Odwołanie (postępowanie administracyjne)


Odwołanie (postępowanie administracyjne) w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Odwołanieśrodek odwoławczy, uruchamiający administracyjny tok instancji (obok zażalenia). Odwołanie od decyzji organu pierwszej instancji zaliczane jest do środków prawnych zwyczajnych oraz względnie dewolutywnych. Przysługuje od decyzji wydanych w toku postępowania prowadzonego w trybie zwyczajnym, jak i nadzwyczajnym.

Spis treści

Uprawnienie do wniesienia | edytuj kod

Prawo do odwołania przysługuje stronie postępowania administracyjnego, niezależnie od uczestnictwa w postępowaniu przed organem pierwszej instancji czy doręczenia decyzji, a także uczestnikom postępowania na prawie strony, czyli organizacji społecznej, prokuratorowi, Rzecznikowi Praw Obywatelskich oraz podmiotom mającym na mocy przepisów szczególnych prawa strony w postępowaniu dotyczącym interesu prawnego innej osoby.

Termin na wniesienie, suspensywność odwołania | edytuj kod

Co do zasady termin odwołania wynosi 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji. Odwołanie ma co do zasady charakter suspensywny; wyjątkami są następujące sytuacje:

  • gdy decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności lub
  • podlega ona natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy lub
  • jeżeli uwzględnia żądanie wszystkich stron lub
  • jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Wymogi formalne | edytuj kod

Odwołanie jest podaniem. Co do zasady nie trzeba szczegółowo uzasadniać odwołania. Odrębne ustawy mogą wskazywać dodatkowe wymogi formalne dla odwołania[1].

Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania | edytuj kod

Od 1 czerwca 2017 r. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna[2]

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy | edytuj kod

Jeżeli decyzję wydał w pierwszej instancji minister w rozumieniu k.p.a. lub samorządowe kolegium odwoławcze nie wnosi się od niej odwołania, lecz można wystąpić z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Do tego wniosku stosuje się odpowiednio przepisy o odwołaniu[3].

Przypisy | edytuj kod

  1. Piotr MarekP.M. Przybysz Piotr MarekP.M., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz aktualizowany, LEX/el., 2018 .url
  2. Art. 127a § 1 i 2 k.p.a dodany przez art. 1 pkt 31 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 935)
  3. Marek Wierzbowski (red.): Postępowanie administracyjne - ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi. Warszawa: C. H. Beck, 2017, s. 207–208. ISBN 978-83-255-9634-7.

Bibliografia | edytuj kod

  • Kędziora R., Ogólne postępowanie administracyjne, Warszawa 2008.
Na podstawie artykułu: "Odwołanie (postępowanie administracyjne)" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy