Urząd skarbowy


Urząd skarbowy w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu i Urząd Skarbowy Poznań-Wilda - Zespół Jednostek Skarbowych w Poznaniu Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku Pierwszy Urząd Skarbowy w Toruniu Drugi Urząd Skarbowy w Lublinie Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku Urząd Skarbowy w Brzozowie Urząd Skarbowy w Iławie Urząd Skarbowy w Skierniewicach Urząd Skarbowy we Włocławku Urząd Skarbowy w Wysokiem Mazowieckiem Urząd Skarbowy w Świnoujściu Urząd Skarbowy Warszawa-Bemowo

Urząd skarbowy – jednostka Krajowej Administracji Skarbowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby administracji skarbowej

Spis treści

Wyspecjalizowane urzędy skarbowe | edytuj kod

Wyspecjalizowanymi urzędami skarbowymi są urzędy skarbowe do obsługi niektórych kategorii podatników. Zalicza się tu tzw. duże (wojewódzkie) urzędy skarbowe oraz II Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście.

Wojewódzkie urzędy skarbowe | edytuj kod

20 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych powołanych z dniem 1 stycznia 2004 r. do obsługi niektórych kategorii podatników, tj:

Ze względu na zakres terytorialny, tj. całe bądź część województwa, te wyspecjalizowane urzędy często określane są mianem dużych lub wojewódzkich urzędów skarbowych. Oficjalnie, noszą one nazwę odpowiadającą nazwie województwa, w którym jest ich siedziba, np. Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy, Dolnośląski Urząd Skarbowy, Drugi Śląski Urząd Skarbowy, Pomorski Urząd Skarbowy itp.

Szczególne urzędy skarbowe | edytuj kod

Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście jest właściwy w sprawach:

 • obsługi wszystkich podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania zagranicą wynikającej z art. 3 ust. 3 pkt 2 oraz ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług
 • szczególnej procedury rozliczania podatku od towarów i usług wobec usług elektronicznych (dotyczy podmiotów zagranicznych świadczących na terytorium Wspólnoty usługi elektroniczne osobom niepodlegającym opodatkowaniu), o której mowa w art. 131 – art. 134 ustawy o podatku od towarów i usług
 • zwrotu podatku od towarów i usług:
  • przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym oraz członkom personelu tych przedstawicielstw i urzędów a także innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw lub zwyczajów międzynarodowych
  • instytucjom Wspólnot Europejskich posiadającym siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium Polski
  • uprawnionym podmiotom zagranicznym nieposiadającym siedziby, miejsca zamieszkania albo stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski, niezarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług na terytorium Polski
  • Siłom Zbrojnym Państw – Stron Traktatu Północnoatlantyckiego oraz Siłom Zbrojnym Państw – Stron Traktatu Północnoatlantyckiego uczestniczących w Partnerstwie dla Pokoju, w przypadku zakupów dokonanych przez Ministra Obrony Narodowej lub upoważnionego przez niego Prezesa Agencji Mienia Wojskowego, Dowódcę Wojsk Lądowych oraz Dowódcę Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej lub odpowiednio upoważnionych przez nich dowódców wojskowych jednostek budżetowych
 • określonych w art. 3 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników dla:
  • podatników niebędących podatnikami podatku dochodowego niemających miejsca zamieszkania lub siedziby w Polsce (art. 4 pkt 3 lit. b)
  • płatników podatków oraz płatników składek ubezpieczeniowych, niebędących jednocześnie podatnikami, o których mowa w pkt 1–3 jeżeli nie można ustalić właściwości ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę płatnika (art. 4 pkt 4)
 • dotyczących przypadków niemożności ustalenia właściwości miejscowej organu podatkowego w sposób, o którym mowa w ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Rodzaje stanowisk pracy w urzędach skarbowych | edytuj kod

Stanowiska urzędowe spotykane w urzędach skarbowych:

 • stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej:
 • stanowiska koordynujące w służbie cywilnej:
  • kierownik działu
  • kierownik samodzielnego referatu
  • komornik skarbowy
 • stanowiska samodzielne w służbie cywilnej:
  • radca prawny
  • oskarżyciel skarbowy
  • kierownik referatu
  • inspektor kontroli podatkowej
  • starszy komisarz skarbowy
 • stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej:
  • starszy specjalista
  • starszy informatyk
  • komisarz skarbowy
  • starszy inspektor
  • starszy kontroler rozliczeń
  • specjalista
  • informatyk
  • inspektor
  • kontroler rozliczeń
  • starszy poborca skarbowy
 • stanowiska wspomagające w służbie cywilnej:
  • starszy referent
  • starszy księgowy
  • księgowy
  • referent
  • likwidator
  • poborca skarbowy
 • stanowiska zapewniające duszpasterską opiekę nad pracownikami fiskusa:

Budżet, zatrudnienie i wynagrodzenia | edytuj kod

Urzędy skarbowe w dniu 1 kwietnia 2015 r. uległy konsolidacji gospodarczej z właściwymi miejscowo (nadzorującymi je) izbami skarbowymi. W wyniku konsolidacji urzędy skarbowe utraciły status jednostek budżetowych i nie są już uprawnione do wydatkowania środków budżetowych, zawierania umów, posiadania mienia. Z kolei izby skarbowe z mocy ustawy przejęły całą gospodarkę finansową urzędów skarbowych, należące do nich mienie oraz stały się stronami umów zawartych przez te urzędy[2]. Innymi słowy pod względem gospodarczym każdy urząd skarbowy został włączony do nadzorującej go izby skarbowej. Od 1 kwietnia 2015 r. izby skarbowe zatrudniały pracowników wykonujących pracę zarówno w urzędach skarbowych, jak i w izbach skarbowych.

Do wyłącznej kompetencji izb skarbowych należy obecnie obsługa urzędów skarbowych w zakresie spraw finansowych, kadrowych, zarządzania majątkiem, zamówień publicznych.

Przed 1 kwietnia 2015 wydatki urzędów skarbowych były realizowane w części 19 budżetu państwaBudżet, finanse publiczne i instytucje finansowe. Po tym terminie wydatki te realizowane są przez izby skarbowe.

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. Etatowi księża w urzędzie skarbowym sporo kosztują. Media: ponad 600 tys. rocznie za dziesięciu kapelanów | Biznes na Next.Gazeta.pl. next.gazeta.pl. [dostęp 2019-09-17].
 2. Art. 2 pkt 1 lit. h, art. 36, 37, 40, 42 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 211)

Bibliografia | edytuj kod

 • Art. 36 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 505)
 • Art. 13 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 807)

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.

Kontrola autorytatywna (instytucja państwowa):
Na podstawie artykułu: "Urząd skarbowy" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy