Rzeszów


Na mapach: 50°02′01″N 22°00′17″E/50,033611 22,004722

Rzeszów w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Kościół Świętego Krzyża wraz zabudową konwentu popijarskiego, w którym mieści się siedziba Muzeum Okręgowego oraz I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego (widok od strony murów miejskich)

Rzeszówmiasto na prawach powiatu w południowo-wschodniej Polsce, stolica województwa podkarpackiego. Jest centralnym miastem aglomeracji rzeszowskiej.

Według danych GUS na dzień 30 czerwca 2020 r. Rzeszów liczył 196 821 mieszkańców[4] a rok wcześniej, 30 czerwca 2019 r. 194 886 mieszkańców[5]. Miasto systematycznie z roku na rok notuje trend wzrostowy co potwierdzają również na bieżąco dane własne Urzędu Miasta Rzeszowa[6].

W mieście znajdują się dwie duże uczelnie państwowe (Uniwersytet Rzeszowski[7] (12 wydziałów) i Politechnika Rzeszowska[8]), kilka niepublicznych, między innymi Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania oraz Wyższe Seminarium Duchowne.

Rzeszów posiada międzynarodowy port lotniczy oraz Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny ukierunkowany na przemysł nowych technologii. Na terenie miasta działa Specjalna Strefa Ekonomiczna Rzeszów-Dworzysko.

W mieście działają trzy konsulaty honorowe: Niemiec, Słowacji i Ukrainy. Rzeszów jest członkiem Unii Metropolii Polskich oraz Stowarzyszenia Eurocities (zrzeszającego miasta europejskie).

Rzeszów prawa miejskie na prawie magdeburskim otrzymał królewskim nadaniem z 19 stycznia 1354 r. od króla Polski, Kazimierza Wielkiego. Od tego czasu był Rzeszów, formalnie aż do połowy XIX miastem prywatnym i rezydencją magnacką. Pierwszym historycznym właścicielem Rzeszowa, który otrzymał w 1354 roku od Kazimierza Wielkiego królewskie dotąd miasto Rzeszów, najprawdopodobniej z prawem nowej lokacji na południe od dotychczasowej osady (dziś os. Staromieście) był rycerz Jan Pakosławic że Stróżysk. Rzeszów uzyskał prawo składu w 1633 roku[9]. Miasto pierwotnie leżało na zachodnich rubieżach Rusi Czerwonej, formalnie w ziemi przemyskiej[10], a faktycznie już na styku ziemi przemyskiej, sandomierskiej i sanockiej. Od I rozbioru Polski w roku 1772 Rzeszów wszedł w skład Monarchii Austriackiej, a w 1782[11] został stolicą cyrkułu (początkowo na krótko – pilźnieńskiego, a następnie rzeszowskiego[12]. W 1845 roku Rzeszów odzyskał status miasta wolnego. Od 1869 roku w obrębie autonomicznej Galicji. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku Rzeszów znalazł się w województwie lwowskim. Po zajęciu przez wojska radzieckie w 1944 roku Rzeszów został stolicą władz wojewódzkich; od roku 1945 do 1998 jako stolica województwa rzeszowskiego, od 1 stycznia 1999 jako stolica województwa podkarpackiego.

Spis treści

Położenie | edytuj kod

Rzeszów leży na pograniczu dwóch makroregionów fizycznogeograficznych: Kotliny Sandomierskiej i Pogórza Środkowobeskidzkiego. Dokładnie według podziału mezoregionów Kondrackiego główna część miasta leży na Podgórzu Rzeszowskim, północny kraniec miasta w Pradolinie Podkarpackiej, a południowa część miasta na Pogórzu Dynowskim[13].

Rzeszów położony jest na pograniczu Pogórza Karpackiego i Kotliny Sandomierskiej nad rzeką Wisłok. Ścisłe centrum miasta ułożone jest na rędzinie[14]. Bezpośrednie sąsiedztwo rzeki było zjawiskiem niekorzystnym, do momentu regulacji w początkach XIX wieku. W dość znacznym zakresie mógł zmieniać się bieg jej koryta (w obrębie tzw. tarasu łęgowego). Taki stan rzeczy opisuje w 1903 roku Wilhelm Friedberg. Ponadto według jego badań miasto otoczone było licznymi bagnami, na przykład osuszonym Żabnikiem od zachodu[14]. Podobnej charakterystyki dokonał A. Kamiński, który opisuje XVI-wieczne miasto jako „pagórek położony wśród mokradeł i bagien, w kotlinie, którą wypełnia niska terasa na lewym brzegu Wisłoka, pochodzenia dyluwialnego” (niektóre mokradła tworzone były sztucznie w celu poprawy obronności grodu).

Miasto położone jest na wysokości w przedziale od 197 m n.p.m. (Staromieście) do 384 m n.p.m. (Matysówka/Zalesie). Przecinają się tu szlaki komunikacyjne (DreznoKijów oraz BiałystokKoszyce). Dystans dzielący miasto Rzeszów od granic ze Słowacją i Ukrainą wynosi około 90 km[15].

Warunki naturalne | edytuj kod

Geologia | edytuj kod

Podgórze Rzeszowskie w okolicach miasta

Miasto leży na styku dwóch jednostek tektonicznych, które dzielą je na dwie części. Południowa część leży na terenie płaszczowiny skolskiej, natomiast północna na zapadlisku przedkarpackim. W rejonie Rzeszowa próg Karpat jest wyraźnie obniżony, co powoduje, że najmłodsze utwory geologiczne zapadliska „wkroczyły już w tereny górskie, tworząc tzw. zatokę rzeszowską. Linia dzieląca dwie jednostki przebiega wzdłuż linii WielopoleIwierzyceZalesieMarkowa”[16]. Na terenie środkowej części województwa wyznaczają ją antykliny: Brzezna, Babic, Wielopolski, Kąkolówki i Czerwonek. Najstarsze utwory skalne pochodzą z kredy górnej, należą do nich głównie bakulitowe margle – między Rzeszowem i Przemyślem, zlepieńce i czarne iły (na południe od Rzeszowa i Dębicy) oraz charakterystyczne wapniste piaskowce. W okolicy Rzeszowa ostatnia warstwa pochodzi z młodszego wieku mioceńskiego, co tłumaczy powstanie charakterystycznej „wyspy fliszowej” między Bzianką a Będziemyślem, nazwanej przez Henryka Świdzińskiego „półwyspem Trzciany”.

W powiecie rzeszowskim występują złoża gazo- i roponośne, w szczególności w regionie Podgórza (zapadlisko przedkarpackie). Na południe, pod Rzeszowem w sąsiednich gminach (Boguchwała, Błażowa) znajdują się złoża łupków menilitowych, które ze względu na własności mechaniczne są dobrej jakości surowcem budowlanym. Na południowy zachód z kolei (Lubenia) występują gipsy krystaliczne i laminowane wieku mioceńskiego.

Region rzeszowski pod względem geomorfologicznym obejmuje tereny Pogórza Karpackiego i Kotliny Sandomierskiej, obie są oddzielone obniżeniem terenu o charakterze dolinnym – Rynnę Podkarpacką. Na północ od rynny występuje Płaskowyż Kolbuszowski, a na południe, rozciągające się z grubsza równoleżnikowo Podgórze Rzeszowskie, które następnie przechodzi w Pogórze Dynowskie[14].

Taka rzeźba terenu spowodowała, że niektóre tereny pagórkowate i górzyste narażone są na osuwanie (zwłaszcza w gminach Błażowa i Chmielnik Rzeszowski)[17]. Przykładem osuwiska w pobliżu miasta jest Borek Stary, gdzie na skarpie znajduje się barokowy klasztor dominikanów (prace zabezpieczające budynek przeprowadzono w latach 2005–2006[18]).

W 1969 i 1982 przeprowadzono pierwsze odwierty sondażowe, mające na celu sprawdzenie jakości wód mineralnych na terenie miasta. Badania ponowiono w 2007. Na ich podstawie PZH w Poznaniu zakwalifikował źródła jako chlorkowo-sodowe, jodkowe oraz solankowe. Dodatkowo potwierdził, że są one zdatne do używania jako wody lecznicze. Ich złoża są eksploatowane w Zakładzie Wodolecznictwa Szpitala Miejskiego w Rzeszowie[19][20]. Zdrój zlokalizowany jest w dzielnicy Staromieście. Dodatkowo prowadzone są badania nad zasobami wód geotermalnych.

Klimat | edytuj kod

Wedle podziału zaprezentowanego przez Eugeniusza Romera północna część obszaru wokół Rzeszowa zaliczana jest do klimatu podgórskich nizin i kotlin, część południowa zaś do klimatu górskiego. Z kolei podział E. Michna nazywa ten rejon jednostką mezotermiczną Kotliny Sandomierskiej i Pogórza Dynowskiego. Jednym z głównych czynników kształtujących klimat w rejonie środkowego Podkarpacia są masy powietrza, w tym przypadku polarno-morskie (ok. 63%), których maksimum napływu przypada na lipiec. Około 32% mas powietrza zaliczana jest do grupy polarno-kontynentalnej, natomiast 5% stanowią pozostałe masy powietrza. Średnia temperatura roczna dla Rzeszowa to +8,9 °C Najwyższe średnie temperatury w skali roku przypadają na lipiec (+19,6 °C), a najniższe na styczeń (–2,1 °C). Przeważają wiatry zachodnie i północno-zachodnie, wiatry wschodnie to około 13% ogółu i występują przede wszystkim w zimie[21].

Przyroda Rzeszowa | edytuj kod

Rezerwat przyrody „Lisia Góra” Zbiornik Rzeszowski w tle most Karpacki (jaz) i zabudowania osiedla Nowe Miasto

W obrębie miasta Rzeszowa znajduje się rezerwat przyrody Lisia Góra, który jest położony nad sztucznie utworzonym w 1973 Zbiornikiem Rzeszowskim. Początkowo zbiornik ten miał pełnić funkcję rekreacyjną oraz retencyjną. Kształt zbiornika jest wydłużony (południkowo), a jego powierzchnia wynosi około 65 ha. Wskutek sukcesywnego nanoszenia mułu z górnego Wisłoka na terenie zbiornika powstały liczne wysepki i płycizny, które w znacznym stopniu ograniczyły jego możliwości retencyjne, jak również rekreacyjne. Od wielu lat podejmowano w tym zakresie stosowne działania i odmulanie rzeszowskiego zbiornika zostało z sukcesem zakwalifikowane do ochrony przeciwpowodziowej dorzecza górnej Wisły.

Obecnie miasto poszukuje środków finansowych na odmulanie zalewu, które ma na celu przywrócenie jego pierwotnych funkcji. Jest to szczególnie ważne z punktu widzenia ewentualnych nagłych przyborów wód i zminimalizowania negatywnych skutków, mogących wystąpić po długich i intensywnych opadach. W marcu 2017, po wielu latach negocjacji, Ministerstwo Środowiska zapowiedziało rozpoczęcie prac przy jego odmulaniu w roku 2018[23]. Ostatecznie prace rozpoczęto w październiku 2019 r. po wcześniejszym przeniesieniu roślinności prawnie chronionej. Prace podzielono na etapy ze względu na spory rozmiar prac oraz, dlatego że część zbiornika znajduje się na obszarze chronionym.

Zbiornik Rzeszowski objęty jest częściowo obszarem chronionym „Natura 2000”. Obfituje on w: pałkę szeroko- i wąskolistną, trzcinę, mannę mielec, skrzyp bagienny, kosaciec żółty, szczaw lancetowaty. W wodzie i na jej powierzchni rosną również żabieniec, rzęsa wodna, moczarka kanadyjska, rogatek, rdestnica pływająca, grążele żółte, grzybienie białe. Na brzegach dochodzi do sukcesji łęgu – występują wierzby, topole, olchy, jesiony. Bogata jest również fauna (chrząszcze żółtobrzeżki, czy pająki topiki, ślimaki wodne – błotniarki; 28 gatunków ryb, np.: lin, sum, amur, karp oraz płoć, karaś, leszcz, liczne płazy: kumaki nizinne, żaby wodne i jeziorkowe, traszki zwyczajne i grzebieniaste). Zbiornik jest miejscem godów i rozrodu żab: trawnej i moczarowej, ropuch: szarej i zielonej. Wśród przedstawicieli gadów można tam znaleźć prowadzącego ziemno-wodny tryb życia zaskrońca, a na brzegach również jaszczurki: zwinkę i żyworodną. Wśród ssaków popularny jest lis.

W mieście znajduje się również Ścieżka Przyrodnicza im. Władysława Szafera. Składa się ona z dziewięciu przystanków (Stary Cmentarz – Olszynki – Park Kultury i Wypoczynku – Zapora – Niżej Zespołu Szkół Elektronicznych – Ujęcie wody dla WSK – Lisia Góra – Skarpa Lessowa – Przeprawa na wyspę) na długości ok. 6 km wzdłuż Wisłoka. Rozpoczyna się w centrum miasta na Starym Cmentarzu przy ul. Targowej. Można tam spotkać 230 gatunków ptaków (np.: kaczka krzyżówka, łabędź niemy, mewa śmieszka, gawron), nietoperze, łasice, jeża europejskiego i wiewiórki pospolitej. Na przystanku Lisia Góra można spotkać sarny europejskie i zające szaraki, jaszczurkę zwinkę, ropuchy: szarą, zieloną i chronionego chrząszcza kozioroga dębosza. Bogaty drzewostan, częściowo zasadzony przez człowieka (na ścisłym terenie miasta), a częściowo zachowany pierwotny obszar puszczy sandomierskiej. Liczne okazy orzecha czarnego, topoli: białej, czarnej, chińskiej, włoskiej oraz wiązu szypułkowego, dębu szypułkowego, graby wierzby płaczącą i mandżurską, liczne krzewy: irgi, ligustru, berberysu i derenia, bluszczu. Liczne organizmy pionierskie świadczące o czystości środowiska. Osobliwością ścieżki jest lessowa skarpa, której wysokość względna wynosi 30 m[24].

Hydrologia | edytuj kod

Ze względu na zróżnicowaną budowę geologiczną, odmienną względem ogółu województwa podkarpackiego również stosunki wodne mają inny charakter. Sieć rzeczna nie jest gęsta, natomiast dużą zmienność wykazują głębokość i zasobność wód gruntowych. Na terenie miasta do wód powierzchniowych płynących zaliczamy:

Wisłok w czasie wysokiego stanu w maju 2010 roku
 • Wisłok – największa zlewnia w województwie podkarpackim. Przecina miasto na 2 części (wschodnią i zachodnią). Na przełomie XIX i XX wieków uregulowana, ponowne prace poczyniono w latach powojennych. Nad rzeką widoczne tarasy, wzdłuż, których rozciągają się tarasy lessowe (Lenartowicza – Hetmańska – Staszica – Dąbrowskiego, a także częściowo Chopina). Tereny, starego XVII-wiecznego Wisłoczyska sięgają po klasztor pijarski, gdzie w latach 60. XX w. wybudowano bloki mieszkalne i dwa 10-piętrowe biurowce (m.in. Elektromontaż). Do 1962 na terenie miasta z dna rzeki wydobywano piasek i żwir[25].
 • Stary Wisłok (Wisłoczysko) – przetrwało w północno-wschodniej części miasta w postaci niewielkich potoków/kanałów, które łączą się w 1 i są prawobrzeżnym dopływem Wisłoka. Ostatnie prace konserwacyjne potoku wykonano w 2009 (odmulanie, usypanie skarp)[26].
 • Strug – rzeka w województwie podkarpackim o długości około 35 km. Jej średnia szerokość wynosi od 3 do 5 m, przy głębokości nie przekraczającej 3 m. Do miasta wpływa od strony południowej przez Drabiniankę i Białą. Jest prawobrzeżnym dopływem Wisłoka.
 • Mikośka – potok znajdujący się na terenie Rzeszowa, stanowiący niegdyś pierwszy system miejskiej kanalizacji w Rzeszowie, sukcesywnie obudowywany (przykrywany) kanałem od końca XIX wieku do lat powojennych. Na przeważającej długości śródmieścia biegnie pod ulicami, stanowiąc jeden z głównych kolektorów kanalizacji burzowej miasta. Wedle Marka Czarnoty i innych historyków miasta (Kotula, Malczewski) na terenie miasta ponoć istnieją (jako skanalizowane) 2 potoki o tej samej nazwie[27], łączą się one w 1 i wpadają do Wisłoka. Mikośki, swoje źródła mają w dzielnicy Staroniwa (Mikośka I) i w ścisłym centrum miasta (Mikośka II), łączą się niedaleko źródła tej drugiej.
 • Przyrwa – rzeczka biegnąca od Bzianki przez Przybyszówkę Baranówkę i Staromieście, wzdłuż ulic Dębickiej, alei Wyzwolenia i gen. Maczka. Wpada do Wisłoka w rejonie mostu załęskiego, jako lewobrzeżny dopływ. W przeszłości miała ona duże znaczenie strategiczne, w widłach jej i Wisłoka lokowany był pierwszy gród.
 • Młynówka – potok we wschodniej części miasta (Słocina i Mieszka I).
 • Czekaj – potok we wschodniej części miasta (Zalesie, Paderewskiego i Mieszka I – wzdłuż niego na sporym odcinku biegła przed wojną granica miasta).
 • Hermanówka – potok w dzielnicy Budziwój
 • Krzypopa – niewielki potok w rejonie Staromieścia
 • Paryja – niewielki potok w południowo-zachodniej części miasta. Ślady osadnictwa w rejonie obniżenia Paryi sięgają wczesnego neolitu (KCWR). W jej obniżeniu powstało również osiedle Zwięczyca.
 • Rudka – potok przepływający przez osiedla Zawiszy Czarnego, Dąbrowskiego, Piastów i Grota Roweckiego
 • Lubcza – rzeka uchodząca do Wisłoka na terenie Osiedla Zwięczyca

Parki i tereny leśne | edytuj kod

 • Park Kultury i Wypoczynku z Olszynkami (wzdłuż lewostronnego brzegu Wisłoka)
  Ulokowany w terenie zalewowym między Mostem Lwowskim a Mostem Karpackim jest największym rzeszowskim parkiem. Stanowi również naturalny „zabezpieczenie” dla miasta w razie powodzi. Główne założenie architektoniczne parku zostało stworzone w latach 70. XX w. w czasie, gdy w okolicy na lewym brzegu rzeki powstawały duże osiedla mieszkaniowe wzdłuż ulic Hetmańskiej i Dąbrowskiego. W parku zlokalizowana jest mała estrada koncertowa, na której organizowane są latem imprezy plenerowe. Od południa łączy się z Rezerwatem Przyrody „Lisia Góra”.
Park im. „Solidarności”
 • Ogród Miejski im. Solidarności (ul. Dąbrowskiego – Chrzanowskiej – Langiewicza)
  Najstarszy z miejskich parków, znajduje się między ul. Dąbrowskiego, Chrzanowskiej i Langiewicza, w miejscu dawnego ogrodu klasztornego franciszkanów reformatów. W 1871 roku Rada Miejska zdecydowała się w tym miejscu na utworzenie parku, którego plany obejmowały budowę sokolni i pomnika Adama Mickiewicza. Ostatecznie w ogrodzie powstała tylko altana, w której grywała wojskowa orkiestra i odbywały się festyny. Domek ogrodnika i mała oranżeria mieściły się w północno-wschodniej części parku. Pomnik Mickiewicza ostatecznie powstał przy ulicy jego imienia, a nie w parku, ale w 1927 roku wmurowano kamień węgielny pod pomnik innego wieszcza – Juliusza Słowackiego (pomnik powstał w 70 lat po tym podniosłym wydarzeniu w miejscu oddalonym o ok. 10 m, od pierwotnego cokołu). W 1944 roku park ten był miejscem przywitania polskich żołnierzy idących od wschodu, którzy oswobodzili Rzeszów. W 1952 roku park przyozdobiono zrabowanymi rzeźbami z pałacu w Siarach. Rzeźby przedstawiały: Apollina, Dianę, Demeter, Atenę i Marka Aureliusza. Zamontowano też pochodzącą, podobnie jak rzeźby, z pałacowego parku fontannę Dionizosa (rzeźby i fontannę zwrócono jednak w 1972 roku). W latach 1996–2000, w sąsiedztwie parku, powstał Instytut Jana Pawła II, obok zaś mieści się też diecezjalna drukarnia. W 2007 roku ustawione zostały rzeźby przedstawiające 4 pory roku, zaś rok później uruchomiona została nowa fontanna. Obecnie gruntownie wyremontowany[28] [29]
 • Park Jedności Polonii z Macierzą (al. Cieplińskiego)
 • Plac Ofiar Getta (róg al. Piłsudskiego i ul. Kopernika)
 • Zespół dworsko-parkowy na os.Słocina (wzdłuż ul. Powstańców Śląskich i Paderewskiego na Słocinie)[30]
  Położony we wschodniej części miasta, na stoku Pogórza Dynowskiego, w dolinie potoku Młynówka. Powstały w XIX wieku jako założenie dworsko-pałacowe o powierzchni ok. 6 ha. Na jego terenie znajduje się piętrowy eklektyczny dworek rodzin Chłapowskich i Branickich (popadający w ruinę, obecnie własność rzymskokatolickiej Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie), neogotycki domek ogrodnika, sztuczne jezioro z wyspą. Park ten chroniony jest opieką miejskiego konserwatora zabytków (nr wpisu A-338) i wojewódzkiego konserwatora przyrody.
 • Park Dworski (os. Załęże)
 • Park Inwalidów Wojennych (róg ulic Chrobrego i Dąbrowskiego)
 • Park Sybiraków (ul. mjra H. Sucharskiego)
 • Park przy pałacu Jędrzejowiczów i Szpitalu Miejskim (pomiędzy ul. Partyzantów i Lubelską na Staromieściu)
  XIX-wieczny park i pałac stanowiący pozostałość dawnej posiadłości rodziny Jędrzejowiczów – resztki parku wraz z dawnym pałacem, wzniesionym przez Adama Jędrzejowicza w latach 1879–1883 według projektu architekta Tadeusza Stryjeńskiego. Ostatni właściciel pałacu – Jan Jędrzejowicz – został zmuszony do jego opuszczenia w 1944 roku. Park przebudowano, a na jego terenie wzniesiono Szpital Miejski im. Jana Pawła II. Sam pałac w latach powojennych budynek został adaptowany na potrzeby służby zdrowia, mieści się w nim Szpital Gruźliczy.
 • Park Papieski (na rogu ulic Rejtana i Sikorskiego na Zalesiu)
  Jeden z najnowszych parków – otwarty w październiku 2015 roku. Znajduje się na błoniach w bezpośrednim sąsiedztwie katedry. W ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego (edycja 2014) została wybudowana fontanna, strumień oraz scena wraz z małą infrastrukturą (koszt inwestycji z RBO: 5 530 000 zł).
 • Park bł. Karoliny (ul. bł. Karoliny Kózki)

Historia | edytuj kod

Gotycki kościół farny pw. śś. Stanisława i Wojciecha – najstarsza zachowana budowla w mieście Mapa Rzeszowa według K.H. Wiedemanna z 1762 r.  Osobny artykuł: Historia Rzeszowa. Ul. Bernardyńska w Rzeszowie (1912 r.)

Badania archeologów dowodzą, że w czasach neolitu miało miejsce osadnictwo na terenie Rzeszowa. Przed nadaniem praw miejskich w rejonie Staromieścia istniał tam duży gród, a drugi, prawdopodobnie graniczny znajdował się na terenie dzielnicy Pobitno.

Istniejące wcześniej miasto otrzymało nowy przywilej lokacyjny i prawa miejskie od króla Kazimierza Wielkiego 19 stycznia 1354, co uznaje się za początek pisanej historii Rzeszowa. W 1363 istniał w mieście kościół parafialny, a w 1406 parafialna szkoła. W XVI wieku Mikołaj Spytek Ligęza założył związek terytorialny, składający się z miasta Rzeszowa i pobliskich terenów, pod nazwą „Państwo Rzeszowskie”.

W XV wieku miasto zostało zdewastowane przez pożar. Po odbudowie otrzymało wiele przywilejów, co umożliwiło jego szybki rozwój. W XVI wieku miasto posiadało dobrze zorganizowaną administrację i mieszkało w nim ponad 3 tysiące osób[31].

W 1591 wzniesiono ratusz miejski, a w 1600 rozpoczęto budowę zamku. W 1627 miasto ufortyfikowano, a w latach 1624–1629 właściciel miasta ufundował warowny klasztor i kościół oo. Bernardynów. W 1638 Rzeszów przeszedł na własność rodu Lubomirskich, stając się wzorowym ośrodkiem dóbr magnackich. O ówczesnej zamożności miasta świadczą księgi miejskie z XVI i XVII wieku, które wymieniają działających licznie na jego terenie złotników. W 1658 Jerzy Sebastian Lubomirski założył słynne Kolegium Pijarów, jedną z nielicznych wówczas w kraju szkół średnich. Wśród jego wykładowców był ksiądz Stanisław Konarski, a wiele lat później szkołę ukończyli m.in. Ignacy Łukasiewicz, Julian Przyboś, Władysław Sikorski, Władysław Szafer.

W marcu 1684 gościł w Rzeszowie król Jan III Sobieski, dziękując za udział rzeszowian w bitwie pod Wiedniem i biorąc udział we mszy św. w kościele oo. Pijarów (wówczas mających swój klasztor na ul. 3 Maja, gdzie teraz mieści się muzeum i „popijarskie” I Liceum Ogólnokształcące im. St. Konarskiego), odprawianej w intencji poległych, m.in. byłego prefekta collegium pijarów, Stanisława Bielińskiego[32].

13 sierpnia 1769 pod Rzeszowem, w rejonie dzielnicy Pobitno doszło do bitwy między konfederatami barskimi a wojskami rosyjskimi. Po bitwie ciała zabitych pochowano, a nad mogiłą Polaków usypano kopiec. W 1772 miasto dostało się pod zabór austriacki. Następnie przez 146 lat wchodziło w skład Imperium Habsburgów. Od początku zaboru austriackiego, Rzeszów stał się stolicą dużego obwodu administracyjnego, zwanego cyrkułem, będącego właściwie odpowiednikiem powiatu.

Rzeszów stał się miastem wolnym w 1845. Uzyskanie przez Galicję swobód politycznych i gospodarczych przyczyniło się do rozwoju miasta. W 1858 do miasta doprowadzono linię kolejową z Krakowa, w 1888 pojawiły się pierwsze telefony, w 1900 powstała gazownia i gazowe lampy uliczne, a 11 lat później uruchomiono elektrownię i rozpoczęto tworzenie sieci wodociągowej. W 1910 Rzeszów liczył 23 tys. mieszkańców. Miasto zaczęło przekształcać się w znaczący ośrodek kapitalistyczny, pojawiły się nowe inwestycje budowlane i infrastrukturalne – koszary, szkoły, przebudowa ratusza, brukowanie ulic, wprowadzenie elektrycznego oświetlenia.

Stary Rynek w dniu targowym, widokówka z 1912 roku

Zbliżający się koniec monarchii austriackiej przyczynił się do narastania ruchów niepodległościowych. W 1918 rozpoczęła w Rzeszowie działalność Polska Organizacja Wojskowa, której komendantem był Leopold Lis-Kula. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości znaczenie Rzeszowa nadal rosło i choć notorycznie brakowało w kasie miasta środków na rozmaite inwestycje, władze miejskie wraz z Radą Miasta podejmowały szereg inicjatyw, mających na celu przede wszystkim nadrobienie zaległości infrastrukturalnych powodowanych szybkim rozwojem miasta i uporządkowanie spraw urzędowych związanych z systematycznym wzrostem rangi miasta. Nie udało się co prawda przywrócić po I wojnie światowej, w ramach państwowości polskiej, województwa z siedzibą w Rzeszowie (o co w Sejmie II RP zabiegali posłowie ziemi rzeszowskiej Buczyński i Krwawicz w interpelacjach z 20 marca i 5 sierpnia 1919), nie udało się zrealizować uchwał Rady Miasta o potrzebie uporządkowania zabudowy czy modernizacji ulic miasta ani uchwały o budowie tramwaju miejskiego w Rzeszowie[33], mimo apeli Rady z 1928 roku nie powiększono w okresie międzywojennym powierzchni miasta, zajmującego w woj.lwowskim (dane GUS z grudnia 1931[34]) drugie po Lwowie miejsce pod względem gęstości zaludnienia (3595 osób na km² – co dało w okresie budowy COP-u niesamowite przegęszczenie ludnościowe obszaru miasta), jednak na mocy ustawy z 23 marca 1933, reformującej administrację samorządową w Polsce i rozporządzeń wykonawczych do niej[35], wydzielono Rzeszów z powiatu ziemskiego, tworząc z miasta odrębny powiat miejski, na czele którego stanął w miejsce dotychczasowego burmistrza – prezydent miasta. Właściwie od tego czasu datuje się przyspieszony międzywojenny rozwój Rzeszowa. Rozbudowano wodociągi i system kanalizacji miejskiej, zmodernizowano zasilanie miasta w energię elektryczną, doprowadzono do odbiorców komunalnych gaz ziemny na potrzeby domowe, a w 1938 przystąpiono do opracowania założeń do planu rozwoju Rzeszowa.

Plan, opracowany przez dwóch wybitnych polskich architektów Kazimierza Dziewońskiego i Władysława Śmigielskiego zakładał rozbudowę przestrzenną i ludnościową miasta do ok. 100–150 tys. mieszkańców w 1969, możliwość adaptacji Zamku Lubomirskich na potrzeby administracji wojewódzkiej, a powstawał ściśle w koordynacji z lokalizacją w Rzeszowie obiektów Centralnego Okręgu Przemysłowego. Większość zamierzeń tego planu w zbliżonym kształcie zrealizowano w okresie powojennym, choć są takie, które zmienione (np. ze względu na oszczędność miejsca i przestrzeni) nie doczekały się realizacji[36]. W ramach COP, w latach 1937–1939 rozpoczęto budowę zakładów zbrojeniowych, m.in. do wybuchu wojny powstała filia Zakładów H. Cegielskiego (następnie Zelmer) oraz producent silników lotniczych Wytwórnia Silników nr 2 Państwowych Zakładów Lotniczych (obecnie „Pratt & Whitney Rzeszów”, a do roku 2015 WSK „PZL-Rzeszów”) w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego. Rzeszów stał się wówczas ośrodkiem przemysłu lotniczego i zbrojeniowego, pod koniec sierpnia 1939 przekraczając liczbę 40 tysięcy mieszkańców[37].

Dynamiczny rozwój przerwała II wojna światowa, w wyniku której miasto uległo częściowemu zniszczeniu. W pierwszych dniach listopada 1939 hitlerowcy aresztowali większość księży z parafii leżących w powiecie rzeszowskim i osadzili ich w więzieniu w Rzeszowie na okres około dwóch tygodni. Niektórych wywieziono do obozów. W styczniu 1942 Niemcy utworzyli w Rzeszowie getto, które funkcjonowało do sierpnia 1942[38]. Większość z umieszczonych w nim Żydów (przed wojną w Rzeszowie mieszkało około 12 tys. ludności pochodzenia żydowskiego, co stanowiło ok. 30% mieszkańców miasta; w getcie znajdowali się także Żydzi przesiedleni z innych miejscowości) wywieziono do obozu zagłady w Bełżcu lub rozstrzelano w lasach na północ od Rzeszowa. Tzw. getto szczątkowe zostało zlikwidowane we wrześniu 1943[38].

Podczas okupacji niemieckiej w 1941 Niemcy wprowadzili dla miasta nazwę Reichshof.

W ramach Akcji „Kośba” 25 maja 1944 rzeszowska grupa dywersyjna Podokręgu Rzeszów AK dokonała udanego zamachu w Rzeszowie przy ul. Batorego na gestapowców Friedericha Pottebauma i Hansa Flaschkego.

Wyzwolenie Rzeszowa spod okupacji hitlerowskiej nastąpiło 2 sierpnia 1944 w wyniku wspólnej akcji wojsk I Frontu Ukraińskiego Armii Czerwonej, oddziałów I Armii Wojska Polskiego oraz żołnierzy rzeszowskiej komórki AK (dowództwo tych ostatnich wkrótce po wspólnym przepędzeniu Niemców NKWD aresztowało). Historycy podkreślają znaczenie udziału i współpracy wojsk AK w wyzwalaniu Rzeszowa, dzięki przewodnikom znającym miasto udało się manewrem okrążającym uniknąć znaczących strat ludzkich i materialnych w mieście. W październiku 1944 na Zamku w Rzeszowie NKWD przetrzymywało i torturowało ok. 400 żołnierzy AK. Ppłk. Łukasz Ciepliński „Pług” (1913–1951), od kwietnia 1941 r. Komendant Inspektoratu Rejonowego ZWZ-AK Rzeszów w nocy z 7 na 8 października 1944 dowodził nieudaną akcją rozbicia więzienia na Zamku i po schwytaniu został skazany „na pięciokrotną karę śmierci”. 1 marca 1951 wykonano na nim wyrok przez rozstrzelanie.

Wraz z zaprowadzeniem „nowych porządków” rozpoczęły się represje względem opozycji i przetrzymywania żołnierzy AK w obozach NKWD i wywózki w głąb ZSRR.

W sierpniu 1944 miasto Rzeszów przygotowywano do statusu stolicy nowo utworzonego województwa, choć granice województwa nie były jeszcze do końca znane. Po wojnie w 1945 roku w Rzeszowie ustanowiono oficjalnie stolicę nowo utworzonego województwa rzeszowskiego[39]. Miasto w szybkim tempie rozbudowano (w praktyce prawie wiernie według przedwojennego planu rozbudowy, oficjalnie bowiem plan przedwojenny „zaginął”) i unowocześniono, powstało od podstaw wiele osiedli mieszkaniowych, fabryk (wiele już nieistniejących jak np. Zakłady Optyczne, Zakłady Radiowe UNITRA, Polsrebro, Fabryka Obuwia) i dziesiątki przedsiębiorstw i zakładów pracy. W latach 60. XX w., początkowo jako filie, potem jako samodzielne uczelnie powstały Wyższa Szkoła Pedagogiczna i Wyższa Szkoła Inżynierska (Politechnika Rzeszowska) w Rzeszowie, zaś do początku lat 90. XX w. funkcjonowały filie Akademii Rolniczej w Krakowie, Akademii Medycznej w Krakowie (pod koniec lat 80. XX w. była bliska usamodzielnienia), Akademii Muzycznej w Krakowie, SGPiS (SGH) w Warszawie oraz UMCS w Lublinie. W latach 50. XX w. odbudowano i rozbudowano podrzeszowskie lotnisko, a od lat 60. XX w. uruchomiono regularne cywilne połączenia pasażerskie, początkowo tylko z Warszawą, a do połowy lat 70. XX w. także z innymi miastami w Polsce, w tym wakacyjne do Słupska i Koszalina.

W sierpniu 1980 w Rzeszowie rozpoczęły się strajki i powstały pierwsze niezależne od PZPR-u związki zawodowe NSZZ „Solidarność”.

W nocy z 18 na 19 lutego 1981, po 50 dniach okupacyjnego strajku chłopskiego, pomimo usilnych prób jego rozbicia i oddziaływania na jego przebieg przez Służbę Bezpieczeństwa PRL w ramach akcji KRET po przeniesieniu się strajkujących z Ustrzyk Dolnych do siedziby CRZZ w Rzeszowie, podpisano porozumienia rzeszowsko-ustrzyckie. Po podpisaniu porozumień przewodniczący Komitetu Strajkowego Jan Kułaj wykrzyknął: „Chłopi! Polska nasza!”.

13 grudnia 1981 gen. Wojciech Jaruzelski wprowadził stan wojenny. Podobnie jak w całym kraju odcięto łączność telefoniczną i wprowadzono godzinę milicyjną oraz przepustki przy wyjeździe z miasta. Zarządzeniem Centralnego Zarządu Zakładów Karnych Ministerstwa Sprawiedliwości utworzonych zostało 46 ośrodków internowania, m.in. w Rzeszowie-Załężu, Nisku, Uhercach, w których przetrzymywano głównie działaczy „Solidarności”.

W Polsce wybuchały spontaniczne strajki. Podobnie w Rzeszowie zawiązał się w sposób spontaniczny strajk w „Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Rzeszów”. Wobec beznadziejności sytuacji, trzeciego dnia stanu wojennego strajk został zakończony.

Po upadku PRL, w Rzeszowie zahamowane zostało na okres dekady budownictwo mieszkaniowe i w okres trudności wkroczyło wiele rzeszowskich zakładów pracy; większość z nich przestała istnieć. W ich miejsce z czasem stopniowo zaczęły powstawać nowe, mniejsze. Po wizycie papieża Jana Pawła II utworzono w 1992 nową diecezję rzeszowską, a z nią diecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne. Zaczęły też powstawać pierwsze prywatne szkoły wyższe. W drugiej połowie lat 90. XX w., wobec wciąż jeszcze skromnych środków w kasie miasta, w Rzeszowie rozpoczęto proces rewitalizacji i estetyzacji wybranych ulic, rynku oraz modernizację infrastruktury komunalnej (jak np. budowa kolektora prawobrzeżnego zbierającego ścieki komunalne do istniejącej od 1988 oczyszczalni miejskiej (1999), pierwszy etap modernizacji urządzeń ujęcia wody dla miasta 1999).

1 stycznia 1999 r. likwidacji uległy małe województwa i utworzono 16 dużych w tym województwo podkarpackie z siedzibą władz w Rzeszowie, którego granice pokrywają się w dużej mierze z granicami województwa rzeszowskiego sprzed reformy terytorialnej z 1975. Od tego roku rozpoczyna się dynamiczny rozwój miasta. Dwa lata później, w 2001, działalność rozpoczął Uniwersytet Rzeszowski, który powstał z połączenia wcześniej działającej tam Wyższej Szkole Pedagogicznej, filii lubelskiego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, a także filii krakowskiej Akademii Rolniczej. Także wtedy pojawiły się w mieście pierwsze duże prywatne inwestycje w przemysł lotniczy, farmaceutyczny i informatyczny. W 2002 oddano do użytku halę widowiskową na „Podpromiu”, most Zamkowy jako trzecią w śródmieściu przeprawę drogową przez rzekę Wisłok.

W 2005 Rzeszów przyjęto do stowarzyszenia Eurocities oraz Unii Metropolii Polskich[40]. W 2006 Rzeszów powiększył po raz pierwszy od 1977 swój obszar administracyjny – ze względu na brak powierzchni pod inwestycje. Proces poszerzania granic administracyjnych z przerwami miasta trwa nadal i na dzień 01.01.2019 miasto osiągnęło powierzchnię 126,6 km kw[41]. Dzięki temu miasto zyskuje tereny pod inwestycje m.in. pod planowane od kilkudziesięciu lat drogi obwodowe, pod budownictwo mieszkaniowe i inwestycje przemysłowe (m.in. obecnie działającą „SSE Rzeszów-Dworzysko”).

W 2005 doszło także do otwarcia pierwszego regularnego międzynarodowego połączenia z rzeszowskiego lotniska do Londynu. Obecnie z Rzeszowa dolecieć można do Nowego Jorku, Dublina, Londynu (Luton oraz Stansted), Bristolu, Manchesteru, East Midlands, Monachium, Tel Awiwu, Burgas, Grecji – Korfu, Aten (sezonowo), Glasgow oraz kilka razy dziennie do Warszawy.

Ponadto w 2008 oraz w 2009 roku realizowane były bezpośrednie rejsowe loty międzykontynentalne do dwóch lotnisk Nowego Jorku, które od kwietnia 2018 zostały wznowione na lotnisko Newark. Takie połączenia posiada 3 lotniska w Polsce (w tym w Rzeszowie, który posiada 2. co do długości pas startowy w Polsce – 3200 m).

W listopadzie 2009 oddano do użytku, jako kolejny etap rozbudowy terminala pasażerskiego rzeszowskiego lotniska, nową halę odpraw z zapleczem restauracyjno-handlowym. W związku z systematycznym corocznym wzroście odpraw pasażerskich, jak i Cargo na lotnisku w Rzeszowie prowadzone są z dużym rozmachem inwestycje, mające poprawić bezpieczeństwo, jak i zaplecze Międzynarodowego Portu Lotniczego.

Rzeszów jest dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem miejskim o coraz szerszym zasięgu oddziaływania. Dużą rolę w mieście odgrywa przemysł (lotniczy, informatyczny, elektroniczny, farmaceutyczny, spożywczy, gospodarstwa domowego) oraz handel. Powstają nowe inwestycje: głównie mieszkaniowe, jak również usługowo-handlowe, drogowe, przemysłowe i biurowe – w tym o standardzie „A”. Z myślą o przyciągnięciu kapitału, tworzeniu nowych miejsc pracy, utworzono Biuro Obsługi Inwestora, mające na celu kompleksową obsługę potencjalnych podmiotów gospodarczych, planujących inwestycje w zlokalizowanych na terenie miasta (SSE „Rzeszów-Dworzysko) i w sąsiednich gminach Specjalnych Strefach Ekonomicznych.

Z roku na rok zwiększają się także wpływy do budżetu miasta, dzięki czemu Rzeszów dysponuje coraz większymi środkami na inwestycje (w roku 2015 budżet miasta wyniósł 1347 mln zł, z czego 539 mln zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne) a budżet miasta w roku 2019 to już 1 mld. 650 mln złotych[6].

Na koniec 2019 roku na terenie miasta działało ponad 29,2 tysiąca przedsiębiorstw[42]

We wrześniu 2019 r. Agencja „Fitch Ratings” potwierdziła powtórnie ocenę ratingową długoterminowego międzynarodowego zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie: BBB+ a krajowy rating długoterminowy na: AA (pol) z perspektywą stabilną dla miasta Rzeszowa[43]. Ratingi te stanowią najbardziej wiarygodną informację o sytuacji finansowej miasta.

Ponadto szczególną wagę władze miasta – jak i mieszkańcy – przywiązują do estetyki oraz wizerunku miasta – co ma swoje odzwierciedlenie chociażby w ogólnopolskich rankingach.

Nazwa miasta | edytuj kod

Pochodzenie nazwy Rzeszowa jest tłumaczone trojako. Jedna z nich, dyskusyjna teoria, podawana przez ks. Wojciecha Michnę (1820-1893) wywodzi nazwę Rzeszów jako adaptowaną z języka niemieckiego pierwotną formę Reichshoff (‘dwór pański’) – jako nazwę miasta założonego przez niemieckich kolonistów i przez nich rzekomo przeniesioną (a więc ponowioną) z terenu Niemiec[44] (zob. Głuchoniemcy). Etymologia ta budziła już przed pierwszą wojną światową spore zastrzeżenia, które nasiliły się po II wojnie światowej jako rozpowszechniane po dojściu w Niemczech do władzy Adolfa Hitlera i oparte na nazistowskiej propagandzie NSDAP[45]. Przy czym, jak zauważa Stanisław Rospond, forma Reichshoff lub podobna nie poparta jest żadnymi dawnymi zapisami, zaś sam model przekształcenia tej nazwy w formę Rzeszów nie jest spotykany w polszczyźnie (niemieckie reich- przekształcane było w rych-)[46]. Inne źródła wskazują, że Niemcy w XIV wieku w okresie lokacji miasta na prawie magdeburskim nazywać mieli Rzeszów – Resche[47]. Nazwa Rzeszów występuje również w innych językach pod zmienionymi formami: łac. Resovia, czes. Řešov, jid. רײַשע (Rajsze), ukr. Ряшiв, ros. Ряшев (< starorus. Ря́шев) i Жешув (na bazie współczesnego brzmienia polskiej nazwy). W okresie niemieckiej okupacji Polski władze gubernatorstwa wprowadziły w 1941 r. urzędową nazwę Reichshof, powołując się właśnie na prace ks. Michny i Kurta Lucka z 1934 roku.

Według najpowszechniejszej z teorii nazwa miasta uznawana jest za nazwę genetycznie polską, wywodzącą się od słowa rzesza (‘duża liczba osób’) lub formy dzierżawczej imienia Rzech[48]. Potwierdza to zarówno łacińska nazwa miasta (Resovia) używana od czasów lokacji (w dokumencie lokacyjnym z 1354 roku użyto sformułowania „Oppidum Rzeszoviense''), jak i przyjęte nazwisko pierwszych właścicieli miasta (Rzeszowscy), którzy otrzymali je w 1354 roku z dóbr królewszczyzny, jak również fakt, że w ciągu 146 lat zaboru austriackiego, a więc niemieckojęzycznej administracji państwowej, dokumentacji i kartografii, zaborca nigdy nie używał niemieckiego egzonimu Reichshof, a wyłącznie polską nazwę Rzeszów. Toponimia polska obecna jest również w miejscowej tradycji (jako Rzesza lub Rzeszów) oraz w nazwach sąsiednich najstarszych osad (jak np. Mrowla, dawniej Mrowie), na co w swoich etnologicznych badaniach wskazywał Franciszek Kotula („Tamten Rzeszów”, 1983).

Polityka, administracja i sądownictwo | edytuj kod

Rzeszowski ratusz (XVI w., 1867, 1884, 1897-98) Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie  Osobny artykuł: Polityka w Rzeszowie.

Miasto a region | edytuj kod

Rzeszów jest stolicą województwa podkarpackiego, mieszczą się w nim Podkarpacki Urząd Wojewódzki i Podkarpacki Urząd Marszałkowski. W Urzędzie Wojewódzkim swoją siedzibę mają władze Powiatu Rzeszowskiego, którego samo miasto nie jest częścią, gdyż Rzeszów jest miastem na prawach powiatu. W Rzeszowie swoje siedziby mają różne urzędy szczebla wojewódzkiego.

Miasto jest siedzibą rzymskokatolickiej diecezji rzeszowskiej.

Samorząd | edytuj kod

Rzeszów jest miastem na prawach powiatu. Organem stanowiącym miasta jest Rada Miasta Rzeszowa licząca co do zasady w miastach od 100 do 200 tys. mieszkańców 25 radnych (od roku 2019, po włączeniu do Rzeszowa podmiejskiej Matysówki i reszty Miłocina – Rada Miasta Rzeszowa liczy 27 radnych).

Organem wykonawczym samorządu miasta jest prezydent miasta, od 2002 wybierany w wyborach bezpośrednich co 4 lata. Siedzibą prezydenta miasta Rzeszowa i Rady Miasta jest rzeszowski ratusz.

Zarządcy miasta | edytuj kod

 Osobny artykuł: Zarządcy Rzeszowa.

Prezydentem Rzeszowa jest Tadeusz Ferenc. Funkcję tę pełni już piątą kadencje (od 2002 roku). W czerwcu 2015 r. został uznany przez tygodnik „Newsweek” za najlepszego Prezydenta polskich miast, a także za „Człowieka roku 2015” przez Kapitułę Konkursową „Smart City Forum” w 2016 r. Doktor honoris causa Politechniki Rzeszowskiej (2017r.)[49]. W wyborach z października 2018 wygrał w I turze z wynikiem blisko 64%, zdecydowanie pokonując kandydata z ramienia PiS na ten Urząd. Ważna informacja jest fakt iż nowo wybrana Rada Miejska, wprowadziła aż 12 radnych z Komitetu „Rozwój Rzeszowa Tadeusza Ferenca”. Stworzyła ona koalicję z PO, która w Radzie Miasta ma 4 przedstawicieli. PiS wprowadził do RM 9 radnych[50]. Po włączeniu do Rzeszowa Miłocina i Matysówki Rada Miasta została uzupełniona przez 2 radne, które poszerzyły grono radnych komitetu „Rozwój Rzeszowa” Tadeusza Ferenca który od 2019 roku mając większość 14 radnych może rządzić w Radzie Miasta samodzielnie[51]. Tadeusz Ferenc jest pierwszym prezydentem Rzeszowa wybranym w wyborach powszechnych oraz 29. osobą stojącą na czele rzeszowskiego magistratu, licząc kolejno od czasów uzyskania przez Galicję autonomii w XIX w. (choć burmistrzowie, tzw. proconsulowie, istnieli też w Rzeszowie w okresie I Rzeczypospolitej, gdy miasto miało prywatnych właścicieli i własny samorząd – to jednak zbyt mało o rzeszowskich burmistrzach tego okresu wiadomo, a o nazwiskach można dowiedzieć się z ksiąg grodzkich, które nie przetrwały w komplecie)[52]. Zatem pierwszym burmistrzem „Wolnego Królewskiego Miasta Rzeszowa” (której to nazwy używano chętnie od 1846 po okres międzywojenny), z tytułem Naczelnika Miasta Rzeszowa, został wybrany w (1863) Jan Pogonowski herbu Ogończyk. Tytuł ten obowiązywał do 1893, kiedy Leon Schott uzyskał miano burmistrza. W okresie międzywojennym Rzeszowem władał do 1933 burmistrz, a od wydzielenia Rzeszowa jako powiatu miejskiego w ramach reformy samorządowej (1933) – prezydent (ostatnim burmistrzem i zarazem pierwszym prezydentem Rzeszowa był Roman Krogulski). Po II wojnie światowej na pierwszego prezydenta miasta powołano przedwojennego wiceprezydenta Franciszka Ślusarczyka. W latach 50., podobnie jak w całej Polsce władze lokalne rezygnowały z funkcji prezydentów miast a ich obowiązki przejęli przewodniczący Miejskich Rad Narodowych. Ostatecznie funkcję prezydentów miast powrócono tzw. małą reformą administracyjną z 1974.

Sądownictwo | edytuj kod

Budynek Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie

W mieście siedziby mają wszystkie organy sądów powszechnych (sądy: Rejonowy, Okręgowy, Apelacyjny). Swoją siedzibę ma tam również Wojewódzki Sąd Administracyjny oraz Prokuratura Regionalna[53]. W 1812 na Zamku w Rzeszowie rozpoczęły się prace adaptacyjne budynku, które miały na celu przystosowanie go do pełnienia funkcji Sądu Obwodowego i więzienia. Przez szereg lat Zamek pełnił funkcję siedziby sądów Rejonowego i Okręgowego. W czerwcu 2010 r. Sąd Rejonowy został przeniesiony do nowo wybudowanego budynku przy ul. gen. J. Kustronia 4.

Obecnie trwają zaawansowane rozmowy – poparte deklaracjami – a dotyczące przeniesienia siedziby Sądu Okręgowego z budynku Zamku Lubomirskich. W planach jest budowa nowej siedziby Sądu Okręgowego obok obecnego Sądu Rejonowego[54].

W czasach Galicji Rzeszów należał do apelacji krakowskiej, jednak w 1944 siedzibę sądu apelacyjnego przeniesiono czasowo z Krakowa do Rzeszowa. Doprowadziło to do konfliktu władz lokalnych o to, gdzie na stałe ma znaleźć się sąd apelacyjny znajduje odzwierciedlenie w nomenklaturze instytucji, kiedy to używano 2 pieczęci (Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, lub zamiennie Sąd Apelacyjny w Krakowie z tymczasową siedzibą w Rzeszowie). 3 marca 1945 „apelacja” powróciła ostatecznie do Krakowa, a 29 marca tego samego roku wydzielono obszar pod jurysdykcją nowo powstałego Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie (zlikwidowano go w 1946 i ponownie powołano w 1949). W 1950 wszystkie sądy apelacyjne zostały zlikwidowane. Wskutek reformy sądownictwa z 1990 w całej Polsce powstało 10 nowych Sądów Apelacyjnych, w tym w Rzeszowie. Wojewódzki sąd administracyjny w Rzeszowie powstał po przekształceniu ośrodka zamiejscowego Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Polityka | edytuj kod

Mieszkańcy Rzeszowa wybierają posłów na Sejm w okręgu wyborczym nr 23. senatora w okręgu wyborczym nr 56 (wraz z mieszkańcami powiatów: łańcuckiego, rzeszowskiego).

W wyborach do Parlamentu Europejskiego mieszkańcy wybierają 2 eurodeputowanych w okręgu wyborczym nr 9, które obejmuje całe województwo podkarpackie.

Podział administracyjny miasta | edytuj kod

Osiedla w Rzeszowie (stan z dnia 24 sierpnia 2019 roku)

Rzeszów jak każda gmina ma prawo wyznaczenia jednostek pomocniczych. Jest oficjalnie podzielony na osiedla.

Rozwój terytorialny | edytuj kod

Ludność | edytuj kod

Osiedle Drabinianka  Osobny artykuł: ludność Rzeszowa.

Według danych GUS na dzień 31 grudnia 2018 Rzeszów liczył 191 564 mieszkańców. Od 1 stycznia 2019 w wyniku przyłączenia do miasta obecnego osiedla Miłocin – św. Huberta i os. Matysówka, miastu przybyło 2319 osób i stan ludności na 1 stycznia 2019 wyniósł 193 883 mieszkańców[66]. Pół roku później, 30 czerwca 2019 liczba mieszkańców Rzeszowa według GUS wyniosła 194 886 osób[67]. Najnowsze opublikowane dane GUS z 31.12.2019 roku informują, że miasto zamieszkuje 196 208 osób[68]. Pod względem przyrostu liczby mieszkańców, Rzeszów zajmuje obecnie trzecie miejsce, zaraz po Warszawie i Krakowie.

W przeciwieństwie do innych zbliżonych wielkością miast, ludności Rzeszowa corocznie przybywa, zarówno w latach zmian jego powierzchni, jak i okresach gdy nie były one przeprowadzane (np. 2010–2017).

Rzeszów jest 17. miastem Polski pod względem liczby ludności

i 20. miastem Polski pod względem zajmowanej powierzchni.

Demografia | edytuj kod

 • Wykres liczby ludności Rzeszowa na przestrzeni ostatniego stulecia

Największą liczbę ludności na koniec roku wg GUS miasto notuje obecnie – 196 821 mieszkańców – wg danych GUS na 30 czerwca 2020r[69]. Natomiast rok wcześniej, tj. w dniu 30 czerwca 2019 r. Rzeszów wg GUS liczył 194 886 mieszkańców[70]. Władze miejskie szacują, że teren Rzeszowa w rzeczywistości może zamieszkiwać nawet 220 tysięcy osób łącznie z tymi, które nie są tu zameldowani i jako tacy nie generują należnych w miejscu zamieszkania podatków[71]. Dlatego władze Rzeszowa prowadzą – w formie loterii – kampanię mającą na celu zachęcenie nowych mieszkańców do rozliczania podatku dochodowego w miejscu faktycznego zamieszkania (podobną kampanię prowadzi Wrocław).

[72]

Społeczność | edytuj kod

 Osobny artykuł: Honorowi Obywatele Miasta Rzeszowa.

Poziom życia | edytuj kod

Prowadzone są intensywne remonty i rewitalizacja wielu rejonów[73]. Duża część ze środków na rozwój miasta ma swe źródło w funduszach strukturalnych Unii Europejskiej. Według danych UM w latach 2006–2015 największą część miejskich funduszy przeznaczonych zostało na inwestycje infrastruktury drogowej i komunikacyjnej. W latach 2006–2019 powiększono obszar miasta ponad dwukrotnie, rozbudowano i zmodernizowano międzynarodowy port lotniczy „Rzeszów-Jasionka” oraz wzmocniono pozycję ośrodka akademickiego.

Miasto charakteryzuje dość niski poziom bezrobocia.

Według najnowszych danych GUS na dzień 31.08.2019 r. stopa bezrobocia wynosiła 4,8%[74]

Rzeszów, jako pierwsze miasto w Polsce, udostępnił mieszkańcom darmowy szerokopasmowy Internet (sieć ResMAN). Według rankingu „Przekroju” – Gdzie się żyje najlepiej? opublikowanego 18 czerwca 2009[75] Rzeszów zajął 2. miejsce, po Poznaniu.

Według Dziennika „Gazeta Prawna – maj 2014” Rzeszów zajął 2. miejsce z kwotą dotacji 13 038 zł na jednego mieszkańca związanym z pozyskiwaniem i wydawaniem pieniędzy z Brukseli oraz zarządzaniem długiem. Ponadto w maju 2014 roku miasto Rzeszów zajęło II miejsce w rankingu Miast Atrakcyjnych dla Biznesu, w kategorii dużych miast (od 150 tys. do 300 tys. mieszkańców) zorganizowanym przez miesięcznik „Forbes”. W sierpniu 2014 roku dwutygodnik „Wspólnota” opublikował ranking bilansujący dokonania wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w mijającej kadencji „Najszybciej rozwijające się gminy w latach 2010–2014”. Rzeszów zajął pierwsze miejsce wśród miast na prawach powiatu. W październiku 2014 r. Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc został wybrany najlepszym prezydentem kadencji 2010 – 2014 dzięki ocenom czytelników Portalu Samorządowego, uzyskując 92,3% pozytywnych głosów w trzech kategoriach: sytuacja społeczno-gospodarcza i rynek pracy, inwestycje miejskie oraz zarządzanie urzędem i usługami dla mieszkańców.

W styczniu 2015 w analizie dokonanej przez „Puls Biznesu” Rzeszów zajął 1 miejsce pod względem inwestycji przeliczając na jednego mieszkańca (per capita). Zestawienie dotyczyło 12 miast tworzących Unię Metropolii Polskich. W lutym 2015 roku miasto Rzeszów otrzymało nagrodę główną w kategorii „Wschodząca Gwiazda Outsourcingu w Polsce”. Nagroda ta stanowi podsumowanie działań dot. wspierania biznesu, jego rozwoju w mieście. Zauważono również aktywność lokalnego dewelopera (przedsiębiorstwo „Developres Rzeszów”), dzięki któremu w tym roku miasto zyskało nowoczesny biurowiec klasy „A” „SkyRes Warszawska” a budowę kolejnego rozpoczęto w 2017 roku. Ponadto w maju 2015 roku Fundacja Schumana przedstawiła raport „miast uczących się”. Rzeszów w tym rankingu zdobył 2 miejsce. Pod uwagę wzięto m.in. infrastrukturę produkcyjną, kapitał ludzki, prowadzenie biznesu, coroczny przyrost liczby mieszkańców, jak również współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami a mieszkańcami miasta. W raporcie wzięto pod uwagę fakt że Rzeszów konsekwentnie od lat wiąże swoją przyszłość z nowoczesnymi technologiami (lotnictwo, branża IT).

W tym samym rankingu spośród wszystkich metropolii Polski – Rzeszów zajął 1 miejsce. W 2015 roku Rzeszów zajął 1. miejsce w rankingu miast atrakcyjnych dla biznesu (w kategorii miast od 150 do 300 tys. mieszkańców). Ranking opracował miesięcznik „Forbes”.

Kapitał jakości życia – w zestawieniu 12 polskich metropolii – został zakwalifikowany dość wysoko. W badania przeprowadzonych w roku 2016 PwC oceniło Rzeszów jako miasto w bardzo dobrej kondycji z dużymi perspektywami na przyszłość[76].

 Osobny artykuł: Gospodarka Rzeszowa.

Przemysł | edytuj kod

Siedziba Alima Gerber SA

Rzeszów jest znaczącym środkiem przemysłowym zarówno w regionie, jak i w kraju. Rzeszów znany jest z produkcji sprzętu domowego, z przemysłu spożywczego i maszynowego, ale głównymi w Rzeszowie są przemysł lotniczy, przemysł farmaceutyczny oraz branża IT.

W 1971 utworzono przedsiębiorstwo państwowe Rzeszowskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” w Rzeszowie, których organem założycielskim było Ministerstwo Przemysłu Chemicznego; w tym samym roku przedsiębiorstwo przejęło majątek Farmaceutycznej Spółdzielni Pracy „Syntofarma” w Rzeszowie i stało się jednym z największych producentów leków w kraju. W 1997 przedsiębiorstwo zostało sprzedane amerykańskiemu koncernowi ICN Pharmaceuticals Inc. z siedzibą w Costa Mesa (od 2018 Bausch Health z siedzibą w Laval w Kanadzie).

Miasto jest europejskim centrum koncernu United Technologies Corporation, a jego nazwa od lipca 2015 brzmi „Pratt & Whitney Rzeszów” (dawniej: Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Rzeszów”), światowego potentata w przemyśle lotniczym. Rzeszów jest głównym ośrodkiem stowarzyszenia przedsiębiorców Dolina Lotnicza (Aviation Valley). W skład stowarzyszenia wchodzą przedsiębiorstwa z całego kraju. W Rzeszowie swoją siedzibę ma również Zelmer SA – producent sprzętu AGD oraz jeden z liczących się na świecie producentów odkurzaczy i sprzętu gospodarstwa domowego. Ponadto Rzeszów jest jedynym na świecie miastem obok amerykańskiego Middletown, w którym produkowane są silniki do samolotów F-16.

Utworzony został Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny. Podstawą tego przedsięwzięcia jest przemysł lotniczy i farmaceutyczny. Nowe pomysły i rozwiązania powiązane z parkiem technologicznym powstawać będą w preinkubatorze akademickim Politechniki Rzeszowskiej. W PPNT powstały i funkcjonują zakłady m.in. MTU Aero Engines, Borg Warner, Ultratech (przemysł lotniczy). Działający w mieście Valeant Pharmaceuticals International (dawniej ICN Polfa Rzeszów) jest eksporterem leków. W Rzeszowie działa koncern Sanofi-Aventis oraz Chema-Elektromet – producenci leków. Swą siedzibę ma tam także Alima Gerber SA – spółka koncernu Novartis. Jest producentem pożywienia i soków dla niemowląt i dzieci. Podkarpaccy przedsiębiorcy działający w sektorze informatycznym powołali Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka. Po połączeniu przedsiębiorstw „Asseco” i Softbank Rzeszów jest centralą przedsiębiorstwa z sektora informatycznego – Asseco Poland. W grudniu 2014 Asseco Poland z Rzeszowa zdobyła nagrodę główną w konkursie „Polska Firma – Międzynarodowy Czempion”, zorganizowanym przez przedsiębiorstwo doradcze PwC. W konkursie tym nagrodzono przedsiębiorstwa skutecznie realizujące strategię zagranicznego rozwoju. W lipcu 2015 „Asseco Poland” został najlepszym przedsiębiorstwem IT raportu Computerworld w 6 kategoriach – według raportu przedsiębiorstw IT za rok 2014. W mieście działa sporo firm z sektora IT, choćby takie jak „BMM” czy też „G2A.COM”, która to w 2016 otrzymała trzy nagrody, przyznane przez American Business Awards[77]. W Rzeszowie ponadto swoją siedzibę ma Centrum Usług dla Biznesu Deloitte (biurowiec „SkyRes Warszawska”), świadcząca usługi audytu, finansów, IT dla Europy Środkowej[78] czy też przedsiębiorstwo doradcze PwC[79].

PGE Obrót SA zdobył 1. miejsce spośród największych przedsiębiorstw z Podkarpacia, uzyskując w 2014 ponad 12,9 mld zł przychodów ze sprzedaży. Siedzibą „PGE Obrót SA” jest Rzeszów. Spółka PGE Obrót posiada swoje oddziały w Białymstoku, Lublinie, Łodzi, Rzeszowie, Skarżysku–Kamiennej, Warszawie i Zamościu.

Specjalne strefy ekonomiczne | edytuj kod

Na terenie miasta funkcjonują trzy specjalne strefy ekonomiczne:

 • SSE Rzeszów-Dworzysko (obecnie na jej terenie zainwestowało już kilkanaście przedsiębiorstw a zainteresowanie strefą jest dość duże[80]). Składa się ona z przeważającej części miasta jak i powiatu rzeszowskiego
 • SSE w rejonie ul. Ciepłowniczej
 • SSE na terenie „Pratt & Whitney Rzeszów” (dawniej „WSK PZL Rzeszów”). Na terenie ostatniej z nich produkowane są przez przedsiębiorstwo Hamilton Sundstrand Poland podzespoły używane w samolotach oraz silniki lotnicze.

Na północ od miasta istnieją ponadto bardzo dobrze rozwinięte trzy SSE (wszystkie w niedalekiej odległości od miasta i lotniska):

 • SSE S1 Jasionka
 • SSE S1-3 Tajęcina
 • SSE S2 Rogoźnica

Strefy te działają w ramach Parku Naukowo-Technologicznego „Aeropolis” (Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny – Rzeszów ul. Szopena 51).

Handel | edytuj kod

W mieście funkcjonują galerie handlowe, centra handlowe, hipermarkety oraz znaczna liczba supermarketów. Najważniejsze z nich to:

 • Galeria Rzeszów, ul. Piłsudskiego 44
 • Galeria (Centrum Kulturalno-Handlowe) Millenium Hall, Al. Kopisto 1
 • Outlet Graffica Rzeszów, plac Pułkownika Leopolda Lisa-Kuli 19
 • Galeria Nowy Świat, ul. Krakowska 20
 • C.H. Rzeszów-Plaza, Al. Rejtana 65
 • Stara Szwalnia (dawniej C.H. Rotunda), Al. Okulickiego 10
 • C.H. Europa II, Piłsudskiego 34
 • Castorama, ul. Rejtana 67
 • Makro Cash&Carry, Al. Armii Krajowej 92
 • E.Leclerc, Rejtana 69
 • Bi1, Al. Witosa 21
 • OBI, ul. Podkarpacka 4
 • Agata Meble, Al. Powstańców Warszawy 32
 • Auchan, Krasne /k. Rzeszowa
 • Leroy Merlin Krasne /k. Rzeszowa
 • Leroy Merlin Rzeszów Al. Witosa 19

Rzeszów należy do miast o najwyższym wskaźniku nasycenia powierzchni handlowej na 1000 mieszkańców. W latach 2011–2014 w Rzeszowie odnotowano wzrost wskaźnika łącznej powierzchni w centach handlowych o ponad 60%. Ma to niewątpliwie związek z faktem że Rzeszów nastawiony jest w dużej mierze na partnerów biznesowych oraz kupujących głównie zza wschodniej granicy. Sporą grupę docelową stanowią mieszkańcy, przedsiębiorcy z mniejszych miast województwa, zaopatrujący się w Rzeszowie ze względu na dużą podaż – w porównaniu z pozostałymi miastami Podkarpacia. Osobną, ale i ważną rolę odgrywa także spora liczba studentów.

Hotele | edytuj kod

W mieście funkcjonuje dużo hoteli. Niektóre z nich to:

 • Hilton Garden Inn Rzeszów
 • Bristol Tradition and Luxury
 • Ambasadorski
 • Rzeszów
 • Prezydencki
 • Grand
 • B&B Hotel Rzeszów Centrum
 • Forum
 • Zimowit[81]
 • Iskra[82]
 • Blue Diamond

Mieszkania | edytuj kod

Nowe mieszkania oddane do użytku w Rzeszowie w poszczególnych latach:

 • 2002 – 505
 • 2003 – 866
 • 2004 – 645
 • 2005 – 456
 • 2006 – 1011
 • 2007 – 793
 • 2008 – 918
 • 2009 – 1546
 • 2010 – 937
 • 2011 – 1565
 • 2012 – 1576
 • 2013 – 1346
 • 2014 – 1649
 • 2015 – 2392 [1]
 • 2016 – 2958
 • 2017 – 2599[83]
 • 2018 - 3291[84]

Transport | edytuj kod

 Osobny artykuł: Transport w Rzeszowie.

Transport drogowy | edytuj kod

Efektem postępującej od kilku lat modernizacji dróg w regionie podkarpackim jest m.in. otwarcie odcinka autostrady A4 (Drezno – Kijów) oraz fragmentu drogi ekspresowej S19 (SuwałkiBarwinek).

W kwietniu 2013 r. udostępniono do ruchu łącznik drogi miejskiej z autostradą i drogą ekspresową S19 – razem stanowiącej część autostradowej obwodnicy Rzeszowa (do węzła Rzeszów – Wschód)[85].

W tym samym miesiącu podpisano umowę z wykonawcą kolejnego odcinka drogi ekspresowej S-19 (od wykonanego węzła Świlcza do planowanego węzła Rzeszów Południe – oddając plac budowy wykonawcy w lipcu 2015). Budowę w/w odcinka oraz łącznika miejskiego zakończono w grudniu 2017 roku. Tym samym Rzeszów zyskał zachodnią obwodnicę miasta, odciążającą w znacznym stopniu ruch samochodowy w mieście[86].

Według zapisów zatwierdzonego przez rząd kontraktu wojewódzkiego droga ekspresowa S-19 zostanie przedłużona do węzła Babica i dalej do Barwinka. Już obecnie dzięki wybudowanemu łącznikowi z ul. Podkarpackiej do węzła S-19 „Rzeszów-Południe” i dalej w kierunku węzła autostradowego „Rzeszów-Zachód” można ominąć miasto jadąc od strony południowej. S-19 budowana jest również w kierunku północnym (od węzła A-4 „Rzeszów-Wschód” w stronę Lublina). Wybudowany węzeł S-19 „Jasionka” pozwala szybko dotrzeć do portu lotniczego.

Wybudowana autostrada A-4 na terenie Polski biegnie nieprzerwanie od granicy ukraińskiej do granicy z Niemcami. 10 lipca 2016 roku oddano do użytkowania ostatni brakujący jej odcinek od węzła Rzeszów-Wschód do Jarosławia.

Ponadto w ramach kontraktu wojewódzkiego zatwierdzono m.in. budowę południowej obwodnicy Rzeszowa, której wykonanie wstrzymano. Obecnie trwają zaawansowane prace nad zmodyfikowanym projektem tej inwestycji, biorącym pod uwagę to, że będzie ona przebiegać przez obszary objęte ochroną w ramach programu „Natura 2000” (m.in. most na rzece Wisłok).

Również w samym mieście prowadzone były remonty głównych arterii miejskich i dróg wylotowych m.in. ul. Podkarpackiej, ul. Rejtana oraz ul. Lubelskiej. W październiku 2014 roku otwarta została przebudowana Aleja Wyzwolenia. Inwestycja ta jest częścią większego projektu budowy systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa, którego koszt wyniósł ok. 415 mln złotych.

W roku 2015 dokonano poszerzenia do 4 pasów ruchu część Al. Sikorskiego. We wrześniu 2016 rozpoczęto III etap inwestycji rozbudowy w/w Alei do granicy miasta[87], której budowę zakończono w grudniu 2017[88].

W 2017 rozpoczęto modernizację ul. Podkarpackiej do 4 pasów ruchu – do granicy miasta[89]. Równocześnie rozpoczęto budowę II części obwodnicy północnej od ulicy Lubelskiej do ulicy Warszawskiej, która docelowo ma połączyć się z ul. Krakowską. Obie inwestycje zakończono w 2019 roku. Celem inwestycji było odciążenie ścisłego centrum od ruchu samochodowego oraz otwarcie nowych terenów pod inwestycje[90].

I etap inwestycji (z mostem T. Mazowieckiego) został oddany w roku 2015 roku. W roku 2017 rozpoczęto jej II etap, który zakończono w maju 2019 roku. III etap (połączenie ul. Warszawskiej z Krakowską) jest obecnie w planach.

Od początku 2016 – po 12 latach przerwy – w centrum miasta zaczęła działać ponownie strefa płatnego parkowania. Ma ona na celu odciążenie centrum od ruchu samochodowego, propagując jednocześnie ideę poruszania się środkami komunikacji miejskiej. Równocześnie zamontowano parkomaty dla obsługi samochodów planujących postój w strefie.

Miasto na ten cel miasto zakupiło nowoczesne autobusy, biletomaty, wprowadzono „Rzeszowską Kartę Miejską” oraz system ich obsługi w autobusach. Zamontowano równocześnie tablice świetlne oraz nowe wiaty przystankowe. Na wybranych drogach wyznaczono „bus-pasy”.

W celu ochrony dróg miejskich zamontowano na drogach wlotowych do miasta wagi wraz z wyświetlaczami elektronicznymi dla samochodów, przekraczających dopuszczalny ciężar. System wag połączony jest z Centrum Sterowania Ruchem, rejestrującym pojazdy. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego ciężaru powiadamiana zostaje Inspekcja Transportu Drogowego.

Rzeszów jest jedynym obok Krakowa i Dublina miastem w Europie dysponującym tzw. inteligentną sygnalizacją świetlną – systemem SCATS. [potrzebny przypis]

Mosty | edytuj kod

Most Zamkowy Ulica Dąbrowskiego, Autobus MAN NL 223 MPK Rzeszów

Budowa mostu im. T. Mazowieckiego wraz z połączeniem ulic Lubelskiej i Rzecha stanowi pierwszy z trzech etapów budowy północnej obwodnicy miasta, która przebiega od trasy wlotowej na łącznik autostradowy „Rzeszów-Wschód” (ronda im. J. Kuronia) do ulicy Krakowskiej. Koszt budowy mostu wraz z infrastrukturą drogową to 184 mln złotych z czego zdecydowana większość to dofinansowanie unijne.

Pylon mostu liczący 108,5 metra jest drugim co do wysokości w Polsce. Długość mostu to 480 metrów.

W opublikowanym rankingu dziennika „Puls Biznesu” inwestycja ta uplasowała się na 2. miejscu spośród najbardziej spektakularnych i najciekawszych inwestycji samorządowych 2015 r. w Polsce[91]

Mieszkańcy miasta wystąpili z inicjatywą oddolną do władz dot. zmiany nazwy mostu z „im. T. Mazowieckiego” na „Żołnierzy Wyklętych”. Jak do tej pory Rada Miasta nie przychyliła się do petycji mieszkańców.

Ze względu na spore problemy komunikacyjne miasta, przygotowany jest projekt nowego mostu wraz z kolejnym etapem budowy południowej obwodnicy Rzeszowa. Pierwszy projekt nie został zatwierdzony przez Wojewodę i protesty ekologów a obecny plan przebiegu przeprawy przez Wisłok wraz z budową II etapu obwodnicy południowej wymusza w tej części miasta bardzo duży ruch samochodowy i cały szereg problemów z tym związanych. I etap inwestycji, oddanej do użytku w grudniu 2017, przebiega od węzła drogi ekspresowej S-19 „Rzeszów-Południe” do ul. Podkarpackiej. Co ważne, są dość duże szanse na dotację w/w inwestycji z zewnętrznych źródeł finansowania[92].

Solaris Urbino 18 należący do MPK Rzeszów

Transport miejski | edytuj kod

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne obsługuje aktualnie 63 linie autobusowe, w tym 41 miejskich, 19 podmiejskich oraz 3 nocne (w tym 5 linii stanowiących połączenia z centrum miasta do podrzeszowskich stref ekonomicznych).

W 2015 roku uruchomiony został system integrujący transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic.

Na cały system składa się: sterowanie sygnalizacją świetlną, mające na celu priorytetowanie pojazdów komunikacji zbiorowej, włącznie z systemem lokalizacji pojazdów „on-line”, system informacji (elektroniczne tablice na przystankach i na ulicach miasta), wprowadzenie biletu elektronicznego oraz stacjonarnych biletomatów. W ramach systemu przebudowano układ komunikacyjny infrastruktury drogowej (włącznie z wytyczeniem bus-pasów, wag dla samochodów na drogach wylotowych z miasta). Zakupiono również 80 nowych autobusów, spełniających normę emisji spalin EEV. Wszystkie autobusy współpracują z systemem e-Info, jak również e-Bilet.

Inwestycja ta jest częścią większego projektu budowy systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa, którego koszt wynosi 415 mln złotych.

W 2018 roku dzięki wsparciu środków unijnych miasto zakupiło 50 nowoczesnych autobusów.

Komunikacja podmiejska | edytuj kod

Komunikację podmiejską obsługuje od kilku lat także drugi duży przewoźnik – Międzygminna Komunikacja Samochodowa (MKS) utworzona przez związek kilku podmiejskich gmin podrzeszowskich. MKS obsługuje 15 linii podmiejskich o numerach od 202 do 239. Przewozy na tych trasach realizuje przedsiębiorstwo PKS Rzeszów, głównie autobusami marki MAN[93] oraz Solbus, w większości w wersji miejskiej.

Międzymiastowa komunikacja autobusowa | edytuj kod

Rzeszów jest głównym węzłem komunikacji autobusowej w południowo-wschodniej Polsce. Ruch pasażerów obsługują 2 miejskie dworce autobusowe: Dworzec Główny PKS dla komunikacji dalekobieżnej i międzymiastowej – w centrum (przy ul. Grottgera, obok dworca PKP) oraz będący w zarządzie miasta Dworzec Komunikacji Lokalnej (popularnie zwany Podmiejskim) przy ul. Kasprowicza, pod wiaduktem Śląskim, z którego korzystają PKS i Veolia Environnement realizujący przewozy na trasach podmiejskich. Dworzec ten został gruntownie przebudowany, otworzony we wrześniu 2018[94], a od października w pełni udostępniony pasażerom.

Dłuższe trasy realizuje również przedsiębiorstwo transportowe „Polski Bus”, które z dużą częstotliwością oferuje komfortowe przejazdy z Rzeszowa do Gdańska, Wrocławia, Warszawy oraz Berlina.

Ponadto kursy organizuje „LunaTrans” (Rzeszów – Warszawa – Rzeszów) oraz „Neobus” (Warszawa, Wrocław i Łódź).

Uzupełnieniem oferty są liczne połączenia przewoźników prywatnych (m.in. „Marcel” – oferujący popularna trasę: Rzeszów – Kraków – Rzeszów oraz wiele innych). Mają oni swoje stanowiska odjazdów przy Centrum Handlowym „Europa II”, a także obok parkingu przy Bazylice Bernardyńskiej (w rejonie parkingu pod Ogrodami Bernardyńskimi).

W planach związanych z modernizacją rzeszowskiego węzła PKP przewidywany jest kompleks dworcowy pod nazwą „Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne”, który w założeniu ma umożliwić pasażerom dworców głównych PKP i PKS oraz innych przewoźników korzystanie z jednego dużego budynku z pełną infrastrukturą dworcowo-komunikacyjną i towarzyszącą jej częścią komercyjną przeznaczoną dla podróżnych. Czas rozpoczęcia realizacji zadania planuje się na lata 2018–2020.

Transport kolejowy | edytuj kod

Dworzec kolejowy Rzeszów Główny Terminal Międzynarodowego Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka Międzynarodowy Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka – wnętrze terminala  Osobny artykuł: Transport kolejowy w Rzeszowie.

Historia rzeszowskiej kolei sięga połowy XIX wieku, kiedy to powstał dworzec na trasie Wiedeń – Kraków – Lwów. W drugiej połowie lat 50. XIX w. wybudowano linię kolejową Kraków – Rzeszów – Przemyśl, uruchomioną 4 listopada 1860 (2-torowa linia o długości 244,3 km; zelektryfikowana w latach 1959–1963)[95]. Trzydzieści lat później, 12 października 1890, otwarto linię kolejową do Jasła przez Strzyżów (1-torowa linia o długości 70,2 km; niezelektryfikowana)[96]. W I połowie lat 60. XX w. budowano linię kolejową do Tarnobrzega przez Kolbuszową. Pierwszy 29,4 km 1-torowy niezelektryfikowany odcinek Rzeszów-Kolbuszowa oddano do użytku 22 lipca 1964 (w okresie: kwiecień 2000 – luty 2007 zawieszono na niej przewozy pasażerskie)[97].

Stacja Rzeszów Główny jest węzłem kolejowym kategorii „B” (odprawa podróżnych w przedziale 1–2 mln pasażerów rocznie). Dworzec posiada bezpośrednie połączenia m.in. z Krakowem, Warszawą, Wrocławiem, Poznaniem, Szczecinem, Bydgoszczą, Lublinem, Zamościem, Gdańskiem, Zagórzem oraz ukraińskim Lwowem.

Od grudnia 2015 PKP Intercity uruchomiło z Rzeszowa Gł. kurs EIP obsługiwany składem Pendolino do stacji Gdynia Gł. (trasa: Rzeszów Gł. – Kraków Gł. – Warszawa Centr. – Gdynia Gł.) i z powrotem do stacji Rzeszów Gł. Ponadto została zwiększona liczba kursujących pociągów IC i TLK (m.in. do Warszawy, Krakowa, Szczecina).

Z dworca Rzeszów Główny realizowane są połączenia w czterech kierunkach:

 • północnym (Tarnobrzeg – Stalowa Wola – Lublin – Warszawa)
 • południowym (Jasło – Krosno – Zagórz)
 • zachodnim (Dębica – Kraków – Katowice – Wrocław – Szczecin)
 • wschodnim (Jarosław – Przemyśl – Lwów).

Ponadto w Rzeszowie istnieją dwie stacje kolejowe:

 1. Rzeszów Główny
 2. Rzeszów Staroniwa

oraz 5 przystanków osobowych:

 1. Rzeszów Miłocin
 2. Rzeszów Osiedle
 3. Rzeszów Załęże
 4. Rzeszów Zwięczyca
 5. Rzeszów Zachodni (otwarty w czerwcu 2019 roku[98])

Na odcinku międzynarodowej magistrali kolejowej E-30 Kraków – Rzeszów prowadzone są gruntowne prace remontowe, mające na celu podwyższenie docelowej prędkości pociągów pasażerskich do szybkości 160 km/h oraz poprawa bezpieczeństwa na tym odcinku. Jednocześnie od Rzeszowa do Przemyśla trwa rewitalizacja w/w linii do prędkości 120 km/h. Modernizacja jest również prowadzona na linii kolejowej Rzeszów – Jasło. Docelowo Rzeszów będzie mieć szybkie połączenia z miastami ościennymi, zwłaszcza z Krakowem (prędkość docelowa 160 km/h). Wśród projektów zawartych w zaakceptowanym przez rząd kontrakcie wojewódzkim jest uruchomienie Aglomeracyjnej Kolei Podmiejskiej wraz z budową linii kolejowej do lotniska w Jasionce, jak również elektryfikacja linii kolejowej Rzeszów-Ocice (kierunek Tarnobrzeg – Lublin)[99].

Remont stacji PKP Rzeszów Główny i całego otoczenia stacji został rozpoczęty w sierpniu 2018 roku od przebudowy wiaduktów nad Al. Wyzwolenia i budową nowego przystanku osobowego „Rzeszów Zachodni”. Został on otwarty dla podróżnych 9 czerwca 2019 roku na linii Rzeszów-Tarnobrzeg (peron jednokrawędziowy) a na linii Kraków Gł.- Rzeszów Gł. został udostępniony podróżnym po koniec 2019 roku (peron wyspowy). Następnie nastąpiła przebudowa peronów, zadaszenia, układu torowego, wydłużenie tunelu podziemnego na stacji Rzeszów Główny. Ostatni etap prac to budowa nowego, szerokiego wiaduktu nad ul. Batorego[100]. Cała inwestycja związana z remontem stacji Rzeszów Główny i Rzeszów Zachodni wraz z całym otoczeniem ma wynieść 205 milionów złotych netto. Dzięki tym pracom Rzeszów zyska nowoczesną stację główną, która odprawia najwyższą liczbę pasażerów w całym województwie podkarpackim[101]. Prace przy stacji PKP Rzeszów Główny maja się zakończyć w kwietniu 2021 roku ale już w sierpniu 2020 roku oddano do użytkowania wszystkie gruntownie zmodernizowane perony wraz z przejściem podziemnym[102] Są one częścią projektu „Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne”, która to inwestycja ma połączyć funkcje PKP i PKS w jeden węzeł. Inwestycja ma objąć także modernizację budynku dworca PKP Rzeszów Gł. oraz m.in. budowę stanowisk autobusowych, przebudowę dróg, budowę parkingu[103].

Transport lotniczy | edytuj kod

W odległości około 6 km od Rzeszowa znajduje się międzynarodowy pasażerski port lotniczy Rzeszów-Jasionka.

Historia rzeszowskiego lotniska sięga lat okupacji, gdy w roku 1940 hitlerowcy wybudowali dla celów wojennych pas startowy długości 1200 m. Po wojnie, pod koniec lat czterdziestych, odbudowane po zniszczeniach wojennych lotnisko – decyzją ówczesnych władz zostało udostępnione dla potrzeb komunikacji lotniczej. W kolejnych latach zostało ono przejęte od PLL „LOT” przez Zarząd Ruchu Lotniczego i Lotnisk Komunikacyjnych. Po niezbędnych modernizacjach nastąpił wzrost jego znaczenia, obsługującego w latach 70. połączenia krajowe do Warszawy, Poznania, Gdańska, Wrocławia, Szczecina oraz do Koszalina (Zegrze Pomorskie) i Słupska (Redzikowo), dzięki czemu lotnisko obsługiwało w tym okresie ponad 100 000 pasażerów rocznie[104]. Przełomem był rok 1974, kiedy to lotnisko otrzymało status lotniska międzynarodowego oraz zapasowego dla portu lotniczego „Warszawa-Okęcie”.

Z początkiem lat 90. ubiegłego stulecia koniunktura rzeszowskiego lotniska uległa znacznemu pogorszeniu, by pod koniec tej dekady ponownie wznowić połączenia pasażerskie oraz cargo. Od tego czasu sukcesywnie oddawano kolejne inwestycje. Przełomem w rozwoju lotniska było oddanie do użytku w maju 2012 roku nowego terminala pasażerskiego.

Obecnie z Rzeszowa dolecieć można do: Nowego Jorku, Dublina, Londynu (Luton oraz Stansted), Bristolu, Manchesteru, East Midlands, Monachium, Tel Awiwu, Burgas, Grecji – Korfu oraz Aten (sezonowo), Glasgow oraz kilka razy dziennie do Warszawy (Okęcie)[105].

W latach 2007–2010 realizowane były bezpośrednie rejsowe loty międzykontynentalne do dwóch lotnisk Nowego Jorku. Od kwietnia 2018 loty do Nowego Jorku zostają po latach wznowione (na lotnisko Newark).

W marcu 2015 został uruchomiony jako drugi w Polsce (po lotnisku Warszawa-Okęcie) punkt odpraw fitosanitarnych, dzięki któremu można odprawiać rośliny oraz produkty roślinne. W roku 2018 port lotniczy odprawił ponad 770 tysięcy pasażerów[106] i od wielu lat notuje trend wzrostowy. Rok 2018 pod względem odprawy pasażerów był rekordowy w historii lotniska[107]. Lotnisko posiada pas startowy o długości 3200 m – drugi co do długości w Polsce po Okęciu.

Obok portu lotniczego znajduje się lotnisko szkolne Ośrodka Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej z pasem asfaltowo-betonowym o długości 900 m, na którym swoje loty odbywają piloci z Aeroklubu Rzeszowskiego, prywatnego Ośrodka Lotniczego oraz studenci Ośrodka Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej (jedna z trzech krajowych cywilnych szkół pilotów).

Stałe połączenie pomiędzy portem lotniczym i centrum miasta realizuje „MPK Rzeszów” – linia „L”, obsługująca pasażerów z wszystkich rejsowych połączeń[108]. Dodatkowo „TAXI Idea Cars” oraz inni przewoźnicy oferują połączenia z miastem.

W celu usprawnienia i dogodnego dojazdu na lotnisko wybudowana została tzw. „droga lotniskowa” (DW869), biegnąca od okolic węzła autostradowego A4 „Rzeszów-Północ” do węzła drogi ekspresowej S19 w Jasionce. Trasa ta przebiega bezpośrednio przy porcie lotniczym[109].

Ponadto w 2010 unowocześniono sanitarne lądowisko przy Szpitalu Wojewódzkim nr 2 przy. ul. Lwowskiej 60.

Bezpieczeństwo publiczne | edytuj kod

W Rzeszowie znajduje się centrum powiadamiania ratunkowego, które obsługuje zgłoszenia alarmowe kierowane do numerów alarmowych 112, 997, 998 i 999[110].

Miasto w 2007 odnotowało przedostatnie miejsce pod względem poziomu przestępczości spośród wszystkich stolic polskich województw[111].

W ostatnim opublikowanym przez „Home Broker” rankingu bezpieczeństwa polskich miast wojewódzkich Rzeszów zajmuje 3. miejsce[112]

Szpitale | edytuj kod

Na terenie miasta Rzeszowa zarejestrowane są 132 zakłady opieki zdrowotnej. Realizują one usługi medyczne na rzecz mieszkańców miasta i regionu w 182 placówkach ochrony zdrowia, takich jak: szpitale, przychodnie, stacje pogotowia ratunkowego. Podmioty te dzielą się na komórki organizacyjne placówek ochrony zdrowia, czyli poradnie, oddziały szpitalne, pracownie, których łącznie w mieście jest 1459.

Szpitale publiczne

 • Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie (14 klinik i 1 oddział kliniczny)[113]
  • Podkarpackie Centrum Onkologii (3 kliniki i 1 oddział kliniczny)[114]
 • Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie (19 klinik i Szpitalny Oddział Ratunkowy)[115]
  • Kliniczny Regionalny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży im. Św. Jana Pawła II (7 oddziałów)[115]
 • Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie (4 kliniki i 1 oddział)[116]
 • Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Rzeszowie (8 oddziałów, w tym 4 oddziały kliniczne)[117]
 • Szpital MSW w Rzeszowie (6 oddziałów)[118]

Szpitale niepubliczne

 • Szpital Specjalistyczny PRO-FAMILIA w Rzeszowie (11 oddziałów)[119]
 • Szpital Specjalistyczny ORTOVITA (Chirurgia Jednego Dnia)[120]
 • Szpital NZOZ „Asklepios” (11 oddziałów)[121]
 • Rzeszowskie Centrum Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej (1 oddział)[122]

Wojsko | edytuj kod

Na terenie miasta funkcjonują następujące jednostki wojskowe:

 • 21 Brygada Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza;
 • Wojewódzki Sztab Wojskowy.

Edukacja | edytuj kod

Uniwersytet Rzeszowski (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny) Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – były budynek rektoratu  Osobny artykuł: Edukacja w Rzeszowie.

Uczelnie | edytuj kod

W mieście kształci się według GUS 49 tys. studentów (stan na wrzesień 2013) co daje 262 studentów na 1000 mieszkańców (największa wartość w Polsce)[123].

Według informacji Urzędu Miasta Rzeszowa (dane z lat 2012 i 2013) w mieście kształciło się blisko 53 tys. studentów. Działają tam zarówno uczelnie państwowe, jak i niepubliczne.

Przy Uniwersytecie Rzeszowskim w roku akademickim 2015/16 uruchomiony został kierunek lekarski, będący uwieńczeniem wieloletnich starań środowiska akademickiego Rzeszowa oraz wielu instytucji w tym kierunku.

Instytuty Naukowo-Badawcze | edytuj kod

 • Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie
 • Polska Agencja Kosmiczna Oddział w Rzeszowie

Kultura i rozrywka | edytuj kod

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie (główny budynek) Teatr Maska i Muzeum Dobranocek Muzeum Okręgowe w Rzeszowie Muzeum Etnograficzne Siedziba Biura Wystaw Artystycznych – dawna Synagoga Nowomiejska Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego Fontanna multimedialna w Rzeszowie

Rzeszów posiada modernistyczny gmach filharmonii w użytku od stycznia 1974 z dwiema salami: kameralną na 200 osób i główną na 800 osób[128]. Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie organizuje także Festiwal Muzyczny w Łańcucie.

Miasto dysponuje jedną z największych w kraju hal sportowo-widowiskowych jaką jest Hala Podpromie. Oddano ją do użytku w 2002. Odbywają się tam liczne imprezy sportowe, kulturalne, religijne, koncerty i różnorodne coroczne targi. W 2010 zagrali w niej m.in. Deep Purple i Jean-Michel Jarre. Rzeszów jest miastem bogatym w wydarzenia o charakterze kulturalnym i rozrywkowym, odbywa się w nim wiele imprez i festiwali, a kilka spośród nich ma charakter międzynarodowy.

Europejski Stadion Kultury | edytuj kod

Rzeszów jest gospodarzem Europejskiego Stadionu Kultury. Impreza ta początkowo zaplanowana jako wydarzenie współtowarzyszące przygotowaniom do Euro 2012, z czasem nabrała charakteru cyklicznego. Stanowi on formę współpracy Polski i Ukrainy w ramach programu Partnerstwa Wschodniego. Również krąg miast-współorganizatorów z czasem się powiększył. Od 2012 roku do grona gospodarzy dołączył Lublin, a w 2013 również Białystok[129].

Impreza odbyła się w latach:

 • 2010 i 2011 w Rzeszowie[130];
 • w 2012 do Rzeszowa dołączył Lublin[131];
 • w 2013 do Rzeszowa i Lublina dołączył Białystok[129].

Od roku 2014 Europejski Stadion Kultury odbywa się cyklicznie, co roku – w Rzeszowie, Lublinie i Białymstoku tj. w trzech głównych miastach Polski Wschodniej.

Projekt Europejskiego Stadionu Kultury powstaje przy wsparciu Narodowego Centrum Kultury, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz samorządu lokalnego[129].

Cele programu Europejski Stadion Kultury:

 • budowanie wspólnego wizerunku Polski i Ukrainy poprzez kulturę;
 • stworzenie wspólnej przestrzeni kulturowej w kontekście Euro 2012 poprzez popularyzację wspólnego dziedzictwa kulturowego;
 • pozostawienie po 2012 stałych struktur polsko-ukraińskiej współpracy w formie projektów twardych i miękkich.
 • szeroka prezentacja kultury polskiej i ukraińskiej w zakresie muzyki, teatru i tańca w ich najbardziej nowatorskich przejawach;
 • współprodukcja projektów artystycznych zamawianych i przygotowywanych przez organizatorów;
 • uruchomienie wrażliwości społecznej – w tym sponsorów, działaczy, mediów publicznych i prywatnych w Polsce i na Ukrainie;
 • fundowanie i pozyskiwanie środków służących rozwojowi inicjatyw kulturalnych w Polsce i na Ukrainie

Festiwale | edytuj kod

Teatry | edytuj kod

Filharmonia | edytuj kod

Kina | edytuj kod

Kabarety | edytuj kod

Muzea | edytuj kod

Biblioteki | edytuj kod

 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna[2] (główna i 20 filii)
  • Czytelnia Główna (ul. Sokoła) [3]
  • Wypożyczalnia Główna (ul. Dąbrowskiego) [4]
  • Wypożyczalnia Muzyczna (ul. Żeromskiego) [5]
  • Oddział dla Dzieci i Młodzieży (ul. Słowackiego) [6]
 • Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego (ul. Cegielniana), osobne dla:
  • Wydziału Prawa (ul. Dąbrowskiego)
  • Wydziału Ekonomii (ul. Ćwiklińskiej)
  • Instytutu Archeologii (ul. Hoffmanowej)
  • Instytutu Muzyki (ul. Dąbrowskiego)
 • Biblioteka Politechniki Rzeszowskiej (Al. Powstańców Warszawy)
 • Biblioteka Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania (ul. Sucharskiego)
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka (ul. Gałęzowskiego)
 • Oddział Głównej Biblioteki Lekarskiej (ul. Dąbrowskiego)
 • Biblioteka rzeszowskiego oddziału NID (ul. Hetmańska)

Architektura | edytuj kod

Rzeszowski zamek jest budynkiem wzniesionym praktycznie od podstaw w latach 1902–1906 według barokowych planów zrekonstruowanych przez Z. Hendla i F. Skowrona. Konstrukcja osadzona jest jednak na autentycznych XVII-wiecznych fortyfikacjach bastionowych projektu Tylmana z Gameren. Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (oo.bernardyni) Gmach banku PKO BP wybudowany na przeł. XIX i XX w. Jako Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa autorstwa Jana Perosia Instytut Muzyki URz (socrealizm) to dawny budynek Domu Kultury WSK i Kina „Mewa”. Budynek ten pierwotnie miał stanąć na łódzkich Bałutach, jednak ostatecznie jego architekt, Józef Polak wybrał Rzeszów jako miejsce odpowiednie dla swojego dzieła. Inwestycję zrealizowano w latach 1953–1956. Synagoga Staromiejska „Mała” zbudowana została w 1610 w zgodzie ze stylem renesansowym. Około sto lat później budynek przebudowano i włączono w obręb miejskich fortyfikacji, czego świadectwem jest baszta.

Zachowana zabudowa śródmieścia Rzeszowa pochodzi w większości z XIX oraz przełomu XIX i XX wieku i nawiązuje przeważnie do klasycyzmu, można tam jednak odnaleźć także style takie jak secesja, neogotyk, modernizm czy art déco.

Najstarszą zachowaną budowlą Rzeszowa jest gotycki kościół farny pw. św. Wojciecha i Stanisława, z zachowanymi i odrestaurowanymi niedawno gotyckim prezbiterium i nawą główną[137], datowany na 1430 r., a przebudowany gruntownie w końcu XVII wieku w stylu barokowym z fundacji Lubomirskich. Dobudowano wówczas nawy boczne oraz wieżę dzwonnicy projektu Jana Chrzciciela Belottiego. Na początku XX w. istniał projekt przebudowy kościoła w stylu silnie nawiązującego do dojrzałego gotyku historyzmu.

Rozpoznawalnym zabytkiem Rzeszowa jest zamek, pochodzący z czasów Ligęzy i Lubomirskich. Będący w opłakanym stanie zamek sprzedał władzom austriackim pod koniec XVIII wieku ostatni z Lubomirskich, po czym przeniósł się do swoich rodzinnych posiadłości w Rozwadowie. Zamek był w tak fatalnym stanie, że podjęto decyzję o jego wyburzeniu i rekonstrukcji. Oprócz oryginalnych murów obronnych z bastionami, pochodzących z pierwszej połowy XVII wieku oraz zrekonstruowanej według pierwotnego projektu wieży zamkowej, pokrytej hełmem, bryła zamku powstała w 1906 r., jest więc dość swobodną rekonstrukcją byłej rezydencji magnackiej, podniesioną w stosunku do pierwowzoru o piętro i silnie usystematyzowaną w porównaniu z tą widoczną na planach Wiedemanna, a także dostosowaną do potrzeb nowego użytkownika: Sądu Okręgowego.

Jedyną pozostałością dawnej świetności założenia zamkowego jest będąca w fazie zupełnego zniszczenia kordegarda (dawna wieża bramna, wartownia), jedna z dwóch, strzegących w okresie świetności wjazdu na teren posiadłości zamkowej. Znajduje się ona pomiędzy ul. Zamkową i al. Pod Kasztanami, na terenie dawnych ogrodów i byłego parku zamkowego, które, wobec skrajnego zaniedbania w okresie ostatniego pana na zamku i późniejszym, przejął w II. poł. XIX w. magistrat rzeszowski i sprzedał w drodze licytacji bogatszym mieszczanom, przeznaczywszy wcześniej odpowiednimi zapisami urzędowymi pod zabudowę domami willowymi „w stylu szwajcarskim”, z których większość ma charakter zabytkowy.

Reprezentacyjnym historycznym deptakiem Rzeszowa jest ul. 3 Maja, zwana dawniej Pańską, łącząca Plac Farny z zamkiem Lubomirskich. Historycznie pierwsza („brukowana” jeszcze belami drewnianymi) utwardzona ulica miasta, pochodząca najprawdopodobniej z czasów budowy pierwszego zamku w Rzeszowie. Przy niej znajduje się wiele zabytkowych budowli, z których najstarszą jest kompleks budynków popijarskich z połowy XVII wieku, projektu Tylmana z Gameren oraz Jana Belottiego, wybudowany z fundacji Ostrogskich i Lubomirskich, z kościołem św. Krzyża oraz zabudowaniami jednej z najstarszych w Polsce szkół średnich – kolegium pijarów (I Liceum Ogólnokształcące) oraz budynków poklasztornych z dziedzińcem, w czasach zaborów będących siedzibą władz cyrkułu (województwa) rzeszowskiego, a należących do Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. W salach Muzeum zachowały się malowidła ścienne ze scenami biblijnymi, m.in. w Wielkim Refektarzu[138].

Z budowli zabytkowych w Rzeszowie wymienić należy jeszcze wczesnobarokową bazylikę Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (oo.bernardyni) z fundacji Mikołaja Spytka Ligęzy, której budowę ukończono ok. 1640, z renesansowym, alabastrowym ołtarzem głównym przedstawiającym zdjęcie z Krzyża i kaplicą patronki Rzeszowa, Matki Bożej Rzeszowskiej, z uchodzącą za cudowną gotycką statuą Maryi i Dzieciątka, pochodzącą ze szkoły Wita Stwosza.

Na osi widokowej zbiegu ul. 3 Maja i Zamkowej, znajduje się budynek Banku PKO BP SA (dawnej Komunalnej Kasy Oszczędności, 1908), autorstwa lwowianina Jana Perosia będący wyjątkową mieszaniną rozmaitych stylów architektonicznych, dość charakterystyczną dla okresu poszukiwań i „niepokojów” Młodej Polski wyrażonej we wzorach architektonicznej secesji.

Zabytkiem, który nie przetrwał w niezmienionej formie do naszych czasów, jest kościół poreformacki, pełniący funkcje kościoła garnizonowego. Projektowany przez Jana Bellotiego z fundacji mieszczanina, a najprawdopodobniej burmistrza Rzeszowa Aleksandra Passakowicza z 1709 kościół, wraz z klasztorem reformatów został uroczyście poświęcony 21 września 1722. W kościele pochowana jest Marianna z Bielińskich Lubomirska, o czym zaświadcza stosowne epitafium. Odkryto tam pod warstwą farby i tynku cenne malowidła z czasów powstania świątyni[139]. Klasztor reformatów istniał 65 lat. 11 maja 1787, dekretem zaborcy austriackiego, przeszedł na własność Monarchii Austriackiej. W 1808 w przebudowanym gruntownie klasztorze urządzono szpital wojskowy, zaś w kościele magazyn, a w zabudowaniach klasztornych piekarnię, z kolei przyklasztorny ogród zamieniono na park miejski (Ogród im. Solidarności). W okresie międzywojennym budynkowi kościoła, po przeróbkach zacierających dawny styl architektoniczny, przywrócono funkcje sakralne jako kościołowi garnizonowemu. Zabudowania przebudowanego na magazyn byłego klasztoru, służące jako magazyny wojskowe do lat 90. XX w., spłonęły w połowie lat 90. XX w. i nie zostały dotąd odbudowane.

Innym zabytkiem, który zachował tylko zewnętrzne pierwotne cechy, jest Synagoga Staromiejska z 1610. Zniszczona i spalona przez hitlerowców w czasie II wojny światowej, odbudowana w latach 60. XX w., mieści Archiwum Państwowe w Rzeszowie.

Zakończyła się przebudowa i modernizacja rzeszowskiego rynku, który jest głównym placem i sercem miasta. Tam znajduje się wejście do rzeszowskich podziemi, a obok neorenesansowy, z elementami neogotyckimi ratusz, przebudowany i nadbudowany od strony wschodniej w 1896, w nadbudowanej części dodano podcienia, balkon oraz duże renesansowe okno sali obrad, stylizując tę część na jeden z charakterystycznych fragmentów krakowskich Sukiennic.

Struktura miasta ulega przemianom i Rzeszów przemienia się w ośrodek bardziej przestrzenny, zielony i estetyczny. Centrum miasta zostało odrestaurowane: wyeksponowano zabytki i wartościowe obiekty, przywracając im niekiedy przedwojenny charakter, poprzednio zatarty przez przebudowy w czasach socjalizmu. Dotyczy to np. fasady budynku Teatru im. Wandy Siemaszkowej. Na wielu osiedlach powstają bloki mieszkalne, apartamentowce, a także nowa zabudowa jednorodzinna i szeregowa. Na poprawę estetyki miasta wpływało ogłaszanie konkursów na projekty rozmaitych obiektów (np. Millennium Hall, Galeria i Hotel Rzeszów, nowy budynek Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Politechniki Rzeszowskiej), choć wciąż, poza biurowcem rzeszowskiej Polfy-ICN miastu brakowało wybitnych realizacji architektonicznych.

Rok 2014 to oddanie do użytku najwyższego budynku miasta, 18-kondygnacyjnego apartamentowca klasy A – pierwszego budynku z projektu pn. „Capital Towers”. Rozpoczęły się prace przy budynku obok wieżowca, będącego kontynuacją ww. projektu.

W związku ze zgłaszanym przez inwestorów zapotrzebowaniem na powierzchnie biurowe o wysokim standardzie, w 2013 r. rozpoczęto budowę 14-kondygnacyjnego biurowca klasy A (SkyRes Warszawska) wraz z zapleczem mieszkaniowym i parkingowym.

W styczniu 2015 r. inwestycja ta została zauważona podczas III Międzynarodowej Gali CEE Shared Services and Outsourcing Awards 2015, podczas której Miasto Rzeszów otrzymało nagrodę główną w kategorii „Wschodząca Gwiazda Outsourcingu w Polsce”. Inwestycja została oddana do użytku w 2015 r. Ponadto firma „Developres” zakończyła budowę kolejnego obiektu biurowego „SkyRes Lubelska” o powierzchni 17 tys. m² – w tym samym rejonie. Biurowiec przylega do nowo wybudowanego zaplecza mieszkaniowego wraz z wielopoziomowym parkingiem. Na koniec września 2019 roku „SkyRes” to już 5 budynków biurowych i mieszkalnych liczących od 9 do 19 pięter[140].

Urbanistyka | edytuj kod

Fragment ulicy Dąbrowskiego z zabudową z lat przed- (budynek na pierwszym planie) i powojennych, w tle widoczne Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej, którego budowę ukończono w 1999 oraz fragment 10-piętrowej „szafy”. Centrum Rzeszowa, w oddali Pomnik Czynu Rewolucyjnego (Al.Cieplińskiego) Rynek w Rzeszowie nocą

Ogólnie tereny zabudowane stanowią ponad 40% powierzchni całego miasta. Wyraźnie widoczny jest plan opierający się na promieniście rozchodzących się od centrum ulicach – na północy Marszałkowska, Warszawska i Lubelska; na zachód Krakowska, na wschód Lwowska, obie połączone aleją Piłsudskiego. Na południe od ścisłego centrum ruch wyprowadzają ulice Dąbrowskiego i Hetmańska, a na wschodnim brzegu Podwisłocze i Rejtana, łączy je przecinająca równoleżnikowo miasto na południu aleja Powstańców Warszawy; Aleja ta łączy się z kolejnymi: Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich i Witosa tworząc rodzaj wewnętrznego pierścienia, na który składają się 2 dwupasmowe drogi wewnątrzmiejskie o tak długiej historii projektowania i powstawania, że tradycyjnie zachowały się w potocznym nazewnictwie jako „obwodnice” południowa i będąca jeszcze częściowo w budowie północna. W istocie pełnią one funkcje obwodnic ścisłego śródmieścia miasta. Na południe ruch wyprowadzają ulice Podkarpacka i Sikorskiego. Rzeszowska starówka ograniczona jest placem Śreniawitów na południu oraz ulicami Chopina, Targową i placem Targowym od wschodu, od północy placem Wolności i ulicą Sobieskiego, zaś od zachodu ulicami Cieplińskiego i Lisa-Kuli.

Zabudowę centrum miasta cechuje duże zagęszczenie ludności i budynków, w szczególności jeżeli chodzi o lewostronny brzeg. Na terenie starego miasta dominuje zabudowa – niekiedy niepełnych – kwartałów, raczej niskich 2 do 4-piętrowych kamienic, głównie XIX-wiecznych.

W kierunku południowym wzdłuż ulic Hetmańskiej i Dąbrowskiego widoczne wielorodzinne budownictwo z lat 30. i powojennych XX wieku, tworzące również regularne kwartały (np. odcinek ul. Dąbrowskiego na wysokości między W. Pola, a Powstańców Warszawy – zdjęcie obok). W latach przedwojennych, za sprawą włączenia Rzeszowa w obręb programu COP-u, miastu przybyło sporo nowych budowli, głównie w ówczesnym śródmieściu i południowym rejonie ul. Dąbrowskiego. Zaczęto budować pierwsze osiedla bloków mieszkalnych (Hetmańska, Bohaterów Westerplatte, Curie-Skłodowskiej). Z obiektów publicznych należy wymienić powstały do wybuchu wojny w stanie surowym zamkniętym, kosztem wyburzenia kilku kamienic na rogu ul. Chopina i Naruszewicza, nowoczesny jak na owe lata kompleks przyszłego Szpitala Wojewódzkiego (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rzeszowie, rozbudowany o skrzydło z wejściem głównym po wojnie), tzw. Nową Pocztę (Urząd Pocztowy nr 1 oraz siedziba oddziału Telekomunikacji Polskiej SA w Rzeszowie) przy wlocie ul. Moniuszki do Placu Farnego, oraz pierwszą publiczną przychodnię przy ul. Czackiego, zespoloną z dobudowanym po wojnie jej większym skrzydłem, z wejściem od strony ul. Hetmańskiej.

Lata wojny przyniosły celową degradację przez hitlerowskiego okupanta zabudowy w rejonie ul. Grodzisko, Słowackiego i Baldachówka, gdzie wydzielone było getto dla ludności żydowskiej (zabudowę tych ulic uzupełniono po wojnie w nowym kształcie), zaś w wyniku ruchów wojsk i przejazdu ciężkiego sprzętu wojskowego przez ścisłe centrum, zapadło się bądź zostało rozebranych kilkanaście kamienic w Rynku i rejonie ul. Mickiewicza. Po wojnie, zasadniczo do końca lat 50. XX w., rozbudowywano miasto w obrębie przedwojennych granic, w istocie doprowadzając do przekształcenia tego obszaru w funkcjonalne śródmieście Rzeszowa; rozbudowano wspomniane rozpoczęte przed II wojną światową osiedla WSK (osiedle Dąbrowskiego) oraz powstały bloki mieszkalne wzdłuż ul. Hetmańskiej i Staszica, od Wincentego Pola po Plac Śreniawitów, zaś z początkiem lat 60. XX w. rozpoczęto budowę dużej, wyjątkowo dobrze zaprojektowanej dzielnicy mieszkaniowej Baranówka I i II (zabudowa ul. Okulickiego i Spiechowicza) oraz Osiedla Tysiąclecia wzdłuż ul. Marszałkowskiej oraz szereg drobniejszych realizacji budownictwa mieszkaniowego w rejonie ulic Orzeszkowej, Słowackiego, Słonecznej, Króla Augusta, Wyspiańskiego oraz zabudowy „plombowej” ulic w śródmieściu.

Pod koniec lat 60. XX w. rozpoczęto zabezpieczanie starego śródmieścia i rzeszowskich podziemi pod płytą Rynku metodami górniczymi oraz zainicjowano program renowacji rzeszowskiej starówki. Pierwsze rzeszowskie wieżowce, autorstwa architekta Zbigniewa Tomaszewskiego wyrosły w Rzeszowie w II. poł. lat 50. XX w. przy ul. Bulwarowej, a kolejne, bliźniacze wobec siebie, wybudowano w poł. lat 60. XX w. w rejonie ul. Kochanowskiego oraz przy ul. Piastów; zespół tych drugich rzeszowianie nazywają „Osiedlem Na Skarpie”, gdyż powstały one z użyciem kosztownych metod wzmacniania gruntu na skarpie (nabrzeżu) dawnego koryta Wisłoka. W latach późniejszych (lata 70. i 80. XX w.) podjęto budowę całych osiedli mieszkaniowych z wysokimi, przeważnie 12-kondygnacyjnymi blokami, przy czym szczególny boom budownictwa mieszkaniowego przypada na drugą połowę lat 70. XX w., gdy oddawano w Rzeszowie rocznie ponad 3 tysiące mieszkań. Wówczas to powstały osiedla: Pułaskiego, Gwardzistów (Kmity), Baranówka, zaś na prawym brzegu Wisłoka w miejscu północnej części dawnej wsi Drabinianka dzielnica mieszkaniowa Nowe Miasto. W latach 80. XX w. powstały jeszcze, tym razem na niezabudowanych terenach, kolejne duże obszarowo osiedla mieszkaniowe: Krakowska-Południe, Baranówka IVB oraz Pobitno-Wilkowyja.

Początek lat 70. XX w. przyniósł zasadnicze przekształcenia „środka ciężkości” śródmieścia miasta przez wykonanie przebić układu komunikacyjnego (powielono w tym zakresie prawie wiernie plany przedwojenne rozbudowy miasta) na linii wschód-zachód (ul. Piłsudskiego, Krakowska) oraz północ-południe (ciąg ul. Dąbrowskiego, Lisa-Kuli, Cieplińskiego) z dwoma wiaduktami nad liniami kolejowymi do Krakowa i Jasła wraz z wybudowaniem nowych obiektów śródmieścia w ciągu nowo powstałych odcinków ulic.

Dynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego oraz działalności gospodarczej na terenie miasta zapoczątkowały pierwsze lata XXI wieku. Kilka lat później oddano do użytku wyremontowane kamienice w Rynku oraz wiele budynków rzeszowskiej Starówki. Udostępniono także dla zwiedzających Podziemną Trasę Turystyczną pod nowo ułożoną płytą Rynku.

W pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku wyremontowano i wzmocniono do standardów unijnych większość dróg w mieście, powstały lub przebudowano przeprawy drogowo-mostowe. Wybudowano wiele budynków handlowo-usługowych, hotelarskich, zaplecza dydaktycznego szkół wyższych (Uniwersytetu, Politechniki, jak i Uczelni prywatnych). Poprzez przyłączenie do miasta w latach 2006–2019 okolicznych sołectw, powierzchnia miasta zwiększyła się ponad dwukrotnie. Obecnie następuje dynamiczna zabudowa przyłączonych terenów (zarówno przez budynki wielorodzinne, jednorodzinne, jak i przemysłowe, usługowe). Na osiedlu Przybyszówka powstała podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Rzeszów-Dworzysko”, obecnie w większości uzbrojona z bardzo dobrym usytuowaniem przy międzynarodowej magistrali kolejowej E 30, autostradzie A 4, międzynarodowym lotnisku oraz drodze ekspresowej S 19, będącej w dalszych kierunkach rozbudowywanej.

Zabytki i miejsca historyczne | edytuj kod

Zabudowa Starego Rynku w Rzeszowie Ul. 3 Maja, deptak

Zamki, dwory i pałace | edytuj kod

Letni Pałac Lubomirskich (XVIII w.)

Synagogi | edytuj kod

Pomniki i miejsca pamięci narodowej | edytuj kod

Pomnik Żołnierzy Wyklętych w Rzeszowie przy Alei Łukasza Cieplińskiego. Upamiętnieni członkowie Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość: Łukasz Ciepliński, Adam Lazarowicz, Mieczysław Kawalec, Józef Batory, Franciszek Błażej, Józef Rzepka, Karol Chmiel. Pomnik Tadeusza Nalepy na ulicy 3 Maja

Lista pomników i miejsc pamięci narodowej znajdujących się w Rzeszowie:

Wspólnoty wyznaniowe | edytuj kod

Katedra Najświętszego Serca Pana Jezusa Dawna cerkiew greckokatolicka, świątynia Kościoła rzymskokatolickiego pw. Wniebowzięcia NMP na Zalesiu  Osobny artykuł: Religia w Rzeszowie.

Większość rzeszowian należy do Kościoła rzymskokatolickiego. W mieście licznie reprezentowani są Świadkowie Jehowy należący do 5 zborów. Działa także parafia prawosławna[144] i greckokatolicka (unicka), kilka zborów Kościołów protestanckich (m.in. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Kościół Zielonoświątkowy, Kościół Chrześcijan Baptystów) oraz inne wspólnoty.

Od 1992 roku Rzeszów jest siedzibą władz diecezjalnych i biskupa, którym jest ks. bp Jan Wątroba. Diecezja rzeszowska bezpośrednio podlega metropolii przemyskiej[145].

Zapisy o wyznaniu chrześcijańskim sięgają czasów co najmniej średniowiecza, a dokładniej XIV w., kiedy to król Kazimierz III Wielki w liście do papieża Urbana V wspomina o rzeszowskiej parafii św. Feliksa i św. Adaukta, czyli rzeszowskiej farze[potrzebny przypis]. Z biegiem czasu, po pożarach i przebudowach kościoła farnego, jego wezwanie zmieniono na św. Wojciecha i św. Stanisława. Na dawnym grodzisku (Staromieście) istniała prawdopodobnie w czasach lokacji miasta stara parafia, która ponownie funkcjonuje w kościele pod wezwaniem św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Na terenie Rzeszowa znajduje się w sumie 30 kościołów rzymskokatolickich (w tym niektóre w budowie: św. Jadwigi czy św. Sebastiana Pelczara). W mieście funkcjonuje również wiele zgromadzeń zakonnych, z których najstarsze to bernardyni (od 1610) i pijarzy (od 1658)[potrzebny przypis].

Do 1945 funkcjonowała unicka cerkiew w Zalesiu, przekształcona następnie w parafię rzymską.

Po 1989 społeczność prawosławna w Rzeszowie (ok. 100 osób), wynajmowała prywatne mieszkania lub biura, w których odbywały się nabożeństwa. Ostatecznie w 2007 wybudowano tymczasową drewnianą cerkiew przy ul. Cienistej i erygowano nową parafię (2009). We wrześniu 2010 rozpoczęto budowę murowanej świątyni projektu Andrzeja Wojtowicza, analogicznej do cerkwi w Gorlicach[146]. Nowa rzeszowska cerkiew została konsekrowana 7 września 2013; trwają prace wykończeniowe we wnętrzu[147] (dane cerkwi – poniżej).

Oprócz parafii rzymskokatolickich w Rzeszowie działają następujące Kościoły i związki wyznaniowe:

 • parafia pw. Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy
 • parafia Kościoła Prawosławnego przeniesienia Relikwii św. Mikołaja z Miry Licyjskiej do Bari – ul. Dąbrowskiego
 • Kościół Chrześcijan Baptystów
 • zbór w Rzeszowie, ul. Piłsudskiego 11
 • Kościół Chrześcijański w Duchu Prawdy i Pokoju
 • Kościół Jezusa Chrystusa Syjon
 • Kościół Zielonoświątkowy Zbór Emaus
 • Kaplica Adwentystów Dnia Siódmego
 • Korpus Armii Zbawienia
 • Świadkowie Jehowy:
 • 5 zborów – Baranówka, Południe (w tym grupa ukraińskojęzyczna), Północ (w tym grupa angielskojęzyczna), Wschód (w tym grupa języka migowego) i Zalesie.
 • 2 Sale Królestwa: ul. Sikorskiego 47A i ul. Zakopiańska 14[148].
 • Buddyjski Ośrodek Medytacyjny Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu w Rzeszowie

Media | edytuj kod

Pałacyk Burgallera – siedziba Polskiego Radia Rzeszów

W mieście lokalnymi stacjami radiowymi są:

 • Radio Centrum (stacja radiowa Politechniki Rzeszowskiej)
 • Polskie Radio Rzeszów S.A.
 • Radio Via (Katolicka Rozgłośnia Radiowa – Rzeszów)
 • radioeter.fm (stacja radiowa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
 • Studenckie radio „Feniks fm” (stacja radiowa Uniwersytetu Rzeszowskiego)
 • Radio Złote Przeboje – jako w sieci lokalnej – w Rzeszowie
 • Radio Eska – nadaje w Rzeszowie – jako w sieci lokalnej – w Rzeszowie
 • Radio TOK FM Rzeszów

Telewizje z siedzibą w mieście:

W Rzeszowie drogą naziemną odebrać można 6 różnych stacji telewizyjnych (wszystkie z RTON Baranówka – nadajnik Rzeszów – osiedle Baranówka)

Lista lokalnych pozycji prasowych wydawanych w Rzeszowie:

Media internetowe:

 • Nowiny24.pl
 • Rzeszowski Portal Informacyjny
 • Podkarpacka Historia
 • Podkarpacki Serwis Gospodarczy Centrum Promocji Biznesu
 • Serwis Informacyjny Województwa
 • Rzeszowski Serwis Informacyjny
 • Rzeszowski Serwis Imprezowy
 • Rzeszowska Gazeta Studencka
 • Informacje z Rzeszowa i regionu
 • Podkarpacki Portal Gospodarczy
 • Gazeta Codzienna „Supernowości”
 • E-Rzeszów.pl – Rzeszowski Portal Ogłoszeniowy i Informacyjny

Sport | edytuj kod

Michał Bębenek na trasie 15. Rajdu Rzeszowskiego

Rzeszowskie tradycje sportowe sięgają roku 1888, kiedy to w mieście powstało Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. Jego siedzibę stanowił wybudowany specjalnie na potrzeby towarzystwa budynek przy ul. Sokoła, w którym mieści się Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. W 1905 roku powstał tam nieformalny klub sportowy Resoviacy, który w cztery lata później doczekał się oficjalnej rejestracji jako Resovia. Jeszcze w czasie trwania II wojny światowej w Rzeszowie powstała przyzakładowa drużyna Stali Rzeszów. W 1951 roku ruszyła budowa Stadionu Miejskiego przy ul. Hetmańskiej. W latach powojennych rozwinęły się także sporty motorowe takie jak wyścigi samochodowe (w roku 1946 zostaje założony Automobilklub Rzeszowski) oraz żużel (sekcja żużlowa Stali Rzeszów została powołana w 1948 roku).

Rozwijają się szkoły sztuk walki, przede wszystkim taekwondo i karate. Działają 2 akademickie kluby sportowe (przy Politechnice Rzeszowskiej i Uniwersytecie Rzeszowskim). W Rzeszowie są organizowane mecze i zawody sportowe z uwagi na obecność jednej z największych hal widowiskowo-sportowych w Polsce, Hali Podpromie. W mieście organizowane są też Międzynarodowy Maraton Rzeszowski i Rajd Rzeszowski.

Żużel | edytuj kod

 • złoty medal Drużynowych Mistrzostw Polski – Stal Rzeszów (1960)
 • złoty medal Drużynowych Mistrzostw Polski – Stal Rzeszów (1961)
 • srebrny medal Drużynowych Mistrzostw Polski – Stal Rzeszów (1962)
 • srebrny medal Drużynowych Mistrzostw Polski – Stal Rzeszów (1963)
 • brązowy medal Drużynowych Mistrzostw Polski – Stal Rzeszów (1966)
 • brązowy medal Drużynowych Mistrzostw Polski – Van Pur Rzeszów (1998)

W sezonie 2015 „PGE Stal Rzeszów” startowała w Ekstralidze. Na kolejny sezon 2016 „Stal Rzeszów” zakwalifikowała się do Ekstraklasy, jednakże w niej nie wystartuje ze względu na utratę sponsora strategicznego i kłopoty finansowe. Pomimo zobowiązań zespół otrzymał licencję do startów w I lidze w roku 2016. W roku 2018 „Stal Rzeszów” nie otrzymała licencji na starty w lidze żużlowej na rok 2019 ze względu na spore problemy finansowe[149]. W 2019 roku powołano Rzeszowskie Towarzystwo Żużlowe[150] startujące obecnie w II lidze.

Piłka nożna | edytuj kod

 • sekcja piłkarska Resovii (w roku 2020 awansowała do "Fortuna 1 liga")[151]
 • sekcja piłkarska Stali Rzeszów (puchar Polski w roku 1975)
 • Zimowit Rzeszów – klub założony w 1931 roku – piłka nożna,
 • Korona Rzeszów – piłka nożna
 • Grunwald Rzeszów – piłka nożna
 • Junak Rzeszów – piłka nożna
 • Spójnia (Sokół) Rzeszów – piłka nożna
 • KS Elektrociepłownia Rzeszów
 • Staroniwa Rzeszów – piłka nożna klub założony w roku 1948 (reaktywowany w 2010 roku)
 • Biała Rzeszów – piłka nożna
 • KS Przybyszówka Rzeszów – piłka nożna – klub założony w 1947 roku
 • Tytan Rzeszów – piłka nożna – klub założony w 2012 roku
 • Szarotka Rzeszów – orlik – klub Daniela Moskala założony w 2008 roku
 • Projektant Rzeszów – osiedlowy klub piłkarski działający na os. Franciszka Kotuli
 • Rzeszowski Klub Sportowy RKS Rzeszów – piłka nożna

Piłka siatkowa | edytuj kod

Sekcję piłki siatkowej założono w 1937 roku przy Resovii. Klub gra pod nazwą Asseco Resovia. 7-krotny mistrz Polski i wicemistrz, zdobywca Pucharu Polski w Polskiej Lidze Siatkówki. Największą areną siatkarskich zmagań w Rzeszowie jest Hala Podpromie.

Pięciu zawodników Asseco Resovii zdobyło złote medale, zwyciężając w ramach reprezentacji Polski w Mistrzostwach Świata w roku 2014. Asseco Resovia należy do czołówki drużyn piłki siatkowej i był ostatnio Mistrzem Polski w sezonach: 2011/12, 2012/13, 2014/15.

W sezonie 2015/16 zespół został wicemistrzem Polski, a w sezonie 2016/17 uplasował się na 4. miejscu[152]

W roku 2015 Asseco Resovia zdobyła srebrny medal Ligi Mistrzów podczas Final Four Ligi Mistrzów w Berlinie, powtarzając wynik z 1973 roku. W roku 2016 Asseco Resovia została organizatorem Turnieju Finałowego Final Four Ligi Mistrzów.

Sekcję siatkówki zarówno kobiet, jak i mężczyzn (III liga) prowadzi rzeszowski AZS. W roku 2015 zawodnicy AKS Resovia zdobyli złote medale Mistrzostw Europy. Również w 2015 roku AKS V LO Asseco Resovia zdobyła tytuł Mistrza Polski Kadetów.

W sierpniu 2015 trzej zawodnicy „AKS Resovia” zdobyli wspólnie z kolegami Mistrzostwo Świata w kategorii kadetów.

Obok Asseco Resovii w mieście istnieje również kobiecy klub siatkarski KS Developres Rzeszów, założony 25 kwietnia 2012 roku. Występuje on w Orlenlidze, gdzie w sezonie 2016/17 zdobył brązowy medal[153]. Od sezonu 2013/2014 posiada również zespół juniorek.

Koszykówka | edytuj kod

Rzeszowską koszykówkę na polskiej scenie sportowej reprezentuje męska sekcja koszykarska KKS Resovii (potocznie zwani Bieszczadzkimi Wilkami). W sezonie 2007/2008 klub występował pod nazwą Millennium Resovia. Do największych sukcesów drużyny należą mistrzostwo Polski z 1975 roku i trzy wicemistrzostwa kraju – 1974, 1976 i 1979. Macierzystą halą sportową jest 750-miejscowa hala[potrzebny przypis] Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (ROSiR) przy ul. Pułaskiego.

Łucznictwo | edytuj kod

W 1955 roku w Helsinkach, Katarzyna Wiśniowska, łuczniczka Budowlanych-Resovii, nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 1 w Rzeszowie, podopieczna trenera Antoniego Gromskiego, zdobyła tytuł mistrzyni świata. W dniach od 4 do 8 marca 2009 roku Rzeszów był gospodarzem Halowych Łuczniczych Mistrzostw Świata. Impreza rozgrywana była w Hali na Podpromiu.[potrzebny przypis].

Speedball | edytuj kod

Rzeszowski speedball reprezentowany jest na arenie ogólnopolskiej, przez drużynę „Intoxicated” Rzeszów oraz Pogoń Bydło Paintball Team Rzeszów. 24 czerwca 2007, drużyna Intoxicated zadebiutowała w Polskiej Paintballowej Lidze Hopperball zajmując wysoką 7 pozycję. Największe sukcesy drużyny to zajęcie 4 miejsca na turnieju ligi PPLH, oraz 7 miejsce w Poznaniu, podczas targów Poznań Game Arena. W 2009 zadebiutowała w turniejach również drużyna Pogoń Bydło Rzeszów. Po rozegranych pięciu turniejach (z 16 możliwych do rozegrania) w lidze PLP3 div.2 zajęła 32 pozycję z 98 występujących zespołów[potrzebny przypis].

Skoki do wody | edytuj kod

Początki działalności sekcji skoków do wody pod szyldem klubu ZKS Stal Rzeszów datują się na 1985. W tym to właśnie roku rzeszowscy skoczkowie, wyłonieni z sekcji akrobatyki sportowej, po krótkim okresie przygotowań pod okiem trenera Ryszarda Wojtaszewskiego, po raz pierwszy skonfrontowali swoje umiejętności z zawodnikami innych klubów w ramach XII Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży[potrzebny przypis]. W 1990 do Ośrodka Szkolenia Olimpijskiego w Rzeszowie, przeniósł się z „Żaka” Częstochowa znany w Polsce trener pochodzenia ormiańskiego – Serż Koczarian. Pod jego trenerskim okiem wychowało się wielu zawodników.

Futbol amerykański | edytuj kod

W 2009 roku powstała pierwsza drużyna futbolu na Podkarpaciu Ravens Rzeszów. W 2011 zespół wystartował w lidze ósemek (PLFA8). Rok później drużyna zostaje zgłoszona do PLFA II.Na przełomie roku 2013/2014 Ravens Rzeszów zawiesiło swoją działalność.

Pod koniec roku 2014 została założona nowa drużyna Rzeszów Rockets. Jej założycielami byli zawodnicy grający wcześniej w pierwszej rzeszowskiej drużynie, czyli Ravens Rzeszów. Rakiety po serii udanych rekrutacji przystąpiły w 2015 roku do rozgrywek Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego 8-osobowego.

Sezon rozegrany w PLFA-8 okazał się wielkim sukcesem tak sportowym, jak i organizacyjnym. Rockets rozgrywki grupowe zakończyli na pierwszym miejscu, a w rozgrywkach pucharowych dotarli do finałów. Finały rozegrane w połowie października 2015 roku w Gorzowie Wlkp. zakończyli zdobyciem brązowego medalu Mistrzostw Polski w formule 8-osobowej.

Rugby | edytuj kod

Klub AZS UR Rugby powstały w 2010 zrzesza zawodników z Rzeszowa, Polski, jak i zagranicy. Drużyna posiada reprezentację w olimpijskiej, siedmioosobowej odmianie rugby oraz pełnym, piętnastoosobowym wariancie gry. Celem klubu jest promocja dyscypliny i szkolenie przyszłych zawodników z myślą o występach na igrzyskach olimpijskich od 2016. Start w rozgrywkach ligowych planowany jest na sezon 2011/2012.

Futsal | edytuj kod

Rzeszowski klub „Heiro” powstał w 2004, chociaż oficjalna data założenia klubu to 2007. Jest to pierwszy klub futsalu na Podkarpaciu, który występuje w 1 Polskiej Lidze Futsalu. Heiro jest organizatorem największego w Polsce, międzynarodowego turnieju futsalu Heiro Futsal Cup. Największym osiągnięciem Heiro jest wicemistrzostwo I ligi futsalu.

Zapasy | edytuj kod

Styczeń 2015 roku – zdobycie przez zawodnika „Stali Rzeszów” Kamila Kościółka brązowego medalu Mistrzostw Świata Juniorów w zapasach w stylu wolnym. Wcześniej, bo w 2014 roku – został on Mistrzem Polski Juniorów.

Obiekty sportowe | edytuj kod

Hala Podpromie
 • Hale sportowe
  • Hala Podpromie – ul. Podpromie
  • Hala Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – ul. Pułaskiego
  • Hala Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • Hala Walter – ul. Langiewicza
  • Hala Miłocin – ul. Miłocińska
  • Hala IV Liceum Ogólnokształcącego – ul. Dąbrowskiego
  • Hala ZSE Rzeszów – ul. Hetmańska 120
  • Hala przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Hetmańska 38
 • Pływalnie kryte
  • Basen „Karpik” – osiedle Krakowska – Południe
  • Basen „Muszelka” – osiedle Baranówka
  • Basen „Delfin” – osiedle Nowe Miasto
  • Baseny ROSIR – ul. Pułaskiego (po generalnym remoncie)
  • Basen WSK-PZL – ul. Matuszczaka (obecnie gruntownie remontowany)
 • Pływalnie odkryte
  • Kompleks basenów ROSIR – ul. Pułaskiego (po generalnym remoncie[154])
 • Kąpieliska
  • Kąpielisko „Żwirownia” – ul. Kwiatkowskiego
 • Stadiony
  • Stadion (Resovii) – ul. Wyspiańskiego (na bazie stadionu planowane jest powstanie Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego, wpisanego do Planu Wieloletniego Ministerstwa Sportu i Turystyki)
  • Stadion Miejski (Stali Rzeszów) – ul. Hetmańska 69
  • Stadion „Podhalańczyk” – ul. Langiewicza
 • Lodowiska
  • Lodowisko Millenium Hall – Al. Kopisto
  • 2018/19 – budowa nowego krytego lodowiska (zarezerwowane srodki na jego projekt[155])
 • Korty tenisowe
  • Korty ROSiR – ul. Wyspiańskiego (zadaszone)
  • Rzeszowskie Towarzystwo Tenisowe – ul. Niedzielskiego
  • Klub Sportowy „Czarni” – ul. Szopena
  • TenisPlay – ul. ks. Jałowego
  • Rodzinne Korty Tenisowe – ul. Kwiatkowskiego
 • Tory Kartingowe
  • Reskart – ul. Hoffmanowej 19
  • ICF Karting – ul. Reja 12
  • Top-Karts – ul. Rejtana 65

Turystyka i rekreacja | edytuj kod

Podziemna trasa turystyczna | edytuj kod

 Osobny artykuł: Podziemna Trasa Turystyczna w Rzeszowie.

Przebieg trasy[156]: wejście (na Rynku pod sceną od strony ul. Słowackiego), piwnice bławatników, komora łukowa, korytarz herbowy, gruba Kochanowicza, przesmyk, piwnica Rzeszowskich, trakt Lubomirskich, piwnica Ligęzy, lochy tatarskie, piwnica zajezdna, piwnica ratuszowa, piwnica rycerska, piwnica miodowa, droga kupców, piwnica Strzeleckiego, piwnica rzemieślników, piwnica Andrizonowej, korytarz Nawrockich, wyjście (od strony ul. Baldachówka, niedaleko wejścia do Muzeum Historii miasta Rzeszowa).

 • Głębokość: 0,5 – 10 m pod płytą Rynku i kamienicami na trzech kondygnacjach.
 • Długość: 369 m
 • Liczba pomieszczeń: 15 korytarzy, 25 piwnic z XIV – XVIII w.

Szlaki turystyczne | edytuj kod

 • Matysówka – Maria Magdalena – Borówki – Matysówka
 • Rzeszów (Zalesie) – Matysówka Łany – 2 km
 • Bór koło Rzeszowa – Przewrotne – Kolbuszowa – Niwiska – Przyłęk – Tuszów Narodowy – 65 km/18 godz.
 • Rzeszów Rynek – Słocina – Cierpisz – Albigowa – Łańcut – Brzóza Stadnicka – Julin – Wola Żarczycka – Nowa Sarzyna – 77 km
 • Rzeszów – Słocina – Magdalenka (391 m) – Cierpisz – Łańcut – 26 km

Współpraca międzynarodowa | edytuj kod

 Zobacz więcej w artykule Urzędy konsularne w Polsce według miast, w sekcji Rzeszów.

Miasta partnerskie | edytuj kod

Głównym celem partnerstwa miast jest współpraca w sferach: ekonomicznej, oświatowej, kulturalnej, sportowej, społecznej, jak również wymiany doświadczeń.

Obecnie Rzeszów posiada 13 miast partnerskich[159]:

Znani ludzie związani z Rzeszowem | edytuj kod

 Z tym tematem związana jest kategoria: Ludzie związani z Rzeszowem.
 • Łukasz Ciepliński – żołnierz wyklęty, podpułkownik Wojska Polskiego,
 • Anna German – polska piosenkarka,
 • Emil Granat – polski poeta, laureat Nagrody Literackiej Miasta Rzeszowa I stopnia,
 • Adam Hanuszkiewicz – polski aktor teatralny i filmowy 1924-2011,
 • Stanisław Jachowicz – polski poeta i pedagog, autor bajek dla dzieci, m.in. słynnej Raz kotek był chory, absolwent Kolegium Pijarów w Rzeszowie,
 • Rafał Jonkisz - akrobata, model, celebryta,
 • Wojciech Kilar – światowej sławy muzyk i kompozytor,
 • Stanisław Konarski – wykładał w rzeszowskim Kolegium Pijarów,
 • Zdzisław Kozień – polski aktor teatralny i filmowy 1924 –1998,
 • Mira Kubasińska – polska piosenkarka,
 • Leopold Lis-Kulalegionista, pułkownik Wojska Polskiego,
 • Ignacy Łukasiewicz – pionier światowego przemysłu naftowego, wynalazca lampy naftowej, absolwent I Gimnazjum Męskiego w Rzeszowie, pracował w jednej z rzeszowskich aptek,
 • Tadeusz Nalepa – polski muzyk i kompozytor rockowy,
 • Eugeniusz Nazimek – polski żużlowiec, pionier sportu żużlowego w Rzeszowie,
 • Wacław Nycz – polski pilot samolotowy sportowy i lotnictwa komunikacyjnego, mistrz świata i Europy w lataniu precyzyjnym, pilot Aeroklubu Rzeszowskiego,
 • ks. Józef Herman Osiński – pierwszy polski elektryk, autor pierwszego podręcznika do elektrotechniki,
 • Anja Rubik – polska modelka,
 • Jerzy Pleśniarowicz – polski poeta, adaptator sztuk scenicznych, reżyser, tłumacz literatury radzieckiej, ukraińskiej i białoruskiej,
 • Julian Przyboś – polski poeta, prozaik,
 • Władysław Sikorski – generał, dowódca Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w czasie II wojny światowej, absolwent I Gimnazjum Męskiego w Rzeszowie,
 • Henryk Stroka – polski pisarz, poeta i pedagog, powstaniec styczniowy w stopniu porucznika,
 • Witold Świadek – polski pilot samolotowy, mistrz świata w lataniu rajdowym, pięciokrotny mistrz Polski, pracownik WSK Rzeszów, pilot Aeroklubu Rzeszowskiego,
 • Tylman z Gameren – światowej sławy architekt, projektant zamku w Rzeszowie i otoczenia zamkowego oraz innych obiektów w Rzeszowie, Warszawie i innych miastach,
 • Henryk Węglowskilegionista, porucznik piechoty Wojska Polskiego, lekarz i działacz społeczny.

Urodzeni w Rzeszowie | edytuj kod

Sąsiednie gminy | edytuj kod

Boguchwała, Chmielnik, Głogów Małopolski, Krasne, Lubenia, Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. Zapomniana dewiza miasta Rzeszowa.
 2. Dzieje Rzeszowa t. I, praca zbiorowa pod redakcją F. Kiryka, Rzeszów 1994.
 3. Serwis Głównego UrzęduS.G.U. Statystycznego Serwis Głównego UrzęduS.G.U., Demografia, demografia.stat.gov.pl, 30 czerwca 2018 [dostęp 2018-10-13] .
 4. Serwis Głównego UrzęduS.G.U. Statystycznego Serwis Głównego UrzęduS.G.U., Demografia, demografia.stat.gov.pl, 30 czerwca 2020 [dostęp 2020-10-08] .
 5. SOLVEO SoftwareS.S. Solutions SOLVEO SoftwareS.S., Serwis informacyjny UM Rzeszów – Rzeszów w liczbach, rzeszow.pl, 27 sierpnia 2019 [dostęp 2019-09-03] .
 6. a b Serwis informacyjny UM Rzeszów, rzeszow.pl, 30 czerwca 2020 [dostęp 2020-10-08] .
 7. Uniwersytet Rzeszowski, ur.edu.pl [dostęp 2019-12-28] .
 8. POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza, w.prz.edu.pl [dostęp 2019-12-28] .
 9. Stan Lewicki: Historja handlu w Polsce na tle przywilejów handlowych (prawo składu). Warszawa 1920, s. 138.
 10. Janusz Kurtyka: Z dziejów walki szlachty ruskiej o równouprawnienie: represje lat 1426–1427 i sejmiki roku 1439 w: „Roczniki Historyczne”, rocznik LXVI. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 2000, s. 111. ISSN 0324-8585
 11. Galicya w początkach ery józefińskiej w świetle ankiety urzędowej z roku 1783 , str. 36. 2020-07-15. [dostęp 2020-07-15].
 12. Narodziny Rzeszowa, nowiny24.pl, 18 stycznia 2004 [dostęp 2019-11-29]  (pol.).
 13. Jerzy Kondracki, Andrzej Richling: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 1994.
 14. a b c Lach J., Michalik A. Środowisko geograficzne, [w:] Dzieje Rzeszowa t. I, Rzeszów, 1994.
 15. Encyklopedyczny zarys Polski, Warszawa 1979, opis woj. rzeszowskiego.
 16. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.
 17. http://si.podkarpackie.pl/Pliki/2007/Mapa%20osuwisk.jpg.
 18. Sanktuarium Maryjne w Borku Starym.
 19. Rzeszów ma wody zdrojowe.
 20. Lecznicze właściwości wody z Rzeszowa – Wiadomości24.
 21. J. Lech, A. Michalik: Dzieje Rzeszowa. T. I, Rzeszów 1994.
 22. Weatherbase: Historical Weather for Rzeszow, Poland (ang.).
 23. http://rzeszow-news.pl/odmulenie-rzeszowskiego-zalewu-coraz-blizej-prace-2018-roku/.
 24. Serwis informacyjny UM Rzeszów – Ścieżka przyrodnicza im. Władysława Szafera.
 25. Kotula F., Tamten Rzeszów, Rzeszów 1997.
 26. Konserwacja Odnoga potoku Stary Wisłok w km 1+550–4+100 w miejscowości Krasne.
 27. Rzeszowskie ulice – regionalne gawędy Marka Czarnoty.
 28. Redakcja, Remont parku przy ul. Dąbrowskiego w Rzeszowie. Nowe rzeźby, nasadzenia i inne zmiany [ZDJĘCIA], Rzeszów Nasze Miasto, 3 czerwca 2020 [dostęp 2020-08-25]  (pol.).
 29. RzeszówR. News RzeszówR., Rewitalizacja parku przy ul. Dąbrowskiego zakończona! Zobacz efekty [FOTO], Rzeszów News, 14 września 2020 [dostęp 2020-10-01]  (pol.).
 30. > Atrakcje Polski (i nie tylko) – Rzeszów – Słocina <.
 31. Józef SzczepanJ.S. Hospod Józef SzczepanJ.S., CHŁOPSKI ADWOKAT Józef Hospod 1861–1935, Rzeszów 2013 [dostęp 2020-07-11] .
 32. Dzieje Rzeszowa, praca zbiorowa, tom II, s. 582, wyd. Urząd Miasta Rzeszowa we współpracy z KAW-Rzeszów, 1998, ​ISBN 83-86853-09-3​.
 33. Dzieje Rzeszowa, praca zbiorowa, tom III 1918–1945, Libri Ressovienses 2001, ​ISBN 83-87799-35-1​, wydanie I, s. 19.
 34. Skorowidz gmin Rzeczypospolitej Polskiej z 1935 r.
 35. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP19331530193 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 1933 o wydzieleniu miast (...) z powiatowych związków samorządowych.
 36. Dzieje Rzeszowa, praca zbiorowa, tom III 1918–1945, Libri Ressovienses 2001, s. 144 ​ISBN 83-87799-35-1​, wydanie I.
 37. Dzieje Rzeszowa, praca zbiorowa, tom III 1918–1945, Libri Ressovienses 2001, s. 158 ​ISBN 83-87799-35-1​, wydanie I.
 38. a b Czesław Pilichowski: Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939–1945. Informator encyklopedyczny. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979, s. 442. ISBN 83-01-00065-1.
 39. Dekret z dnia 7 lipca 1945 r. o utworzeniu województwa rzeszowskiego, isap.sejm.gov.pl [dostęp 2017-11-26] .
 40. Unia Metropolii Polskich, metropolie.pl [dostęp 2017-11-26] .
 41. Serwis informacyjny UM Rzeszów – Jak rosło nasze miasto, rzeszow.pl [dostęp 2019-01-23] .
 42. Serwis Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa, erzeszow.pl [dostęp 2020-10-01]  (pol.).
 43. Grupa WirtualnaG.W. Polska Grupa WirtualnaG.W., Money.pl, money.pl, 8 września 2019 [dostęp 2019-11-03]  (pol.).
 44. Akta radzieckie rzeszowskie: 1591-1634. Adam Przyboś. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. s. 6.
 45. Kurt Lück. Deutsche Besiedlung Kleinpolens und Rotreussens im 15. Jahrhundert. Kurt Luck. 1934.
 46. Stanisław Rospond: Słownik etymologiczny miast i gmin PRL. Wrocław: Ossolineum, 1984, s. 338–339. ISBN 83-04-01090-9.
 47. Annales de l’École normale superieure à Cracovie s. 18, 1964.
 48. Władysław Makarski. Roczniki humanistyczne, Tom 33. s. 67.
 49. Fakt.pl, Doktor Ferenc. Wielkie wyróżnienie dla prezydenta Rzeszowa, 19 maja 2017 [dostęp 2018-10-30] .
 50. RzeszówR. News RzeszówR., Tadeusz Ferenc i Rozwój Rzeszowa świętowali zwycięstwo w wyborach, „Rzeszów News”, 26 października 2018 [dostęp 2018-10-30] .
 51. Rzeszów ma więcej radnych. Klub prezydenta Ferenca silniejszy – Polityka i Społeczeństwo, portalsamorzadowy.pl [dostęp 2019-01-23] .
 52. Jan Pęckowski, Dzieje Miasta Rzeszowa do końca XVIII wieku, reprint (wznowienie fotokopiczne książki), wyd. Ruthenus Krosno 2002, s. 128, 137, ​ISBN 83-86588-36-5​, str 61 przypis; wydanie I ukazało się nakładem Gminy Miasta Rzeszowa w drukarni Edwarda Arvaya Rzeszów, 1913.
 53. Witamy na stronie Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, rzeszow.pr.gov.pl [dostęp 2017-11-26] .
 54. Są pieniądze na nowy gmach sądu w Rzeszowie. Kto przejmie Zamek? – gospodarkaPodkarpacka.pl, gospodarkapodkarpacka.pl [dostęp 2017-11-26] .
 55. Serwis informacyjny UM Rzeszów – Ilość mieszkańców na poszczególnych osiedlach. [dostęp 2019-05-24].
 56. Uchwała Nr XVI/325/2019 z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia osiedla Zawiszy Czarnego.
 57. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1951 r. w sprawie zmiany granic miast Rzeszów i Nowy Sącz. (Dz.U. z 1951 r. nr 35, poz. 269).
 58. Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 29 grudnia 1976 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwach białostockim, krośnieńskim, legnickim, nowosądeckim, piotrkowskim, rzeszowskim, tarnowskim i włocławskim. (Dz.U. z 1977 r. nr 2, poz. 12).
 59. 2011 r. „Ludność – stan i struktura w przekroju terytorialnym”, 2011-06-10. Główny Urząd Statystyczny. ISSN 2083-3342
 60. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (Dz.U. z 2009 r. nr 120, poz. 1000).
 61. a b Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1134).
 62. Serwis informacyjny UM Rzeszów – Jak rosło nasze miasto, rzeszow.pl [dostęp 2019-01-23] .
 63. RzeszówR. News RzeszówR., Pozytywna opinia MSWiA ws. przyłączenia Matysówki i Miłocina do Rzeszowa, „Rzeszów News”, 6 lipca 2018 [dostęp 2018-07-31] .
 64. a, Jest decyzja! Tadeusz Ferenc ogłosił przyłączenie Matysówki i Miłocina do Rzeszowa, „nowiny24.pl” [dostęp 2018-07-31] .
 65. Wyborcza.pl, rzeszow.wyborcza.pl [dostęp 2018-07-31] .
 66. Baza Demograficzna – Tablice predefiniowane – Wyniki badań bieżących; Stan i struktura ludności; Ludność według płci i miast. GUS. [dostęp 2016-05-25].
 67. GUS strona internetowa „Bank Danych Lokalnych” oraz Główny Urząd Statystyczny, baza danych „Demografia”.
 68. Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (stan w dniu 31.12.2019) [dostęp 2020-04-30] .
 69. Serwis Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa, erzeszow.pl [dostęp 2020-10-08]  (pol.).
 70. Serwis informacyjny Urzędu MiastaS.U.M. Rzeszowa Serwis informacyjny Urzędu MiastaS.U.M., Dane statystyczne. Rzeszów w liczbach, rzeszow.pl, 30 czerwca 2018 [dostęp 2018-07-13] .
 71. Forsal.pl, Prezydent Rzeszowa: w ciągu 4 lat liczba mieszkańców wzrośnie do 300 tys., „forsal.pl” [dostęp 2018-03-03] .
 72. Rzeszów w liczbach (w oparciu o dane GUS).
 73. Serwis informacyjny UM Rzeszów – Najważniejsze inwestycje Miasta Rzeszowa w latach 2006–2008.
 74. GUS, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, „rzeszow.stat.gov.pl”, 31 sierpnia 2019 [dostęp 2019-10-22] .
 75. Przekroj.pl – wydarzenia, kraj.
 76. Jak jest w Rzeszowie? Oceniono jakość życia | Rzeszów | Aktualności | RESinet, resinet.pl [dostęp 2015-12-20] .
 77. G2A.COM. Globalny biznes gamingowy z Rzeszowa – Biznes i Styl.
 78. Wyborcza.pl, rzeszow.wyborcza.pl [dostęp 2017-11-26] .
 79. Biuro w Rzeszowie, pwc.pl [dostęp 2017-11-26] .
 80. „Dworzysko” powiększa tereny inwestycyjne, PNT Rzeszów - Dworzysko, 20 lipca 2020 [dostęp 2020-10-01]  (pol.).
 81. Hotel ZIMOWIT [dostęp 2020-07-06]  (pol.).
 82. Hotel Iskra [dostęp 2020-07-06] .
 83. GUS, Bank danych lokalnych, 5 lipca 2018 [dostęp 2018-07-05] .
 84. Serwis Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa, erzeszow.pl [dostęp 2020-08-25]  (pol.).
 85. Łącznik Rzeszowa z autostradą i S-19 oficjalnie otwarty [ZDJĘCIA] – nowiny24.pl, nowiny24.pl [dostęp 2017-11-20] .
 86. ArkadiuszA. Rogowski ArkadiuszA., Nowa obwodnica Rzeszowa już otwarta – łącznik z trasą S-19, rzeszow.tvp.pl, 7 grudnia 2017 [dostęp 2017-12-30] .
 87. http://wiadomosci.onet.pl/rzeszow/rzeszow-rozbudowa-al-sikorskiego-utrudnienia-w-ruchu/cdjpn5.
 88. BartoszB. Gubernat BartoszB., Aleja Sikorskiego w Rzeszowie ma cztery pasy ruchu. Właśnie otwarto przebudowaną ulicę, „nowiny24.pl” [dostęp 2017-12-30] .
 89. Drogowcy zaczynają roboty na Podkarpackiej w Rzeszowie – nowiny24.pl, nowiny24.pl [dostęp 2017-12-03] .
 90. Wyborcza.pl, rzeszow.wyborcza.pl [dostęp 2017-12-03] .
 91. Nowy most w Rzeszowie najciekawszą inwestycją 2015 roku – Wydarzenia i aktualności – CarpatiaBiznes.pl – Podkarpacki Portal Biznesowy., carpatiabiznes.pl [dostęp 2015-12-30] .
 92. BartoszB. Gubernat BartoszB., Projekt południowej obwodnicy Rzeszowa prawie gotowy. Miasto widzi szansę na dotację do jej budowy, „nowiny24.pl” [dostęp 2018-11-08] .
 93. MKS Rzeszów.
 94. Wyborcza.pl, rzeszow.wyborcza.pl [dostęp 2018-11-08] .
 95. Ogólnopolska Baza Kolejowa. [dostęp 23 stycznia 2009].
 96. Ogólnopolska Baza Kolejowa. [dostęp 23 stycznia 2009].
 97. Ogólnopolska Baza Kolejowa. [dostęp 23 stycznia 2009].
 98. Nowy przystanek kolejowy – Rzeszów Zachodni. Kiedy początek prac na dworcu głównym? (ZDJĘCIA) (pol.). rzeszow.wyborcza.pl. [dostęp 2019-07-23].
 99. 1,2 mld zł na zmiany kolei na Podkarpaciu, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. [dostęp 2016-06-05] .
 100. Podkarpackie. Rozpoczął się remont stacji PKP Rzeszów Główny – Inwestycje, portalsamorzadowy.pl [dostęp 2018-10-30] .
 101. Urząd TransportuU.T. Kolejowego Urząd TransportuU.T., Wymiana pasażerska na stacjach w Polsce w 2018 r., Urząd Transportu Kolejowego [dostęp 2020-08-25]  (pol.).
 102. Dworzec Rzeszów Główny z trzecim peronem i podziemnym przejściem, Kurier Rzeszowski, 7 sierpnia 2020 [dostęp 2020-08-25]  (pol.).
 103. BartoszB. Gubernat BartoszB., Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne ma powstać do 2021 roku. W styczniu zostanie ogłoszony przetarg, „nowiny24.pl” [dostęp 2018-10-30] .
 104. Port Lotniczy Jasionka, rzeszowairport.pl [dostęp 2017-11-26] .
 105. Port Lotniczy Jasionka, www.rzeszowairport.pl [dostęp 2020-07-09]  (pol.).
 106. Port Lotniczy Jasionka, rzeszowairport.pl [dostęp 2019-02-12] .
 107. 2018 rok 11 proc. na plusie – lotnisko Rzeszów – Jasionka, rzeszowairport.pl [dostęp 2019-02-12] .
 108. Dodatkowa linia „L” na lotnisko w Jasionce – od 16 grudnia br., „Rzeszowski Transport Miejski” [dostęp 2016-12-27] .
 109. http://rzeszow-news.pl/drogi-lotniskowa-z-unijnym-dofinansowaniem-umowa-podpisana/.
 110. Wykaz NKA dla lokalizacji Ab. Służb Alarmowych 112. uke.gov.pl. [dostęp 2014-12-27].
 111. Przestępczość kryminalna w miastach wojewódzkich w 2007 roku. [dostęp 2009-01-20].
 112. Według danych Komendy Głównej Policji za rok 2014 [dostęp: wrzesień 2015 rok].
 113. Strona KSW nr 1 w Rzeszowie.
 114. Strona PCO w Rzeszowie.
 115. a b Strona KSW nr 2 w Rzeszowie.
 116. Strona Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.
 117. Strona Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie.
 118. Strona Szpitala MSW w Rzeszowie.
 119. Strona Szpitala Specjalistycznego PRO-FAMILIA w Rzeszowie.
 120. Strona Szpitala Specjalistycznego ORTOVITA w Rzeszowie.
 121. Strona Szpitala NZOZ „Asklepios”.
 122. Strona Rzeszowskiego Centrum Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej.
 123. Bank Danych Lokalnych – Szkolnictwo wyższe – Szkoły wyższe. Główny Urząd Statystyczny. [dostęp 2015-01-19].
 124. Politechnika Rzeszowska uzyskała status uniwersytetu technicznego, Onet Wiadomości, 6 maja 2016 [dostęp 2016-05-06] .
 125. SOLVEO SoftwareS.S. Solutions SOLVEO SoftwareS.S., Serwis informacyjny UM Rzeszów – Aktualności, rzeszow.pl [dostęp 2016-05-06] .
 126. Aktualności – Wyższa Szkola Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl, wspia.eu [dostęp 2016-05-06] .
 127. Dzień otwarty w Filii w Rzeszowie, Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska, 3 września 2020 [dostęp 2020-10-01]  (pol.).
 128. Filharmonia Rzeszowska im. Artura Malawskiego – Oferta komercyjna. [dostęp 13 maja 2009].
 129. a b c Europejski Stadion Kultury 2017 – Największy festiwal w Rzeszowie, stadionkultury.pl [dostęp 2017-11-20] .
 130. Wydarzenia Polska | Kalendarz Imprez Polska – NaszeMiasto.pl, strefaimprez.pl [dostęp 2017-11-20] .
 131. Europejski Stadion Kultury 2012, 29 czerwca-1 lipca 2012 roku, Rzeszów – NCK, nck.pl [dostęp 2017-11-20] .
 132. Festiwal 7 Kultur Świata po raz drugi w Rzeszowie, rzeszow.naszemiasto.pl, 17 marca 2016 [dostęp 2016-03-20] .
 133. Muzeum. [dostęp 2015-03-12].
 134. Muzeum Techniki i Militariów. [dostęp 2015-03-12].
 135. Muzeum Mleczarstwa. [dostęp 2015-03-12].
 136. wuzet: W Rzeszowie otwarto Muzeum Skarbów Matki Ziemi. nowiny24.pl, 2012-12-09. [dostęp 2015-03-12].
 137. Fara starsza, nże piszą w przewodnikach gazeta.pl.
 138. http://www.muzeum.rzeszow.pl.
 139. J. Kawałek, Malarstwo, [w:] Dzieje Rzeszowa, Rzeszów 1994, t. I, s. 451.
 140. Mieszkania Rzeszów – DevelopRes – Nowe mieszkania w Rzeszowie na sprzedaż • Deweloper, developres.pl [dostęp 2019-10-22]  (pol.).
 141. http://www.diecezja.rzeszow.pl/2016/11/pomnik-1050-lecia-chrztu-polski-rzeszowie/.
 142. MarcinM. Kalita MarcinM., Oficjalnie odsłonią pomnik ks. Osińskiego [dostęp 2018-11-08] .
 143. KrzysztofK. Łokaj KrzysztofK., Pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie już na cokole [ZDJĘCIA, WIDEO], Rzeszów Nasze Miasto, 31 lipca 2019 [dostęp 2020-08-25]  (pol.).
 144. Strona parafii prawosławnej w Rzeszowie.
 145. Admin, Powstanie Diecezji, Diecezja Rzeszowska, 9 maja 2015 [dostęp 2019-12-26]  (pol.).
 146. Prawosławne krzyże nad Rzeszowem.
 147. Serwis Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego – Wyświęcenie cerkwi w Rzeszowie [dostęp 2013-09-10].
 148. Dane według wyszukiwarki zborów, na oficjalnej stronie Świadków Jehowy jw.org [dostęp 2018-12-05] .
 149. RzeszówR. News RzeszówR., Stolica Podkarpacia bez żużla. 17 zawodników zwolniono ze Stal Rzeszów, Rzeszów News, 23 grudnia 2018 [dostęp 2019-01-23] .
 150. Home, www.rztz.pl [dostęp 2020-08-25]  (pol.).
 151. Resovia zagra w Fortuna 1 Lidze! Stal pokonana w rzutach karnych - Polsat Sport, www.polsatsport.pl [dostęp 2020-08-25]  (pol.).
 152. Asseco Resovia bez medalu. Jastrzębie zabrały brąz! [ZDJĘCIA] – nowiny24.pl, nowiny24.pl [dostęp 2017-11-26] .
 153. Developres Rzeszów ma brązowy medal! – nowiny24.pl, nowiny24.pl [dostęp 2017-11-26] .
 154. ArturA. Gernand ArturA., Przebudowane baseny ROSiR otwarte od czwartku! Wstęp za darmo, „Gazeta Wyborcza Rzeszów”, 23 maja 2018 [dostęp 2018-05-27] .
 155. W Rzeszowie na Drabiniance powstanie kryte lodowisko [WIDEO, MAPA] – nowiny24.pl, nowiny24.pl [dostęp 2017-11-26] .
 156. Podziemna trasa turystyczna – Rzeszowskie piwnice, Urząd Miasta Rzeszowa (folder informacyjny).
 157. PTTK Oddział w Rzeszowie.
 158. dokładny opis szlaku.
 159. SOLVEO SoftwareS.S. Solutions SOLVEO SoftwareS.S., Serwis informacyjny UM Rzeszów – Umowy partnerskie, rzeszow.pl [dostęp 2018-05-27] .

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Kontrola autorytatywna (miasto na prawach powiatu):
Na podstawie artykułu: "Rzeszów" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy