Narodowy Bank Polski


Na mapach: 52°14′10″N 21°00′53″E/52,236111 21,014722

Narodowy Bank Polski w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Tablica informacyjna z genezą NBP przy wejściu do gmachu centrali Banku przy Świętokrzyskiej 11/21 w Warszawie Gmach centrali i oddziału NBP w Warszawie Główny dziedziniec gmachu centrali NBP w Warszawie Gmach oddziału NBP w Krakowie (1925) Gmach oddziału NBP we Wrocławiu Gmach oddziału NBP w Łodzi Gmach oddziału NBP w Gdańsku (1906) Gmach oddziału NBP w Bydgoszczy (1864)

Narodowy Bank Polski (NBP) – polski bank centralny z siedzibą główną w Warszawie. NBP jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Wypełnia zadania określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe. Wymienione akty prawne gwarantują niezależność NBP od innych organów państwa. NBP pełni trzy podstawowe funkcje: banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa.

NBP przysługuje wyłączne prawo emitowania pieniądza i znaków pieniężnych Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawowym zadaniem NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen. Do głównych obszarów działalności NBP należą:

 • prowadzenie polityki pieniężnej,
 • działania na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego,
 • działalność emisyjna,
 • rozwój systemu płatniczego,
 • zarządzanie rezerwami dewizowymi Polski,
 • obsługa Skarbu Państwa,
 • działalność edukacyjna i informacyjna[1].

Spis treści

Historia | edytuj kod

Narodowy Bank Polski rozpoczął działalność w 1945 r., zastępując ówczesny Bank Polski Spółka Akcyjna. Początkowo funkcjonował jako bank państwowy pod nadzorem ministra skarbu. Aż do końca lat 80. zajmował się działalnością ogólnobankową: był monopolistą nie tylko w dziedzinie emisji pieniądza, ale także udzielania kredytu i gromadzenia oszczędności. W czasie przemian ustrojowych wydzielone zostały z niego banki regionalne i komercyjne, a sam NBP zajął się emisją pieniądza i polityką pieniężną państwa (funkcja monetarna).

Banki wydzielone z NBP[2]:

1 stycznia 1995 NBP przeprowadził denominację złotego.

Organizacja | edytuj kod

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997[5] oraz ustawa o Narodowym Banku Polskim[6] zapewniają NBP mocną pozycję w systemie instytucji publicznych. Ustawowymi organami NBP są: Prezes NBP, Rada Polityki Pieniężnej oraz Zarząd NBP.

W 2019 przeciętne zatrudnienie w NBP w przeliczeniu na pełnozatrudnionych wynosiło 3312 osób[7].

Struktura organizacyjna | edytuj kod

 • Gabinet Prezesa
 • Departament Administracji
 • Departament Analiz Ekonomicznych
 • Departament Audytu Wewnętrznego
 • Departament Badań i Innowacji Finansowych
 • Departament Bezpieczeństwa
 • Departament Controllingu i Ryzyka Operacyjnego
 • Departament Cyberbezpieczeństwa
 • Departament Edukacji i Wydawnictw
 • Departament Emisyjno-Skarbcowy
 • Departament Informatyki i Telekomunikacji
 • Departament Innowacji Finansowych
 • Departament Kadr
 • Departament Komunikacji
 • Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów
 • Departament Operacji Krajowych
 • Departament Operacji Zagranicznych
 • Departament Prawny
 • Departament Promocji
 • Departament Rachunkowości i Finansów
 • Departament Rozliczeń Gospodarki Własnej
 • Departament Rozliczeń Transakcji Finansowych
 • Departament Stabilności Finansowej
 • Departament Statystyki
 • Departament Systemu Płatniczego
 • Departament Zagraniczny
 • Departament Zarządzania Ryzykiem Finansowym

Prezes NBP | edytuj kod

Prezes NBP jest powoływany na 6-letnią kadencję przez Sejm na wniosek Prezydenta RP.

Prezes NBP przewodniczy Radzie Polityki Pieniężnej oraz Zarządowi NBP. Prezes NBP może uczestniczyć w posiedzeniach Sejmu Jest on obowiązany do przedstawienia informacji i udzielenia wyjaśnień dotyczących polityki pieniężnej i działalności NBP przed Sejmem i Senatem oraz ich komisjami. Prezes NBP w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego przedstawia Sejmowi roczne sprawozdanie z działalności NBP. W imieniu Rady Polityki Pieniężnej przedstawia tym organom kwartalne informacje o bilansie płatniczym oraz roczne zestawienie międzynarodowej pozycji inwestycyjnej. Prezes NBP przy wydawaniu zarządzeń podlegających ogłoszeniu oraz decyzji administracyjnych ma prawo używania pieczęci z godłem państwowym. Ponosi odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu.

Ta sama osoba nie może być prezesem NBP dłużej niż przez dwie kolejne kadencje. Prezes NBP w swej działalności jest apolityczny, czyli nie może należeć do żadnej partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z godnością jego urzędu.

Lista Prezesów NBP | edytuj kod

Rada Polityki Pieniężnej | edytuj kod

RPP IV kadencji  Osobny artykuł: Rada Polityki Pieniężnej.

Zadaniem Rady Polityki Pieniężnej (RPP) jest coroczne ustalanie założeń i realizacja polityki pieniężnej państwa. Rada ustala wysokość podstawowych stóp procentowych, określa zasady operacji otwartego rynku oraz ustala zasady i tryb naliczania i utrzymywania rezerwy obowiązkowej. Zatwierdza plan finansowy banku centralnego oraz sprawozdanie z działalności NBP.

Zarząd NBP | edytuj kod

Adam Glapiński Marek Belka Sławomir Skrzypek Hanna Gronkiewicz-Waltz Leszek Balcerowicz

Zarząd kieruje działalnością NBP. W jego skład wchodzi prezes oraz 6–8 członków, w tym 2 wiceprezesów. Członków powołuje i odwołuje prezydent na wniosek prezesa NBP. Do kompetencji zarządu należą:

 • okresowa ocena obiegu pieniężnego i rozliczeń pieniężnych oraz obrotu dewizowego
 • nadzorowanie operacji otwartego rynku
 • ocena funkcjonowania systemu bankowego
 • przygotowanie i rozpatrywanie projektów uchwał i innych materiałów kierowanych do Rady.

Obecny skład Zarządu NBP[8]

 Z tym tematem związana jest kategoria: Ludzie związani z Narodowym Bankiem Polskim.

Nadzór bankowy | edytuj kod

 Osobny artykuł: Nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce.

Od 1 stycznia 2008 funkcje nadzorcze nad polskim sektorem bankowym sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego, w której skład wchodzi przedstawiciel NBP.

Komitet Inwestycyjny Rezerw Dewizowych | edytuj kod

Szczególną rolę przypisano wewnętrznemu organowi banku – Komitetowi Inwestycyjnemu Rezerw Dewizowych.

Działalność | edytuj kod

Funkcje podstawowe | edytuj kod

Narodowy Bank Polski, jak większość banków centralnych w gospodarkach rynkowych, pełni trzy podstawowe funkcje:

Bank emisyjny – NBP ma wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych będących prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Narodowy Bank Polski określa wielkość ich emisji oraz moment wprowadzenia do obiegu, za którego płynność odpowiada. Ponadto organizuje obieg pieniężny i reguluje ilość pieniądza w obiegu.

Bank banków – NBP pełni w stosunku do banków funkcje regulacyjne, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa depozytów zgromadzonych w bankach oraz stabilności sektora bankowego.

NBP działa na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego oraz kształtowania warunków niezbędnych dla rozwoju systemu bankowego. W ramach tych działań NBP analizuje i ocenia zagrożenia dla stabilności systemu finansowego, monitoruje jego rozwój oraz współpracuje z innymi instytucjami państwowymi tworzącymi wspólnie tzw. sieć bezpieczeństwa finansowego. Prezes NBP jest jednym z czterech (obok Ministra Finansów, Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego i Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego) członków Komitetu Stabilności Finansowej.]

Centralny bank państwa – NBP prowadzi obsługę bankową budżetu państwa, prowadzi rachunki bankowe rządu i centralnych instytucji państwowych, państwowych funduszy celowych i państwowych jednostek budżetowych oraz realizuje ich zlecenia płatnicze.

NBP zarządza także polskimi rezerwami złota. W 2019 Zarząd NBP podjął decyzję o zwiększeniu zasobu złota o 100 ton (do 228,6 ton) i przeniesieniu 100 ton tego kruszcu z Banku Anglii do skarbców NBP na terytorium Polski[10].

Pozostała działalność | edytuj kod

 • Działalność statystyczna – w ramach działalności statystycznej zbierane, przetwarzane i publikowane są m.in. dane dotyczące: bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej, statystyka pieniężna i bankowa, oczekiwania inflacyjne osób prywatnych, inflacja bazowa.
 • Analizy i badania ekonomiczne – NBP prowadzi i wspiera działalność analityczną i badawczą w zakresie szeroko rozumianej ekonomii i finansów. Wyniki tej działalności publikowane są m.in. w następujących opracowaniach:
  • Raport o inflacji – kwartalna ocena sytuacji gospodarczej przez Radę Polityki Pieniężnej,
  • Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury – raport kwartalny opracowywany na podstawie wyników badań ankietowych przedsiębiorstw,
  • Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki kwartalnej ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych,
  • Raport o stabilności systemu finansowego – publikacja roczna,
  • Bank i Kredyt – recenzowane pismo naukowe o ekonomii i finansach, ukazujące się w cyklu dwumiesięcznym,
  • Materiały i Studia – nieperiodyczne zeszyty prezentujące badania i opracowania naukowe (tzw. working papers)
 • Edukacja ekonomiczna – w ramach Programu Edukacji Ekonomicznej podejmowane są działania służące upowszechnieniu tematyki ekonomicznej, zrozumieniu zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej, promocji przedsiębiorczości. Celem działań jest przybliżenie społeczeństwu nie tylko zasad funkcjonowania i roli NBP, ale także popularyzacja wiedzy o szeroko rozumianej ekonomii i finansach. Dotarcie do powszechnego odbiorcy następuje poprzez media, szkolenia, publikacje, konkursy, stypendia, Portal Edukacji Ekonomicznej NBPortal oraz serwisy ObserwatorFinansowy.pl i FinancialObserver.eu. W siedzibie NBP mieści się placówka ekspozycyjno-edukacyjna Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka.
 • Podpis elektroniczny – bank prowadzi Narodowe Centrum Certyfikacji, pełniące funkcję głównego urzędu certyfikacji w ramach infrastruktury bezpiecznego podpisu elektronicznego w Polsce.

Zgodnie z art. 70 ustawy o Narodowym Banku Polskim, Prezes NBP w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego przedstawia Sejmowi roczne sprawozdanie z działalności Banku. Sprawozdanie jest publikowane w postaci druku sejmowego.

Niezależność NBP | edytuj kod

Narodowy Bank Polski jako bank centralny powinien być niezależny od wpływów politycznych. Stanowisko to podziela również Trybunał Konstytucyjny, stwierdzając w wyroku z 28 czerwca 2000 r. wydanym w pełnym składzie (sygn. akt K 25/99, OTK ZU 2000, nr 5, poz. 141):

specyficzna pozycja ustrojowa NBP jako centralnego banku państwa polega z jednej strony na niezależności wobec organów państwowych, z drugiej zaś na „apolityczności” tego banku.

W odróżnieniu od swojego poprzednika, Banku Polskiego S.A., oraz niektórych innych banków centralnych jak Fed, NBP nie znajduje się w żadnym stopniu w prywatnych rękach ani nie ma prywatnych udziałowców.

Nagrody i wyróżnienia | edytuj kod

Narodowy Bank Polski został wielokrotnie wyróżniony za swoją działalność. Otrzymał m.in.:

 • 2011 r. – nagroda przyznana podczas targów numizmatycznych w Berlinie „World Money Fair” za srebrną monetę NBP o nominale 10 zł, poświęconą Polskiemu Państwu Podziemnemu[11].
 • 2012 r. – I miejsce na międzynarodowym konkursie Coin of the Year (COTY) oraz tytuł najbardziej interesującej monety roku 2011 dla monety NBP „Europa bez barier”[12].
 • 2016 r. – tytuł najbardziej interesującej monety świata w prestiżowym konkursie numizmatycznym Coin of the Year 2016 dla monety wyemitowanej przez NBP, upamiętniającej 100. rocznicę urodzin Jana Karskiego[13].
 • 2017 r. – wyróżnienie na Currency Conference za banknot kolekcjonerski „1050-lecie Chrztu Polski” wyemitowany przez NBP[14].
 • 2020 r. – nagroda główna Dziennika Gazety Prawnej za wspieranie przedsiębiorców w czasie pandemii[15].

Dofinansowania | edytuj kod

Jednym z wielu zadań NBP jest kreowanie i realizacja inicjatyw edukacyjnych z zakresu ekonomii i historii pieniądza. W tym celu bank centralny podejmuje działania własne oraz wspiera użyteczne społecznie przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekonomicznej.

Przypisy | edytuj kod

 1. Narodowy Bank Polski – Internetowy Serwis Informacyjny. www.nbp.pl. [dostęp 2020-06-15].
 2. Geneza współczesnego sektora bankowego w Polsce (.doc) (Kopia archiwalna z archive.org), prof. Tomasz Zieliński, Akademia Ekonomiczna w Katowicach [dostęp 2017-01-29].
 3. MałgorzataM. Rutkiewicz-Hanczewska MałgorzataM., Określenia dni tygodnia w nazwach miejscowych Polski: historia, pochodzenie, zmiany, „Język Polski”, 99 (4), 2020, s. 16–29, DOI10.31286/jp.99.4.2, ISSN 0021-6941 [dostęp 2020-06-15] .
 4. System bankowy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, NBP, grudzień 2001 [dostęp 2017-01-29].
 5. Art. 227 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483).
 6. PiotrP. Stanisławiszyn PiotrP., POWOŁANIE I ODWOŁANIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO W KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I USTAWIE O NARODOWYM BANKU POLSKIM, „Ekonomia i Prawo”, 7 (1), 2011, DOI10.12775/eip.2011.009, ISSN 1898-2255 [dostęp 2020-06-15] .
 7. Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2019 roku. Druk nr 394. sejm.gov.pl, 28 maja 2020. s. 10. [dostęp 2020-08-30].
 8. Narodowy Bank Polski – Zarząd Narodowego Banku Polskiego. www.nbp.pl. [dostęp 2020-06-20].
 9. Prezydent wręczył akty powołania członkom zarządu NBP, prezydent.pl [dostęp 2021-01-04]  (pol.).
 10. Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2019 roku. Druk nr 394. sejm.gov.pl, 28 maja 2020. s. 8. [dostęp 2020-08-30].
 11. Najbardziej inspirująca moneta na świecie. Portal Taxfin, 2011-02-08. [dostęp 2020-10-13].
 12. Polska moneta wygrała prestiżowy konkurs. Onet Biznes, 2012-12-07. [dostęp 2020-10-13].
 13. Polska moneta zachwyciła świat. Co upamiętnia?. www.tvp.info. [dostęp 2020-10-13].
 14. Sukces NBP i PWPW. Polski banknot z prestiżową nagrodą. Biznes Wprost, 2017-05-16. [dostęp 2020-10-13].
 15. NBP nagrodzony za wspieranie przedsiębiorców. wgospodarce.pl. [dostęp 2020-10-13].

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Prezesi Narodowego Banku Polskiego

Największe banki działające w Polsce

Bank centralny: Narodowy Bank Polski

Polskatematy i zagadnienia Kontrola autorytatywna (bank centralny):
Na podstawie artykułu: "Narodowy Bank Polski" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy