Wikipedia:Zalecenia dotyczące artykułów o prawie


Wikipedia:Zalecenia dotyczące artykułów o prawie w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Niektóre cechy powszechne wśród tekstów prawniczych mogą stanowić wady prawniczych artykułów Wikipedii. Poruszono tu także inne kwestie, które wymagają ogólnej regulacji.

Spis treści

„Centryzmy” | edytuj kod

W polskojęzycznej Wikipedii w artykułach dotyczących prawa i nauk prawnych często dominuje spojrzenie osób podlegających prawu polskiemu. Jest to polonocentryzm, naruszający zasadę Wikipedii, neutralny punkt widzenia.

Zgodnie z tą zasadą oraz inną podstawą cechą encyklopedii, jaką jest powszechność, każdy temat – o ile nie zawiera wyraźnych ram czasowych, terytorialnych itp. – powinien być opisywany in abstracto, tj. w możliwie największym oderwaniu od konkretnej sytuacji.

Artykuł, którego nazwa nie zawiera ram czasowych, powinien opisywać temat z uwzględnieniem zmian historycznych oraz tak, by opis pozostał prawdziwy w przyszłości (zobacz: ponadczasowość). Z tego powodu błędne jest opisywanie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jako Aleksandra Kwaśniewskiego.

Artykuł, którego nazwa nie zawiera ram terytorialnych, powinien opisywać temat wyczerpująco w skali świata, stosownie do obiektywnych możliwości związanych ze źródłami wiedzy prawniczej. Tymczasem w definicji artykułu hipoteka nie znalazła się informacja, że hipoteki istniały i istnieją nie tylko pod rządami kodeksu cywilnego obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2012 roku.

Artykuł, którego nazwa nie określa ram gałęzi prawa, powinien opisywać jednakowo nazwane, lecz różnie uregulowane instytucje funkcjonujące w różnych gałęziach prawa. Przykładem naruszenia tej zasady było pominięcie w artykule przesłanki procesowe informacji, że taką samą nazwę stosuje się także w polskim postępowaniu karnym.

Jak im zapobiec | edytuj kod

Wyjściem z takich sytuacji może być utworzenie odrębnych artykułów precyzujących ramy terytorialne (Senat (Francja) oraz Senat (Czechy) – wciąż są to artykuły ogólne pod względem czasowym) lub ramy gałęzi prawa (błąd (prawo karne) oraz błąd (prawo cywilne) – wciąż są to artykuły ogólne pod względem m.in. terytorialnym). Ze względu na stan komparatystyki prawniczej jest dużo mniej artykułów precyzujących ramy czasowe, a mających charakter ogólny pod względem terytorialnym.

Części nazw artykułów zawężające zakres tematu powinny w miarę możliwości znaleźć się w nawiasie, ujęte w mianowniku, czego przykłady zostały ukazane wyżej.

Innym rozwiązaniem jest zamieszczenie ogólnej definicji, bezpośrednio pod nią innych informacji opisujących dany temat w ogólności, a następnie umieszczenie w osobnych sekcjach informacji o konkretnym stanie prawnym (jak to zostało zrobione w artykule żebranie).

Język prawniczy a język polski | edytuj kod

Wikipedia jest encyklopedią powszechną, dlatego opisy artykułów powinny być zrozumiałe dla możliwie najszerszego kręgu czytelników. Niezalecane jest stosowanie trudnych do zrozumienia dla nie-prawników sformułowań z języka prawniczego, jeśli to samo można wyrazić w języku polskim powszechnym. Dobrą praktyką przy tworzeniu obszerniejszych artykułów jest zamieszczenie na początku podsumowania zrozumiałego dla każdego. Bardziej fachowe omówienie można zawrzeć w dalszej części artykułu.

Źródła | edytuj kod

Zalecane jest powoływanie się na akty prawne, publikacje naukowe i orzecznictwo z wykorzystaniem przypisów.

Przytaczając akt prawny należy podać jego pełną nazwę oraz miejsce publikacji, np. ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231). Analogicznie przy orzeczeniach należy podawać sygnaturę akt.

Jeżeli orzeczenie nie jest dostępne w Internecie, w przypisie należy umieścić adnotację według wzoru:

  • Postanowienie SN z 26 maja 2004, V KK 22/04 (OSNKW z 2004 r., zeszyt 7-8, poz. 72).

Odnośniki do aktów prawnych zamieszczonych w ISAP i EUR-Lex należy umieszczać według wzoru:

Odnośniki w miarę możliwości powinny prowadzić do notek bibliograficznych, a nie do samego pliku. Tylko w ostateczności, kiedy nie ma notki bibliograficznej, można umieszczać odnośnik bezpośrednio do pliku:

Jeżeli akt prawny nie obowiązuje, należy dodać adnotację na końcu odnośnika w formie (nieobowiązujący). Można też określić dokładniej przyczynę nieobowiązywania: (uchylony) czy (przedwojenne nieobowiązujące). Przykłady:

  • Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lutego 1993 r. w sprawie wykładni art. 71 paragraf 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, art. 45 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 września 1984 r. o Sądzie Najwyższym, art. 62 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, art. 3 ust. 2 i 3 a ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (sygn. akt W. 4/92) (nieobowiązujący) (Dz.U. z 1993 r. nr 17, poz. 81)
  • Dekret z dnia 16 listopada 1945 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa (uchylony) (Dz.U. z 1945 r. nr 53, poz. 300)
  • Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 stycznia 1939 r. o poborze scalonego podatku obrotowego od sprzedaży piwa, napojów winnych, wódek gatunkowych, octu, kwasu octowego i drożdży (przedwojenne nieobowiązujące) (Dz.U. z 1939 r. nr 9, poz. 51)
Na podstawie artykułu: "Wikipedia:Zalecenia dotyczące artykułów o prawie" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy