Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) – polski urząd administracji rządowej utworzony w 2015[1], obsługujący ministra właściwego do spraw trzech działów administracji rządowej: administracja publiczna, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne[2]. Ministerstwo pod tą nazwą istniało także w latach 1997–2011.

Spis treści

Utworzenie ministerstwa | edytuj kod

Ministerstwo zostało utworzone na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 20 listopada 2015 (obowiązującego od 16 listopada 2015)[1] poprzez przekształcenie dotychczasowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (obsługującego dział sprawy wewnętrzne), do którego włączono część komórek i pracowników dotychczasowego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (obsługujących działy administracja publiczna i wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne). Ponadto na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 7 grudnia 2015 (obowiązującego od 27 listopada 2015)[3] dokonano przekształcenia ministerstwa poprzez przekazanie części jego komórek i pracowników (obsługujących sprawy geodezji i kartografii) do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Kierownictwo | edytuj kod

 • Mariusz Kamiński (PiS) – minister spraw wewnętrznych i administracji od 14 sierpnia 2019 (od 9 do 14 sierpnia 2019 jako pełniący obowiązki ministra), koordynator służb specjalnych od 16 listopada 2015
 • Paweł Szefernaker (PiS) – sekretarz stanu oraz pełnomocnik Rządu ds. Współpracy z Samorządem Terytorialnym od 17 stycznia 2018
 • Maciej Wąsik (PiS) – sekretarz stanu od 25 listopada 2019, zastępca koordynatora służb specjalnych i sekretarz Kolegium ds. Służb Specjalnych od 24 listopada 2015
 • Błażej Poboży (PiS) – podsekretarz stanu od 4 września 2019
 • Bartosz Grodecki – podsekretarz stanu od 3 marca 2020[4]
 • Urszula Kulisiewicz – dyrektor generalny

Struktura organizacyjna | edytuj kod

 Z tym tematem związana jest kategoria: Urzędnicy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (III Rzeczpospolita).

W skład ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne[5][6][7]:

 • Departament Administracji Publicznej
 • Departament Analiz i Polityki Migracyjnej
 • Departament Bezpieczeństwa
 • Departament Budżetu
 • Departament Funduszy Europejskich
 • Departament Komunikacji Społecznej
 • Departament Kontroli i Nadzoru
 • Departament Obywatelstwa i Repatriacji
 • Departament Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego
 • Departament Porządku Publicznego
 • Departament Prawny
 • Departament Spraw Międzynarodowych
 • Departament Spraw Obywatelskich
 • Departament Teleinformatyki
 • Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
 • Departament Zdrowia
 • Departament Zezwoleń i Koncesji
 • Biuro Administracyjno-Finansowe
 • Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji
 • Biuro Ministra
 • Biuro Nadzoru Wewnętrznego
 • Biuro Zamówień Publicznych.

Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane[2][8]:

Jednostki organizacyjne podległe ministrowi[9]:

 • Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA
 • Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego
 • Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA

Jednostki organizacyjne nadzorowane przez ministra[9]:

Historia MSWiA w latach 1997–2011 | edytuj kod

Utworzenie MSWiA było jednym z elementów reformy centrum administracyjno-gospodarczego rządu zrealizowanej w latach 1996–1997. Zgodnie z ustawą z 21 czerwca 1996[10], wprowadzoną w życie ustawą z 8 sierpnia 1996[11], Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji stał się od 1 stycznia 1997 organem właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, ochrony granicy państwa, ochrony przeciwpożarowej, administracji publicznej, stosunków państwa z Kościołem Katolickim oraz innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, a także w sprawach z zakresu państwowego nadzoru budowlanego oraz geodezji i kartografii. Szczegółowy zakres działania ministra ustalony został rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 7 sierpnia 1997[12].

Obsługę ministra zapewniało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, którego organizację określił statut nadany rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 24 grudnia 1996[13]. Nowy urząd przejął zadania:

W drugiej połowie 1999 na mocy ustawy z 8 sierpnia 1996 o Radzie Ministrów[14] oraz ustawy z 4 września 1997 o działach administracji rządowej[15] wprowadzone zostały nowe zasady organizacji ministerstw. Konsekwencją tych zmian było m.in. uchylenie większości przepisów ustawy o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w której pozostawiono jedynie niektóre regulacje dotyczące uprawnień podległych mu pracowników i funkcjonariuszy. Nową podstawą prawną funkcjonowania MSWiA stało się rozporządzenie Rady Ministrów z 12 października 1999[16] o ponownym utworzeniu urzędu. W kolejnych latach ministerstwo było przekształcane dwukrotnie: na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 13 czerwca 2000[17] część jego komórek i pracowników została przekazana do nowo utworzonego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, natomiast na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 31 października 2005[18] do MSWiA włączono część komórek i pracowników zlikwidowanego Ministerstwa Nauki i Informatyzacji.

Zgodnie z kolejnymi rozporządzeniami Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji szef MSWiA kierował na przestrzeni lat następującymi działami administracji rządowej[a]:

 • administracja publiczna, architektura i budownictwo, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne (1999–2000)[19]
 • administracja publiczna, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne (2000–2005)[20][21][22][23][24]
 • administracja publiczna, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne (2005)[25]
 • administracja publiczna, informatyzacja, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne (2005–2011)[26][27][28]

Statut ministerstwa nadawany był w trybie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, a od początku 2002 w trybie zarządzenia Prezesa Rady Ministrów. Struktura organizacyjna MSWiA była zmieniana wielokrotnie na podstawie następujących dokumentów: rozporządzeń z 5 listopada 1999[29] i z 12 grudnia 2000[30] oraz zarządzeń z 26 czerwca 2002[31], z 1 kwietnia 2004[32], z 8 listopada 2005[33], z 23 stycznia 2006[34], z 14 marca 2007[35] i z 25 marca 2008[36].

Zlikwidowanie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nastąpiło na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 21 listopada 2011 (obowiązującego od 18 listopada 2011)[37]. Zgodnie z kolejnymi rozporządzeniami wydanymi tego dnia komórki i pracowników obsługujących działy administracja publiczna, informatyzacja i wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne przekazano do nowo utworzonego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji[38], natomiast komórki i pracowników obsługujących dział sprawy wewnętrzne przekazano do nowo utworzonego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych[39].

Lista ministrów | edytuj kod

Ministrowie spraw wewnętrznych i administracji w latach 1997–2011 oraz od 2015:


Uwagi | edytuj kod

 1. Spośród wszystkich rozporządzeń w tej sprawie w przypisach wymieniono jedynie te wskazujące działy administracji rządowej, pominięto natomiast rozporządzenia dotyczące zmian w wykazie organów i jednostek podległych lub nadzorowanych albo zmian w zakresie części budżetowych.

Przypisy | edytuj kod

 1. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1946
 2. a b Dz.U. z 2018 r. poz. 97
 3. Dz.U. z 2015 r. poz. 2079
 4. Zmiana na stanowisku wiceministra spraw wewnętrznych i administracji. gov.pl, 3 marca 2020. [dostęp 2020-03-03].
 5. M.P. z 2021 r. poz. 170
 6. M.P. z 2017 r. poz. 1038
 7. M.P. z 2018 r. poz. 117
 8. Dz.U. z 2018 r. poz. 225
 9. a b M.P. z 2021 r. poz. 477
 10. Dz.U. z 1996 r. nr 106, poz. 491
 11. Dz.U. z 1996 r. nr 106, poz. 497
 12. Dz.U. z 1997 r. nr 95, poz. 581
 13. Dz.U. z 1996 r. nr 157, poz. 799 z późn. zm.
 14. Dz.U. z 2021 r. poz. 178
 15. Dz.U. z 2020 r. poz. 1220
 16. Dz.U. z 1999 r. nr 85, poz. 940
 17. Dz.U. z 2000 r. nr 50, poz. 585
 18. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1883
 19. Dz.U. z 1999 r. nr 85, poz. 941
 20. Dz.U. z 2000 r. nr 50, poz. 590
 21. Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1343
 22. Dz.U. z 2002 r. nr 35, poz. 325
 23. Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1128
 24. Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1436
 25. Dz.U. z 2005 r. nr 19, poz. 164
 26. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1897
 27. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 919
 28. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1604
 29. Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1029 z późn. zm.
 30. Dz.U. z 2000 r. nr 110, poz. 1175 z późn. zm.
 31. M.P. z 2002 r. nr 26, poz. 434 z późn. zm.
 32. M.P. z 2004 r. nr 16, poz. 272 z późn. zm.
 33. M.P. z 2005 r. nr 67, poz. 940
 34. M.P. z 2006 r. nr 6, poz. 97 z późn. zm.
 35. M.P. z 2007 r. nr 18, poz. 216 z późn. zm.
 36. M.P. z 2008 r. nr 25, poz. 247 z późn. zm.
 37. Dz.U. z 2011 r. nr 250, poz. 1500
 38. Dz.U. z 2011 r. nr 250, poz. 1501
 39. Dz.U. z 2011 r. nr 250, poz. 1502

Zobacz też | edytuj kod

Ministrowie spraw wewnętrznych III Rzeczypospolitej

Ministerstwa w III Rzeczypospolitej

Kontrola autorytatywna (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych):
Na podstawie artykułu: "Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy