Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych


Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Pieczęć Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych (ang. Supreme Court of the United States) – głowa władzy sądowniczej w systemie trójwładzy funkcjonującym w Stanach Zjednoczonych, obok władzy wykonawczej (prezydenta) i ustawodawczej (Kongresu). Jest sądem najwyższej instancji w sprawach podlegających prawu federalnemu. Jego zadaniem jest kontrola zgodności z konstytucją działań władzy ustawodawczej i wykonawczej.

Sąd składa się z 9 sędziów. Są oni wyznaczani przez prezydenta, potem ich kandydaturę musi zatwierdzić Senat. Po wybraniu kadencja sędziego jest nieograniczona i z reguły służą oni do momentu, gdy wiek lub pogarszający się stan zdrowia skłoni ich do dobrowolnego odejścia na emeryturę. Ten system ma zapewnić pełną niezawisłość sędziów i uwolnić ich od jakichkolwiek presji politycznych.

Przewodniczącym Sądu Najwyższego jest jego prezes (The Chief Justice). Mimo iż jego pozycja w Sądzie jest określana jako primus inter pares, to w rzeczywistości ma on dosyć spory wpływ na pracę Sądu. Jest on powoływany w tej samej procedurze, co pozostali członkowie Sądu. Pełni on głównie funkcje administracyjne, tzn. przewodniczy jawnym rozprawom i zamkniętym obradom, a także reprezentuje Sąd na zewnątrz. Jeżeli w wyniku głosowania nad rozstrzygnięciem sprawy prezes znajdzie się w większości, to on wyznacza sędziego, który sporządzi uzasadnienie wyroku (opinion of the Court), przy czym może wyznaczyć samego siebie (jeżeli prezes znajduje się w mniejszości, o tym, kto sporządzi uzasadnienie decyduje sędzia o najdłuższym stażu w Sądzie Najwyższym spośród sędziów będących w większości). Głos prezesa traktowany jest na równi z głosem każdego innego sędziego Sądu Najwyższego, co oznacza, że gdy w głosowaniu pada remis (taka sytuacja zdarza się jeśli jakiś sędzia wyłącza się z rozpatrywania sprawy), Sąd Najwyższy nie wydaje merytorycznego rozstrzygnięcia i w mocy utrzymywany jest wyrok, który zapadł w niższej instancji (affirmed by an equally divided Court), aczkolwiek nie uzyskuje on precedensowego charakteru. W przypadku postawienia prezydenta w stan oskarżenia przez Izbę Reprezentantów, prezes Sądu Najwyższego przewodniczy w Senacie procesowi impeachmentu. Pełni on również zaszczytną funkcję, jaką jest przyjmowanie przysięgi od nowo wybranego Prezydenta Stanów Zjednoczonych (choć jest to funkcja zwyczajowa).

Możliwość wyboru sędziów Sądu Najwyższego jest jednym z najważniejszych uprawnień prezydenta. Prezydenci zwykle wybierają kandydatów, którzy mają podobny światopogląd. W ten sposób urzędujący prezydent może wycisnąć trwałe piętno na amerykańskim życiu politycznym, gdyż nominowany przez niego sędzia może służyć przez wiele lat po jego odejściu.

Amerykańska konstytucja nie precyzuje liczby sędziów Sądu Najwyższego – jest ona ustalana przez Kongres. Od 1869 roku w sądzie zasiada 9 sędziów, lecz wcześniej liczba ta była zmieniana, często ze względów politycznych. Ostatnia próba zmiany miała miejsce w 1937 roku, gdy prezydent Franklin Delano Roosevelt zaproponował powiększenie składu orzekającego. Oficjalnie miało to ułatwić pracę starszym sędziom, w praktyce jednak miało na celu zwiększenie poparcia w sądzie dla działań politycznych prezydenta. Propozycja ta nie uzyskała jednak poparcia w Kongresie.

Spis treści

Historia Sądu Najwyższego | edytuj kod

Budynek Sądu Najwyższego USA

Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych wraz z całym system sądów federalnych został powołany na mocy Konstytucji Stanów Zjednoczonych, jednak najwyższy akt prawny pozostawił ustalenie szczegółów funkcjonowania federalnej władzy sądowniczej w gestii Kongresu Stanów Zjednoczonych. Kongres dokonał tego w 1789 roku w ustawie o nazwie Judiciary Act. Komisji parlamentarnej odpowiedzialnej za stworzenie tej ustawy przewodniczył Oliver Ellsworth, senator ze stanu Connecticut i późniejszy prezes Sądu Najwyższego. Ustawa utworzyła 13 sądów rejonowych pierwszej instancji (district courts) w głównych miastach, na czele których stał pojedynczy sędzia oraz trzy sądy okręgowe (circuit courts), które również funkcjonowały jako sądy pierwszej instancji, i które swoją jurysdykcją geograficzną obejmowały regiony wschodniej, środkowej i południowej części kraju. Ponad nimi, jako jedyny sąd odwoławczy ustanowiono Sąd Najwyższy, w skład którego wchodziło sześciu sędziów, w tym pięciu zwykłych sędziów i przewodniczący.

Pierwszym przewodniczącym Sądu Najwyższego prezydent George Washington mianował doświadczonego męża stanu i dyplomatę Johna Jaya. W skład pierwszego sądu weszli również John Blair, William Cushing, James Wilson, James Iredell i John Rutledge. Wszyscy sędziowie mieli udział w powstaniu Konstytucji Stanów Zjednoczonych.

Po raz pierwszy sąd zebrał się w Nowym Jorku w 1790 roku, jednak na obrady dotarło zaledwie trzech sędziów. Mimo że prawo wymagało, aby sąd zbierał się dwa razy w roku, przez pierwsze trzy lata swojego istnienia Sąd Najwyższy miał niewiele pracy, bowiem apelacji z sądów niższej instancji napływało wciąż jeszcze niewiele. Mimo to na obrady sądu przybywały tłumy gapiów, między innymi, aby podziwiać kunsztowne szaty sędziów.

Judiciary Act nałożył jednak na sędziów Sądu Najwyższego również inne, wyczerpujące obowiązki. W skład każdego z sądów okręgowych wchodziło oprócz sędziego z sądu rejonowego również dwóch sędziów Sądu Najwyższego. Oznaczało to, że sędziowie Sądu Najwyższego musieli co najmniej dwa razy w roku podróżować, pierwotnie dyliżansami, a później koleją, aby przewodniczyć obradom sądów okręgowych w różnych częściach kraju. Niekiedy spędzali oni po 19 godzin dziennie w podróży. Sędzia Iredell często skarżył się, że wiedzie życie kuriera. Prezes Jay o mały włos nie ustąpił z tego powodu. Kongres nie zamierzał jednak zmieniać ustalonego systemu, gdyż chciał, aby sędziowie byli zorientowani w sprawach lokalnych i prawie stanowym. Ostatecznie w 1793 roku osiągnięto jednak kompromis i zamiast dwa razy w roku sędziowie musieli podróżować na obrady sądów okręgowych tylko raz w roku.

Jedną z najważniejszych pierwszych kwestii rozpatrzonych przez Sąd Najwyższy była sprawa Chisholm v. Georgia. W sprawie tej dwóch obywateli stanu Karolina Południowa popierających Koronę Brytyjską podczas wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych wniosło o wypłacenie im odszkodowania przez stan Georgia za skonfiskowany majątek. W swoim werdykcie z 1793 roku sąd uznał konstytucyjne prawo indywidualnych obywateli jednych stanów do wnoszenia skarg na inne stany. Ta kontrowersyjna decyzja zszokowała cały kraj i została wkrótce odwrócona poprzez uchwalenie 11. poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych.

Rozpoczęte w Europie w 1792 roku działania wojenne przyniosły kolejny precedens. Prezydent George Washington usiłował zapewnić Stanom Zjednoczonym bezpieczeństwo, zachowując w tym konflikcie neutralność, i wysłał do Sądu Najwyższego 29 pytań dotyczących traktatów międzynarodowych i prawa międzynarodowego prosząc o pomoc w ich interpretacji. Mimo że w skład Sądu wchodziło wielu doświadczonych dyplomatów, sąd zdecydowanie odmówił. Zdaniem sędziów zgodnie z konstytucją sąd nie miał prawa wypowiadać się w kwestiach będących domeną władzy wykonawczej i wydawać opinii doradczych. Zasada ta obowiązuje do dnia dzisiejszego – Sąd Najwyższy orzeka wyłącznie w konkretnych sprawach sądowych.

Równie ważną kwestią była sprawa Marbury v. Madison(ang.), w wyniku której Sąd Najwyższy uzyskał prawo do kontroli konstytucyjności aktów wydawanych przez władzę ustawodawczą i wykonawczą. Niedoszły sędzia pokoju w Dystrykcie Kolumbii William Marbury(ang.) pozwał Sekretarza Stanu Jamesa Madisona o niedostarczenie dokumentów powołujących go na stanowisko do Senatu powołując się na zapisy Judiciary Act (1789). Gdy sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, ten orzekł, że sekretarz miał obowiązek dostarczyć dokumenty zgodnie z ustawą, ale sama ustawa jest niezgodna z art. 6 Konstytucji, więc SN odmówił wydania wyroku. Zrobiono tak, gdyż większość ówczesnych sędziów (pochodzących z nominacji wcześniejszej administracji, podobnie jak Marbury) bała się, że po niekorzystnym wyroku Prezydent Jefferson zacznie ignorować wyroki sądów (co doprowadziłoby do niebezpiecznego precedensu), a jednocześnie nie chcieli jawnie wystąpić przeciwko swoim mocodawcom.

Obecni sędziowie Sądu Najwyższego | edytuj kod

Sędziowie Sądu Najwyższego w 2018
Tylny rząd (od lewej do prawej): Neil Gorsuch, Sonia Sotomayor, Elena Kagan oraz Brett Kavanaugh
Przedni rząd (od lewej do prawej): Stephen Breyer, Clarence Thomas, Prezes SN John G. Roberts, Ruth Bader Ginsburg oraz Samuel Alito

Krytyka | edytuj kod

Charles L. Black Jr. twierdzi, że w praktyce zasadniczą funkcją Sądu Najwyższego jest uprawomocnianie, nie zaś unieważnianie. Uważa, że tak jak wyrok o niekonstytucyjności stanowi wpływowy środek kontroli władzy, tak wyrok o "konstytucyjności" jest używany do zdobycia społecznej akceptacji dla władzy rządu, czego brak jest największym zagrożeniem dla jego panowania. Następnie przytacza niektóre zarządzenia, którego jego zdaniem unaoczniają jego pogląd oraz stawia tezę dlaczego istnienie Sąd Najwyższego dla rządzących jest takie ważne: "Człowiek zostaje powołany do służby wojskowej, chociaż w Konstytucji nie znajduje o tym ani słowa. Farmerowi zostaje powiedziane, ile pszenicy może zasiać; wierzy i odkrywa, że niektórzy powszechnie szanowani prawnicy wierzą wraz z nim, że rząd nie ma większego prawa do tego, by dyktować mu wielkość plonów niż do tego, by wskazać jego córce, kogo ma poślubić. Człowiek idzie do federalnego więzienia za mówienie, czego chce, i kroczy do swej celi recytując […] „Kongres nie powinien stanowić żadnych praw ograniczających wolność słowa” […] Biznesmenowi zostaje powiedziane, o co może zapytać i o co musi zapytać. Istnieje zagrożenie, że każda z tych osób (kto się bowiem do nich nie zalicza?) skonfrontuje koncepcję ograniczeń rządu z faktem (tak, jak go postrzega) notorycznego przekraczania aktualnych granic, i wyciągnie oczywisty wniosek dotyczący statusu swojego rządu w odniesieniu do legitymizacji." Murray N. Rothbard łączy to z obserwacją Bertranda de Jouvenela, który spostrzegł, że wynajdowane sposoby ograniczania zakresu władzy państwowej wraz z mijającym czasem są adoptowane do uzyskania legitymizacji, egzemplifikując, podaje przykład idei według której królowie mogą rządzić wyłącznie zgodnie z prawem bożym, jednak później zmieniono interpretację, jakoby boska aprobata odnosiła się do wszystkich działań władcy. Podobnie miałoby być z demokratycznym parlamentem, który początkowo służył jako organ ograniczający zakusy monarchy, a następnie stał się inherentnym organem państwa pełniącym suwerennie rządy.

Jak twierdzi Murray N. Rothbard Sąd Najwyższy nie może pełnić roli instytucji ograniczającej rządzących także dlatego, że "jest on tożsamy z aparatem rządowym, bowiem powoływany jest przez władzę wykonawczą i ustawodawczą", czego wnioskiem jest twierdzenie, iż państwo narusza elementarne zasady prawa dotyczące sprawiedliwości wyroku tj. pełni rolę sędzi we własnej sprawie[1].

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

  1. Rothbard: Anatomia państwa - rzad, państwo, anarchia, mises.pl, 17 lipca 2010 [dostęp 2020-10-10]  (pol.).

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Kontrola autorytatywna (sąd najwyższy):
Na podstawie artykułu: "Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy