Maciej Perkowski


Maciej Perkowski w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Maciej Perkowski (ur. 7 listopada 1972 w Białymstoku) – polski prawnik, profesor nauk prawnych. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa międzynarodowego publicznego, prawa organizacji międzynarodowych i prawa Unii Europejskiej, jak też w zagadnieniach związanych z partnerstwem publiczno-prywatnym oraz rozwojem regionalnym i funduszami europejskimi. Zajmuje się także współpracą zagraniczną samorządu terytorialnego zarówno naukowo jak i w działalności eksperckiej.

Spis treści

Działalność naukowa | edytuj kod

W 1996 r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim[1]. Stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa uzyskał na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku w roku 2000. Tematem jego rozprawy doktorskiej była zasada samostanowienia narodów w prawie międzynarodowym, której promotorem był profesor Bogdan Wierzbicki. Stopień doktora habilitowanego uzyskał na tej samej uczelni w 2010 na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. „Podmiotowość prawa międzynarodowego współczesnego uniwersalizmu w złożonym modelu klasyfikacyjnym”[2]. 15 września 2017 r. prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał mu tytuł naukowy profesora nauk prawnych[1].

W latach 2011–2017 kierował Zakładem Prawa Międzynarodowego Publicznego, a od 2018 kieruje Katedrą Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku[3]. W latach 2012-2019 pełnił funkcję Prodziekana Wydziału Prawa UwB ds. studenckich[4], a od 2019 Prodziekana Wydziału Prawa ds. Rozwoju[5]. Prowadzi zajęcia z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, międzynarodowej współpracy samorządu terytorialnego i partnerstwa publiczno-prywatnego oraz seminaria dyplomowe i doktoranckie. Angażuje się w otwartą dydaktykę (w ramach Uniwersytetu Otwartego UwB[6] oraz zewnętrznie), prowadząc szkolenia na obszarze całego kraju, w szczególności dla kadr wymiaru sprawiedliwości (sędziów, prokuratorów), urzędników i samorządowców wszystkich szczebli.

Jest autorem, współautorem lub redaktorem ponad 100 prac opublikowanych w kraju i za granicą, a także recenzentem wydawniczym wielu opracowań i czasopism (m.in. The Polish Review of International and European Law[7], Zeszyty Naukowe Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego[8], Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH[9], Ekonomia i Zarządzanie[10], Optimum. Studia Ekonomiczne[11], GENTES ET NATIONES. Studia z zakresu spraw międzynarodowych[12], Studia Podlaskie[13]). Pełni funkcję redaktora naczelnego czasopisma naukowego Eastern European Journal of Transnational Relations[14]. Zasiada w Radzie Naukowej Białostockich Studiów Prawniczych[15] oraz Kwartalnika „Trzeci Sektor”[16]. Wypromował kilku doktorów i wielu dyplomantów (w tym dwie wyróżnione rozprawy doktorskie oraz kilka wyróżnionych i/lub opublikowanych prac magisterskich).

Realizował liczne zagraniczne staże naukowo badawcze, wykłady gościnne oraz kwerendy biblioteczne, między innymi na Uniwersytecie Polskim w Wilnie, Uniwersytecie Wiedeńskim, Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie, w Trybunale Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w Luksemburgu, Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji, Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego, Uniwersytecie Yale’a, Quinnipiac University(ang.). Był stypendystą rządu Republiki Austrii oraz Fundacji Batorego. Uczestniczył w kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.

Jest lub był członkiem wielu towarzystw naukowych (m.in.: International Law Association[17], European Society of International Law[18], Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego[19], Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa[20]) i grup eksperckich. Pełni funkcje opiekuna naukowego Koła Naukowego INNOWACJA przy Wydziale Prawa UwB[21] (Koło kontynuuje owocną działalność Koła Prawa Zarządzania Funduszami Europejskimi, które m.in. otrzymało granty Komisji Europejskiej na realizację projektów młodzieżowych).

Działalność publiczna i ekspercka | edytuj kod

W latach 1996–1998 odbył aplikację sądową. Od wielu lat jest prezesem zarządu Fundacji Prawo i Partnerstwo[22] oraz wiceprezesem zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku[23]. W latach 2010–2014 z ramienia Platformy Obywatelskiej sprawował mandat radnego Sejmiku Województwa Podlaskiego IV kadencji (kierował w nim pracami Komisji edukacji, kultury, turystyki i sportu), a ponadto pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego[24]. Następnie pełnił też funkcję doradcy strategicznego Marszałka Województwa Podlaskiego w zakresie: funduszy europejskich, współpracy z zagranicą oraz współpracy sektorowej. Został również powołany na wiceprezesa Wschodniego Sądu Arbitrażowego w Białymstoku[25]. Jest członkiem Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Białowieska[26], aktywnie uczestnicząc w rozwiązywaniu problemów występujących na tym obszarze.

Jest lub był członkiem wielu zespołów eksperckich rangi lokalnej, regionalnej i krajowej. Współpracował z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwem Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, przygotowując na ich użytek ekspertyzy w zakresie prawa międzynarodowego publicznego oraz prawa Unii Europejskiej. Został też powołany (bezterminowo) przez Ministra Rozwoju Regionalnego do pełnienia funkcji eksperta w dziedzinie szkolnictwa wyższego (projekty finansowane z funduszy europejskich). Pełni funkcję eksperta w zespole nauk społecznych w zakresie nauk społecznych i prawnych Polskiej Komisji Akredytacyjnej[27]. Jako kierownik, koordynator, doradca i trener uczestniczył w realizacji projektów finansowanych ze środków: Unii Europejskiej (Phare, Tempus, Socrates, Leonardo da Vinci, ZPORR, SPO RZL, POKL, PO RPW, PO IG, Jean Monnet, inne), Banku Światowego, Rządu RP.

W 2015 otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi[28].

Życie prywatne | edytuj kod

Jest żonaty, ma trzy córki. Brat Macieja Perkowskiego, Zbigniew Perkowski, jest wykonawcą muzyki disco polo.[potrzebny przypis].

Najważniejsze pełnione funkcje | edytuj kod

 • prodziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku ds. Rozwoju (od 2019)
 • prodziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku ds. studenckich (2012-2019)
 • kierownik Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (od 2011)
 • kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego (od 2018)
 • radny Sejmiku Województwa Podlaskiego (2010–2014)
 • doradca strategiczny Marszałka Województwa Podlaskiego w zakresie: funduszy europejskich, współpracy z zagranicą oraz współpracy sektorowej (od 2015)
 • wiceprezes Wschodniego Sądu Arbitrażowego w Białymstoku (od 2015)
 • prezes zarządu Fundacji Prawo i Partnerstwo (od 2007)
 • wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (od 2006)
 • wiceprzewodniczący Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (2011–2013)
 • kierownik Ośrodka Prawa Zarządzania Funduszami Europejskimi (2007–2015)

Nagrody i odznaczenia | edytuj kod

Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień na polu nauki i dydaktyki, w tym:

 • „Euroobiektyw” 2004 – nagroda TVP za działalność społeczną propagującą wiedzę o Unii Europejskiej
 • Nagroda Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, przyznana za pracę naukową – 2010
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu w Białymstoku, przyznana za pracę naukową – 2010
 • Studencki „Oskar” – w latach 2011–2014
 • Medal „Za zasługi w sporcie młodzieżowym w latach 2009–2012” – Podlaska Federacja Sportu – 2012
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu w Białymstoku, przyznana za działalność organizacyjną – 2013
 • Srebrny Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 2015
 • Tytuł „Zasłużony dla Uniwersytetu” przyznany przez Senat Uniwersytetu w Białymstoku – 2016
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu w Białymstoku, przyznana za działalność organizacyjną – 2016
 • Złoty Medal za Długoletnią Służbę przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 2017.

Wybrane publikacje | edytuj kod

Monografie | edytuj kod

 • Samostanowienie w prawie międzynarodowym, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2001
 • Finansowanie polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej. Aspekty prawne, współautorstwo z T. Kiercelem, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2005
 • Podmiotowość prawa międzynarodowego współczesnego uniwersalizmu w złożonym modelu klasyfikacyjnym, Wydawnictwo Temida2, Białystok 2008
 • Międzynarodowa współpraca województw w prawie i praktyce, Wydawnictwo Temida2, Białystok 2013

Redakcje | edytuj kod

 • Wymiar sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, LexisNexis, Warszawa 2004
 • Viešųjų ir privačiųjų subjektų partnerystė Uuropos Sąjungoje. Dalijimasis partirtimi per sieną, redakcja naukowa i współautorstwo, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Suwałki 2004
 • Zukünftigen Ostgrenze der Europäischen Union – popularnonaukowe opracowanie studyjne dla Der Spiegel (red. Christian Habbe), przytoczone w: SPIEGEL special, Das Magazin zum Thema, nr 1/2002, „Experiment Europa“
 • Public-private partnership in European Union. Cross border flow of experience, redakcja naukowa i współautorstwo, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Suwałki 2004
 • Partnerstwo publiczno-prywatne. Zagadnienia teorii i praktyki, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2007
 • Prawo zarządzania projektami finansowanymi z funduszy europejskich, Białystok 2007
 • Procedura odwoławcza w systemie wdrażania funduszy europejskich w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa 2010
 • Współpraca transgraniczna. Aspekty prawno-ekonomiczne, Fundacja Prawo i Partnerstwo, Białystok 2010

Artykuły naukowe | edytuj kod

 • Zasada samostanowienia narodów na tle orzeczenia MTS w sprawie Timoru Wschodniego, „Państwo i Prawo” 1999, nr 6, s. 76 i n.
 • Der Grundsatz des Selbstbestimmungsrechtes im Völkerrecht: Analyse einer umstrittenen Völkerrechtsnorm aus polnischer Sicht,  „Humanitäres Völkerrecht – Informationsschriften“ 2000, nr 1, s. 51-55
 • Koncepcja zrównoważonego rozwoju i jej praktyczna implementacja w Wigierskim Parku Narodowym, „Prawo i Środowisko” 2001, nr 4, s. 70 i n.
 • Ewolucja podmiotowości prawnomiędzynarodowej Unii Europejskiej, w: Unia Europejska w dobie reform. Konwent Europejski – Traktat Konstytucyjny – Biała Księga w Sprawie Rządzenia Europą, pod red. C. Mika, TNOiK, Toruń 2004, s. 111 i n.
 • Instytucjonalizacja prawa administracyjnego Unii Europejskiej. Wybrane przykłady, „Administracja Publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku” 2005
 • Podmiotowość prawa międzynarodowego w konfliktach zbrojnych, w: Współczesne problemy międzynarodowego prawa humanitarnego, pod red. M. Lubiszewskiego, T. Jasudowicza, R. Fordońskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2005
 • Wojna współczesna w świetle prawa międzynarodowego. Uwagi definicyjne, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2005, nr 3, s. 3 i n.
 • Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej. Uwagi wprowadzające, „Przegląd Prawa Europejskiego” 2005, nr 2, s. 38 i n.
 • Implikacje członkostwa Polski w Unii Europejskiej dla funkcjonowania parków narodowych, „Prawo i Środowisko” 2005, nr 4, s. 101 i n.
 • Ochrona zdrowia w prawie Unii Europejskiej, „Administracja Publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe, Zeszyty Naukowe WSAP w Białymstoku” 2006
 • Kształtowanie się podmiotowości prawa międzynarodowego, w: Prawo międzynarodowe. Księga pamiątkowa prof. Renaty Szafarz, pod red. J. Menkesa, Warszawa 2007, s. 454 i n.
 • Profesor Bohdan Winiarski – sędzia międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze, w: Badacze i historiografia regionu łomżyńskiego, pod red. A. Cz. Dobrońskiego, Łomża 2008, s. 111 i n.
 • Prawo zarządzania projektami europejskimi – próba identyfikacji w teorii i praktyce, „Przegląd Prawa Europejskiego i Międzynarodowego” 2008, nr 6, s. 79-97
 • Finansowanie zadań w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, w: Finanse w zarządzaniu rozwojem lokalnym, pod red. J.M. Salachny, Białystok 2009
 • Partnerstwo publiczno-prywatne, w: Przedsiębiorczość na Podlasiu (problemy prawne i funkcjonowanie), pod red. C. Kosikowskiego, Białystok 2009, s. 56 i n.
 • Działalność przedsiębiorców zagranicznych i osób zagranicznych na Podlasiu, w: Przedsiębiorczość na Podlasiu (problemy prawne i funkcjonowanie), pod red. C. Kosikowskiego, Białystok 2009, s. 91 i n.
 • Pomoc publiczna dla przedsiębiorców ze środków Unii Europejskiej, w: Pomoc publiczna dla przedsiębiorców na Podlasiu (współautorstwo z L. Etelem i R. Dowgierem), w: Przedsiębiorczość na Podlasiu (problemy prawne i funkcjonowanie), pod red. C. Kosikowskiego, Białystok 2009, s. 147 i n.
 • Samostanowienie a Partnerstwo Wschodnie Unii Europejskiej. Przyczynek do dyskusji, „Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego” 2010 (1), s. 257 i n.
 • Partnerstwo publiczno-prywatne jako formuła potencjalnie przydatna w ochronie klimatu, w: Zmiany klimatu a społeczeństwo, Ochrona klimatu, pod red. L. Karskiego i I. Grochowskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 421 i n.
 • Public-Private Partnership as a Potentially Useful Formula in the Polish Environmental Protection, in: „Polish Yearbook of Environmental Law” 2011, p. 85 & n.
 • Główne podstawy prawnomiędzynarodowe aktywności zagranicznej samorządu terytorialnego w Europie, „Białostockie Studia Prawnicze” 2012, nr 2
 • Wykonywanie zadań j.s.t. w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego, w: Finanse samorządowe 2012: 580 pytań i odpowiedzi: wzory uchwał, deklaracji, decyzji, umów, pod red. C. Kosikowskiego i J. Salachny, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012
 • Polskie województwa w stosunkach międzynarodowych, „Białostockie Studia Prawnicze” 2012, nr 2
 • The International Evolution of the Notion of Disability and Its Interpretation from the European Union Law Perspective, wspólnie z A. Drabarz, „Studies in Logic, Grammar and Rhetoric” 2012, 31(44), Interpretation of the Law – Vol. I, s. 129-146
 • Koncepcja „non-state actors” a umiędzynarodowienie regionów, „Białostockie Studia Prawnicze” 2012, nr 2
 • Interpretation of Bilateral Treaties for the Promotion and Protection of Foreign Investments, wspólnie z E. Gruszewską, „Studies in Logic, Grammar and Rhetoric” 2013, 32(45), Interpretation of the Law – Vol. II, s. 89–109
 • Publiczno-cziastnoje partniorstwo kak finansowaja prociediura, w: Finansowyje prociedury stran cientralnoj i wostocznoj Jewropy, pod ried. S. Presnarowicza, Białystok 2013
 • Status prawny polskich województw w stosunkach międzynarodowych. Uwagi na tle rozwoju prawa międzynarodowego, w: Prawo międzynarodowe – teraźniejszość, perspektywy, dylematy. Księga Jubileuszowa Profesora Zdzisława Galickiego, pod. red. E. Mikos-Skuza, K. Myszona-Kostrzewa i J. Poczobuta, Warszawa 2013
 • Umiędzynarodowienie organizacji pozarządowych we współczesnym prawie międzynarodowym, „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego” 2012, VOL. XI A.D. MMXIII (współautorstwo z E. Szadkowską), s. 91-100
 • Konstytucyjne uwarunkowania sportu w Unii Europejskiej z perspektywy Polski, w: Prawo Unii Europejskiej a prawo konstytucyjne państw członkowskich, pod red. S. Dudzika, N. Półtorak, Kraków 2013, (współautorstwo z A. Grajewską), s. 302-316
 • Dalsze możliwości korzystania przez państwa członkowskie UE ze środków funduszy europejskich oraz środków wynikających z inicjatyw unijnych oraz stosowania instrumentów i mechanizmów finansowych UE, w: Przyszłość Unii Europejskiej w świetle jej ustroju walutowego i finansowego, pod red. C. Kosikowskiego, Białystok 2013
 • Podmiotowość w prawie międzynarodowym. Klasyfikacja, w: Problematyka podmiotowości w prawie międzynarodowym, pod red. B. Mielnik i in., Wrocław 2014
 • Arbitraż a międzynarodowa współpraca regionów. Uwagi de lege lata i de lege ferenda, w: Arbitraż w prawie międzynarodowym, pod red. C. Mika, Warszawa 2014
 • Forsowanie samostanowienia we współczesnej Europie. Uwagi na tle przypadków Krymu i Katalonii, w: Człowiek i prawo międzynarodowe. Księga dedykowana Profesorowi Bogdanowi Wierzbickiemu, pod red. M. Perkowskiego, J. Szymańskiego, M. Zdanowicz, Białystok 2014
 • The Visegrad dimension of international cooperation of Polish provinces, w: Ten Years of the Visegrad Group Member States in the European Union, pod red. A. Piekutowskiej, I. Wrońskiej, Białystok 2015
 • Puszcza Białowieska a prawo międzynarodowe publiczne, [w:] Ubi ius, ibi remedium. Księga dedykowana pamięci profesora Jana Kolasy, pod red. B. Krzana, Warszawa 2016
 • Multiclass pesticide residue analysis in fish muscle and liver on one-step extraction-cleanup strategy coupled with liquid chromatography tandem mass spectrometry (współautorstwo z P. Kaczyńskim, B. Łozowicką, J. Szabuńko), „Ecotoxicology and Environmental Safety” 2017, nr 138, s. 179-189

Przypisy | edytuj kod

 1. a b Prof. Maciej Perkowski, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2017-10-19] .
 2. MaciejM. Perkowski MaciejM., Podmiotowość prawa międzynarodowego współczesnego uniwersalizmu w złożonym modelu klasyfikacyjnym, Wydawnictwo Temida 2, 2008, ISBN 978-83-89620-50-7 [dostęp 2016-02-06]  (pol.).1 stycznia
 3. Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego – Wydział Prawa – Uniwersytet w Białymstoku, prawo.uwb.edu.pl [dostęp 2018-01-10] [zarchiwizowane z adresu 2014-03-01] .
 4. Władze wydziału – Wydział Prawa – Uniwersytet w Białymstoku, prawo.uwb.edu.pl [dostęp 2016-02-06] [zarchiwizowane z adresu 2013-09-28] .
 5. Uniwersytet w Białymstoku, prawo.uwb.edu.pl [dostęp 2020-06-27] .
 6. Strona główna – Uniwersytet Otwarty UwB, uo.uwb.edu.pl [dostęp 2016-02-06] .
 7. The Polish Review of International and European Law, uksw.edu.pl [dostęp 2016-02-06] .
 8. l, Wydawnictwo Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego, ka.edu.pl [dostęp 2016-02-06] .
 9. Kwartalnik KES – Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, sgh.waw.pl [dostęp 2016-02-06] [zarchiwizowane z adresu 2016-02-07] .
 10. Naukowe WydawnictwoN.W. IVG Naukowe WydawnictwoN.W., Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie INDEX, czasopismoeiz.com.pl [dostęp 2016-02-06] .
 11. Optimum. Studia Ekonomiczne. Czasopismo poświęcone problemom ekonomii i zarządzania. Optimum. Studia Ekonomiczne, optimum.uwb.edu.pl [dostęp 2016-02-06] .
 12. Gentes et Nationes. Studia z zakresu spraw międzynarodowych, gentes.wsa.bielsko.pl [dostęp 2016-02-06] .
 13. Czasopismo „Studia Podlaskie” .
 14. Eastern European Journal of Transnational Relations [dostęp 2017-02-23] .
 15. Czasopismo Białostockie Studia Prawnicze – Wydział Prawa – Uniwersytet w Białymstoku, prawo.uwb.edu.pl [dostęp 2016-02-06] [zarchiwizowane z adresu 2013-04-17] .
 16. Kwartalnik „Trzeci Sektor” .
 17. Chee WeiCh.W. Tan Chee WeiCh.W., Home – ILA, ila-hq.org [dostęp 2016-02-06] .
 18. European Society of International Law. Société européenne de droit international, esil-sedi.eu [dostęp 2016-02-06] .
 19. POLSKIE STOWARZYSZENIE PRAWA EUROPEJSKIEGO, pspe.org.pl [dostęp 2016-02-06] .
 20. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, tnoik.org [dostęp 2016-02-07] .
 21. Koło Naukowe INNOWACJA – Wydział Prawa – Uniwersytet w Białymstoku, prawo.uwb.edu.pl [dostęp 2016-02-07] [zarchiwizowane z adresu 2013-04-17] .
 22. Fundacja Prawo i Partnerstwo, prawoipartnerstwo.org [dostęp 2016-02-07] .
 23. Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, sawp.uwb.edu.pl [dostęp 2016-02-07] .
 24. Podlaska Rada Działalności Pożytku Publicznego Wrota Podlasia, wrotapodlasia.pl [dostęp 2016-02-07] [zarchiwizowane z adresu 2016-02-07] .
 25. Wschodni Sąd Arbitrażowy Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku, iph.bialystok.pl [dostęp 2016-02-07] [zarchiwizowane z adresu 2016-02-07] .
 26. Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcza Białowieska” – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku – Portal Korporacyjny Lasów Państwowych, bialystok.lasy.gov.pl [dostęp 2016-02-07] .
 27. Lista ekspertów zespołu nauk społecznych w zakresie nauk społecznych i prawnych PKA [dostęp 2017-02-23] .
 28. M.P. z 2015 r. poz. 446
Kontrola autorytatywna (osoba):Identyfikatory zewnętrzne:
Na podstawie artykułu: "Maciej Perkowski" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy