Rada Miasta Krakowa


Rada Miasta Krakowa w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Rada Miasta Krakowasamorządowy organ władzy uchwałodawczej w Krakowie, sprawujący także funkcje kontrolne, złożony z radnych pochodzących z wyboru, działający na podstawie przepisów o samorządzie gminnym oraz o samorządzie powiatowym.

Spis treści

Do 1945 | edytuj kod

Rada miejska w Krakowie po raz pierwszy jest wzmiankowana w źródłach pod datą 1264. Najprawdopodobniej istniała już wcześniej (co najmniej od momentu lokacji Krakowa w 1257), obok wójta i ławy. Początkowo jej kompetencje były niewielkie. Dominujące znaczenie w mieście zdobyła dopiero po buncie wójta Alberta, gdy Władysław Łokietek ograniczył rolę wójtów oraz przeniósł ciężar zarządzania miastem na radę, którą powołał spośród swoich stronników.

Rajcy miejscy byli mianowani odtąd przez pewien czas przez króla, później przed dotychczasową radę. Początkowo kadencja radnych trwała rok, później jednak (co najmniej od 1. połowy XV w.) funkcję tę pełniono dożywotnio. Zwiększała się też stopniowo liczba rajców (pierwotnie było ich 6, na początku XV w. 8, a jeszcze w tym stuleciu wykształciła się praktyka funkcjonowania obok 8-osobowej rady urzędującej także 16-osobowej rady starej, które wspólnie obradowały nad najważniejszymi sprawami miasta). Różnie kształtowały się warunki, które należało spełnić aby ubiegać się o ten urząd, od XVI w. niezbędnym wymogiem było uprzednie pełnienie funkcji ławnika miejskiego.

Rada miejska początkowo zarządzała miastem (m.in. kwestiami finansowymi czy porządkowymi), stopniowo przejmowała również od ławy miejskiej funkcje sądownicze. Obradom rady przewodniczył burmistrz, reprezentujący także radę na zewnątrz i wykonujący uchwały rady, którą to funkcję pełnili kolejno wszyscy radni, zmieniając się co sześć tygodni. Jego kompetencje stopniowo powiększały się, zyskał m.in. pewne uprawnienia sądownicze. Duża liczba spraw w kompetencji rady powodowała wykształcanie się w jej ramach dalszych funkcji, m.in. lonerów zarządzających finansami miasta. Podlegali jej też urzędnicy kancelarii radzieckiej (pisarze, sekretarze), syndycy (reprezentujący interesy miasta na zewnątrz) oraz hutman ratuszny (wykonujący przede wszystkim funkcje policyjne). W XVI w. pojawiła się kontrola gospodarki finansowej rady – zobowiązano ją do corocznych rozliczeń przed delegacjami pospólstwa. Z czasem delegacje te zyskały też prawo zabierania głosu w najważniejszych dla miasta sprawach.

W 1776 Komisja Dobrego Porządku zaprowadziła reformę ustroju miasta, m.in. zmniejszając liczbę radnych do 12, spośród których jedynie czterech kolejno (przez kwartał) pełniło funkcję burmistrza. Zasadnicza reforma ustroju nastąpiła jednak w 1791 na mocy ustaw Sejmu Czteroletniego. Powołano wówczas tzw. zgromadzenie miejskie ogólne (złożone z 60 „gminnych” pochodzących z wyboru, przede wszystkim wypowiadało się w kwestii ustanawiania opłat miejskich) i zgromadzenie wydziałowe oraz wybierany przez to ostatnie magistrat, który miał się zająć bieżącym zarządem miasta (składał się z prezydenta, wiceprezydenta, 8 radnych i kasjera). Nowy porządek zaprowadzono w Krakowie wiosną 1792, ale jeszcze w tym samym roku upadł i przywrócono poprzednią radę miejską. Już w 1794 dokonano jednak kolejnej reformy (powołano zgromadzenie gminnych i ławników, pochodzących z wyboru, które wybierało magistrat i kontrolowało jego działalność).

Po 1795 funkcjonowanie rady miejskiej zostało ograniczone. W 1802 powołany został tzw. „wydział miejski”, pochodzący z wyboru. W okresie, gdy Kraków znajdował się w granicach Księstwa Warszawskiego funkcjonowała „rada municypalna”, złożona z członków mianowanych przez króla spośród przedstawionych mu przez zgromadzenia gminne kandydatów. Po Kongresie Wiedeńskim i powstaniu Wolnego Miasta Kraków funkcje rady miejskiej przejęły organy Wolnego Miasta (głównie Senat Rządzący). Po wcieleniu Wolnego Miasta do monarchii Habsburgów w 1846 ponownie utworzono radę miejską (1848, pochodząca z wyboru, pełniąca funkcje uchwałodawcze i wykonawcze). W 1853 rada jako organ samorządu została jednak rozwiązana, a w jej miejsce powołano wydział miejski, którego członkowie pochodzili z nominacji.

Odrodzenie rady miejskiej nastąpiło w 1866 wskutek odchodzenia od centralnego modelu zarządzania państwem (efektem tego było również przyznanie autonomii Galicji). Rada ta była organem samorządu stanowiącym prawo lokalne, decydującym o finansach i mieniu gminy itp. Początkowo liczyła 60 osób, wskutek jednak rozszerzania granic miasta liczba ta stopniowo się powiększała (przed I wojną światową było 103 radnych). Prawo wyboru radnych ograniczone było cenzusem majątkowym i stanowym aż do odzyskania niepodległości w 1918. W 1911 do rady zostało wybranych 83 radnych[1].

Kolejna reforma (1934) przyniosła m.in. ograniczenie liczby radnych ze 124 do 72. Podczas II wojny światowej rada miejska przestała działać. Jej namiastką była Rada Przyboczna Miasta Krakowa (1939–1941).

1945–1990 | edytuj kod

Po II wojnie światowej rada miejska została odrodzona jako Rada Narodowa Miasta Krakowa (od 1957, w związku z wydzieleniem Krakowa z województwa krakowskiego, Miejska Rada Narodowa w Krakowie). Pierwsze posiedzenie odbyła w styczniu 1945 - jej 12 członków pochodziło z PPR i jej stronnictw sojuszniczych. Stopniowo jej skład poszerzano poprzez powoływanie nowych członków przez partie polityczne zdominowane przez PPR, a następnie PZPR. Rada funkcjonowała wówczas jako organ samorządowy (stanowienie prawa miejscowego, dysponowanie majątkiem i finansami miejskimi, powoływanie prezydenta i zarządu) oraz administracyjny (kontrola urzędów, przedsiębiorstw, instytucji państwowych i samorządowych). Po zniesieniu samorządu terytorialnego w 1950 rada stała się już wyłącznie organem władzy państwowej, zaczęła też koordynować działalność powstałych wówczas rad dzielnicowych. Od 1954 członków Rady wybierano w wyborach powszechnych. Prezydium Rady, kierowane przez przewodniczącego stało się organem zarządzającym i wykonawczym w mieście; w 1973 przywrócono jednak funkcję prezydenta miasta.

Po reformie administracyjnej w 1975 Miejska Rada Narodowa objęła swoim działaniem obszar całego województwa miejskiego krakowskiego, a prezydent przejął także funkcję wojewody.

Po 1990 | edytuj kod

Sala obrad Rady Miasta Krakowa w Pałacu Wielopolskich

W 1990 doszło do odrodzenia samorządowej Rady Miasta Krakowa - zlikwidowana została Rada Narodowa, 27 maja odbyły się wybory samorządowe, a 8 czerwca odbyła się pierwsza jej sesja. Początkowo Rada składała się z 75 radnych, od 2002 składa się z 43 radnych. Radni wybierani są na czteroletnie kadencje. Pracami Rady kieruje wybierany spośród jej członków przewodniczący; Rada powołuje także komisje, do których składu zaprasza też ekspertów z zewnątrz. Rada posiada uprawnienia uchwałodawcze w zakresie prawa lokalnego oraz dysponuje majątkiem i finansami gminnymi, udziela absolutorium prezydentowi miasta. Początkowo także powoływała i odwoływała prezydenta i zarząd miasta (od 2002 prezydent wybierany jest w wyborach powszechnych).

Rada Miasta Krakowa przyznaje honorowe obywatelstwo miasta oraz medal Cracoviae Merenti.

Kadencje | edytuj kod

Wyniki wyborów do Rady Miasta Krakowa I kadencji | edytuj kod

 • I kadencja (1990–1994):

Wyniki wyborów do Rady Miasta Krakowa II kadencji | edytuj kod

 • II kadencja (1994–1998):
  • przewodniczący: Stanisław Handzlik
  • skład (kluby radnych w 1998): Twoje Miasto – 21, SLD – 17, Na Rzecz AWS – 16, Samorządny Kraków – 10, UPR – 5, Prawica Razem – 3, radni niezrzeszeni – 3

Wyniki wyborów do Rady Miasta Krakowa III kadencji | edytuj kod

 • III kadencja (1998–2002):
  • przewodniczący: Stanisław Handzlik
  • skład (kluby radnych w 2002): SLD – 16, Krakowska Wspólnota Samorządowa – 15, Platforma Obywatelska – 14, Przymierze Prawicy – 8, Unia Wolności i Unia Polityki Realnej – 7, Porozumienie Samorządowe „Nowe Miasto” – 6, Komitet Obywatelski Miasta Krakowa – 4, radni niezrzeszeni – 5

Wyniki wyborów do Rady Miasta Krakowa IV kadencji | edytuj kod

 • IV kadencja (2002–2006):
  • przewodniczący: Paweł Pytko
  • skład (kluby radnych w 2002): Sojusz Lewicy Demokratycznej i Unia Pracy – 10, Liga Polskich Rodzin – 9, Prawo i Sprawiedliwość – 9, Platforma Obywatelska – 7, Komitet Józefa Lassoty – 7, Krakowska Platforma Samorządowa – 1
  • skład (kluby radnych w 2006): Klub Radnych Niezależnych – 11, Platforma Obywatelska – 10, Prawo i Sprawiedliwość – 7, Liga Polskich Rodzin – 9, Forum Lewicy Obywatelskiej – 6, Liga Polskich Rodzin – 5, radni niezrzeszeni – 3[11]
Kluby radnych Rady Miasta Krakowa po wyborach w 2006
kolor niebieski: Prawo i Sprawiedliwość, kolor żółty: Platforma Obywatelska, kolor szary: radni niezrzeszeni Kluby radnych Rady Miasta Krakowa po wyborach w 2010
kolor niebieski: Prawo i Sprawiedliwość, kolor żółty: Platforma Obywatelska, kolor szary: Przyjazny Kraków Kluby radnych Rady Miasta Krakowa po wyborach w 2014
kolor niebieski: Prawo i Sprawiedliwość, kolor żółty: Platforma Obywatelska, kolor szary: Przyjazny Kraków Kluby radnych Rady Miasta Krakowa po wyborach w 2018
kolor niebieski: Prawo i Sprawiedliwość, kolor żółty: Koalicja Obywatelska - Platforma .Nowoczesna, kolor szary: Przyjazny Kraków, kolor seledynowy: Kraków dla Mieszkańców

Wyniki wyborów do Rady Miasta Krakowa V kadencji | edytuj kod

 • V kadencja (2006–2010):
  • przewodniczący: Paweł Klimowicz (do 2007), Małgorzata Radwan-Ballada (od 2007 do 2009), Józef Pilch (od 2009)
  • skład (kluby radnych w 2006): Platforma Obywatelska – 22, Prawo i Sprawiedliwość – 19, radni niezrzeszeni – 2
  • skład (kluby radnych w 2010): Platforma Obywatelska – 16, Prawo i Sprawiedliwość – 17, radni niezrzeszeni – 8

Wyniki wyborów do Rady Miasta Krakowa VI kadencji | edytuj kod

 • VI kadencja (2010–2014):
  • przewodniczący: Bogusław Kośmider
  • skład (kluby radnych w 2010): Platforma Obywatelska – 24, Prawo i Sprawiedliwość – 12, Przyjazny Kraków (komitet Jacka Majchrowskiego) – 7
  • skład (kluby radnych w 2014): Platforma Obywatelska – 22, Prawo i Sprawiedliwość – 10, Przyjazny Kraków (komitet Jacka Majchrowskiego) – 7, radni niezrzeszeni – 4

Wyniki wyborów do Rady Miasta Krakowa VII kadencji | edytuj kod

 • VII kadencja (2014–2018):
  • przewodniczący: Bogusław Kośmider
  • skład (kluby radnych w 2014): Prawo i Sprawiedliwość - 19, Platforma Obywatelska - 18, Przyjazny Kraków (komitet Jacka Majchrowskiego) - 6
  • skład (kluby radnych w 2018): Prawo i Sprawiedliwość – 21, Platforma Obywatelska – 14, Przyjazny Kraków (komitet Jacka Majchrowskiego) - 6, radni niezrzeszeni – 2[15]

Wyniki wyborów do Rady Miasta Krakowa VIII kadencji | edytuj kod

  • przewodniczący: Dominik Jaśkowiec[17]
  • skład (kluby radnych w 2018): Prawo i Sprawiedliwość - 16, Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska - 14, Przyjazny Kraków (komitet Jacka Majchrowskiego) - 9, Kraków dla Mieszkańców (komitet Łukasza Gibały) - 4[18]

Okręgi wyborcze | edytuj kod

Rada Miasta Krakowa jest wybierana w 7 okręgach wyborczych (podział obowiązujący od 2018 r.):

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. Nowa Rada m. Krakowa. „Nowa Reforma”, s. 1, Nr 157 z 6 kwietnia 1911. 
 2. https://polona.pl/item/dziennik-urzedowy-wojewodztwa-krakowskiego-1990-nr-14-2-czerwca,MTA5NDAyOTcz/96/#info:metadata
 3. 20 lat odrodzonego samorządu Krakowa, Urząd Miasta Krakowa, Kraków 2010
 4. Wybory do Rady Miasta Krakowa. pkw.gov.pl. [dostęp 2020-07-15].
 5. https://polona.pl/item/dziennik-urzedowy-wojewodztwa-krakowskiego-1994-nr-15-10-sierpnia,MTA5NDAzMzEw/94/#info:metadata
 6. 20 lat odrodzonego samorządu Krakowa, Urząd Miasta Krakowa, Kraków 2010
 7. Wybory do Rady Miasta Krakowa. pkw.gov.pl. [dostęp 2020-07-15].
 8. Wybory do Rady Miasta Krakowa. pkw.gov.pl. [dostęp 2020-07-15].
 9. https://www.bip.krakow.pl/archiwum/rmk/kadencja_3/glowna.html
 10. Wybory do Rady Miasta Krakowa. pkw.gov.pl. [dostęp 2020-07-15].
 11. Radni Miasta Krakowa. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa. [zarchiwizowane z tego adresu (2006-08-25)].
 12. Wybory do Rady Miasta Krakowa. pkw.gov.pl. [dostęp 2020-07-15].
 13. Wybory do Rady Miasta Krakowa. pkw.gov.pl. [dostęp 2020-07-15].
 14. Wybory do Rady Miasta Krakowa. pkw.gov.pl. [dostęp 2020-07-15].
 15. Kluby Radnych w Radzie Miasta Krakowa: kadencja 2014 - 2018 (składy zgodne ze zgłoszeniami klubowymi, aktualizacja 7 lutego 2018 r.). Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa. [dostęp 2018-10-23].
 16. Wybory do Rady Miasta Krakowa. pkw.gov.pl. [dostęp 2020-07-15].
 17. Rada Miasta Krakowa VIII Kadencji. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa. [dostęp 2018-12-11].
 18. Kluby Radnych w Radzie Miasta Krakowa: kadencja 2018 - 2023 (składy zgodne ze zgłoszeniami klubowymi, aktualizacja 05 grudnia 2018 r.). Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa. [dostęp 2018-12-11].
 19. UCHWAŁA NR XCVIII/2553/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Krakowa na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Krakowa, określenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym.. W: Biuletyn Informacji Publicznej: Miasto Kraków [on-line]. [dostęp 2015-11-07].

Uwagi | edytuj kod

 1. W miejsce Aleksandra Böhma (2433 głosy).
 2. W miejsce Zbigniewa Miksztala (1353 głosy).
 3. Zastąpił Jana Skórę (1572 głosy).
 4. W miejsce Elżbiety Morawiec-Węgrzyn (2513 głosów).
 5. Zastąpił Witolda Korczyńskiego (686 głosów).
 6. Zastąpił Andrzeja Jaeschkego (802 głosy).
 7. Zastąpił Wojciecha Polaczka (582 głosy).
 8. W porównaniu z wynikiem [[ Polskie Stronnictwo Ludowe|Polskiego Stronnictwa Ludowego]] i Unii Pracy z wyborów 1994.
 9. W porównaniu z liczbą mandatów Polskiego Stronnictwa Ludowego] i Unii Pracy zdobytych w wyborach 1994.
 10. Zastąpił Andrzeja Ciepielę (1455 głosów).
 11. Zastąpił Andrzeja Jaeschkego (1754 głosy).
 12. W miejsce Cezarego Urbańczyka (1968 głosów).
 13. Zastąpił Jerzego Adamika (1308 głosy).
 14. W miejsce Stanisława Kumona (1505 głosów).
 15. Zastąpiła Krzysztofa Görlicha (1142 głosy).
 16. W porównaniu z wynikiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej z wyborów 1998.
 17. W porównaniu z liczbą mandatów Sojuszu Lewicy Demokratycznej zdobytych w wyborach 1998.
 18. W miejsce Jana Starzyka (1696 głosów).
 19. Zastąpił Bogusława Bosaka (1973 głosy).
 20. Zastąpiła Krzysztofa Adamczyka (1827 głosów).
 21. Zastąpiła Bogumiła Ścirkę (1393 głosy).
 22. Zastąpił Barbarę Bubulę (1924 głosy).
 23. Zastąpiła Ireneusza Rasia (2805 głosów).
 24. Zastąpił Stanisławę Urbaniak (880 głosów).
 25. W porównaniu z wynikiem KKW Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy z wyborów 2002.
 26. W porównaniu z liczbą mandatów KKW Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy zdobytych w wyborach 2002.
 27. Zastąpił Katarzynę Matusik-Lipiec (5526 głosów).
 28. Zastąpił Pawła Klimowicza (4459 głosów).
 29. W miejsce Bartłomieja Kocurka (2551 głosów).
 30. Zastąpiła Kajetana d'Obyrna (2944 głosy).
 31. Zastąpiła Jacka Majchrowskiego (4164 głosy).
 32. Zastąpił Ryszarda Terleckiego (5470 głosów).
 33. Zastąpił Tadeusza Trzmiela (1376 głosów).
 34. W porównaniu z wynikiem KKW Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP z wyborów 2006.
 35. W porównaniu z liczbą mandatów KKW Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP zdobytych w wyborach 2006.
 36. Zastąpił Andrzeja Dudę (6887 głosów).
 37. Zastąpił Władysława Kosiniaka-Kamysza (763 głosy), który zastąpił Jacka Majchrowskiego (3542 głosy).
 38. Zastąpiła Tadeusza Trzmiela (1585 głosów).
 39. Zastąpił Wojciecha Kolarskiego (3818 głosów).
 40. Zastąpił Małgorzatę Popławską (1539 głosów).
 41. Zastąpił Arkadego Rzegockiego (2765 głosów).
 42. Zastąpił Jerzego Friedigera (1297 głosów).
 43. Zastąpił Marka Lasotę (7688 głosów).
 44. Zastąpił Jacka Majchrowskiego (3094 głosy).
 45. Zastąpił Tadeusza Trzmiela (1849 głosów).
 46. Zastąpił Józefa Pilcha (5534 głosy).
 47. Zastąpił Barbarę Nowak (1744 głosy).
 48. Zastąpiła Aleksandra Miszalskiego (9021 głosów).
 49. Zastąpił Bogusława Kośmidra (5957 głosów).
 50. Zastąpił Jacka Majchrowskiego (7399 głosów).

Bibliografia | edytuj kod

 • Rada Miasta Krakowa. W: Encyklopedia Krakowa. Warszawa – Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000, s. 829–831. ISBN 83-01-13325-2.
 • Z historii ustroju władz Krakowa. W: Poczet sołtysów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta Krakowa: (1228-2010). Bogdan Kasprzyk (red.). Kraków: Urząd Miasta Krakowa, 2010, s. 21–72. ISBN 978-83-925336-9-6.

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Rada Miasta Krakowa" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy