Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej


Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Byli marszałkowie senatu (od lewej): Adam Struzik, Bogdan Borusewicz, Alicja Grześkowiak, Longin Pastusiak w Senacie (2014)

Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – najwyższy przedstawiciel Senatu Rzeczypospolitej, stojący na straży jego praw i godności. Jest wybierany bezwzględną większością głosów na pierwszym posiedzeniu Senatu[1].

Obecnie stanowisko Marszałka Senatu zajmuje Tomasz Grodzki (wybrany do Senatu z listy Koalicji Obywatelskiej).

Obowiązki Marszałka Senatu | edytuj kod

 • stoi na straży praw i godności Senatu,
 • reprezentuje Senat,
 • prowadzi sprawy z zakresu stosunków z Sejmem, z parlamentami innych krajów, a także z instytucjami oraz innymi organami Unii Europejskiej,
 • ustala plan pracy Senatu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów,
 • zwołuje posiedzenia Senatu,
 • ustala projekt porządku obrad po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów,
 • przewodniczy obradom Senatu i czuwa nad ich przebiegiem,
 • zarządza drukowanie ustaw uchwalonych przez Sejm, projektów ustaw, projektów uchwał, opinii Komisji Spraw Unii Europejskiej i innych druków senackich, a także doręczenie ich senatorom,
 • nadaje bieg dokumentom przedkładanym w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii,
 • sprawuje nadzór nad terminowością prac Senatu i jego organów,
 • sprawuje nadzór nad pracami komisji senackich i zleca im rozpatrzenie określonych spraw,
 • zwołuje posiedzenia Prezydium Senatu, przewodniczy obradom i kieruje jego pracami,
 • zwołuje Konwent Seniorów i przewodniczy jego obradom,
 • czuwa nad wykonywaniem wobec Senatu, organów Senatu i senatorów konstytucyjnych i ustawowych obowiązków przez organy państwowe i samorządu terytorialnego, podporządkowane im jednostki oraz inne obowiązane podmioty,
 • dokonuje ocen wykonywania przez organy państwowe i samorządu terytorialnego obowiązków wobec Senatu, organów Senatu i senatorów oraz przedstawia te oceny senatorom,
 • udziela senatorom pomocy w wykonywaniu mandatu i podejmuje, na ich wniosek, odpowiednie środki zmierzające do załatwienia przedłożonych spraw,
 • sprawuje pieczę nad spokojem i porządkiem na całym obszarze należącym do Senatu,
 • ustala projekt budżetu Kancelarii Senatu po zasięgnięciu opinii Prezydium Senatu, Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, a w zakresie opieki nad Polonią oraz Polakami za granicą także Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz nadzoruje wykonanie budżetu,
 • nadaje, w drodze zarządzenia, statut Kancelarii Senatu po zasięgnięciu opinii Prezydium Senatu oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich,
 • powołuje i odwołuje Szefa Kancelarii Senatu po zasięgnięciu opinii Prezydium Senatu oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich,
 • podejmuje inne czynności wynikające z Regulaminu Senatu,
 • wykonuje inne zadania przewidziane w Konstytucji i ustawach (np. wykonuje obowiązki Prezydenta RP, jeżeli Marszałek Sejmu nie może tego robić),
 • w przypadku opróżnienia urzędu prezydenta RP jest drugą osobą (po marszałku sejmu), która może sprawować obowiązki prezydenckie do czasu wyłonienia nowego prezydenta w wyborach powszechnych,
 • podpisuje w imieniu Senatu pisma do adresatów zewnętrznych,
 • może upoważnić senatora lub grupę senatorów do wykonywania określonych czynności[2]

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. Marszałkowie Senatu, senat.edu.pl [dostęp 2019-08-06] .
 2. Regulamin Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – art. 8.
Na podstawie artykułu: "Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy