxbauma związek (All.): Sparganio-Glycerion fluitantis – szuwary trawiaste brzegów wód płynących zespół (Ass.): Sparganio-Glycerietum fluitantis – zespół manny jadalnej zespół (Ass.): Glycerietum plicatae – zespół manny fałdowanej zespół (Ass.): Leersietum oryzoidis – zespół zamokrzycy ryżowej zespół (Ass.): Nasturtietum oficinalis

klasa: Asteretea tripoliumhalofilne łąki lub szuwary, w supralitoralu zbiorników wód słonych i słonawych

rząd (O.): Glauco-Puccinellietalia związek (All.): Puccinelion maritimae zespół (Ass.): Puccinellietum maritimae zespół (Ass.): Puccinello-Spergularietum salinae związek (All.): Armerion maritimae zespół (Ass.): Juncetum gerardi zespół (Ass.): Plantagini-Bupleuretum tenuissimi zespół (Ass.): Triglochino-Glaucetum maritimae

Trawiaste zbiorowiska łąk i muraw o podłożu mineralnym | edytuj kod

klasa: Violetea calaminariaemurawy galmanowe, niskie murawy na glebach o wysokiej zawartości metali ciężkich

rząd (O.): Violetalia calaminariae związek (All.): Armerion halleri zespół (Ass.): Armerietum halleri

klasa: Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis- murawy na piaszczystych lub żwirowatych, suchych i raczej ubogich siedliskach niewapiennych

rząd (O.): Corynephoretalia canescentis związek (All.): Corynephorion canescentis zespół (Ass.): Spergulo vernalis-Corynephoretum – murawy szczotlichowe zespół (Ass.): Corniculario-Cladonietum mitis zespół (Ass.): Polytricho piliferi-Stereocauletum condensati zespół (Ass.): Agrostietum coarctatae (vinealis) związek (All.): Koelerion albescentis zespół (Ass.): Helichryso-Jasionetum litoralis zespół (Ass.): Trifolio-Anthyllidetum maritimae związek (All.): Vicio lathyroidis-Potentillion argenteae zespół (Ass.): Filagini-Vulpietum zespół (Ass.): Airetum praecocis zespół (Ass.): Airo caryophylleae-Festucetum ovinae zespół (Ass.): Sclerantho-Herniarietum glabrae zespół (Ass.): Sileno conicae-Cerastietum semidecandri zespół (Ass.): Diantho-Armerietum elongate zespół (Ass.): Festuco rubrae-Equisetetum ramosissimi związek (All.): Koelerion glaucae zespół (Ass.): Corynephoro-Silenetum tataricae zespół (Ass.): Sileno otitis-Festucetum zespół (Ass.): Festuco psammophilae-Koelerietum glaucae zespół (Ass.): Koelerio-Astragaletum arenarii zespół (Ass.): Festuco-Elymetum arenarii zespół (Ass.): Cerastio-Androsacetum septentrionalis zespół (Ass.): Kochietum arenariae zespół (Ass.): Diantho arenarii-Festucetum polesicae zespół (Ass.): Thymo-Potentilletum puberulae

klasa: Molinio-Arrhenatheretea- półnaturalne i antropogeniczne darniowe zbiorowiska łąkowe i pastwiskowe na mezotroficznych i eutroficznych, niezabagnionych glebach mineralnych i organiczno-mineralnych lub na zmineralizowanych i podsuszonych murszach z torfu niskiego

rząd (O.): Plantaginetalia majoris związek (All.): Polygonion avicularis zespół (Ass.): Lolio-Polygonetum arenastri zespół (Ass.): Festuco pratensis-Plantaginetum zespół (Ass.): Bryo-Saginetum procumbentis zespół (Ass.): Bryo-Saginetum saginoidis zespół (Ass.): Prunello-Plantaginetum zespół (Ass.): Juncetum tenuis zespół (Ass.): Poetum annuae zespół (Ass.): Eragrostio-Polygonetum avicularis zespół (Ass.): Polygonetum calcati zespół (Ass.): Rumici-Spergularietum rubrae zespół (Ass.): Herniarietum glabrae zespół (Ass.): Polygono-Coronopetum squamati, synonimy: Coronopo-Polygonetum avicularis, Poo-Coronopetum squamati rząd (O.): Trifolio fragiferae-Agrosteitalia stoloniferae związek (All.): Agropyro-Rumicion crispi – murawy zalewowe zespół (Ass.): Ranunculo-Alopecuretum geniculati zespół (Ass.): Rorippo-Agrostietum zespół (Ass.): Potentillo-Festucetum arundinaceae zespół (Ass.): Blysmo-Juncetum compressi zespół (Ass.): Mentho longifoliae-Juncetum inflexi zbiorowisko: Agrostis stolonifera-Potentilla anserina zbiorowisko: Ranunculus repens rząd (O.): Molinietalia caerulae związek (All.): Filipendulion ulmariae, synonimy: Filipendulo-Petasition zespół (Ass.): Filipendulo-Geranietum zespół (Ass.): Valeriano-Filipenduletum zespół (Ass.): Lysimachio vulgaris-Filipenduletum zespół (Ass.): Lythro-Filipenduletum ulmariae zespół (Ass.): Filipendulo ulmariae-Menthetum longifoliae zespół (Ass.): Veronico longifoliae-Euphorbietum palustris związek (All.): Molinion caeruleae – łąki trzęślicowe zespół (Ass.): Molinietum caeruleae, synonimy: Molinietum medioeuropaeum, Selino carvifoliae-Molinietum zespół (Ass.): Junco-Molinietum związek (All.): Calthion palustrisłąki kaczeńcowe grupa zespołów (GrAss.): eutroficzne łąki wilgotne Calthion palustris zespół (Ass.): Angelico-Cirsietum oleracei, synonimy: Cirsio-Polygonetum vistorta zespół (Ass.): Cirsietum rivularis zespół (Ass.): Polygono bistortae-Trollietum europaei grupa zespołów (GrAss.): mezotroficzne łąki wilgotne Calthion palustris zespół (Ass.): Sanguisorbo-Silaetum, synonimy: Bromo-Senecionetum aquatici, Senecioni-Brometum racemosi zespół (Ass.): Poo-Lathyretum palustris grupa zespołów (GrAss.): mokre łąki, częściowo zabagnione Calthion palustris zespół (Ass.): Scirpetum silvatici zespół (Ass.): Caricetum cespitosae zespół (Ass.): Juncetum acutiflori zespół (Ass.): Juncetum subnodulosi zbiorowisko: Deschampsia caespitosa, synonimy: Deschampsietum caespitosae grupa zespołów (GrAss.): zbiorowiska łąkowo-pastwiskowe Calhtion palustris zespół (Ass.): Epilobio-Juncetum effusi zespół (Ass.): Junco-Cynosuretum zespół (Ass.): Cnidion dubii zespół (Ass.): Violo-Cnidietum dubii związek (All.): Alopecurion pratensis zespół (Ass.): Alopecuretum pratensis rząd (O.): Arrhenatheretalia elatioris związek (All.): Arrhenatherion elatioris zespół (Ass.): Arrhenatheretum elatiorisłąka rajgrasowa, znana też jako łąka owsicowa zbiorowisko: Poa pratensis-Festuca rubra zespół (Ass.): Gladiolo-Agrostietum capillaris zespół (Ass.): Anthyllidi-Trifolietum montani – sucha łąka pienińska związek (All.): Polygono-Trisetion zespół (Ass.): Meo-Festucetum, synonimy: Geranio-Trisetetum flavescenstis zespół (Ass.): Phyteumo (orbicularis)-Trifolietum pratensis związek (All.): Cynosurion zespół (Ass.): Lolio-Cynosuretum zespół (Ass.): Festuco-Cynosuretum

klasa: Seslerietea variae – wysokogórskie murawy nawapiene

rząd (O.): Seslerietalia variae związek (All.): Seslerion tatrae zespół (Ass.): Carici sempervirentis-Festucetum tatrae zespół (Ass.): Festuca versicoloris-Seslerietum tatrae zespół (Ass.): Caricetum firmae (carpaticum) zespół (Ass.): Festuco versicoloris-Agrostietum alpinae zespół (Ass.): Dendranthemo-Seslerium variae zespół (Ass.): Saxifrago-Festucetum versicoloris

klasa: Juncetea trifidi, synonimy: Caricetea curvulae – wysokogórskie naturalne murawy acydofilne – klimaksowe zbiorowiska w alpejskich i subniwalnych piętrach bezwapiennych gór Europy

rząd (O.): Caricetalia curvulae związek (All.): Juncion trifidi zespół (Ass.): Oreochloo distichae-Juncetum trifidi zespół (Ass.): Oreochloetum distichae (subnivale) zespół (Ass.): Junco trifidi-Festucetum airoidis zespół (Ass.): Carici (rigidae)-Festucetum airoidis

klasa: Festuco-Brometea – murawy kserotermiczne, ciepłolubne murawy o charakterze stepowym

rząd (O.): Festucetalia valesiacae – zborowiska ciepłolubnych muraw Europy południowo-wschodniej i południowej związek (All.): Seslerio-Festucion duriusculae zespół (Ass.): Festucetum pallentis związek (All.): Festuco-Stipion zespół (Ass.): Sisymbrio-Stipetum capillatae zespół (Ass.): Potentillo-Stipetum capillatae zespół (Ass.): Koelerio-Festucetum rupicolae związek (All.): Cirsio-Brachypodion pinnati zespół (Ass.): Inuletum ensifoliae zespół (Ass.): Thalictro-Salvietum pratensis zespół (Ass.): Adonido-Brachypodietum pinnati zespół (Ass.): Seslerio-Scorzoneretum purpureae zbiorowisko: Carex glauca-Tetragonolobus maritimus ssp. siliguosus zespół (Ass.): Origano-Brachypodietum

Zbiorowiska torfowisk mszysto-turzycowych i mszarów | edytuj kod

Klasa: Scheuchzerio-Caricetea nigraeniskoturzycowe, bogate w mszaki zbiorowiska łąk bagiennych, emersyjnych darniowych torfowisk przejściowych i niskich oraz dolinkowej fazy torfowisk wysokich

rząd (O.): Scheuchzerietalia palustrisrojsty związek (All.): Rhynchosporion albae zespół (Ass.): Caricetum limosae zespół (Ass.): Rhynchosporetum albae związek (All.): Caricion lasiocarpae zespół (Ass.): Caricetum lasiocarpae zespół (Ass.): Caricetum diandrae zespół (Ass.): Caricetum chordorrhizae zespół (Ass.): Caricetum helenastes zespół (Ass.): Calamagrostietum neglectae zbiorowisko: Sphagnum recurvum-Eriophorum angustifolium rząd (O.): Caricetalia nigrae związek (All.): Caricion nigrae – kwaśne młaki niskoturzycowe zespół (Ass.): Carici canescentis-Agrostietum caninae zespół (Ass.): Caricetum nigrae (subalpinum) zespół (Ass.): Bartsio-Caricetum nigrae rząd (O.): Caricetalia davallianae związek (All.): Caricion davallianae – eutroficzne młaki niskoturzycowe zespół (Ass.): Valeriano-Caricetum flavae zespół (Ass.): Caricetum davallianae zespół (Ass.): Orchido-Schoenetum nigricantis zbiorowisko: Schoenus ferrugineus

Klasa: Oxycocco-Sphagneteakrzewinkowo-torfowcowe zbiorowiska mokrych wrzosowisk i torfowisk wysokich na kwaśnych oligotroficznych i dystroficznych siedliskach zasilanych głównie lub wyłącznie przez wody opadowe

rząd (O.): Sphagno-Ericetalia związek (All.): Ericion tetralicis zespół (Ass.): Ericetum tetralicis rząd (O.): Sphagnetalia magellanicimszary związek (All.): Sphagnion magellanici grupa zespołów (GrAss.): torfowiska wysokie nieleśne zespół (Ass.): Erico-Sphagnetum medii zespół (Ass.): Sphagnetum magellanici zbiorowisko: Eriophorum vaginatum-Sphagnum fallax zespół (Ass.): Eriophoro-Trichophoretum caespitosi grupa zespołów (GrAss.): torfowiska wysokie leśne zespół (Ass.): Pino mugo-Sphagnetum zespół (Ass.): Ledo-Sphagnetum magellanici związek (All.): Oxycocco-Empetrion hermaphroditi zespół (Ass.): Empetro-Trichophoretum austriaci

Zbiorowiska wrzosowisk i ubogich muraw | edytuj kod

Klasa: Nardo-Callunetea

rząd (O.): Nardetaliamurawy bliźniczkowe, psiary związek (All.): Nardion zespół (Ass.): Hieracio (vulgati)-Nardetum zespół (Ass.): Hieracio (alpini)-Nardetum zespół (Ass.): Carici (rigidae)-Nardetum związek (All.): Violion caninae zespół (Ass.): Polygalo-Nardetum zespół (Ass.): Nardo-Juncetum squarrosi zespół (Ass.): Calluno-Nardetum strictae rząd (O.): Calluno-Ulicetaliawrzosowiska związek (All.): Calluno-Genistion zespół (Ass.): Calluno-Genistetum związek (All.): Pohlio-Callunion zespół (Ass.): zespół (Ass.) Pohlio-Callunetum zbiorowisko: (Zb.) Hypnum jutlandicum zespół (Ass.): Sieglingio-Agrostitetum związek (All.): Calluno-Arctostaphylion zespół (Ass.): Arctostaphylo-Callunetum zespół (Ass.): Scabioso canescentis-Genistetum związek (All.): Empetrion nigri zespół (Ass.): Carici arenariae-Empetretum nigri zespół (Ass.): Vaccinio uliginosi-Empetretum nigri zbiorowisko: Zbiorowisko Empetrum nigrum-Vaccinium vitis-idaea – wrzosowisko brusznicowo-bażynowe

Ciepłolubne zborowiska okrajkowe | edytuj kod

Klasa: Trifolio-Geranietea sanguinei – światłolubne i ciepłolubne zbiorowiska bylin w systemach ekotonowych.

rząd (O.): Origanetalia związek (All.): Geranion sanguinei zespół (Ass.): Geranio-Peucadanetum cervariae zespół (Ass.): Geranio-Anemonetum sylvestris zespół (Ass.): Campanulo-Vicietum tenuifoliae zespół (Ass.): Geranio-Trifolietum alpestris związek (All.): Trifolion medii Grupa zbiorowisk roślin neutrofilnych: zespół (Ass.): Trifolio-Agrimonietum zespół (Ass.): Agrimonio-Vicietum cassubicae zespół (Ass.): Trifolio-Melampyretum nemorosi zespół (Ass.): Vicietum sylvatico-dumetorum Grupa zbiorowisk roślin acydofilnych: zbiorowisko Melampyrum pratense-Hieracium

Zbiorowiska trawośli i ziołorośli wysokogórskich | edytuj kod

Klasa: Betulo-Adenostyletea – wysokogórskie ziołorośla i traworośla

rząd (O.) Calamagrostietalia villosae związek (All.): Adenostylion alliariae – wysokogórskie zbiorowiska ziołorośli i zarośli liściastych związane ze stałym przepływem wody zespół (Ass.): Adenostyletum alliariae zespół (Ass.): Athyrietum distentifolii – ziołorośle paprociowe zespół (Ass.): Aconitetum firmi zespół (Ass.): Pado-Sorbetum zespół (Ass.): Petasitetum albi zespół (Ass.): Petasitetum kablikiani – łopuszyny zespół (Ass.): Salicetum lapponicum zespół (Ass.): Arunco-Doronicetum austriaci zespół (Ass.): Pulmonario-Alnetum viridis związek (All.): Calamagrostion – naturalne traworośla wysokogórskie zespół (Ass.): Calamagrostietum villosae (tatricum) zespół (Ass.): Crepido-Calamagrostietum villosae zespół (Ass.): Bupleuro-Calamagrostietum arundinaceae zespół (Ass.): Festucetum carpaticae zespół (Ass.): Poo-Veratretum lobeliani zespół (Ass.): Poo-Deschampsietum

Zbiorowiska leśne i krzewiaste | edytuj kod

klasa: Rhamno-Prunetea – ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe – zarośla krzewiaste związane funkcjonalnie z lasem tworzące okrajki, zakrzewienia śródpolne, różne fazy sukcesyjne pomiędzy łąkami i lasami

rząd (O.): Prunetalia spinosae związek (All.): Pruno-Rubion fruticosi zespół (Ass.): Rubo fruticosi-Prunetum spinosae – czyżnie zespół (Ass.): Frangulo-Rubetum plicati zespół (Ass.): Calluno-Serothamnetum związek (All.): Berberidion zespół (Ass.): Pruno-Ligustretum zespół (Ass.): Rhamno-Cornetum sanguinei związek (All.): Salicion arenariae związek (All.): Prunion fruticosae

klasa: Salicetea purpurae – leśne i zaroślowe zbiorowiska wierzb wąskolistnych w dolinach dużych rzek niżowych

rząd (O.) : Salicetalia purpurae związek (All.): Salicion elaeagni – zbiorowiska zaroślowe z wierzbą siwą zespół (Ass.): Salici-Myricarietum związek (All.): Salicion albae – łęgi toplowo-wierzbowe i zarośla wikliny grupa zespołów (GrAss.): zbiorowiska zaroślowe Salicetum triandro-viminaliswikliny nadrzeczne grupa zespołów (GrAss.): zbiorowiska leśne zespół (Ass.): Salicetum albo-fragilisnadrzeczny łęg wierzbowy zespół (Ass.): Populetum albaenadrzeczny łęg topolowy

klasa (Cl.): Quercetea robori-petraeaeacydofilne, oligotroficzne i mezotroficzne lasy liściaste z przewagą dębów, na ubogich, często piaszczystych glebach

rząd (O.): Quercetalia roboris związek (All.): Quercion robori-petraeaedąbrowy acydofilne grupa zespołów (GrAss.): dąbrowy niżowe na glebach wilgotnych i mokrych zespół (Ass.): Betulo pendulae-Quercetum roboris – pomorski las dębowo-brzozowy zespół (Ass.): Molinio caeruleae-Quercetum roboris – środkowoeuropejska mokra dąbrowa trzęślicowa grupa zespołów (GrAss.): dąbrowy niżowe na glebach świeżych zespół (Ass.): Fago-Quercetum petraeae – subatlantycka mezotroficzna kwaśna dąbrowa typu pomorskiego zespół (Ass.): Calamagrostio arundinaceae-Quercetum petraeae – środkowoeuropejski acydofilny las dębowy grupa zespołów (GrAss.): dąbrowy podgórskie na glebach oglejonych zespół (Ass.): Molinio arundinaceae-Quercetum roboris – podgórska wilgotna dąbrowa acydofilna grupa zespołów (GrAss.): dąbrowy podgórskie na glebach świeżych zespół (Ass.): Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae – podgórska dąbrowa acydofilna

klasa: Alnetea glutinosae – lasy z panującą olszą czarną (Alnus glutinosa) lub zarośla szerokolistnych wierzb z udziałem olszy; głównie na niżu w zagłębieniach o utrudnionym odpływie, na mokrych glebach torfowych i torfowo-mineralnych

rząd (O.): Alnetalia glutinosae związek (All.): Alnion glutinosae grupa zespołów (GrAss.): zbiorowiska zaroślowe Alnion glutinosae – zarośla krzewiastych wierzb, głównie uszata (Salix aurita) i szara (S. cinerea) zespół (Ass.): Myrico-Salicetum auritae – łozowisko z przewagą wierzby uszatej (Salix aurita) i udziałem woskownicy europejskiej (Myrica gale) zespół (Ass.): Salicetum pentandro-cinereae – łozowisko z przewagą wierzby szarej (Salix cinerea) i wierzby pięciopręcikowej (Salix pentandra) zespół (Ass.): Betulo-Salicetum repentis – niskie zarośla wierzby rokity (Salix rosmarinifolia) i brzozy niskiej (Betula humilis) grupa zespołów (GrAss.): zbiorowiska leśne Alnion glutinosaeolsy zespół (Ass.): Sphagno squarrosi-Alnetum – ols torfowcowy zespół (Ass.): Ribeso nigri-Alnetum – ols porzeczkowy zbiorowisko: Thelypteridi-Betuletum pubescentis – subborealna brzezina bagienna zbiorowisko: Quercus robur-Carex elongata – dębniak turzycowy

klasa: Vaccinio-Piceetea – acydofilne, oligotroficzne i mezotroficzne zbiorowiska z przewagą drzew szpilkowych, krzewinek i mezofilnych mszaków

rząd (O.): Cladonio-Vaccinietalia związek (All.): Loiseleurio-Vaccinion zespół (Ass.): Empetro-Vaccinietum – wysokogórskie borówczyska bażynowe związek (All.): Dicrano-Pinion podzwiązek (SubAll.): Dicrano-Pinenion grupa zespołów (GrAss.): bory sosnowe na glebach mineralnych zespół (Ass.): Empetro nigri-Pinetum – nadmorski bór bażynowy zespół (Ass.): Cladonio-Pinetum – śródlądowy bór suchy zespół (Ass.): Peucedano-Pinetum – subkontynentalny bór świeży zespół (Ass.): Leucobryo-Pinetum – suboceaniczny bór świeży zespół (Ass.): Molinio caeruleae-Pinetum – śródlądowy bór wilgotny grupa zespołów (GrAss.): bory mieszane zespół (Ass.): Querco roboris-Pinetum – kontynentalny bór mieszany zespół (Ass.): Serratulo-Pinetum – subborealny bór mieszany podzwiązek (SubAll.): Piceo-Vaccinienion uliginosi zespół (Ass.): Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis – brzezina bagienna zespół (Ass.): Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris – sosnowy bór bagienny zbiorowisko: odmiana nadmorska Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris zespół (Ass.): Calamagrostio villosae-Pinetum – bagienny bór trzcinnikowy rząd (O.): Vaccinio-Piceetalia związek (All.): Piceion abietis podzwiązek (SubAll.): Vaccinio-Abietenion zespół (Ass.): Abieti-Picetum (montanum) – dolnoreglowy bór jodłowo-świerkowy zespół (Ass.): Galio-Piceetum zespół (Ass.): Polysticho-Piceetum – nawapienna świerczyna górnoreglowa zespół (Ass.): Abietetum polonicum – wyżynny jodłowy bór mieszany podzwiązek (SubAll.): Vaccinio-Piceenion – świerczyny właściwe grupa zespołów (GrAss.): zespoły wysokogórskie Vaccinio-Piceenion zespół (Ass.): Calamagrostio villosae-Piceetum – górnoreglowa świerczyna obszaru hercyńsko-sudeckiego zespół (Ass.): Plagiothecio-Piceetum (tatricum) – acydofilna zachodniokarpacka świerczyna górnoreglowa zespół (Ass.): Bazzanio-Piceetum – dolnoreglowy świerkowy bór na torfie grupa zespołów (GrAss.): borealne zespoły niżowe Vaccinio-Piceenion zespół (Ass.): Sphagno girgensohnii-Piceetum – borealna świerczyna na torfie zespół (Ass.): Querco-Piceetum – jegiel podzwiązek (SubAll.): Rhododendro-Vaccinienion zespół (Ass.): Pinetum mugo (carpaticum) – karpackie zarośla kosówki zespół (Ass.): Pinetum mugo (sudeticum) – sudeckie zarośla kosówki

klasa: Querco-Fagetea – środkowoeuropejskie lasy liściaste

rząd (O.): Quercetalia pubescenti-petraeae – dąbrowy ciepłolubne związek (All.): Potentillo albae-Quercion petraeae zespół (Ass.): Potentillo albae-Quercetum – świetlista dąbrowa subkontynentalna rząd (O.): Fagetalia sylvaticeae związek (All.): Alno-Ulmion (Alno-Padion) – łęgi grupa zespołów (GrAss.): łęgi olszowe niżowe (Alnenion glutinoso-incanae) zespół (Ass.): Fraxino-Alnetum – łęg jesionowo-olszowy zespół (Ass.): Stellario nemorum-Alnetum glutinosae – łęg olszowy gwiazdnicowy grupa zespołów (GrAss.): łęgi podgórskie i górskie (Alnenion glutinoso-incanae) zespół (Ass.): Carici remotae-Fraxinetum – podgórski łęg jesionowy zespół (Ass.): Alnetum incanae – nadrzeczna olszyna górska zespół (Ass.): Caltho laetae-Alnetum – bagienna olszyna górska zespół (Ass.): Astrantio-Fraxinetum podzwiązek (SubAll.): Ulmenion minoris zespół (Ass.): Ficario-Ulmetum minoris – łęg wiązowo-jesionowy zespół (Ass.): Violo odoratae-Ulmetum minoris – łęg wiązowy z fiołkiem wonnym związek (All.): Carpinion betuli – grądy zespół (Ass.): Stellario holosteae-Carpinetum betuli – grąd subatlantycki (nizinny las dębowo-grabowy) zespół (Ass.): Galio sylvatici-Carpinetum – grąd środkowoeuropejski zespół (Ass.): Tilio-Carpinetum – grąd subkontynentalny związek (All.): Fagion sylvaticae – buczyny podzwiązek (SubAll.): Luzulo-Fagenionkwaśne buczyny zespół (Ass.): Luzulo pilosae-Fagetum – kwaśna buczyna niżowa zespół (Ass.): Luzulo luzuloidis-Fagetum – kwaśna buczyna górska podzwiązek (SubAll.): Galio rotundifolii-Abietenion – las jodłowy zbiorowisko: Abies alba-Oxalis acetosella – żyzne buczyny zachodniokarpackie podzwiązek (SubAll.): Dentario glandulosae-Fagenion – żyzne buczyny górskie zespół (Ass.): Dentario glandulosae-Fagetum – żyzna buczyna karpacka zespół (Ass.): Dentario enneaphylli-Fagetum – żyzna buczyna sudecka podzwiązek (SubAll.): Galio odorati-Fagenion – żyzne buczyny niżowe zespół (Ass.): Galio odorati-Fagetum – żyzna buczyna niżowa typu pomorskiego zbiorowisko: Fagus sylvatica-Mercurialis perennisbuczyna źródliskowa podzwiązek (SubAll.): Cephalanthero-Fagenionciepłolubne buczyny storczykowe (buczyny nawapienne) zespół (Ass.): Carici albae-Fagetum – ciepłolubna buczyna nawapienna pienińska zespół (Ass.): Cephalanthero rubrae-Fagetum – nadmorska ciepłolubna buczyna storczykowa zbiorowisko: Fagus sylvatica-Cruciata glabra – ciepłolubna buczyna małopolska zbiorowisko: Fagus sylvatica-Hypericum maculatum (Taxo-Fagetum)- ciepłolubne buczyny storczykowe regionu sudeckiego zbiorowisko: Fagus sylvatica-Cypripedium calceolus – kaszubska wilgotna buczyna nawapienna związek (All.): Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani – górsko-podgórskie zboczowe lasy lipowo-jaworowe podzwiązek (SubAll.): Lunario-Acerenion pseudoplatani zespół (Ass.): Phyllitido-Aceretum – jaworzyna z języcznikiem zwyczajnym zespół (Ass.): Lunario-Aceretum – jaworzyna z miesiącznicą trwałą podzwiązek (SubAll.): wysokogórskie jaworzyny ziołoroślowe zespół (Ass.): Sorbo aucupariae-Aceretum pseudoplatani – jaworzyna karpacka zespół (Ass.): Aceri-Fagetum – górskie lasy ziołoroślowe zbiorowisko: Acer pseudoplatanus-Aruncus sylvestris podzwiązek (SubAll.): Tilienion platyphylli – zboczowe lasy lipowo-klonowe zespół (Ass.): Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli – zboczowe lasy klonowo-lipowe

Bibliografia | edytuj kod

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Lista zbiorowisk roślinnych Polski" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy