Plik:Mauna Loa CO2 monthly mean concentration.svg


Plik:Mauna Loa CO2 monthly mean concentration.svg w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Wielkość pliku podglądu PNG dla pliku SVG: 600 × 600 pikseli Inne rozdzielczości: 240 × 240 pikseli | 480 × 480 pikseli | 768 × 768 pikseli | 1024 × 1024 pikseli | 708 × 708 pikseli.

Rozmiar pierwotny ‎(Plik SVG, nominalnie 708 × 708 pikseli, rozmiar pliku: 409 KB)

Spis treści

Opis

Licencja

Ja, właściciel praw autorskich do tego dzieła, udostępniam je na poniższej licencji

Data source license

„These data are made freely available to the public and the scientific community in the belief that their wide dissemination will lead to greater understanding and new scientific insights.”

— Pieter Tans, in: NOAA

Create this graph

R code

# Mauna Loa atmospheric CO2 change # multi language plot for Wikipedia # Required packages library(tidyverse) library(gridExtra) library(scales) library(lubridate) # Translations ------------------------------------------------------------ language <- list( en_US = list( locale_lc_time = "en_US.UTF-8", title = bquote("Monthly mean"~CO[2]~"concentration"), caption = paste("Data : R. F. Keeling, S. J. Walker, S. C. Piper and A. F. Bollenbacher\nScripps CO2 Program (http://scrippsco2.ucsd.edu). Accessed", Sys.Date()), x = "Year", y = bquote(CO[2]~"fraction in dry air ("*mu*"mol/mol)"), x2 = "Month", y2 = bquote(atop(CO[2]~"fraction in dry air ("*mu*"mol/mol)", "Departure from yearly average")), title2 = "Seasonal variation" ), fr_FR = list( locale_lc_time = "fr_FR.UTF-8", title = bquote("Moyenne mensuelle de la concentration de"~CO[2]), caption = paste("données : R. F. Keeling, S. J. Walker, S. C. Piper et A. F. Bollenbacher\nScripps CO2 Program (http://scrippsco2.ucsd.edu). Accédé le", Sys.Date()), x = "année", y = bquote("fraction de"~CO[2]~"dans l'air sec ("*mu*"mol/mol)"), x2 = "mois", y2 = bquote(atop("fraction de"~CO[2]~"dans l'air sec ("*mu*"mol/mol)", "en écart à la moyenne annuelle")), title2 = "Variation saisonnière" ), de_DE = list( locale_lc_time = "de_DE.UTF-8", title = bquote("Monatliche durchschnittliche"~CO[2]*"-Konzentration"), caption = paste("Datei : R. F. Keeling, S. J. Walker, S. C. Piper und A. F. Bollenbacher\nScripps CO2 Program (http://scrippsco2.ucsd.edu). Zugänglich am", Sys.Date()), x = "Jahr", y = bquote(CO[2]*"-Anteil in trockener Luft ("*mu*"mol/mol)"), x2 = "Monate", y2 = bquote(atop(CO[2]*"-Anteil in trockener Luft ("*mu*"mol/mol)", "Abweichung vom Jahresmittel")), title2 = "Monatliche Variation" ), es_ES = list( locale_lc_time = "es_ES.UTF-8", title = bquote("Media mensual de la concentración de"~CO[2]), caption = paste("dato : R. F. Keeling, S. J. Walker, S. C. Piper y A. F. Bollenbacher\nScripps CO2 Program (http://scrippsco2.ucsd.edu). Visitada", Sys.Date()), x = "Año", y = bquote("Fraccion de"~CO[2]~"en aire secco ("*mu*"mol/mol)"), x2 = "Mes", y2 = bquote(atop("Fraccion de"~CO[2]~"en aire secco ("*mu*"mol/mol)", "Desviación de la media anual")), title2 = "Variación mensual" ), cs_CZ = list( locale_lc_time = "cs_CZ.UTF-8", title = "Průměrné měsíční koncentrace oxidu uhličitého", caption = paste("data : R. F. Keeling, S. J. Walker, S. C. Piper a A. F. Bollenbacher\nScripps CO2 Program (http://scrippsco2.ucsd.edu). Přístupné", Sys.Date()), x = "rok", y = bquote("koncentrace"~CO[2]~"v suchém vzduchu ("*mu*"mol/mol)"), x2 = "měsíc", y2 = bquote(atop("koncentrace"~CO[2]~"v suchém vzduchu ("*mu*"mol/mol)", "odchylka od ročního průměru")), title2 = "Měsíční změna (průměrná roční odchylka)" ), nn_NO = list( locale_lc_time = "nn_NO.UTF-8", title = bquote("Gjennomsnittlig månedlig"~CO[2]*"-konsentrasjon"), caption = paste("data : R. F. Keeling, S. J. Walker, S. C. Piper og A. F. Bollenbacher\nScripps CO2 Program (http://scrippsco2.ucsd.edu). Vist", Sys.Date()), x = "År", y = bquote(CO[2]*"-andel i tørr luft ("*mu*"mol/mol)"), x2 = "Måned", y2 = bquote(atop(CO[2]*"-andel i tørr luft ("*mu*"mol/mol)", "Avvik fra årlig gjennomsnitt")), title2 = "Årlig variasjon" ), pl_PL = list( locale_lc_time = "pl_PL.UTF-8", title = bquote("Średnie miesięczne stężenie"~CO[2]), caption = paste("Dane : R. F. Keeling, S. J. Walker, S. C. Piper i A. F. Bollenbacher\nScripps CO2 Program (http://scrippsco2.ucsd.edu). Dostęp na", Sys.Date()), x = "Rok", y = bquote("Frakcja"~CO[2]~"w suchym powietrzu ("*mu*"mol/mol)"), x2 = "Miesiąc", y2 = bquote(atop("Frakcja"~CO[2]~"w suchym powietrzu ("*mu*"mol/mol)", "Odejście od średniej rocznej")), title2 = "Wahania sezonowe" ) ) # Data -------------------------------------------------------------------- # http://scrippsco2.ucsd.edu/data/atmospheric_co2/primary_mlo_co2_record # used during US gov shutdown co2ml <- read_csv("http://scrippsco2.ucsd.edu/assets/data/atmospheric/stations/in_situ_co2/monthly/monthly_in_situ_co2_mlo.csv", col_names = c("year", "month", "xls_date", "decimal", "co2", "co2_seas_adj", "fit", "fit_seas_adj", "co2_filled", "co2_filled_seas_adj"), col_types = "iiiddddddd", skip = 57, na = "-99.99", comment = "\"") %>% group_by(year) %>% mutate(year_mean = mean(co2_filled, na.rm = TRUE), delta = co2_filled - year_mean, vdate = ymd(paste0("2015-", month, "-01"))) # Generate the plot for each language ------------------------------------- for (l in names(language)) { message(l) current <- language[[l]] # format the date in local names Sys.setlocale("LC_TIME", current$locale_lc_time) # main plot p1 <- ggplot(co2ml, aes(decimal, co2_filled)) + geom_line(color = "pink") + geom_point(color = "red", size = 0.6) + stat_smooth(span = 0.1) + scale_x_continuous(breaks = pretty_breaks()) + scale_y_continuous(breaks = pretty_breaks()) + labs( x = current$x, y = current$y, title = current$title, subtitle = paste("Mauna Loa", min(co2ml$year), "-", max(co2ml$year)), caption = current$caption) + theme_bw() + theme(plot.caption = element_text(size = 7)) # inset plot p2 <- ggplot(co2ml, aes(vdate, delta)) + geom_hline(yintercept = 0) + stat_smooth(span = 0.4, se = FALSE) + stat_summary(fun.data = "mean_cl_boot", colour = "red", size = 0.3) + scale_x_date(breaks = pretty_breaks(4), minor_breaks = pretty_breaks(12), labels = date_format("%b")) + labs( x = current$x2, y = current$y2, title = current$title2) + theme_bw() # merge the plots and export in SVG p1 + annotation_custom(grob = ggplotGrob(p2), xmin = 1957, xmax = 1991, ymin = 361, ymax = 412) ggsave(file = paste("co2_mauna_loa", l, Sys.Date(), "wp.svg", sep = "_"), width = 20, height = 20, units = "cm", device = svg) } 

w encyklopedii

Podpisy

Dodaj jednolinijkowe objaśnienie tego, co ten plik pokazujeAtmospheric carbon dioxide concentrations at Mauna Loa, Hawaii since 1958 (plot in English)Évolution de la teneur atmosphérique en dioxyde de carbone, mesurée depuis le volcan Mauna Loa, dans l'île de Hawaï (graphique en anglais)

Obiekty przedstawione na tym zdjęciu

przedstawia

atmosfera ziemska

dwutlenek węgla

Historia pliku

Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.

(od najnowszych | od najstarszych) Zobacz (10 nowszych | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500) (od najnowszych | od najstarszych) Zobacz (10 nowszych | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Następujące strony korzystają z tego pliku:

Globalne wykorzystanie pliku

Ten plik jest wykorzystywany także w innych projektach wiki:

Pokaż listę globalnego wykorzystania tego pliku.

Metadane

Niniejszy plik zawiera dodatkowe informacje, prawdopodobnie dodane przez aparat cyfrowy lub skaner użyte do wygenerowania tego pliku.

Jeśli plik był modyfikowany, dane mogą być częściowo niezgodne z parametrami zmodyfikowanego pliku.

Na podstawie artykułu: "Plik:Mauna Loa CO2 monthly mean concentration.svg" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy