Połączenie spawane


Połączenie spawane w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Spawanie elektryczne Strefy złącza spawanego. 1 – materiał rodzimy, 2 – strefa wpływu ciepła, 3 – spoina Spoina. Widoczny niebieski obszar jest wynikiem utleniania się metalu w wysokich temperaturach, dla spawania gazowego około 316 °C, ale nie odpowiada strefie wpływu ciepła. Strefa wpływu ciepła to jedynie obszar materiału w najbliższym sąsiedztwie spoiny.

Połączenie spawane, spaw, spoina – rodzaj złącza powstającego w procesie fizycznym łączenia materiałów poprzez ich miejscowe stopienie i zestalenie. Stosowane np. do łączenia metali (głównie stali) i tworzyw sztucznych. Przy spawaniu zwykle dodaje się spoiwo spawalnicze, tj. stapiający się wraz z materiałem rodzimym materiał dodatkowy, wypełniający spoinę.

Spis treści

Metody spawania | edytuj kod

Rozróżnia się metody spawania[1]:

 • spawanie elektryczne: z wykorzystaniem spawarki – urządzenia opierającego swą pracę na zjawisku łuku elektrycznego w temperaturach do 4000 °C, stosowane jest do spajania blach o grubości od 1 mm do 80 mm.
  • spawanie elektrodami otulonymi, metoda 111
  • spawanie łukiem krytym
  • spawanie drutem rdzeniowym
  • spawanie w osłonie gazów
   • spawanie MIG, metoda 131 (ang. Metal Inert Gas) – jest to spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazu obojętnego (Ar, He, Ar + He). Metoda ta jest stosowana do spawania i napawania we wszystkich pozycjach w sposób automatyczny lub półautomatyczny.
   • spawanie MAG, metoda 135 (ang. Metal Active Gas) – jest to spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego chemicznie (CO2, CO2 + gaz obojętny).
   • spawanie TIG, metoda 141 (ang. Tungsten Inert Gas) – jest to spawanie łukowe elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych (Ar, He, Ar + He). Umożliwia ona spawanie prawie wszystkich metali i ich stopów oraz łączenie ze sobą różnych metali i stopów. Uzyskiwany metal spoiny jest stopem roztopionej części materiału rodzimego i spoiwa (drut, pręt, pałeczka) podawanego w strefę jarzenia się łuku. Częściej stosowane są stopy zbliżone składem do materiału rodzimego jednak z domieszkami, które powodują poprawę jakości połączeń spawanych w różnych jej aspektach. TIG charakteryzuje się możliwością stosowania we wszystkich pozycjach.
 • spawanie gazowe, metoda 311-G: najczęściej przy spalaniu acetylenu w temperaturach do 3100 °C, stosowane jest do spajania blach o grubości od 0,4 mm do 40 mm.
 • spawanie elektrogazowe
 • spawanie elektronowe
 • spawanie laserowe
 • spawanie łukowo-wodorowe
 • spawanie hybrydowe
 • spawanie plazmowe
 • spawanie termitowe
 • spawanie żużlowe

Zmiany w materiale | edytuj kod

W czasie spawania w obrębie działania wysokiej temperatury w stali zachodzą pewne przemiany cieplne, osłabiające jej wytrzymałość. Połączenie spawane zmniejsza wytrzymałość materiału o następujące wartości:

gdzie kr jest wytrzymałością materiału na rozciąganie.

W starszych książkach można znaleźć informację o osłabiającym wpływie spoiny, wówczas do obliczeń wytrzymałościowych używano grubości obliczeniowej, która jest o 30% mniejsza niż rzeczywista grubość materiału w miejscu spoiny, lub też na końcach dodawano kratery o długości 1 – 1,5 grubości spoiny, lecz nie uwzględniano ich w obliczeniach ze względu na niepełny przetop.

Przy nowszych spawarkach już nie stosuje się żadnych poprawek, technologia pozwala na wykonanie spoiny o pełnych właściwościach już od samego początku spawania.

Połączenie spawane często wymaga dodatkowej obróbki spoiny. Często na powierzchni spoiny wydzielają się drobne cząstki żużlu, które mogą być niebezpiecznie ostre. Spoiny spawane często szlifuje się zgrubnie, zanim spawana konstrukcja zostanie użyta.

Jakość połączeń spawanych | edytuj kod

 • Najczęściej stosowanym kryterium oceny jakości połączeń spawanych jest wytrzymałość spoiny i materiału wokół niej. Główne czynniki wpływające na jakość połączenia to metoda spawania, ilość i koncentracja dostarczanej energii, łączone materiały, materiał elektrody lub topnika, geometria i projekt połączenia, związki między wyżej wymienionymi czynnikami. Przy sprawdzaniu jakości spoin metodami niszczącymi i nieniszczącymi, brane są pod uwagę również następujące czynniki: widoczne defekty spoiny, akceptowalny poziom naprężeń rezydualnych i zniekształceń, właściwości strefy wpływu ciepła. Przepisy i normy odnośnie do spawalnictwa określają szczegółowe wytyczne dla spawacza i osoby oceniającej jakość połączenia.

Rodzaje złącz spawanych | edytuj kod

 • doczołowe
 • teowe
 • kątowe
 • krzyżowe
 • zakładkowe
 • zakładkowe lub równoległe
 • nakładkowe
 • grzbietowe
 • zakładkowe

Rodzaje spoin | edytuj kod

Wyróżnia się rodzaje spoin[2]:

 • spoiny czołowe – spoiny powstałe między ścianką elementu tworzącą jego grubość a drugim z łączonych elementów. Jeżeli obejmuje one całą grubość elementu to nazywamy ją spoiną z pełnym przetopem, ewentualnie pełny przetop z podpoiną. Gdy spoina nie obejmuje całej grubości elementu, wówczas mówimy o spoinach z niepełnym przetopem.
 • spoiny pachwinowe – wykonane są w rowku utworzonym przez nieukosowanie ścianki elementów łączonych.
 • spoiny brzeżne – brzegi blachy przygotowuje się przez podgięcie. Spawanie odbywa się w zasadzie bez dodania spoiwa. Maksymalna grubość blach stosowana przy tego typu złączach to 3mm. Występują w złączach doczołowych i przylgowych (odmiana złącza kątowego).
 • spoiny otworowe – polegają na wypełnieniu spoiwem otworu okrągłego lub podłużnego, wykonanego w jednej z blach złącza.
 • spoiny punktowe – powstają poprzez przetopienie jednej z blach i wtopieniem się w blachę znajdującą się pod nią.

Oznaczanie spoin | edytuj kod

wymiarowanie spoiny na przykładzie spoiny czołowej

Na rysunkach technicznych do umownego przedstawiania spoin stosuje się zasady określone w normie EN ISO 2553. Na rynku światowym występują dwa różne systemy oznakowania na rysunkach (system A i system B). W rysunku technicznym złącze spawane rysuje się, w zależności od stopnia uproszczenia, jak pokazano poniżej. W I stopniu uproszczenia wymiaruje się spoiny jak inne części maszyn. W III stopniu uproszczenia zaznacza się je linią oraz symbolem rodzaju spoiny.

Pozycje spawania | edytuj kod

Wyróżnia się pozycje spawania[3]:

 • PA – pozycja podolna
 • PB – pozycja naboczna
 • PC – pozycja naścienna
 • PD – pozycja okapowa
 • PE – pozycja pułapowa
 • PF – spawanie blach w pozycji pionowej z dołu do góry
 • PG – spawanie blach w pozycji pionowej z góry do dołu
 • PH – spawanie rur w pozycji pionowej z dołu do góry
 • PJ – spawanie rur w pozycji pionowej z góry do dołu
 • H-L045 – spawanie rur w pozycji pochylonej pod kątem 45° z dołu do góry
 • J-L045 – spawanie rur w pozycji pochylonej pod kątem 45° z góry do dołu

Zakres uprawnień wynikający z wykonanego złącza egzaminacyjnego | edytuj kod

Zakres uprawnień wynikający z wykonanego złącza egzaminacyjnego[4] [5] [6] [7] [8]:

Przykładowy zapis uprawień

EN 287-1 111 T BW 1.2 B t05 D60,3 H-L045 ss nb 

Objaśnienie przykładowego zapisu

(1) Norma, według której odbył się egzamin

EN ISO 287-1 Stal EN ISO 9606-2 Aluminium i stopy aluminium EN ISO 9606-3 Miedź i stopy miedzi EN ISO 9606-4 Nikiel i stopy niklu EN ISO 9606-5 Tytan i stopy tytanu, cyrkon i stopy cyrkonu

(2) Numer procesu spawania wg PN-EN ISO 4063

(3) Rodzaj złącza egzaminacyjnego

P blacha T rura

(4) Rodzaj spoiny

BW spoina czołowa FW spoina pachwinowa

(5) Grupa materiałowa według PN-CR 15608

(6) Materiał dodatkowy (spoiwo)

nm bez materiału dodatkowego S drut lity lub pręt M drut proszkowy metalowy B drut proszkowy zasadowy P drut proszkowy rutylowy, żużel szybko krzepnący R drut proszkowy rutylowy, żużel wolno krzepnący V drut proszkowy - rutylowy lub zasadowo/fluorkowy W drut proszkowy zasadowo/fluorkowy, żużel wolno krzepnący Y drut proszkowy zasadowo/fluorkowy, żużel szybko krzepnący Z drut proszkowy - inne rodzaje rdzenia A elektroda o otulinie kwaśnej B elektroda o otulinie zasadowej C elektroda o otulinie celulozowej R elektroda o otulinie rutylowej RA elektroda o otulinie rutylowo-kwaśnej RB elektroda o otulinie rutylowo-zasadowej RC elektroda o otulinie rutylowo-celulozowej RR elektroda o grubej otulinie rutylowej S elektroda o otulinie specjalnej

(7) Grubość złącza egzaminacyjnego - blachy lub ścianki rury

t [w mm]

(8) Średnica zewnętrzna rury złącza egzaminacyjnego

D [w mm]

(9) Pozycje spawania wg PN-EN ISO 6947

(10) Sposób wykonania złącza egzaminacyjnego

bs spawanie dwustronne ss spawanie jednostronne nb spawanie bez podkładki mb spawanie na podkładce sl spawanie jednościegowe (tylko dla spoin pachwinowych) ml spawanie wielościegowe (tylko dla spoin pachwinowych) rw spawanie techniką w prawo (tylko dla metody 311) lw spawanie techniką w lewo (tylko dla metody 311)

Klasyfikacja geometrycznych niezgodności spawalniczych metali | edytuj kod

Geometrycznych niezgodności spawalniczych metali[9].

Klasyfikację geometrycznych niezgodności spawalniczych opisuje norma PN-EN ISO 6520. Składa się ona z dwóch zeszytów. Zeszyt pierwszy (PN-EN ISO 6520-1) dotyczy niezgodności mogących pojawić się podczas spawania, a zeszyt drugi (PN-EN ISO 6520-2) odnosi się do niezgodności związanych z procesem zgrzewania.

Niezgodności spawalnicze zostały sklasyfikowane w 6 głównych grupach, tj:

 1. Pęknięcia
 2. Pustki
 3. Wtrącenia stałe
 4. Braki przetopu
 5. Niezgodności kształtu
 6. Inne niezgodności spawalnicze nieujęte w grupach od 1 do 5

Natomiast dla procesu zgrzewania nazwy grup są analogiczne jak dla procesu spawania z użyciem dodatkowej literą „P” przed cyfrą (np.: grupa P1, P2… itd. zamiast grupy 1, 2… itd.)

Norma PN-EN ISO 6520-1 rozróżnia niezgodność spawalniczą od wady, i tak:

 • Niezgodnością spawalniczą nazywa się nieciągłość w spoinie lub odchylenie od zamierzonej geometrii
 • Wada jest to niedopuszczalna niezgodność spawalnicza

Metody badań połączeń spawanych | edytuj kod

 • Badania nieniszczące złączy spawanych (NDT, ang. non-destructive testing)
  • Badania wizualne (VT)
  • Badania penetracyjne (PT)
  • Badania magnetyczno-proszkowe (MT)
  • Badania radiologiczne (RT)
  • Badania ultradźwiękowe (UT)
  • Badania szczelności (LT)
  • Badania prądami wirowymi (ET)
 • Badania niszczące złączy spawanych (DT, ang. destructive testing)
  • Badania mechaniczne
   • Próby rozciągania
   • Próby zginania
   • Próby udarności
   • Próby twardości
   • Próby technologiczne
  • Badania metalograficzne
   • Badania makroskopowe
   • Badania mikroskopowe

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. Spawanie i procesy pokrewne - Nazwy i numery procesów, PN-EN ISO 4063:2011 - wersja angielska, sklep.pkn.pl [dostęp 2021-05-15] .
 2. Spajanie i procesy pokrewne - Umowne przedstawianie na rysunkach - Złącza spajane, PN-EN ISO 2553:2019-06 - wersja angielska, sklep.pkn.pl [dostęp 2021-05-15] .
 3. Spawanie i procesy pokrewne - Pozycje spawania, PN-EN ISO 6947:2020-03 - wersja angielska, sklep.pkn.pl [dostęp 2021-05-15] .
 4. Egzamin kwalifikacyjny spawaczy - Spawanie - Część 1: Stale, PN-EN ISO 9606-1:2017-10 - wersja polska, sklep.pkn.pl [dostęp 2021-05-15] .
 5. Egzamin kwalifikacyjny spawaczy - Spawanie - Część 2: Aluminium i stopy aluminium, PN-EN ISO 9606-2:2007 - wersja polska, sklep.pkn.pl [dostęp 2021-05-15] .
 6. Egzaminowanie spawaczy - Spawanie - Część 3: Miedź i stopy miedzi, PN-EN ISO 9606-3:2001 - wersja polska, sklep.pkn.pl [dostęp 2021-05-15] .
 7. Egzaminowanie spawaczy - Spawanie - Część 4: Nikiel i stopy niklu, PN-EN ISO 9606-4:2001 - wersja polska, sklep.pkn.pl [dostęp 2021-05-15] .
 8. Egzaminowanie spawaczy - Spawanie - Część 5: Tytan i stopy tytanu, cyrkon i stopy cyrkonu, PN-EN ISO 9606-5:2002 - wersja polska, sklep.pkn.pl [dostęp 2021-05-15] .
 9. Spawanie i procesy pokrewne - Klasyfikacja geometrycznych niezgodności spawalniczych w metalach - Część 1: Spawanie, PN-EN ISO 6520-1:2009 - wersja polska, sklep.pkn.pl [dostęp 2021-05-15] .

Bibliografia | edytuj kod

 • Kazimierz Ferenc, Jarosław Ferenc: Konstrukcje spawane. Połączenia. Warszawa: WNT, 2006. ISBN 83-204-3229-4.
Połączenia mechaniczne

Na podstawie artykułu: "Połączenie spawane" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy