Wikipedysta:IPED/brudnopis


Wikipedysta:IPED/brudnopis w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kodeks etyki dla pracowników i przedsiębiorców - kodeks zasad skonstruowany z myślą o relacjach pracodawców i pracowników. Obejmuje obszary wartości, takie jak współpraca, uczciwość, profesjonalizm, odpowiedzialność. Stanowi o regulacji zasad obowiązujących w relacjach z podmiotami zewnętrznymi, relacji wewnętrznych – organizacja a jej pracownicy, w tym m.in. atmosfera pracy, równe szanse zatrudnienia i awansu, ochrona prywatności, konflikt interesów, oczekiwania wobec pracowników odnośnie przestrzegania postanowień Kodeksu oraz określa konsekwencje ich nieprzestrzegania. Jest zbiorem rozwiązań procesowych umożliwiających efektywną komunikację w zakresie informowania o nieprzestrzeganiu zasad etycznych w organizacji. Podczas wdrażania kodeksu etyki w firmie jest dostosowywany do specyfiki przedsiębiorstwa, podmiotu działania oraz uwarunkowań w jakich funkcjonuje. Przestrzeganie ustanowionego kodeksu etyki poprawia reputację firmy, zwiększa zaufanie otoczenia i przyczynia się do sukcesu w jej działalności

Przykładowe kodeksy dla przedsiębiorców:
Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" (w skrócie Fundacja "IBNDiPP") – polski think tank; instytut naukowo-badawczy; non-profit; założony przez Krajową Izbę Gospodarczą ; rozpoczął działalność w 1993 roku. Jego siedziba mieści się w Warszawie.


W ramach swojej działalności Instytut:

- realizuje projekty (w tym projekty dofinansowane ze środków UE);

- prowadzi badania (np. Badanie dotyczące oczekiwań przedsiębiorców w stosunku do szkolnictwa wyższego);

- opracowuje raporty (np: "Kultura zatrudnienia w polskich przedsiębiorstwach", "Finansowanie biznesu technologicznego") ;

- opiniuje akty prawne;

- organizuje konferencje, warsztaty, seminaria i szkolenia ogólnopolskie i międzynarodowe (np. Współpraca Nauki z Biznesem).


Obszary działalności Instytutu:

- budowa demokracji (artykuł: rp)

- kształtowanie polityki gospodarczej sprzyjającej rozwojowi przedsiębiorczości;

- deregulacja gospodarki;

- rozwój przedsiębiorczości prywatnej, w tym MŚP (artykuł: odpowiedzialne-inwestowanie.pl);

- rozwój nowoczesnych technologii (źródła: e-rzecznictwo);

- współpraca nauki i biznesu (artykuł: ngo.pl);

- rozwój rynku pracy (artykuł: gazetapraca.pl; newsweek.pl);

- rozwój organizacji przedsiębiorców;

- zwalczanie korupcji (źródła: antykorupcja.edu.pl; mswia.gov.pl)

- etyka w działalności gospodarczej i samorządowej (artykuł: kig.pl).


Do głównych osiągnięć Instytutu należy zaliczyć inicjowanie od początku działalności wielu debat publicznych dotyczących istotnych zagadnień, z udziałem przedstawicieli rządu, parlamentu RP i innych znanych polityków. Rekomendacje i rozwiązania proponowane przez zespół Instytutu niejednokrotnie były wdrażane przez władze, np. rozwiązania wspierające innowacyjność, w tym kredyt technologiczny i finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw. Rozwiązania promowane przez Instytut przyczyniły się do obniżenia podatków i zmniejszania barier dla prowadzenia firm, monitorowania władz publicznych i prowadzenia dialogu obywatelskiego.

Zespół Instytutu stworzył od podstaw dwa ogólnopolskie programy związane z promocją etyki, które zyskały wielu entuzjastów w całym kraju. W 1998 roku powstał program "Przedsiębiorstwo Fair Play", którego celem jest promowanie etyki w działalności gospodarczej rozumianej jako zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną, a także władzą lokalną i państwową. Do trzynastu dotychczas przeprowadzonych edycji (czyli do grudnia 2010 roku) przystąpiło 2717 firm, którym przyznano łącznie 6759 certyfikatów "Przedsiębiorstwo Fair Play". W 2001 r. powstał siostrzany program skierowany do samorządów - "Gmina Fair Play" - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji. Jego celem jest m.in. promocja gmin stwarzających wyjątkowo dobre warunki dla inwestorów, a także wykazujących szczególną dbałość o potrzeby społeczności lokalnej. Strona programów: http://www.fairplay.pl

Instytut opracował także Standard Zarządzania Zasobami Ludzkimi ZFP-2007, IPED (standard "Zatrudnienie Fair Play") - system zarządzania kapitałem ludzkim, który ma w zamierzeniu maksymalizować zaangażowanie pracowników organizacji w tworzenie jej sukcesu. Warunki Standardu ZFP - 2007, IPED, określają wymagania w zakresie piętnastu procesów odnośnie zarządzania kapitałem ludzkim, których spełnienie jest konieczne dla jego funkcjonowania. Wymagania te sprowadzają się do opracowania, wdrożenia i ciągłego doskonalenia narzędzi zarządczych, pozwalających na lepszą kontrolę nad procesami zarządzania kapitałem ludzkim, znacząco go porządkując, a ponadto ułatwiają podejmowanie decyzji i umożliwiają mobilizację kapitału ludzkiego na rzecz rozwoju organizacji. Dzięki temu organizacja może sprawnie reagować na zmiany wewnętrzne, jak i w otoczeniu zewnętrznym. Strona Standardu ZFP: www.praca.fairplay.pl


Tematyka wybranych projektów UE:

- zakładanie innowacyjnych firm i zarządzanie nimi: poszerzenie menedżerskiej wiedzy kadry naukowej w zakresie projektowania modeli biznesowych przedsiębiorstw spin off oraz nabycia umiejętności w zakresie zakładania innowacyjnych firm i zarządzania nimi (projekt pn.: „Przez Naukę do Biznesu");

- współpraca nauki z biznesem: podniesienie wartości badań naukowych oraz prac rozwojowych dla gospodarki i społeczeństwa (projekt pn.: „Przedsiębiorczy Uniwersytet. Program promocji praktycznej użyteczności badań naukowych szkół wyższych dla gospodarki i społeczeństwa oraz wartości dodanej tworzonej przez uniwersytety") źródła: ;

- współpraca między instytucjami szkolnictwa wyższego i przedsiębiorstwami: wypracowanie takiego modelu programów nauczania szkół wyższych, który nie tylko będzie dopasowany do potrzeb rynku pracy, ale też będzie odzwierciedlać rzeczywiste potrzeby pracodawców (projekt pn.: „Skills for the Future / Kształcenie dla przyszłości”);

- pracownicy 50+: wykorzystanie potencjału starszych pracowników (50+), szczególnie tych w wieku przedemerytalnym, poprzez wspieranie przekazywania ich kompetencji, know how i indywidualnej wiedzy młodszym pracownikom (projekt pn.: „Międzypokoleniowy Kapitał Społeczny / SISC - Senior Intergenerational Social Capital");

- tworzenie dobrych miejsc pracy: budowa systemu pozwalającego zidentyfikować dziedziny i przedsiębiorstwa posiadające duży potencjał tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości i propozycja działań mających na celu większe wykorzystanie tego potencjału (projekty pn.: „Praca wysokiej jakości (PWJ). System identyfikacji dziedzin o dużych potencjałach wzrostu zatrudnienia wysokiej jakości w woj. mazowieckim. Mechanizmy, instrumenty i rozwiązania" oraz "Praca wysokiej jakości (PWJ). System identyfikacji dziedzin o dużych potencjałach wzrostu zatrudnienia wysokiej jakości w województwie śląskim. Mechanizmy, instrumenty i rozwiązania");

- nowoczesne narzędzia rzecznictwa interesów społecznych w samorządzie: identyfikacja, ocena i upowszechnienie najlepszych praktyk w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi rzecznictwa interesów społecznych w samorządzie, obejmujących w szczególności wykorzystanie Internetu i narzędzi elektronicznych (projekt pn.: „Elektroniczne rzecznictwo interesów społecznych w samorządzie. Nowoczesne narzędzia informowania i rzecznictwa lokalnego");

- zwalczanie korupcji: identyfikacja sytuacji korupcyjnych oraz określenie kosztów korupcji dla firm (projekt pn.: „Polscy przedsiębiorcy przeciw korupcji. Mechanizmy antykorupcyjne w praktyce przedsiębiorstw").

- konsultacje społeczne: opracowanie i wypromowanie zasad prowadzenia rzeczywistych konsultacji społecznych, zapewniających udział NGO w procesie legislacyjnym, opartych na najlepszych praktykach światowych (projekt pn.: „DOBRE RZĄDZENIE POPRZEZ WKŁAD SPOŁECZNY. Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w procesie legislacyjnym”, (artykuł: szejnfeld.pl).


Władze Fundacji "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" Krajowej Izby Gospodarczej

Prezes Zarządu – dr Mieczysław Bąk

Wiceprezes Zarządu – dr Tomasz Mroczkowski, prof. American University w Waszyngtonie, USA

Członek Zarządu – dr hab. Przemysław Kulawczuk, prof. Uniwersytetu Gdańskiego


Oficjalna nazwa w innych językach Foundation “Institute for Private Enterprise and Democracy” of the Polish Chamber of Commerce

Instytucje współpracujące z Instytutem:

W trakcie swojej działalności Instytut współpracuje bądź miał okazję współpracować z organizacjami zagranicznymi, takimi jak: Center for International Private Enterprise (USA), The German Marshall Fund of the United States, Freedom House (USA), Center for Enterprise Development (USA), Fundacja im. F. Naumanna (Niemcy), The Westminster Foundation for Democracy (Wielka Brytania), Danish Social Science Foundation (Dania), SOCO - Institute for Human Sciences (Austria), The Windsor Group (Austria), Open Society Institute – Local Government and Public Service Reform Initiative (Węgry) oraz krajowymi, m.in.: Fundacja "Fundusz Współpracy", Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Komitet Badań Naukowych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Państwowa Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, samorządy, organizacje zrzeszające przedsiębiorców, Starostwa Powiatowe, Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Wojewódzkie, Ambasada Brytyjska w Warszawie, Ambasada USA w Warszawie, PKO Bank Polski SA czy Uniwersytet Gdański.

Publikacje Instytutu

Wybrane publikacje Instytutu prezentowane na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego


Strona Instytutu www.iped.pl


Kategoria:Organizacje społeczne Kategoria:Polskie organizacje Fundacja Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym Kategoria:Think tanki

Na podstawie artykułu: "Wikipedysta:IPED/brudnopis" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy