Ulica Jemiołowa we Wrocławiu


Na mapach: 51°05′48,578″N 17°00′33,279″E/51,096827 17,009244

Ulica Jemiołowa we Wrocławiu w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Osiedle Gajowice[a] Od ul. Żelaznej w kierunku ul. Szczęśliwej Wnętrza międzyblokowe Ul. Jemiołowa 16a Ul. Jemiołowa 16, 16a Ul. Jemiołowa 16b Ul. Jemiołowa 16, 16a, w tle nr 14 Ul. Jemiołowa 14 elewacja tylna Ul. Jemiołowa 14-16a, w tle budynki przy ul. Lwowskiej Ul. Jemiołowa 12 i Lwowska 21-23, biblioteka Ul. Jemiołowa 12 i Lwowska 21-23, biblioteka Ul. Jemiołowa 15, garaże 15a i Lwowska 11-19 Ul. Jemiołowa 15-21 Ul. Jemiołowa 17a (oficyna), 17b, 17c (garaże) Ul. Jemiołowa 25-35 Ul. Jemiołowa 25-35 Ul. Jemiołowa 35, ul. Żelazna Ryneczek Jemiołowa

Ulica Jemiołowaulica położona we Wrocławiu, na osiedlu Gajowice, w dawnej dzielnicy Fabryczna[1][2][3][4]. Ulica ma 727 m długości[1]. Łączy ulicę Lwowską z ulicą Kruczą[1][2].

Spis treści

Historia | edytuj kod

Gajowice włączono do Wrocławia w 1868 r.[4]. Sama ulica Jemiołowa pierwotnie rozpoczynała się na skrzyżowaniu z ulicą Lubuską (jako droga istniejącą już w 1373 r.). Ten północny odcinek ulicy powstał pod koniec XIX wieku (od lat 90. XX wieku), kiedy to rozpoczęto także realizację zabudowy w postaci czynszowych kamienic, kontynuowaną od początku XX wieku do lat 20. XX wieku. Powstało tu osiedle o zwartej, gęstej zabudowie pierzejowej w poszczególnych kwartałach ulic[5][6][7][8][9]. Inwestycję, po wytyczeniu ulic i uzbrojeniu terenu, prowadziła spółka akcyjna Grabiszyn (Aktiengesellschaft Gräbschen), która w 1911 r. tereny te sprzedała magistratowi. W kwartale ulic Żelaznej, Jemiołowej, Pereca i Grochowej przebiegała nieistniejąca dziś Sprudelstrasse (po wojnie do lat 70. XX wieku ulica Karasia). Tu znajdował się nieistniejący współcześnie gmach szkoły, w miejscu późniejszego terenu powojennej szkoły[5][9][10] – funkcjonującego od 1966 r. Liceum Ogólnokształcącego nr V im Generała Jakuba Jasińskiego przy ulicy Grochowej 13 (w 2017 r. przeniesionego do nowych budynków przy ulicy Ślężnej; adres: ul. Jacka Kuronia 14)[2][11][12]. Południowy odcinek ulicy domknięty został wraz z realizacją w okresie międzywojennym ulicy Kruczej (lata 1925-1928), wytyczonej po śladzie dawnej drogi gruntowej[13][14]. Tu powstały budynki: Miejskiej Szkoły Ludowej "Städtisch Volksschule", po wojnie szkoła podstawowa nr 57 imienia Karola Świerczewskiego, później gimnazjum nr 16 imienia Andrzeja Waligórskiego, obecnie Szkoła Podstawowa Tikkun Olam oraz budynek szkoły ludowej, po wojnie szkoły podstawowej nr 33 (zamknięta w latach 80. XX wieku) i od 1984 r. Liceum Ogólnokształcące Nr VII imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego[15][16][17][18][19][20].

Zabudowa Gajowic w dużej części uległa, w wyniku działań wojennych, zniszczeniom powstałym podczas oblężenia Wrocławia w 1945 r.[4]. Dzięki temu, że zachodni odcinek ulicy Kruczej został opanowany przez wojska radzieckie już pod koniec lutego w 1945 r. zabudowa na zachód od ulicy Jemiołowej uległa mniejszym zniszczeniom, natomiast na wschód od ulicy znaczenie większym zniszczeniom[5][13]. W latach 60. i 70. XX wieku nastąpiła odbudowa osiedla Gajowice. Powstałą wówczas większość zabudowy uzupełniającej wraz z remontem zachowanych kamienic[13][21][22][23]. W 1967 i 1968 r. oddano pierwsze budynki, tzw. żyletkowce, położone przy ulicy Lubuskiej nr 54-60, 62-68 oraz 78-80 (w kolejnych latach prowadzono budowy następnych takich budynków w kierunku ulicy Grabiszyńskiej), w miejscu zniszczonej zabudowy przedwojennej. Budynek pod numerem 62-68 częściowo został usytuowany w przedwojennym pasie ulicy Jedmiołowej, co skutkowało przerwaniem biegu drogi na odcinku od ulicy Lubuskiej do Lwowskiej. Zachowane fragmenty ulicy dziś stanową dwa sięgacze (jeden od ulicy Lubuskiej, drugi od ulicy Lwowskiej) położone w ramach dużej działki niedrogowej[8][24][25]. W pobliżu skrzyżowania z ulicą Żelazną funkcjonowało targowisko. Obecnie teren ten jest zabudowany budynkiem mieszkalno-usługowym przy ulicy Jemiołowej 42-44[2][26]. Po przeniesieniu V liceum ogólnokształcącego do nowej siedziby, na terenie dawnego boiska utworzono w 2019 r. miejsce spotkań z możliwością prowadzenia handlu targowego – Ryneczek Jemiołowa[27][28].

Nazwy | edytuj kod

W swojej historii ulica nosiła następujące nazwy:

Niemiecka nazwa ulicy upamiętniała Johanna Ludwiga Yorcka von Wartenburg, urodzonego 26.09.1759 r. w Poczdamie, zmarłego 4.10.1830 r. w Oleśnicy Małej, generalnego feldmarszałka, który podpisał konwencję w Taurogach z 30.12.1812 r. w sprawie o neutralność z rosyjskim generałem Iwanem Dybiczem, na podstawie której korpus pruski zaprzestał wspierania Napoleona[29]. Współczesna nazwa ulicy została nadana przez Zarząd Wrocławia i ogłoszona w okólniku nr 33 z 15.05.1946 r.[1].

Układ drogowy | edytuj kod

Do ulicy Jemiołowej przypisana jest droga gminna nr 106040D o długości 727 m (numer ewidencyjny drogi G1060400264011)[1]. Na odcinku od ulicy Żelaznej do ulicy Grochowej ulica jest drogą dwujezdniową, przy czym w wyznaczonym miejscu pas drogowy w liniach rozgraniczających ma 36 m szerokości[2][6][30]. Na niemal całej ulicy jezdnia posiada nawierzchnię z granitowej kostki brukowej, z wyjątkiem krótkiego odcinka o nawierzchni z materiału betonowego[31].

Ulica łączy się z następującymi drogami publicznymi, kołowymi:

Proponuje się także utworzenie połączenia pieszo-rowerowego, na terenie o powierzchni około 0,1 ha, od ulicy Jemiołowej przy utworzonym miejscu spotkań z targowiskiem, przez dawny teren szkoły (liceum nr V), do ciągu pieszo-rowerowego łączącego ulicę Żelazną z ulicą Grochową[39] (biegnącego po śladzie dawnej ulicy Karasiej[10]).

Ulica położona jest na działkach ewidencyjnych o łącznej powierzchni 18 404 m2, wg poniższego zestawienia[1][40][41]:

Współcześnie cała ulica znajduje się w strefie ograniczonej prędkości 30 km/h (z wyjątkiem skrzyżowań z ulicą Grochową i Kruczą)[42]. Przy skrzyżowaniu z ulicą Grochową znajduje się stacja roweru miejskiego, a sama ulica jak i przyległe ulice wskazana jest dla ruchu rowerowego[43]. Ponadto wskazuje się tę ulicę jako istotną dla spójności przestrzeni publicznej osiedla[44], wraz z połączeniem pieszo-rowerowym z ulicą Lubuską[32]. Ulicami: Grochową i Kruczą przebiegają linie autobusowe w ramach komunikacji miejskiej[45]. W ramach lokalnego centrum wyznaczonego w rejonie skrzyżowania ulicy Jemiołowej i Grochowej znajduje się przystanek autobusowy[45][46][47].

Zabudowa i zagospodarowanie | edytuj kod

Zagospodarowanie Basen p.poż i budynek Jemiołowa 42-44 Ul. Jemiołowa 25-35 Ul. Jemiołowa 26-34 i 42-44 Od ul. Żelaznej w kierunku ul. Grochowej Ul. Jemiołowa 50-54, supersam Ul. Grochowa 13 - dawny budynek LO nr V Ul. Jemiołowa 51-55 Odcinek południowy Ul. Jemiołowa 57: szkoła Ul. Jemiołowa 57: szkoła Pomnik przyrody: lipa drobnolistna.

Północny odcinek ulicy Jemiołowej od ulicy Lwowskiej do ulicy Żelaznej obejmuje zabudowę pierzejową wzdłuż ulic, na którą składają się zachowane kamienice i powojenna zabudowa plombowa[2][15] od 4 do 7 kondygnacji nadziemnych[25]. Jedynie północno-wschodni narożnik przy skrzyżowaniu ulicy Jemiołowej i Grochowej stanowi ogrodzony teren szkoły, z boiskiem (adres szkoły: ulica Szczęśliwa 28, Szkoła Podstawowa nr 68 imienia II Tysiąclecia Wrocławia)[2][48]. W budynku przy skrzyżowaniu ulicy Jemiołowej i Lwowskiej (adres: ulica Lwowska 21) znajduje się Filia nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu[2][49][50]. Natomiast sięgacz, będący niegdyś częścią ulicy, prowadzi do żłobka nr 1 (ulica Lwowska 20)[51] i przedszkola nr 95 (ulica Lwowska 30a)[52].

Dalej przy ulicy Żelaznej 30, po wschodniej stroni ulicy Jemiołowej, znajduje się basen przeciwpożarowy położony na działce o powierzchni 663 m2[2][25][31][53][54], za którym zbudowano, w miejscu dawnego targowiska przy Jemiołowej, nowy budynek mieszkalno-usługowy o 8 kondygnacjach nadziemnych (ulica Jemiołowa 42-44)[2][25][26] z delikatesami T&J[55]. Za tą zabudową przy ulicy znajduje się kolejno przedwojenny budynek bursy pod numerem 46-48 o 5 kondygnacjach nadziemnych i współczesny pawilon handlowy dawnego supersamu pod numerem 50-54. Stronę zachodnią ulicy na tym odcinku zajmują kolejno: trafostacja, teren przychodni PROXIMUM przy ulicy Żelaznej 34 i teren dawnej szkoły (liceum nr V). Obecnie dawne boisko zagospodarowano na otwarty plac, tzw. miejsce spotkań, z targowiskiem[2][25][27][56]. W ulicy Jemiołowej od GPZ Żelazna w ulicy przebiega linia wysokiego napięcia 110 kV, biegnąca do GPZ Skarbowców[57].

Południowy odcinek ulicy od ulicy Grochowej do ulicy Kruczej, to po stronie wschodniej pierzejowa zabudowa mieszkaniowa wzdłuż całego tego odcinka pod numerami od 56 do 74. Natomiast strona zachodnia to budynek mieszkalny pod numerami od 51 do 56[2]. Wymienione budynki mają 5 kondygnacji nadziemnych[25]. Dalej po stronie zachodniej ulicy położone są tereny oraz przedwojenne budynki szkół: ulica Jemiołowa 57 i ulica Krucza 49[2][15][19][20].

Ulica przebiega przez teren o wysokości bezwzględnej od 118,4 do 121,0 m n.p.m.[31][58].

Zieleń | edytuj kod

Ulica przebiega przez obszar o intensywnej zabudowie. Zieleń urządzona obejmuje szpalery drzew wzdłuż niektórych ulic, w tym wzdłuż odcinków ulicy Jemiołowej oraz tereny zieleni w ramach wnętrz międzyblokowych. Ponadto wzdłuż ulicy Żelaznej począwszy od ulicy Jemiołowej wyznacza się pas terenu zielonego przed budynkiem przychodni i dalej z zielenią urządzoną i skwerami[44][59][60]. Przewiduje się zachowanie istniejących szpalerów między innymi na odcinku od ulicy Żelaznej do ulic Grochowej, w pasie rozdzielającym i po stronie zachodniej ulicy[61]. W obrębie dziedzińca szkolnego między budynkami szkół przy ulicy Jemiołowej 57 i 59 (ulica Krucza 49) znajduje się pomnik przyrodylipa drobnolistna o obwodzie pnia 371 cm mierzonym na wysokości 1,3 m[53][62][63].

Demografia | edytuj kod

Ulica przebiega przez kilka rejonów statystycznych o wysokim stopniu zaludnienia przy czym dane pochodzą z 31.12.2019 r.[64].

Ochrona i zabytki | edytuj kod

Przy ulicy i w najbliższym sąsiedztwie znajdują się następujące zabytki i inne obiekty historyczne:

Osiedle kompletne | edytuj kod

Lokalne centrum Sklep Społem, ul. Jemiołowa 50-54 Ul. Grochowa, po lewej pawilon handlowo-usługowy pod nrem 8 Ul. Grochowa, teren przed dawnym budynkiem LO nr V z pomnikiem Jakuba Jasińskiego Skrzyżowanie ulicy Jemiołowej i Grochowej

Ulica Jemiołowa na całej swej długości przebiega przez obszar tzw. osiedla kompletnego – Śródmieście Południowe – wskazanego przez urbanistów. W ramach standardów określonych w tym projekcie wyznaczono kierunki rozwoju tego obszaru, także na podstawie konsultacji społecznych, a ich realizacja oparta jest o Wytyczne przestrzenne na rzecz osiedli kompletnych[83][84]. Dla obszarów i elementów zagospodarowania przestrzennego związanych z ulicą Jemiołową wskazano między innymi na takie elementy jak lokalne centrum przy skrzyżowaniu z ulicą Grochową, w tym kreowanie rozpoznawalności miejsca, oferowania usług podstawowych, określonego standardu tych usług, miejsca spotkań, dostępności transportowej, czy przestrzeni dla gastronomii[46][85]. Obecnie funkcjonuje tu supersam Społem[86] oraz pawilon handlowo-usługowy Społem[87].

Baza TERYT | edytuj kod

Odcinek zlikwidowany Sięgacz od ul. Lwowskiej Sięgacz od ul. Lubuskiej Żyletkowiec ul. Lubuska 62-68, którego budowa spowodowała likwidację odcinka ulicy Jemiołowej od ul. Lubuskiej do ul. Lwowskiej

Dane Głównego Urzędu Statystycznego z bazy TERYT, spis ulic (ULIC)[88]:

Zobacz też | edytuj kod

Uwagi | edytuj kod

 1. Widok na osiedle Gajowice: po lewej tzw. żyletkowce, drugi od dołu to budynek ul. Lubuska 62-68, który częściowo stoi w miejscu przebiegu zlikwidowanego odcinka ulicy Jemiołowej (od ulicy Lubuskiej do ulicy Lwowskiej). Zdjęcie obejmuje współczesny odcinek ulicy Jemiołowej od ulicy Lwowskiej do ulicy Żelaznej – pierwsza przecznica od dołu zdjęcia. Widoczna zabudowa pierzejowa ulicy z wyłączeniem terenu szkoły z boiskiem.
 2. Nr rej.: numer wpisu do rejestru zabytków; mpzp - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; gez - gminna ewidencja zabytków.

Przypisy | edytuj kod

 1. a b c d e f g h i j k ZDiUM ulice 2020 ↓, poz. 1753 (Jemiołowa).
 2. a b c d e f g h i j k l m SIP 2020 ↓, Mapa podstawowa.
 3. SIP 2020 ↓, Osiedla Wrocławia.
 4. a b c Harasimowicz 2006 ↓, s. 221 (Gajowice).
 5. a b c d e Eysymontt i in. 2008 ↓, s. 12-13.
 6. a b c d Eysymontt i in. 2008 ↓, s. 43.
 7. Antkowiak 1970 ↓, s. 138 (Lwowska).
 8. a b Antkowiak 1970 ↓, s. 135-136 (Lubuska).
 9. a b UMWD 2020 ↓, Mapy Historyczne, Messtischblatt 1905-1944.
 10. a b Wratislavia.net n-p 2012 ↓, s. 136 (Sprudelstr.).
 11. VLO 2020 ↓, kontakt.
 12. Harasimowicz 2006 ↓, s. 479-480 (L.O. nr V ...).
 13. a b c Harasimowicz 2006 ↓, s. 446 (Krucza).
 14. Antkowiak 1970 ↓, s. 125-126 (Krucza).
 15. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am SIP 2020 ↓, GEZ.
 16. Pańko 1985 ↓, s. 270, 271, 273.
 17. Harasimowicz 2006 ↓, s. 480 (L.O. nr VII ...).
 18. VIILO 2020 ↓, O szkole - Historia szkoły.
 19. a b SIP 2020 ↓, S.P. Tikkun Olam.
 20. a b SIP 2020 ↓, L.O. nr VII ....
 21. Harasimowicz 2006 ↓, s. 633, 634 mapy (Osiedla Mieszkaniowe).
 22. Harasimowicz 2006 ↓, s. 221 (Gajowice osiedle ...).
 23. wroapp.pl 2016 ↓, Osiedle Gajowice.
 24. SIP 2020 ↓, Mapa własności, dz. Grabiszyn, AR_13, 19/30.
 25. a b c d e f ZGKiKM 2020 ↓, Serwis map.
 26. a b Harasimowicz 2006 ↓, s. 896 (Targowiska).
 27. a b SIP 2020 ↓, Osiedle kompletne, poz. A11 UH_03.
 28. Ratajczak 2019 ↓.
 29. a b c Wratislavia.net n-p 2012 ↓, s. 169 (Yorckstr.).
 30. BIP UMWr 2020 ↓, § 28, zał. rys planu.
 31. a b c GUGiK 2020 ↓, Geoportal krajowy, obiekty topograficzne.
 32. a b SIP 2020 ↓, Osiedle kompletne, poz. A11 CP_02.
 33. ZDiUM ulice 2020 ↓, poz. 2869-2870 (Lubuska).
 34. ZDiUM ulice 2020 ↓, poz. 2879 (Lwowska).
 35. ZDiUM ulice 2020 ↓, poz. 5507 (Szczęśliwa).
 36. ZDiUM ulice 2020 ↓, poz. 6664 (Żelazna).
 37. ZDiUM ulice 2020 ↓, poz. 1385 (Grochowa).
 38. ZDiUM ulice 2020 ↓, poz. 2525-2526(Krucza).
 39. BIP UMWr 2020 ↓, § 31, zał. rys planu.
 40. a b SIP 2020 ↓, Mapa własności, dz. Grabiszyn, AR_13, 33.
 41. a b SIP 2020 ↓, Mapa własności, dz. Grabiszyn, AR_16, 19/2.
 42. SIP 2020 ↓, Komunikacja, utrudnienia.
 43. SIP 2020 ↓, Mapa rowerowa.
 44. a b SIP 2020 ↓, Osiedle kompletne, poz. A11 2U_10.
 45. a b wroclaw.pl 2020 ↓.
 46. a b SIP 2020 ↓, Osiedle kompletne, poz. A11 LC_02.
 47. UMWD 2020 ↓, Przystanki autobusowe.
 48. SIP 2020 ↓, S.P. nr 68 ....
 49. UMWD 2020 ↓, Baza Bibliotek.
 50. SIP 2020 ↓, Filia nr 6 MBP.
 51. SIP 2020 ↓, Żłobek Nr 1.
 52. SIP 2020 ↓, Przedszkole nr 95.
 53. a b SIP 2020 ↓, Mapa przyrodnicza.
 54. SIP 2020 ↓, Mapa własności, dz. Grabiszyn, AR_16, 25/1.
 55. SIP 2020 ↓, Delikatesy T&J.
 56. SIP 2020 ↓, PRZY PROXIMUM.
 57. BIP UMWr 2019 ↓, Mapa - system ee.
 58. SIP 2020 ↓, Mapa wysokościowa.
 59. SIP 2020 ↓, Osiedle kompletne, poz. A11 WZ_10, WZ_14, WZ_20.
 60. BIP UMWr 2020 ↓, § 24, zał. rys planu.
 61. BIP UMWr 2020 ↓, § 28 ust. 2 pkt 10, zał. rys planu.
 62. SIP 2020 ↓, Osiedle kompletne, poz. A11 OP_03.
 63. Uchwała RMWr 2003 ↓, § 1, zał. 1, 2g.
 64. a b SIP 2020 ↓, Demografia.
 65. ZW 2020 ↓, GEZ poz. 2545.
 66. ZW 2020 ↓, GEZ poz. 2546.
 67. ZW 2020 ↓, GEZ poz. 2547.
 68. ZW 2020 ↓, GEZ poz. 2548.
 69. ZW 2020 ↓, GEZ poz. 2549.
 70. ZW 2020 ↓, GEZ poz. 2550.
 71. ZW 2020 ↓, GEZ poz. 2551.
 72. ZW 2020 ↓, GEZ poz. 8772.
 73. ZW 2020 ↓, GEZ poz. 8769.
 74. ZW 2020 ↓, GEZ poz. 8771.
 75. ZW 2020 ↓, GEZ poz. 2552.
 76. ZW 2020 ↓, GEZ poz. 2553.
 77. ZW 2020 ↓, GEZ poz. 2554.
 78. ZW 2020 ↓, GEZ poz. 2555.
 79. ZW 2020 ↓, GEZ poz. 2556.
 80. ZW 2020 ↓, GEZ poz. 2557.
 81. ZW 2020 ↓, GEZ poz. 3894.
 82. ZW 2020 ↓, GEZ poz. 3904.
 83. SIP 2020 ↓, Osiedle kompletne, poz. A11.
 84. wroclaw.pl 2019 ↓.
 85. SIP 2020 ↓, Osiedle kompletne, poz. A11 OUS_08.
 86. SIP 2020 ↓, PSS Społem, ID:4062.
 87. SIP 2020 ↓, PSS Społem, ID:4061.
 88. GUS 2020 ↓, ULIC.

Bibliografia | edytuj kod

 1. ZygmuntZ. Antkowiak ZygmuntZ., Ulice i place Wrocławia, Wrocław-Warszawa-Kraków, seria: Biblioteka Wrocławska, tom 11, Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich – Wydawnictwo, 1970, Zam nr A/185/70 (C-9)  (pol.).
 2. RafałR. Eysymontt RafałR., ThomasT. Urban ThomasT., Wrocław na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego, ze zbiorów Instytutu Herdera w Magdeburgu, Wrocław: wydawnictwo VIA NOVA, 2008  (pol.).
 3. Geoinfo7 Portal, Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu, 20 października 2020 [dostęp 2020-10-20]  (pol.).
 4. Geoportal Dolny Śląsk, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, 20 października 2020 [dostęp 2020-10-20]  (pol.).
 5. Geoportal Krajowy, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 20 października 2020 [dostęp 2020-10-20]  (pol.).
 6. JanJ. Harasimowicz JanJ. (red.), Encyklopedia Wrocławia, wyd. III poprawione i uzupełnione, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 2006, ISBN 83-7384-561-5, ​ISBN 978-83-7384-561-9​  (pol.).
 7. Niemiecko-polski słownik nazw ulic, Wratislavia.net, 2012 [dostęp 2019-05-31]  (pol.).
 8. Opiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Grochowej, Icchaka Lejba Pereca, Żelaznej i Jemiołowej we Wrocławiu - uchwała nr VI/135/19 z dnia 21 marca 2019 r., Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, 2020 [dostęp 2020-10-19]  (pol.).
 9. Osiedla kompletne, Wrocław: Urząd Miejski Wrocławia, 6 maja 2019 [dostęp 2020-08-31]  (pol.).
 10. GrażynaG. Pańko GrażynaG., Patroni Wrocławskich Szkół, „Kalendarz Wrocławski”, Wrocław: Towarzystwo Miłośników Wrocławia, 1985, s. 270-274, ISSN 0449-6906  (pol.).
 11. Projekt "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Wrocław" na lata 2020-2035, Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, 2019 [dostęp 2020-08-21]  (pol.).
 12. Przed/po Wrocławska architektura XX.XXI w., Autorzy pomysłu i tekstów: Fundacja Transformator (Michał Duda, Agata Gabiś, Karolina Jara), Oprawa graficzna: Marian Misiak, Zdjęcia: Jerzy Krzysztof Kos, Wroapp.pl, 2016 [dostęp 2019-09-16] .
 13. JarekJ. Ratajczak JarekJ., Ryneczek Jemiołowa – otwarcie nowego targowiska, Oficjalny portal internetowy Wrocławia, 14 września 2019 [dostęp 2020-10-20]  (pol.).
 14. Rejestr TERYT, Główny Urząd Statystyczny, 20 sierpnia 2020 [dostęp 2020-08-21]  (pol.).
 15. Schematy komunikacji zbiorowej, Wrocław: Urząd Miejski Wrocławia, 3 kwietnia 2020 [dostęp 2020-08-13]  (pol.).
 16. System Informacji Przestrzennej Wrocławia, Wrocław: Dział Systemu Informacji Przestrzennej Biura Rozwoju Wrocławia, 2020 [dostęp 2020-08-13]  (pol.).
 17. V Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu, www.lo5.wroc.pl [dostęp 2020-08-24]  (pol.).
 18. VII Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Wrocławiu, www.lo7.wroc.pl [dostęp 2020-10-20]  (pol.).
 19. UCHWAŁA NR X/199/03 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody, „uchwały RMWr.”, Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia / Akty Prawne; Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 25 lipca 2003 r. Nr 117, poz.2123; Biuletyn Urzędowy RMW z 30 czerwca 2003 r. Nr 6, poz.164., Wrocław , 12 czerwca 2003 [dostęp 2020-10-19]  (pol.).
 20. Wykaz dróg przebiegających przez miasto Wrocław, „ZDiUM/Infrastruktura/Ulice Wykaz dróg w zarządzie ZDiUM”, Ewa Iwanska, sporządziła ZDJOGA/NOXE/, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Wrocław , 10 lipca 2020 [dostęp 2020-08-05]  (pol.).
 21. Zabytki Wrocławia, Urząd Miejski Wrocławia, 3 sierpnia 2020 [dostęp 2020-08-06]  (pol.).

Linki zewnętrzne | edytuj kod

 • Ulica Jemiołowa, [w:] Wrocław, Gajowice [online], fotopolska.eu [dostęp 2020-10-15]  (pol.).
 • ul. Jemiołowa, [w:] Wrocław, Gajowice [online], dolny-slask.org.pl (Wratislaviae Amici), ID: 586353 [dostęp 2020-10-15]  (pol.).
 • ul. Jemiołowa, wikimapia.org [dostęp 2020-10-15]  (pol.).
Na podstawie artykułu: "Ulica Jemiołowa we Wrocławiu" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy