Policja (Polska)


Na mapach: 52°11′16,55″N 21°01′23,12″E/52,187931 21,023089

Policja (Polska) w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Komisariat policji w Bystrzycy Kłodzkiej Posterunek policji w Międzylesiu Funkcjonariusze jednostki antyterrorystycznej podczas treningu Funkcjonariusze jednostki antyterrorystycznej na pokazach policyjnych Funkcjonariusze Policji podczas parady dnia Konstytucji 3 maja

Policjaumundurowana (służba mundurowa) i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego; jeden z organów ścigania. Została utworzona na mocy Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku. Policja podlega ministrowi właściwemu ds. wewnętrznych. Przełożonym wszystkich funkcjonariuszy Policji i pracowników cywilnych tej instytucji jest Komendant Główny Policji. Od kwietnia 2016 obowiązki pełni gen. insp. Jarosław Szymczyk.

W całej Polsce istnieje telefonicznie przekierowanie z numeru 997 do centrum powiadamiania ratunkowego, które działa zarówno z telefonu komórkowego jak i stacjonarnego. Centrum powiadamiania ratunkowego obsługuje zgłoszenia alarmowe kierowane do numerów alarmowych 112, 997, 998 i 999, umożliwiając przekazanie zgłoszenia alarmowego w celu zaangażowania właściwych służb ratowniczych[4].

Jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej jest numer 112. Działa zarówno z telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych. Numer 112 służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. Wybranie numeru 112 z jakiegokolwiek telefonu spowoduje połączenie z centrum powiadamiania ratunkowego. Operator 112 może, w miarę potrzeby, przełączyć połączenie do jednostki Państwowej Straży Pożarnej, Policji lub Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Święto Policji obchodzone jest 24 lipca.

Spis treści

Historia

 Osobne artykuły: Policja Państwowa, Policja Polska Generalnego Gubernatorstwa, Państwowy Korpus BezpieczeństwaMilicja Obywatelska.

Struktura organizacyjna Policji

Policja składa się z następujących rodzajów służb:

 • kryminalnej;
 • śledczej;
 • prewencyjnej;
 • spraw wewnętrznych;
 • wspomagającej (w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym)[5].

W skład Policji wchodzą również: policja sądowa, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, ośrodki szkolenia, szkoły policyjne, instytuty badawcze oraz wyodrębnione oddziały prewencji i pododdziały antyterrorystyczne. Komendant główny Policji ma możliwość powołania w uzasadnionym przypadku innego rodzaju służb[5].

Jednostki Policji

Komendy Wojewódzkie Policji

Komendant stołeczny Policji wykonuje zadania i kompetencje odpowiadające zadaniom i kompetencjom komendanta wojewódzkiego Policji[5].

Komenda Stołeczna Policji, która stanowi aparat pomocniczy komendanta stołecznego Policji, wykonuje swoje zadania na obszarze m.st. Warszawy oraz dziewięciu powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego i wołomińskiego. Obszar ten jest więc wyłączony z terytorialnego zasięgu działania komendanta wojewódzkiego Policji właściwego dla województwa mazowieckiego[5].

Posterunki

Liczba posterunków Policji w Polsce[20]:

 • 2008 rok – 822
 • czerwiec 2012 roku – 692
 • koniec 2015 roku – 399[21]

Statystyki demograficzne

W Polsce policja liczy około 100 tysięcy osób[22] (analogicznie liczebność Milicji Obywatelskiej w PRL wynosiła ok. 80 000 milicjantów[23] nie licząc licząc przeszło 300 tysięcy ORMO), z czego 58% służy (funkcjonariusze) i pracuje (pracownicy cywilni) w pionie prewencji, 34% w kryminalnym, a pozostałe 8% w działach pomocniczych. 14% funkcjonariuszy stanowią kobiety. Najwięcej, – 6695 funkcjonariuszek – ma staż od 3 do 10 lat, natomiast 229 kobiet służy od ponad 30 lat[24]. Wiekowo wśród polskich funkcjonariuszy przeważa grupa 30-40-latków (44%), dalej plasują się 40-50-latkowie (25%) i 25-30-latkowie (21%), policjanci w wieku poniżej 25 i powyżej 50 lat stanowią 5% stanu. Większość policjantów ma wykształcenie średnie (72%), wyższe ma 27%, a podstawowe i zawodowe jedynie 1%.

Zadania Policji

Policjanci podczas zamieszek na placu Konstytucji w Warszawie 11 listopada 2011
 • ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami godzącymi w te dobra;
 • ochrona bezpieczeństwa i porządku, zapewnienie spokoju w miejscach publicznych, w transporcie i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach;
 • wykrywanie i ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń
 • działania profilaktyczne (prewencyjne) w celu ograniczenia popełniania przestępstw i wykroczeń, a także wszelkim zachowaniom kryminogennym, współpraca w tym zakresie z innymi podmiotami;
 • kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych obowiązujących w miejscach publicznych, a także związanych z działalnością publiczną;
 • zarządzanie informacją kryminalną, prowadzenie baz danych Systemu Informacyjnego Schengen, DNA;
 • współpraca z policjami innych państw a także z organami i instytucjami Unii Europejskiej, realizacja zadań wynikających z podpisanych umów międzynarodowych i odrębnych przepisów;
 • gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych;
 • realizacja zadań wynikająch z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz umów i porozumień międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych;
 • prowadzenie zbiorów danych zawierających informacje gromadzone przez uprawnione organy o odciskach linii papilarnych osób, niezidentyfikowanych śladach linii papilarnych z miejsc przestępstw oraz o wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA);
 • nadzór nad strażami gminnymi/miejskimi oraz nad innymi specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami

Zgodnie z art. 19 ust. 22 Ustawy o Policji minister właściwy do spraw wewnętrznych przedstawia corocznie Sejmowi i Senatowi informację o działalności Policji określonej w ust. 1–21, w tym informacje i dane, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy. Informacja jest udostępniana w postaci druku sejmowego (senackiego).

Uprawnienia Policji

Obchody święta Policji w Białymstoku Wspólny patrol na pograniczu polsko-niemieckim (2006)

W ramach wykonywania swoich ustawowych obowiązków Policja wykonuje czynności: operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe.

Wykonując wymienione czynności policjanci mają prawo do:

 • legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości (z uzasadnieniem);
 • zatrzymywania osób na zasadach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw;
 • zatrzymywania osób pozbawionych wolności, które korzystając z przepustki nie powróciły w wyznaczonym terminie do zakładu karnego lub aresztu śledczego;
 • zatrzymywania osób stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego i mienia;
 • pobierania od osób wymazu ze śluzówki policzków w celu identyfikacji osób o nieustalonej tożsamości oraz osób usiłujących ukryć swoją tożsamość, jeżeli ustalenie tożsamości w inny sposób nie jest możliwe, pobierania materiału biologicznego ze zwłok ludzkich o nieustalonej tożsamości;
 • przeszukiwania osób i pomieszczeń na podstawie przepisów Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw;
 • dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania ładunku w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego, w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary;
 • obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach publicznych, a w określonych przypadkach, także i dźwięku,
 • kontrolowanie rodzaju używanego paliwa przez pobranie próbek paliwa ze zbiornika pojazdu;
 • żądania pomocy od instytucji państwowych, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz jednostek gospodarczych prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej, oraz zwracania się o niezbędną pomoc do innych jednostek gospodarczych i organizacji społecznych, jak również zwracania się w nagłych wypadkach do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy, w ramach obowiązujących przepisów prawa.

Krytyka

Według dr. Justyna Piskorskiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu karierę w policji robi się dzięki poprawie statystyk przestępczości i wykrywalności, także poprzez manipulowanie statystykami, w tym przy rejestracji przestępstw. Sprzyja temu brak mechanizmu weryfikacji działań Policji, np. mała kontrola prokuratorska[25].

Również według Adama Rapackiego problemem jest manipulacja statystykami przestępczości. Policja informuje prokuraturę dopiero, gdy już prowadzi działania operacyjno-śledcze i jest bliska zatrzymania sprawców, a także prowadzi jedynie akcje poszukiwawcze zaginionych, gdy istnieją silne przesłanki wszczęcia śledztwa w sprawie zabójstwa. Inny przykład według Rapackiego, to wykrywalność przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii powyżej 90%[26].

Wyposażenie

Środki przymusu bezpośredniego stosowane przez Policję

Obecnie wykorzystywany model policyjnego radiowozu Radiowóz patrolowy BMW serii 3 (od 2019) Furgonetka służb prewencji Obecnie wykorzystywany model policyjnego motocykla Przyczepa do przewozu psów służbowych Patrol Komisariatu Rzecznego Policji na Wiśle w Warszawie Policja konna w Poznaniu
 • kajdanki i prowadnice
 • pałka policyjna
 • kaftan bezpieczeństwa
 • gaz drażniący (chemiczne środki obezwładniające)
 • siła fizyczna
 • pasy i siatki obezwładniające
 • pies i koń służbowy
 • wodne środki obezwładniające (armatka wodna)
 • kolczatka drogowa
 • pociski niepenetracyjne miotane z broni palnej
 • kask zabezpieczający
 • przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej
 • pojazdy służbowe
 • środki przeznaczone do pokonywania zamknięć budowlanych i innych przeszkód, w tym materiały wybuchowe
 • środki pirotechniczne o właściwościach ogłuszających lub olśniewających

Podstawą prawną użycia środków przymusu bezpośredniego jest Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1834).

Do wyposażenia Policji zalicza się także broń palną:Roboty


Pojazdy


Statki powietrzne

Schemat malowania śmigłowca lotnictwa policji S-70i Blackhawk Policji

Władze

 Osobny artykuł: Komenda Główna Policji.

Komendant Główny:

Zastępcy Komendanta Głównego:

 • nadinsp. Kamil Bracha
 • mł. insp. Tomasz Szymański

Zobacz też

Przypisy

 1. Policja w III RP. [dostęp 2015-07-26].
 2. Budżet Policji. [dostęp 2015-07-26].
 3. Stan zatrudnienia w Policji. [dostęp 2019-05-08].
 4. Dz.U. z 2019 r. poz. 1077
 5. a b c d Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. (Dz.U. z 2019 r. poz. 161).
 6. Jednostki Policji. info.policja.pl. [dostęp 2015-07-25].
 7. Kierownictwo KWP we Wrocławiu. dolnoslaska.policja.gov.pl. [dostęp 2015-02-03].
 8. Kierownictwo KWP. bip.bydgoszcz.kwp.policja.gov.pl. [dostęp 2015-02-03].
 9. JSKJ. Internet JSKJ., Kierownictwo, „Policja Lubelska” [dostęp 2017-12-14]  (pol.).
 10. Komendant radomskiej policji odwołany. Znamy następcę, rdc.pl, 17 czerwca 2019
 11. JSKJ. Internet JSKJ., Kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, „KWP w Rzeszowie” [dostęp 2017-12-14]  (pol.).
 12. Kierownictwo KWP. podlaska.policja.gov.pl. [dostęp 2015-02-03].
 13. Kierownictwo. pomorska.policja.gov.pl. [dostęp 2015-02-03].
 14. Kierownictwo. bip.katowice.kwp.policja.gov.pl. [dostęp 2015-02-03].
 15. Kierownictwo. swietokrzyska.policja.gov.pl. [dostęp 2015-02-03].
 16. Kierownictwo KWP. warminsko-mazurska.policja.gov.pl. [dostęp 2015-02-03].
 17. Komenda StołecznaK.S. Policji Komenda StołecznaK.S., Komendant Stołeczny Policji, „Komenda Stołeczna Policji” [dostęp 2017-12-14]  (pol.).
 18. PolicjaP. Wielkopolska PolicjaP., Kierownictwo KWP w Poznaniu, „Policja Wielkopolska” [dostęp 2017-12-14]  (pol.).
 19. Kierownictwo. szczecin.kwp.gov.pl. [dostęp 2015-02-03].
 20. Reorganizacja sieci posterunków. gazeta.policja.pl, 08.2012. [dostęp 08.2012].
 21. Powrót posterunków policji. naszdziennik.pl, 20 maja 2016. [dostęp 20 maja 2016].
 22. Nowe kierownictwo Policji
 23. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych – Biuletyn 24, internowani-represjonowani.pl.tl [dostęp 2017-11-26] .
 24. polskatimes.pl.
 25. Małgorzata Kolińska-Dąbrowska: Policja pompuje statystyki, więc o przestępczości wiemy niewiele. Wyborcza.pl, 01 grudnia 2011. [dostęp 2017-03-30].
 26. Justyna Kopińska: Ten trup się nie liczy. Tropimy policyjne statystyki. Wyborcza.pl Duży Format, 25 marca 2015. [dostęp 2017-03-28].
 27. Decyzja nr 368 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia na uzbrojenie Policji karabinów „Heckler & Koch” typu HK417.
 28. a b Roboty pirotechniczne dla Policji – InfoSecurity24, www.infosecurity24.pl, 19 marca 2019 [dostęp 2019-03-19] .
 29. PolskaP. Policja PolskaP., Policyjne radiowozy i inne pojazdy, O Policji [dostęp 2019-09-09]  (pol.).
 30. Wypadek samolotu pod Lubinem. Dwoje policjantów rannych, ścigali przestępców (ZDJĘCIA) – NaszeMiasto.pl, lubin.naszemiasto.pl [dostęp 2017-11-15]  (pol.).
 31. http://lotniczapolska.pl/Wypadek-policyjnego-Aeroprakta,33322
 32. Wypadek samolotu pod Lubinem. Dwoje policjantów rannych, ścigali przestępców (ZDJĘCIA) – Gazetawroclawska.pl, www.gazetawroclawska.pl [dostęp 2017-11-15]  (pol.).
 33. Katastrofa policyjnego samolotu – miedziowe.pl, miedziowe.pl [dostęp 2017-11-15] .
 34. Debiut policyjnego Black Hawka w Kielcach
 35. Trzeci Black Hawk dla Policji
 36. Dwa Black Hawki już w Policji. Kolejne trzy w przyszłym roku? (InfoSecurity24 TV)
 37. Dwa kolejne Black Hawki dla Policji. Jest zgoda premiera
 38. Trzeci Black Hawk już w Policji. Umowa na kolejne w najbliższych dniach
 39. Policyjny Bell do przeglądu – InfoSecurity24, www.infosecurity24.pl, 6 grudnia 2018 [dostęp 2018-12-07]  (pol.).

Linki zewnętrzne

Na podstawie artykułu: "Policja (Polska)" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy