VB .NET


Visual Basic .NET w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii (Przekierowano z VB .NET) Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Visual Basic .NET (VB.NET) – obiektowy język programowania zaprojektowany przez firmę Microsoft. Program napisany w tym języku kompilowany jest do kodu pośredniego wykonywanego w maszynie wirtualnej zgodnej z .NET. Oznacza to, że do uruchomienia programu napisanego w języku VB.Net w systemie Windows wymagana jest (zwykle bezpłatna) biblioteka uruchomieniowa taka jak .NET Framework lub Mono.

Język VB.NET ma wiele cech wspólnych z językami programowania Visual BasicBASIC.

Spis treści

Nazwa | edytuj kod

Nazwa może być myląca, szczególnie dla tych, którzy słyszeli o ograniczeniach Visual Basica w wersji do 6. Zaadaptowanie VB do platformy .NET częściowo wymusiło, a częściowo pozwoliło na dość duże zmiany, znacznie poszerzając możliwości języka.

Jako że jednym z celów (lub też ubocznym skutkiem) stworzenia platformy .NET było danie programiście wyboru odnośnie do stosowania składni wybranego przez siebie języka przy zachowaniu funkcjonalności, język Visual Basic .NET ma funkcjonalność bardzo podobną co C#, a kod produkowany przez kompilatory obu języków często jest identyczny.

Składnia | edytuj kod

Język wywodzi się z rodziny BASIC. Jego podstawowe cechy odróżniające od rodziny C to:

 • jedno wyrażenie występuje w jednej linii fizycznej (CR – znak końca linii). W związku z tym domyślnie nie występuje logicznie znak końca linii w postaci ";" jak w językach rodziny C. Dwie instrukcje w jednej linii fizycznej można w razie potrzeby zapisać używając składni "Instrukcja1 : Instrukcja2" natomiast przeniesienie do następnej linii fizycznej można w razie potrzeby zastosować używając sekwencji " _" (spacja – podkreślenie) na końcu linii fizycznej.
 • Brak nawiasów klamrowych ({}) do grupowania bloków i kwadratowych do dostępu do tablic ([])

Każdy blok instrukcji posiada strukturę postaci

NazwaKonstrukcji [Opcje] .... End NazwaKonstrukcji 

np.

While True ... End While Do While True Do Until False Do Do ... Loop Until False Loop While True Loop Loop For x As Double =-3.5 To 30 For y As Integer =10 To 0 Step -2 ... ' Komentarz Next ' Opcjonalnie Next y Next 'opcjonalnie Next x Class ... End Class 

Tablice definiuje się np. tak:

Dim Tab(4,9) As String 

co wyklucza potrzebę używania nawiasów kwadratowych w składni, a oznacza zdefiniowanie tablicy o wymiarach 5 na 10 – bo z zakresu 0..4,0..9. Wynika to z faktu, że Visual Basic (nie VB.NET) pozwalał na zdefiniowanie tablicy (_od_ To _do_) np. (5 To 100) lub używając tylko _do_ (np. (100) co implikowało (0 To 100)). Niestety tzw. Common Type System narzuca kompilatorom ograniczanie sposobu indeksowania tablic do tablic zaczynających się indeksem zerowym co wyklucza sens składni _od_ To _do_ choć sama wirtualna maszyna CIL pozwala na tworzenie tablic o indeksie początkowym innymi niż 0.

Tablice można też deklarować w stylu C (nadal 0-indeksowo).

Dim Tab(4)(9) As String 

gdzie sugerujemy, że każdy Tab(i) prowadzi na tablicę 10-elementową.

Można też:

Dim Tab(,,) As Cos ' Tablica 3-wymiarowa 

Wymaga to użycia

Redim Tab(x,y,z) 

Lub:

Dim Tab()()() As Cos 'Tablica tablicy tablicy - tablica 3-wymiarowa 

Wymaga to inicjalizacji zmiennej Tab Tablica(Array), każdego elementu tablicy tablica, i każdego elementu tej tablicy Cosiem. Trzeba jednak pamiętać, że tablica T()() oraz T(,) mają odzwierciedlenie w postaci innych typów w prekompilowanym pseudokodzie CIL.

 • Język jest nieczuły na wielkość znaków w identyfikatorach i słowach kluczowych a-z ⇔ A-Z
 • Alokacją i zwalnianiem pamięci zarządza garbage collector.
 • Nie ma jawnego dostępu do wskaźników. Można uzyskać do nich dostęp ale okrężną drogą gwarantującą jednak bezpieczeństwo pracy na pamięci.
 • Dostęp do obiektów następuje poprzez referencje (kompensujące brak wskaźników)
 • Nawiasy klamrowe występują tylko przy określaniu elementów tablicy
Dim A As String = {"A","B","C"} Dim B As Klasa = {New Klasa, New Klasa, New Klasa} JakasFunkcja(2,"abc", New Klasa() {New Klasa, New Klasa} ,44 ,55) Dim C As Object = New String() {"A","B","C","D"} 
 • generyczność znana np. z Ada 95 czy C++ jako <template>
 • brak operatora porównania "==" czy operatora przypisania ":="

Występuje jeden operator "=" oznaczający przypisanie lub porównanie. Kompilator przyjmuje, że jeżeli wyrażenie ma postać

 Zmienna = Dalsze wyrażenie 

Lub

 Dim Zmienna As Typ = Dalsze wyrażenie 

oznacza to przypisanie wartości z prawej strony do zmiennej Zmienna. W innych przypadkach "=" porównuje wyrażenia zwracając wartość boolowską. np.

 Dim A As Boolean, B, C As Integer A = B = C 

oznacza, że wartości liczb B i C zostaną porównane, a wynik tego porównania zostanie zwrócony jako 'True' lub 'False' a to z kolei przypisane do zmiennej A. Podobnie w składni warunkowej

 If zmienna = zmienna Then ... ElseIf warunek Then ... Else ... End If 

Operator ":=" występuje natomiast przy odwoływaniu się do parametrów funkcji i procedur z użyciem notacji imiennej np.

 JakasProcedura (jakis_parametr:= wartosc1, inny_parametrr := wartosc2) 

Jest to przydatne gdy dana funkcja (procedura) przyjmuje dużą ilość argumentów opcjonalnych.

 • Łańcuchy znaków zamykane są w cudzysłowach ("). Jeżeli trzeba w Stringu użyć cudzysłowu używa się podwójnego znaku cudzysłowu
 Dim a As String = "A wtedy on powiedział ""Dajcie mi spokój.""" ' A zawiera: A wtedy on powiedział "Dajcie mi spokój." 

Nie występują znaki specjalne w formacie \" \n itp.

 Dim b As String = "zmienna x=""" & a & """" & Chr(10) & _ "następna linijka." 'b zawiera: zmienna x="A wtedy on powiedział "Dajcie mi spokój."" ' następna linijka. 

W tej kwestii rodzina Basic zachowuje się podobnie do języka Ada. Znak 10 to znak końca linii tak więc Chr(10) daje znak końca linii. Chr() zwracający znak o kodzie podanym jako argument jest funkcją inline, także w trakcie kompilacji zamienia się w znak końca linii (wniosek: nie różni się prędkością wykonywania kodu od znanego z C "\n").

 • Imports, With, Using

Imports do ustalania domyślnych przestrzeni nazw. With do skracania ścieżki dostępu przy pracy z obiektami o dużych zagnieżdżeniach. Using również do pracy na obiektach. Przemianowujące zmienną lub tworzące zmienną na obszar bloku using i implikujące zarazem blok Try Catch

 • Wbudowana w składnię obsługa synchronizacji wątków. – SyncLock

Dalsze przykładowe programy | edytuj kod

Prosty program napisany w języku VB.NET. Po jego skompilowaniu i uruchomieniu zobaczymy napis „Hello world!”.

Imports System Public Class PrzykladowaKlasa Public Shared Sub Main() 'Procedura współdzielona między instancjami klasy System.Console.WriteLine("Hello world") For i As Integer = 1 To 10 System.Console.WriteLine("To jest linia " & i) Next End Sub End Class 

Lub

 Module Nazwa Modulu 'Moduł jako bezobiektowy element grupujący w przestrzeń nazw. Public Sub Main() ' nie ma słowa Shared bo moduł wydziela kod, natomiast ' nie ma możliwości powołania obiektu typu modułowego System.Console.WriteLine("Hello world") For i As Integer = 1 To 10 System.Console.WriteLine("To jest linia " & i) Next End Sub End Module 

Zamiast pisać System.Console.WriteLine można wykorzystać specjalną składnię do pracy z obiektem:

 Public Sub Main() With System.Console .WriteLine("Hello world") For i As Integer = 1 To 10 .WriteLine("To jest linia " & i) Next End Sub 

Kolejny przykładowy program demonstruje technikę programowania interfejsu graficznego (GUI). Po jego skompilowaniu i uruchomieniu system operacyjny utworzy okienko aplikacji.

Imports System 'Domyślnie szukaj elementów w System Imports System.Windows.Forms 'a także w System.Windows.Forms Public Class PrzykladoweOkno Inherits Form 'Konstruktor z dziedziczeniem konstruktora macierzystego Sub New() MyBase.New() End Sub Public Shared Sub Main() Application.Run( New PrzykladoweOkno() ); End Sub End Class 

Następny przykład pokazuje konstrukcję interfejsu, czyli rodzaju nagłówka klasy definiującego mechanizmy implementowane przez klasę. Klasa, która implementuje pewien interfejs (co programista może łatwo sprawdzić (If TypeOf NazwaObiektu Is IJakisInterfejs)), zobowiązuje się posiadać zaadaptowane do swoich warunków wszystkie procedury, funkcje, właściwości, zdarzenia itd. określone w interfejsie.

Interface INazwa Inherits InnyInterfejs Sub CosRob() ReadOnly Property Cos As Integer End Interface 

Zobacz też | edytuj kod

(inne języki platformy .NET)

(platforma .NET)

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "VB .NET" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy