Podlaski Oddział Straży Granicznej


Na mapach: 53°07′15,3″N 23°08′13,3″E/53,120917 23,137028

Podlaski Oddział Straży Granicznej w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Koszary Podlaskiego Oddziału SG (styczeń 2012)

Podlaski Oddział Straży Granicznej imienia gen. dyw. Henryka Minkiewicza – jeden z dziewięciu oddziałów Straży Granicznej.

Swoją siedzibę ma w Białymstoku, a ochrania odcinek granicy państwowej o długości 246,93 km z Republiką Białoruską. Oddział na północy graniczy z Warmińsko-Mazurskim OSG, a na południu z Nadbużańskim OSG, ochraniając odcinek granicy z Republiką Litewską i Republiką Białorusi. Ponadto w zasięgu działania POSG znajduje się odcinek o długości 104,28 km granicy wewnętrznej Unii Europejskiej (granica polsko-litewska).

Spis treści

Formowanie i zmiany organizacyjne | edytuj kod

Tworzenie Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku rozpoczęto w lutym 1991 roku. W dniu 14 lutego 1991 roku Komendant Główny SG płk prof. dr hab. Marek Lisiecki wydał Zarządzenie Nr 6/91 na mocy którego powstał Oddział Straży Granicznej w Białymstoku, któremu do ochrony został powierzony odcinek granicy państwowej od znaku granicznego 1988, stanowiącego rozgraniczenie z odcinkiem służbowej odpowiedzialności Oddziału SG w Kętrzynie, wyłącznie do znaku granicznego nr 1346, stanowiącego rozgraniczenie z Oddziałem SG w Chełmie[4].

Rozkazem Specjalnym Nr Pf-30 z dnia 18 lutego 1991 roku Komendant Główny Straży Granicznej nadał z dniem 15 lutego 1991 roku białostockiemu oddziałowi nazwę „Podlaski Oddział Straży Granicznej” z miejscem stacjonowania w Białymstoku[5].

Zarządzeniem Komendanta Głównego SG Nr 6/91, w kwietniu 1991 roku do Warmińsko–Mazurskiego Oddziału SG Kętrzynie przekazano strażnice w miejscowościach Węgorzewo, Banie Mazurskie i Gołdap[6].

Zarządzeniem nr 019 Komendanta Głównego SG z dnia 30 kwietnia 1991 roku w sprawie zorganizowania Oddziału SG w Chełmie oraz przeorganizowania Oddziałów SG w Białymstoku i Przemyślu w maju 1991 roku została podjęta decyzja o skróceniu na południu odcinka oddziału do linii rzeki Bug. W następstwie tej decyzji do Nadbużańskiego Oddziału SG w Chełmie przekazano graniczne jednostki organizacyjne w Janowie Podlaskim, Terespolu i Sławatyczach[7].

W dniu 7 maja 1991 roku Komendant Główny Straży Granicznej płk prof. dr hab. Marek Lisiecki wydał zarządzenie nr 021 na mocy którego z dniem 16 maja 1991 roku rozwiązano Podlasko–Mazurską Brygadę Wojsk Ochrony Pogranicza w Białymstoku oraz Graniczną Placówkę Kontrolną Podlasko–Mazurskiej Brygady WOP w Terespolu. Jednocześnie na mocy tego zarządzenia został utworzony Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku według etatu nr 44/015 o stanie osobowym 952 funkcjonariuszy i 70 pracowników urzędów państwowych[8].

Decyzją nr 1 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 20 stycznia 1992 roku nadano Podlaskiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Białymstoku imię „ Gen. dyw. Henryka Minkiewicza” oraz sztandar[9]. Uroczyste wręczenie sztandaru miało miejsce 23 maja 1992 roku[10].

Zarządzeniem nr 64 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 listopada 2010 roku określono i wprowadzono symbol Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej[11].

Zasięg terytorialny | edytuj kod

W początkowym okresie istnienia Podlaski Oddział SG ochraniał odcinek granicy państwowej o długości 351,2 km. Swym zasięgiem obejmował województwa: białostockie i suwalskie. Po rozpadzie Związku Radzieckiego i powstaniu nowych państw oddział ochraniał odcinek granicy państwowej o długości 246,93 km z Republiką Białorusi oraz odcinek o długości 104,28 km z Republiką Litwy[12].

Aktualnie Podlaski Oddział Straży Granicznej obejmuje terytorialnym zasięgiem Województwo podlaskie[13][14].

W terytorialnym zasięgu działania oddziału, terenowymi organami Straży Granicznej byli komendant oddziału, komendanci strażnic i granicznych placówek kontrolnych[15], a po reorganizacji w 2004 roku jest komendant oddziału i komendanci placówek[16].

Ochraniany przez POSG odcinek granicy państwowej przebiega głównie lądem, przecinając duże kompleksy leśne Puszczy Augustowskiej, Knyszyńskiej i Białowieskiej. Ponadto strefa działania obejmuje obszar czterech parków narodowych: Białowieskiego, Biebrzańskiego, Narwiańskiego, Wigierskiego oraz parków krajobrazowych.

Struktura organizacyjna | edytuj kod

Kadra kierownicza i struktura organizacyjna Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w dniu 16 maja 1991 roku:

Kadrę kierowniczą i strukturę organizacyjną Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej podano za: Reorganizacja formacji granicznej na przykładzie oddziału w Białymstoku. W: Jan Nikołajuk: Biuletyn 3/2014. s. 84-85,95.

Graniczne jednostki organizacyjne[17]:

Od 22 marca 2002 roku zaczął funkcjonować po stronie polskiej w Granicznej Placówce Kontrolnej w Budzisku Punkt Kontaktowy Straży Granicznej, celem usprawnienia wymiany informacji z Republiką Litewską[18].

Od 2003 roku funkcjonowanie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej regulowało Zarządzenie nr 35 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 24 września 2003 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej im. gen dyw. Henryka Minkiewicza w Białymstoku (Dz. Urz. KGSG Nr 6, poz. 42, z 2005 r. z późniejszymi zmianami[19].

Od 24 sierpnia 2005 roku w miejsce dotychczas funkcjonujących strażnic oraz granicznych placówek kontrolnych utworzono placówki Straży Granicznej. Funkcjonariusze i pracownicy pełniący służbę i zatrudnieni w strażnicach oraz granicznych placówkach kontrolnych Straży Granicznej stali się odpowiednio funkcjonariuszami i pracownikami placówek Straży Granicznej[20].

Od 22 kwietnia 2014 roku funkcjonowanie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej reguluje Zarządzenie nr 54 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej imienia gen. dyw. Henryka Minkiewicza w Białymstoku (Dz. Urz. 2014.44).

Komendą Oddziału kieruje Komendant Oddziału przy pomocy zastępców Komendanta Oddziału, głównego księgowego oraz kierowników komórek organizacyjnych komendy oddziału.

W skład komendy oddziału wchodzą komórki organizacyjne, o których mowa poniżej oraz Zespół Stanowisk Samodzielnych.

Zespół Stanowisk Samodzielnych, w skład którego wchodzą radca prawny i kapelan, jest bezpośrednio nadzorowany przez Komendanta Oddziału.

Komórkami organizacyjnymi komendy oddziału są:

 • Wydział Graniczny:
  • Punkt Kontaktowy w Budzisku;
 • Wydział Operacyjno-Śledczy;
 • Wydział do Spraw Cudzoziemców;
 • Wydział Koordynacji Działań;
 • Wydział Łączności i Informatyki;
 • Wydział Kadr i Szkolenia;
 • Pion Głównego Księgowego;
 • Wydział Techniki i Zaopatrzenia;
 • Wydział Zabezpieczenia Działań;
 • Wydział Ochrony Informacji;
 • Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego;
 • Wydział Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej;
 • Służba Zdrowia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku
 • Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Białymstoku.

W strukturze organizacyjnej Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej funkcjonuje 16 placówek straży granicznej, z czego:

 • 13 na zewnętrznej granicy UE (w tym 6 o charakterze przejść granicznych),
 • 3 na wewnętrznej granicy UE

Placówki Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej[21][22]:

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. https://www.podlaski.strazgraniczna.pl/pod/komenda/kierownictwo/11525,Kierownictwo.html
 2. https://www.podlaski.strazgraniczna.pl/pod/komenda/kierownictwo/11525,Kierownictwo.html
 3. https://www.podlaski.strazgraniczna.pl/pod/komenda/kierownictwo/11525,Kierownictwo.html
 4. Nikołajuk 2014 ↓, s. 79-80.
 5. Nikołajuk 2014 ↓, s. 82-83.
 6. Nikołajuk 2011 ↓, s. 127.
 7. Nikołajuk 2014 ↓, s. 83-84.
 8. Nikołajuk 2014 ↓, s. 84.
 9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 września 1996 r. w sprawie określenia wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej oraz trybu nadawania tym jednostkom imion. (Dz.U. 1996 nr 113 poz. 541).
 10. Nikołajuk 2014 ↓, s. 91-93.
 11. Zarządzenie nr 64 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2.11.2010 r. sprawie określenia wzorów symboli jednostek organizacyjnych Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 11, poz. 53).
 12. Nikołajuk 2014 ↓, s. 85.
 13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej. (Dz.U. 2001 nr 152 poz. 1733).
 14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej. (Dz.U. 2011 nr 69 poz. 370).
 15. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej Art. 5.1. Tekst ogłoszony (Dz.U. 1990 nr 78 poz. 462).
 16. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Granicznej Art. 5.1.(Dz. Urz. 2014 poz. 1402).
 17. Łach 2013 ↓, s. 289.
 18. Dz.U. z 2002 r. nr 22, poz. 213
 19. Zarządzenie nr 85 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 16 listopada 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminów organizacyjnych komendom oddziałów Straży Granicznej (Dz. Urz. 2009.14 poz 87).
 20. Dz.U. z 2005 r. nr 90, poz. 757
 21. Zarządzenie nr 54 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej imienia gen. dyw. Henryka Minkiewicza z siedzibą w Białymstoku (Dz. Urz. KGSG 2014.44 Ogłoszony: 2014-04-22).
 22. Zarządzenie nr 94 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia placówek i dywizjonów Straży Granicznej, określenia ich terytorialnego zasięgu działania, a także określenia szczegółowego zakresu zadań terenowych organów Straży Granicznej oraz organizacji komend oddziałów, placówek i dywizjonów ( Dz. Urz. KGSG 2014.116 Ogłoszony: 2014-10-30).

Bibliografia | edytuj kod

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Podlaski Oddział Straży Granicznej" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy