Moduł:Mapa


Moduł:Mapa w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania  Dokumentacja modułu zobacz historia odśwież

Moduł techniczny do obsługi map lokalizacyjnych.

Spis treści

Wartośćedytuj kod

Funkcja do odczytania parametru z definicji mapy.

parametryedytuj kod

przykładedytuj kod

{{#invoke:Mapa|Wartość|Polska|mapa|fizyczna}} → Relief Map of Poland.svg

Infoboxedytuj kod

Funkcja implementująca {{Infobox mapa lokalizacyjna}}.

Thumbedytuj kod

Funkcja implementująca {{Mapa lokalizacyjna|rodzaj=thumb}}.

Inlineedytuj kod

Funkcja implementująca {{Mapa lokalizacyjna|rodzaj=inline}}.

Błędyedytuj kod

Błędy należy zgłaszać na stronie Wikipedia:Kawiarenka/Kwestie techniczne lub Dyskusja wikiprojektu:Szablony lokalizacyjne.

Zobacz teżedytuj kod

local function getMapParams(map, frame) mw.logObject(map, "map") if not map or (#map == 0) then mw.log("Brak nazwy mapy lokalizacyjnej") end local moduleprefix = "Module:Mapa/dane/" if map then local moduletitle = mw.title.new(map) if not moduletitle or (moduletitle.namespace ~= 828) then moduletitle = mw.title.new(moduleprefix..map) end if not moduletitle then mw.log("„"..map.."” nie jest prawidłową nazwą definicji mapy lokalizacyjnej") elseif moduletitle.exists then local status, mapData = pcall(mw.loadData, moduletitle.fullText) if status then return function(name, variant) if name == nil then --mw.logObject(moduletitle.fullText, "GET module title") return moduletitle.fullText end  local variants = variant and mw.text.split(variant, "%s*#%s*") or {} --mw.logObject(variants, "GET map variants")  if name == true then for _, v in ipairs(variants) do --mw.logObject(mapData[v], "GET map variant") if type(mapData[v]) == "table" then return v end end  return 1 end  for _, v in ipairs(variants) do if mapData[v] and mapData[v][name] ~= nil then --mw.logObject({variant=v, name=name, result=mapData[v][name] }, "GET") return mapData[v][name] end end  if mapData[1][name] ~= nil then --mw.logObject({name=name, result=mapData[1][name] }, "GET") return mapData[1][name] end  --mw.logObject({name=name}, "GET") return "" end end else mw.log("Nie mogę znaleźć definicji podanej mapy lokalizacyjnej. Nie istnieje „"..moduleprefix..map.."”.") end end  -- default fallback local mapData = mw.loadData(moduleprefix.."brak") return function(name, variant) if name == nil then return false elseif name == false then return (map and (#map > 0)) and map or false elseif name == true then return 1 elseif mapData[1][name] == nil then return "" elseif variant and mapData[variant] then return mapData[variant][name] or mapData[1][name] else return mapData[1][name] end end end local function getX(longitude, left, right) local width = (right - left) % 360 if width == 0 then width = 360 end local distanceFromLeft = (longitude - left) % 360 -- the distance needed past the map to the right equals distanceFromLeft - width. the distance needed past the map to the left equals 360 - distanceFromLeft. to minimize page stretching, go whichever way is shorter if distanceFromLeft - width / 2 >= 180 then distanceFromLeft = distanceFromLeft - 360 end return 100 * distanceFromLeft / width end local function getY(latitude, top, bottom) return 100 * (top - latitude) / (top - bottom) end local function formatCoordinates(parameters) if not parameters.coordinates then return false end  local placement = parameters.placement if not placement then placement = ((parameters.linkFlag == false) or (mw.title.getCurrentTitle().namespace ~= 0)) and "w tekście" or "w tekście i na górze" end  return require("Moduł:Współrzędne")["współrzędne"]({ parameters.coordinates, parameters.geohack, ["umieść"] = placement, ["dokładność"] = parameters.precision, ["linkuj"] = parameters.linkFlag == false and "nie" or "tak", symbol = parameters.symbol, }) end local function loadMap(frame, map, variant) local getMapParam = getMapParams(map, frame) return function(param) return getMapParam(param, variant) end end local function decodePoints(pointsData) if pointsData and (#pointsData > 0) then local data = mw.text.jsonDecode("["..pointsData.."{\"dummy\":false}]") table.remove(data) -- remove last dummy return data end end local function estimateTextWidth(wikicode, fontSize) local text = mw.ustring.gsub(wikicode, "%[%[[^\n|%]%[]+|([^\n|%]%[]+)%]%]", "%1") text = mw.ustring.gsub(text, "%[%[([^\n|%]%[]+)%]%]", "%1") text = mw.ustring.gsub(text, "<[^>]*>", "") return mw.ustring.len(text) * fontSize end local function positionDescriptionCode(r) local d = math.abs(r - 50) local c = false if d > 40 then c = '3' elseif d > 20 then c = '2' elseif d > 10 then c = '1' else c = '0' end  return r > 50 and c..'0' or '0'..c end local function relativePositionDescriptionCode(center, neighbour) local dx = neighbour.x - center.x local dy = neighbour.y - center.y local r = '0' if dx > 0 then r = '1' end local l = '0' if dx < 0 then l = '1' end local t = '0' if dy < 0 then t = '1' end local b = '0' if dy > 0 then b = '1' end local adx = math.abs(dx) local ady = math.abs(dy) if adx > (10 * ady) then t = '0' b = '0' elseif ady > (10 * adx) then r = '0' l = '0' end  return r..l..t..b end function plainText(content) if content then local c content, c = mw.ustring.gsub(content, "%[%[%s*[Pp]lik%s*:.-%]%]", "") content, c = mw.ustring.gsub(content, "%[%[%s*[Ff]ile%s*:.-%]%]", "") content, c = mw.ustring.gsub(content, "%[%[%s*[Gg]rafika%s*:.-%]%]", "") content, c = mw.ustring.gsub(content, "%[%[%s*[Ii]mage%s*:.-%]%]", "") content, c = mw.ustring.gsub(content, "%[%[[^|%]]+|(.-)%]%]", "%1") content, c = mw.ustring.gsub(content, "%[%[(.-)%]%]", "%1") content, c = mw.ustring.gsub(content, "%[.- (.-)%]", "%1") content, c = string.gsub(content, "</?[Ss][Pp][Aa][Nn][^>]*>", "") content, c = string.gsub(content, "</?[Bb][Rr][^>]*>", "") content, c = string.gsub(content, "</?[AaBbIiPpQqSsUu][^>]*>", "") content, c = string.gsub(content, "[ \n\r\t]+", " ") content = mw.text.unstrip(content) content = mw.text.nowiki(content) return mw.text.trim(content) end end local function drawMap(builder, get, width, fontSize, data, infoboxCoordinates, customAlt) local reliefImage = mw.text.trim(get("mapa")) local reliefTitle = mw.title.new("Plik:"..reliefImage) if not reliefTitle.file.exists then reliefTitle = mw.title.new("Plik:Image of nothing.svg") end local file = reliefTitle.file local height = file.height * width / file.width  -- przeliczanie punktów na mapie local inside = {} local outside = {} local errors = {} local hoverPoints = false local alt = mw.loadData("Moduł:Mapa/alt") if data and (#data > 0) then local x_func = mw.text.trim(get("x")) local y_func = mw.text.trim(get("y")) local top = get("top") local left = get("left") local bottom = get("bottom") local right = get("right") if #x_func == 0 then x_func = false end if #y_func == 0 then y_func = false end for i, v in ipairs(data) do if v.latitude and v.longitude and v.mark and v.size then -- przeliczanie współrzędnych na pozycje rysowania if x_func then local expx = mw.ustring.gsub(mw.ustring.gsub(x_func, "{{{szerokość}}}", v.latitude), "{{{długość}}}", v.longitude) v.x = tonumber(mw.ext.ParserFunctions.expr(expx)) else v.x = getX(v.longitude, left, right) end if y_func then local expy = mw.ustring.gsub(mw.ustring.gsub(y_func, "{{{szerokość}}}", v.latitude), "{{{długość}}}", v.longitude) v.y = tonumber(mw.ext.ParserFunctions.expr(expy)) else v.y = getY(v.latitude, top, bottom) end  v.rx = width * v.x / 100 v.ry = height * v.y / 100 v.posDesc = alt.relativeDescription[positionDescriptionCode(v.x)..positionDescriptionCode(100-v.y)] if not v.alt then v.autoAlt = alt.pointDescription[v.mark] or alt.pointDescription[false] local desc = plainText(v.description) if desc and #desc > 0 then v.autoAlt = v.autoAlt..mw.ustring.format(alt.describedAs, desc) end end  mw.logObject(v)  if (v.x < 0) or (v.x > 100) or (v.y < 0) or (v.y > 100) then table.insert(outside, v) else table.insert(inside, v) if not hoverPoints and (v.position == "hover") and v.description then hoverPoints = true end end elseif v.error then table.insert(errors, v) else -- TODO illegal data or "dummy: false" mw.logObject(v, "illegal at "..tostring(i)) end end end  -- automatyczne pozycjonowanie dwóch punktów if (#inside == 2) and inside[1].description and inside[2].description and not inside[1].position and not inside[2].position then local y1 = inside[1].ry local y2 = inside[2].ry if (math.abs(y1 - y2) < 16) and (y1 > 8) and (y2 > 8) and ((height - y1) > 8) and ((height - y2) > 8) and (math.abs(inside[1].rx - inside[2].rx) < 80) then inside[1].position = y2 > y1 and "top" or "bottom" inside[2].position = y1 > y2 and "top" or "bottom" end end  local altInfo = customAlt if not altInfo then altInfo = get("alt") or "" if #altInfo == 0 then local g = get("dopełniacz") if g then altInfo = "Mapa konturowa "..g end end  if (#altInfo > 0) and (#inside > 0) then local extAlt = inside[1].posDesc..alt.thereIs..(inside[1].alt or inside[1].autoAlt) if #inside == 1 then altInfo = altInfo..", "..extAlt elseif #inside == 2 then local extAlt2 = alt.combine2..inside[2].posDesc..alt.thereIs..(inside[2].alt or inside[2].autoAlt) if inside[1].posDesc == inside[2].posDesc then local code = relativePositionDescriptionCode(inside[1], inside[2]) extAlt2 = (alt.relativeDescription2[code] or alt.relativeDescription2[false])..alt.thereIs2..(inside[2].alt or inside[2].autoAlt) end  altInfo = altInfo..", "..extAlt..", "..extAlt2 elseif (#inside > 1) and infoboxCoordinates then altInfo = altInfo..", "..extAlt end end end  -- tło mapy local relief = builder:tag("div") relief:css({ position = "relative", border = "0 solid #aaa", padding = "0", width = tostring(width).."px" }) relief:wikitext("[[Plik:", reliefImage, "|", width, "px|link=") if #altInfo > 0 then relief:wikitext("|alt=", altInfo) end if not hoverPoints then local reliefInfo = get("dopełniacz") if reliefInfo then relief:wikitext("|Mapa lokalizacyjna ", reliefInfo) end end  relief:wikitext("]]")  function showError(category, ...) local catLink = "" local known = { ["brak mapy"] = { "'''Brak mapy:''' ''%s''", "[[Kategoria:Szablony lokalizacyjne - brak mapy]]", }, ["brak kodu mapy"] = { "'''Brak kodu mapy'''", "[[Kategoria:Szablony lokalizacyjne - brak kodu mapy]]", }, ["współrzędne spoza mapy"] = { "'''Współrzędne spoza mapy:''' ''%f %f''", "[[Kategoria:Szablony lokalizacyjne - współrzędne spoza mapy]]", }, ["brak współrzędnych"] = { "'''Brak współrzędnych'''", "[[Kategoria:Szablony lokalizacyjne – brak współrzędnych]]", }, [true] = { "%s", false }, [false] = { "'''''Inny błąd'''''", false, }, } local k = known[category] or known[false] local message = mw.ustring.format(k[1], ...) if k[2] and (mw.title.getCurrentTitle().namespace == 0) then message = message..k[2] end local absolute = relief:tag("div") :css( { position = "absolute", ["z-index"] = 200, top = "50%", left = "50%", height = 0, width = 0, margin = 0, padding = 0, } ) local msg = absolute:tag("div") :css( { ["font-size"] = "90%", ["line-height"] = "110%", position = "relative", width = "16em", ["z-index"] = 202, top = "-0.5em", left = "-8em", float = "center", ["text-align"] = "center", background = "white", color = "red", } ) :wikitext(message) end  -- brak mapy if not get() then local map = get(false) showError(map and "brak mapy" or "brak kodu mapy", map) if (#inside == 1) and (#outside == 0) then local v = inside[1] if (v.longitude == 0) and (v.latitude == 0) then --mw.log("dummy (0 0) bez mapy nie jest rysowany") return end end end  -- błędy if (#inside == 0) and (#outside == 0) then showError("brak współrzędnych") end  for i, v in ipairs(outside) do showError("współrzędne spoza mapy", v.latitude, v.longitude) end  for i, v in ipairs(errors) do showError(true, v.error or "?") end  -- punkty na mapie for i, v in ipairs(inside) do local hsize = tostring(v.size/2).."px" local size = tostring(v.size).."px" local absolute = relief:tag("div") :attr("aria-hidden", "true") :css( { position = "absolute", ["z-index"] = 2, top = tostring(v.y).."%", left = tostring(v.x).."%", height = 0, width = 0, margin = 0, padding = 0, } ) local file = absolute:tag("div") :css( { position = "relative", ["text-align"] = "center", left = "-"..hsize, top = "-"..hsize, width = size, ["font-size"] = size, ["line-height"] = size, } ) file:wikitext("[[Plik:", v.mark, "|", v.size, "x", size, "|link=", v.link) if v.description then file:wikitext("|", v.description) end file:wikitext("]]") -- TODO description if v.description and (v.position ~= "hover") then  function descriptionWidth(availableWidth) return availableWidth <= 0 and "auto" or (math.min(availableWidth, 120).."px") end  local descw = "auto" local css = {} if v.position == "right" then descw = descriptionWidth(math.floor(width - v.rx - (v.size / 2) - 5)) css = { top = "-0.5em", left = tostring((v.size / 2) + 2).."px", ["text-align"] = "left", float = "left" } elseif v.position == "left" then descw = descriptionWidth(math.floor(v.rx - (v.size / 2) - 5)) css = { top = "-0.5em", right = tostring((v.size / 2) + 2).."px", ["text-align"] = "right", float = "right" } elseif v.position == "top" then descw = "10em" css = { bottom = tostring((v.size / 4) + 2).."px", left = "-5em", ["text-align"] = "center", float = "center" } elseif v.position == "bottom" then descw = "10em" css = { top = tostring((v.size / 4) + 2).."px", left = "-5em", ["text-align"] = "center", float = "center" } else -- auto local textWidth = estimateTextWidth(v.description, fontSize) * 0.6 if (v.x < 50) or ((v.rx + textWidth + (v.size / 2) + 2) < width) then -- right descw = descriptionWidth(math.floor(width - v.rx - (v.size / 2) - 5)) css = { top = "-0.5em", left = tostring((v.size / 2) + 2).."px", ["text-align"] = "left", float = "left" } elseif ((v.rx - (v.size / 2) - 2) > textWidth) or (v.x > 70) then -- left descw = descriptionWidth(math.floor(v.rx - (v.size / 2) - 5)) css = { top = "-0.5em", right = tostring((v.size / 2) + 2).."px", ["text-align"] = "right", float = "right" } elseif (v.y > 50) then -- top descw = "10em" css = { bottom = tostring((v.size / 4) + 2).."px", left = "-5em", ["text-align"] = "center", float = "center" } else -- bottom descw = "10em" css = { top = tostring((v.size / 4) + 2).."px", left = "-5em", ["text-align"] = "center", float = "center" } end end  local desc = absolute:tag("div") :css( { ["font-size"] = tostring(fontSize).."px", ["line-height"] = tostring(1.2*fontSize).."px", ["z-index"] = "90", ["position"] = "absolute", ["width"] = descw, } ) desc:css(css) desc:tag("span") :css({ padding = "1px", ["text-shadow"] = "0 0 5px white;" }) :wikitext(v.description) end end end local function makeTrackingLinks(get, group) local linkAlias = get("link alias") local mapVariant = get(true) if not linkAlias or (#linkAlias == 0) then return end  local trackingLink = "Moduł:Mapa/linkujące/"..linkAlias.."/"..group _ = mw.title.new(trackingLink).id _ = mw.title.new(trackingLink.."/"..mapVariant).id end local function adjustPointParams(points, mapgeohack) for i, p in ipairs(points) do local link = p.link if link then if mapgeohack==false then p.link = "" elseif mapgeohack then p.link = link.."_"..mapgeohack elseif p.geohack then p.link = link.."_"..p.geohack end end end end local function tryGetMapFor(property) local id = mw.wikibase.getEntityIdForCurrentPage() if not id then return end  local props = mw.wikibase.getBestStatements(id, property) if not props or (#props <= 0) then return end  local maps = {} for i, v in ipairs(props) do if v.mainsnak and (v.mainsnak.snaktype == "value") and (v.mainsnak.datatype == "wikibase-item") then local name = mw.wikibase.getLabelByLang(v.mainsnak.datavalue.value.id, "pl") if name then table.insert(maps, name) end end end  if #maps <= 0 then return end  local result = table.concat(maps,'#') mw.logObject(result,"tryGetMapFor("..property..")") return result end return {  ["Wartość"] = function(frame) local f = frame.args[1] and frame or frame:getParent() return getMapParams(f.args[1], frame)(f.args[2], f.args[3]) end,  ["Infobox"] = function(frame) -- log wskazujący na początek wywołania funkcji mw.log("{{#invoke:Moduł:Mapa|Infobox}}") local args = require('Module:Arguments').getArgs(frame, { trim = true, removeBlanks = true, wrappers = "Szablon:Infobox mapa lokalizacyjna", }) local defaultIcon = "[[Plik:Geographylogo.svg|20px|alt=Ziemia|link=Ziemia]]" local map = args["mapa"] or tryGetMapFor("P17") -- państwo or tryGetMapFor("P706") -- region geograficzny or tryGetMapFor("P30") -- kontynent or "brak" -- poddaję się local variant = args["wariant"] local description = args["opis"] local mark = args["znak na mapie"] or "Red pog.svg" local markSize = tonumber(args["wielkość znaku"]) or 6 local coordinates = args["współrzędne"] local markalt = args["alt znaku na mapie"] if not coordinates then mw.log("infobox może wyszukać współrzędne w wikidanych") else mw.log("współrzędne: "..coordinates) end local precision = args["dokładność"] local twoMaps = args["dwie mapy"] local category = args["kategoria"] local geohack = args["opcje geohack"] local position = args["pozycja opisu"] local points = args["punkty mapy"] mw.logObject({precision = precision, twoMaps = twoMaps, category = category, geohack = geohack, position = position, points = points}, "argumenty") if points and not string.match(points, "%s*{") then mw.log("załączone punkty do mapy są w nieodpowiednim formacie") return end if not points and not coordinates then if args["wikidane"] == "nie" then mw.log("brak punktów na mapę, a nie ma pozwolenia na Wikidane") elseif map ~= "pusta" then mw.log("brak punktów na mapę i współrzędnych, nadszedł czas na Wikidane") local display = true if (map ~= "osobna") and (map ~= "niedostępna") then display = "#coordinates" end local p = require("Moduł:Współrzędne").punkt({ ["opcje geohack"] = geohack, ["znak"] = mark, ["rozmiar znaku"] = markSize, ["opis"] = description, ["pozycja"] = position, ["dokładność"] = precision, ["alt"] = markalt, display = display, symbol = false, }) if not p then mw.log("brak punktów na mapę nawet w Wikidanych") end  points = p end end if not points and not coordinates and (mw.title.getCurrentTitle().fullText == frame:getParent():getTitle()) and (type(frame.getParent) == "function") then --TEST ANY ARG local any = false for k, v in pairs(frame:getParent().args) do any = true break end  if not any then -- brak jakichkolwiek argumentów w szablonie to tryb demo points = require("Moduł:Współrzędne").punkt({ "0 0", display = true, symbol = false, }) map = "brak" end end if not points and not coordinates then if not category or (mw.title.getCurrentTitle().namespace ~= 0) or (map == "żadna") or (map == "osobna") or (map == "pusta") or (map == "niedostępna") then return end  return '|- style="display:none;"\n!colspan="2"|brak współrzędnych[[Kategoria:Szablony lokalizacyjne – brak współrzędnych – '..category..']]\n|-' end  local result = {} local coords = false if (map == "żadna") or (map == "none") then _ = mw.title.new("Moduł:Mapa/linkujące/żadna").id -- TODO współrzędne, geohack, linkuj=tak, dokładność=kątowo, umieść=w tekście (i na górze) coords = formatCoordinates({ coordinates = coordinates, geohack = geohack, linkFlag = true, }) elseif map == "osobna" then _ = mw.title.new("Moduł:Mapa/linkujące/osobna").id -- TODO współrzędne, geohack, linkuj=tak, dokładność=kątowo, umieść=w tekście coords = formatCoordinates({ coordinates = coordinates, geohack = geohack, linkFlag = true, placement = "w tekście", }) elseif map == "pusta" then _ = mw.title.new("Moduł:Mapa/linkujące/pusta").id -- no map nor coordinates elseif map == "niedostępna" then _ = mw.title.new("Moduł:Mapa/linkujące/niedostępna").id -- TODO współrzędne, globe:none, linkuj=nie, dokładność=dziesiętnie, normalizacja=auto, ikona= coords = formatCoordinates({ coordinates = coordinates, linkFlag = false, precision = precision or "dziesiętnie", }) else local maps = {} local list = string.match(map, "#") for v in mw.ustring.gmatch(map, "[^#]+") do table.insert(maps, mw.text.trim(v)) end if #maps == 0 then table.insert(maps, map) end if not list and (twoMaps ~= "nie") then while #map > 0 do local get = loadMap(frame, map, variant) map = mw.text.trim(get("nadrzędna") or "") if #map > 0 then table.insert(maps, 2, map) end end end  local mapIndex = 1 local map = maps[mapIndex] local get = loadMap(frame, map, variant) -- prepare coordinates under the map local icon = mw.text.trim(get("ikona") or "") if #icon == 0 then icon = defaultIcon end  local mapPrecision = get("dokładność") if mapPrecision and (#mapPrecision <= 0) then mapPrecision = nil end  coords = formatCoordinates({ coordinates = coordinates, geohack = geohack or get("globe") or "", linkFlag = get("globe") ~= false, precision = precision or mapPrecision or "kątowo", symbol = icon, })  if coordinates then local p = require("Moduł:Współrzędne").punkt({ coordinates, ["opcje geohack"] = geohack, ["znak"] = mark, ["rozmiar znaku"] = markSize, ["opis"] = description, ["pozycja"] = position, alt = markalt, symbol = false, }) primaryPoint = true points = points and (p..points) or p end  local pointsData = decodePoints(points) if pointsData then adjustPointParams(pointsData, get("globe")) end  if not coords and pointsData and (#pointsData > 0) then icon = false coords = pointsData[1].display end  -- tracking link, pseudo reference to primary map makeTrackingLinks(get, "primary")  -- draw maps while map do map = nil -- draw map local mapWidth = tonumber(get("rozmiar")) or 238 if mapWidth > 238 then mapWidth = 238 elseif mapWidth < 100 then mapWidth = 100 end local map1 = mw.html.create("div") :css( { margin="0 auto", ["text-align"]="center", width=tostring(mapWidth+4).."px" } ) map1:tag("div") :css( { ["font-weight"]= "bold", color="gray" } ) :wikitext("Położenie na mapie ", get("dopełniacz")) drawMap(map1:tag("div"):addClass("mapa-lokalizacyjna"), get, mapWidth, 12.6, pointsData, coordinates, false) table.insert(result, '|- class="infobox-locationmap" style="background-color:white; text-align:center; border-top:1px solid #aaa;"\n|colspan="2"|') table.insert(result, tostring(map1:allDone())) table.insert(result, "\n") -- next parent if mapIndex < #maps then mapIndex = mapIndex + 1 map = maps[mapIndex] get = loadMap(frame, map, variant) end end end  if coords then table.insert(result, '|-\n|colspan="2" style="background-color:white; text-align:center; border-bottom:1px solid #aaa;"|') table.insert(result, coords) table.insert(result, "\n") end  if #result > 0 then table.insert(result, "|-") end  return table.concat(result) end,  ["Thumb"] = function(frame) local args = require('Module:Arguments').getArgs(frame, { trim = true, removeBlanks = false, wrappers = "Szablon:Mapa lokalizacyjna", }) local map = args["mapa"] or args[1] or "{{{1}}}" if #map == 0 then map = nil end local variant = args["wariant"] local width = tonumber(args["rozmiar"]) or 238 local fontSize = tonumber(args["font-size"]) or 12.6 local align = args["wyrównanie"] or "right" local footer = args["podpis"] local alt = args["alt"] local pointsData = decodePoints(args["punkty mapy"])  local get = loadMap(frame, map, variant) if pointsData then adjustPointParams(pointsData, get("globe")) end  -- tracking link, pseudo reference to this map makeTrackingLinks(get, "standalone")  local positionClass = { ["center"] = "center", ["right"] = "tright", ["left"] = "tleft", [""] = "tnone", } local thumb = mw.html.create("div") :addClass("thumb") :addClass(positionClass[align] or align) :addClass("panel-with-scroll") :wikitext('\n') local thumbinner = thumb:tag("div") :addClass("thumbinner") :css({ width = tostring(width + 2).."px" }) :wikitext('\n') local border = thumbinner:tag("div") :css({ border = "1px solid #ccc", width = tostring(width).."px !important" }) local builder = border:tag("div") --:addClass("mapa-lokalizacyjna") :css({ margin = "0 auto", width = tostring(width).."px" }) drawMap(builder, get, width, fontSize, pointsData, false, alt) if pointsData and (#pointsData == 1) and (mw.title.getCurrentTitle().namespace == 0) then builder:wikitext("[[Kategoria:Mapa lokalizacyjna z jednym punktem]]") end thumbinner :wikitext('\n') local thumbcaption = thumbinner:tag("div") :addClass("thumbcaption") thumbcaption:tag("div") :addClass("magnify") :wikitext("[[Plik:Geographylogo.svg|16x16px|link=Wikiprojekt:Szablony lokalizacyjne]]") if footer and (#footer > 0) then thumbcaption:wikitext(footer) else thumbcaption:wikitext("Położenie na mapie ", mw.text.nowiki(get("dopełniacz") or "")) end thumbinner :wikitext('\n') thumb :wikitext('\n') return thumb:allDone() end,  ["Inline"] = function(frame) local args = require('Module:Arguments').getArgs(frame, { trim = true, removeBlanks = false, wrappers = "Szablon:Mapa lokalizacyjna", }) local map = args["mapa"] or args[1] or "{{{1}}}" if #map == 0 then map = nil end local variant = args["wariant"] local width = tonumber(args["rozmiar"]) or 238 local fontSize = tonumber(args["font-size"]) or 12.6 local alt = args["alt"] local pointsData = decodePoints(args["punkty mapy"])  local get = loadMap(frame, map, variant) if pointsData then adjustPointParams(pointsData, get("globe")) end  -- tracking link, pseudo reference to this map makeTrackingLinks(get, "standalone")  local builder = mw.html.create("div") :addClass("mapa-lokalizacyjna") :css({ margin ="0 auto", width = tostring(width + 2).."px", padding = "3px", margin = "3px" }) drawMap(builder, get, width, fontSize, pointsData, false, alt) if pointsData and (#pointsData == 1) and (mw.title.getCurrentTitle().namespace == 0) then builder:wikitext("[[Kategoria:Mapa lokalizacyjna z jednym punktem]]") end return builder:allDone() end, } 
Na podstawie artykułu: "Moduł:Mapa" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy