Trybunał Stanu


Trybunał Stanu w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Trybunał Stanu (TS) – konstytucyjny organ władzy sądowniczej w Polsce, którego główne zadanie polega na egzekwowaniu odpowiedzialności najwyższych organów i urzędników państwowych za naruszenie Konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, jeśli czyn ten nie wyczerpuje znamion przestępstwa (inaczej: popełnienie deliktu konstytucyjnego) oraz za przestępstwa pospolite i skarbowe w przypadku prezydenta RP.

Spis treści

Historia | edytuj kod

1921–1945 | edytuj kod

Instytucję odpowiedzialności konstytucyjnej wprowadziła Konstytucja marcowa, uchwalona w 1921 roku, została ona utrzymana również w kolejnej Konstytucji kwietniowej z 1935 roku. Według Konstytucji marcowej składał się z Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, 8 sędziów wskazanych przez sejm spoza swojego grona i 4 wskazanych przez senat. W Konstytucji kwietniowej złożony z PP SN oraz sześciu sędziów sądów powszechnych wybieranych przez prezydenta spośród wskazanych w podwójnej liczbie przez sejm i senat[1] . Właściwości TS regulowały ustawy o Trybunale Stanu z 1923 i 1936. Po II wojnie światowej wbrew zapisom konstytucyjnym nie przywrócono instytucji tego organu.

Jedyne postępowanie przed Trybunałem Stanu w okresie międzywojennym znane jest jako sprawa Czechowicza.

Od 1982 | edytuj kod

Instytucja Trybunału Stanu została przywrócona dopiero w 1982 przez ustawę z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu z dniem 6 kwietnia 1982. Ustawa ta, wraz z kolejnymi nowelizacjami, obowiązuje do dziś.

Odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu | edytuj kod

Przed Trybunałem Stanu mogą zostać postawieni jedynie przedstawiciele najwyższych władz państwowych, wymienieni w art. 198 Konstytucji. Są to:

 • Prezydent RP – za naruszenie Konstytucji lub ustawy, ale też za przestępstwa pospolite i skarbowe, przy czym odpowiedzialność ta ma charakter wyłączny (prezydent może być karany tylko przez Trybunał Stanu),
 • Marszałek Sejmu i Marszałek Senatu wykonujący obowiązki Prezydenta RP – za naruszenie Konstytucji lub ustawy,
 • Prezes Rady Ministrów i członkowie Rady Ministrów – za naruszenie Konstytucji lub ustawy oraz za przestępstwa związane z pełnioną przez nich funkcją,
 • prezes NBP – za naruszenie Konstytucji lub ustawy,
 • prezes NIK – za naruszenie Konstytucji lub ustawy,
 • członkowie KRRiT – za naruszenie Konstytucji lub ustawy,
 • kierownicy ministerstw – za naruszenie Konstytucji lub ustawy,
 • Naczelny dowódca sił zbrojnych – za naruszenie Konstytucji lub ustawy,
 • posłowie i senatorowie – za naruszenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, która polega na osiąganiu korzyści majątkowych ze Skarbu Państwa oraz za naruszenie zakazu nabywania majątku ze Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego.

O postawieniu przed Trybunałem Stanu decydują:

Wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu może złożyć też sejmowa komisja śledcza w odniesieniu do Prezesa NBP, Prezesa NIK-u, członków KRRiT oraz Naczelnego dowódcy sił zbrojnych, jeśli zostanie on poparty przez co najmniej 2/3 składu Komisji, w obecności co najmniej połowy jej członków. Aby któryś z wymienionych podmiotów stanął przed Trybunałem Stanu, podobnie jak w przypadku wniosku złożonego przez posłów, musi on zostać poparty w trakcie głosowania bezwzględną większością głosów w Sejmie.

Trybunał Stanu może orzekać kary:

 • utraty czynnego i biernego prawa wyborczego,
 • utraty wszystkich lub niektórych orderów, odznaczeń i tytułów honorowych,
 • zakaz zajmowania kierowniczych stanowisk lub pełnienia funkcji związanych ze szczególną odpowiedzialnością w organach państwowych i organizacjach społecznych,
 • pozbawienia mandatu poselskiego (od 2 do 10 lat),
 • utraty zajmowanego stanowiska, z którego pełnieniem związana jest odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu,
 • za przestępstwa i przestępstwa skarbowe – kary przewidziane w ustawach.

Wyrok wydany przez Trybunał Stanu jest ostateczny – nie ma w Polsce innego organu władzy, który mógłby go ewentualnie uchylić. Ponadto Trybunał Stanu jest jedynym wydającym wyroki organem władzy sądowniczej, od których Prezydent RP nie może zastosować ułaskawienia wobec osoby skazanej.

Członkowie Trybunału Stanu | edytuj kod

 Osobne artykuły: Lista członków Trybunału StanuPierwszy Prezes Sądu Najwyższego.

Skład Trybunału Stanu określa art. 199 Konstytucji. Trybunał Stanu składa się z przewodniczącego, którym jest z urzędu Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, 2 zastępców przewodniczącego i 16 członków wybieranych przez Sejm spoza grona posłów i senatorów na czas kadencji Sejmu. Zastępcy przewodniczącego Trybunału oraz co najmniej połowa członków Trybunału Stanu powinni mieć kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska sędziego.

Zgodnie z art. 200 Konstytucji członkowie Trybunału Stanu objęci są immunitetem formalnym oraz przywilejem nietykalności. Żaden z członków Trybunału Stanu nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności bez zgody Trybunału. Członkowie Trybunału nie mogą być też zatrzymani ani aresztowani z wyjątkiem sytuacji, gdy zostali ujęci na gorącym uczynku przestępstwa a ich zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. W takiej sytuacji o zatrzymaniu musi zostać niezwłocznie powiadomiony Przewodniczący Trybunału Stanu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanej osoby.

Skład w okresie IX kadencji Sejmu[2] | edytuj kod

 Osobny artykuł: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

Przewodniczący:

Zastępcy Przewodniczącego (od 21 listopada 2019):

Członkowie (od 21 listopada 2019):

Byli członkowie Trybunału Stanu IX kadencji | edytuj kod

 • Małgorzata Gersdorf (do 30 kwietnia 2020, zakończenie kadencji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego)

Skład w okresie VIII kadencji Sejmu[3] | edytuj kod

 Osobny artykuł: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji.

Przewodniczący:

 • Małgorzata Gersdorf

Zastępcy Przewodniczącego:

Członkowie (od 18 listopada 2015):

Byli członkowie Trybunału Stanu VIII kadencji | edytuj kod

Postępowania przed Trybunałem Stanu | edytuj kod

 • Sprawa Czechowicza (1929) – skierowana przez Trybunał do ponownego rozpatrzenia przez Sejm, do czego z powodów politycznych nigdy nie doszło
 • Sprawa byłego premiera Piotra Jaroszewicza i byłego wicepremiera Tadeusza Pyki (1984) – zakończona umorzeniem
 • Afera alkoholowa (1997), oskarżeni:
  • były minister finansów Andrzej Wróblewski – uniewinniony
  • były minister spraw wewnętrznych Czesław Kiszczak – uniewinniony
  • były minister rynku wewnętrznego Aleksander Mackiewicz – uniewinniony
  • były minister współpracy gospodarczej z zagranicą Dominik Jastrzębski – skazany na 5 lat utraty biernego prawa wyborczego i tyleż lat zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych
  • były prezes Głównego Urzędu Ceł Jerzy Ćwiek – skazany na 5 lat utraty biernego prawa wyborczego i tyleż lat zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych
 • Sprawa byłego ministra skarbu Emila Wąsacza – umorzona w 2006 ze względu na błędy proceduralne, decyzja uchylona w II instancji w marcu 2007. Sprawa prawomocnie umorzona 3 lipca 2019 r.[11]

Akty prawne dotyczące Trybunału Stanu | edytuj kod

Uwagi | edytuj kod

 1. Przestał funkcjonować we wrześniu 1939, nie przywrócono go po 1945.

Przypisy | edytuj kod

 1. Dz.U. 1935 nr 30 poz. 227 art. 71 .
 2. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20190001137/O/M20191137.pdf
 3. Stanowiska i funkcje państwowe pełnione przez osoby wybierane lub powoływane przez Sejm. www.sejm.gov.pl. [dostęp 2019-01-30].
 4. Kancelaria Sejmu RP: Internetowy System Aktów Prawnych. isap.sejm.gov.pl. [dostęp 2016-12-14].
 5. PAP: Senat powołał Rafała Surę do Rady Polityki Pieniężnej. WP money, 2016-11-16. [dostęp 2016-12-14].
 6. Kancelaria Sejmu RP: Internetowy System Aktów Prawnych. isip.sejm.gov.pl. [dostęp 2017-03-24].
 7. M.P. z 2018 r. nr , poz. 132
 8. M.P. z 2018 r. nr , poz. 199
 9. M.P. z 2018 r. nr , poz. 134
 10. M.P. z 2018 r. poz. 1208
 11. Zapis przebiegu posiedzenia komisji. www.sejm.gov.pl. [dostęp 2019-12-09].

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Kontrola autorytatywna (sąd):
Na podstawie artykułu: "Trybunał Stanu" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy