Wielopier������cieniowe w������glowodory aromatyczne