Wikipedysta:Markotek/do zrobienia


Wikipedysta:Markotek/do zrobienia w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii < Wikipedysta:Markotek Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Lista ze strony [1] (do sprawdzania, czego na wiki brakuje)

ADH - Advertising tracking study - AFF - Grupa spowinowacona - Agencja badawcza - Agregacja - Agregat - AIR - Analiza - Analiza atrybutów - Analiza conjoint - Analiza czasu przetrwania - Analiza czynnikowa - Analiza danych - Analiza dwuzmiennowa - Analiza dyskryminacyjna - Analiza geodemograficzna - Analiza grup skontrastowanych - Analiza idiograficzna - Analiza ilościowa - Analiza jakościowa - Analiza jednozmiennowa - Analiza kanoniczna - Analiza kohort - Analiza kontekstualna - Analiza konwersacyjna - Analiza korespondencji - Analiza koszykowa - Analiza kowariancji - Analiza nomotetyczna - Analiza psychograficzna - Analiza pytań - Analiza regresji - Analiza segmentacyjna - Analiza skupień - Analiza sytuacyjna - Analiza szeregów czasowych - Analiza ścieżkowa - Analiza treści - Analiza wariancji - Analiza wartości klienta - Analiza wielozmiennowa - Analiza wtórna - Analiza zawartości - Analiza zorientowana na przypadek - Analiza zorientowana na zmienną - Animalizacja - Animatic - Ankieta - Ankieta audytoryjna - Ankieta internetowa - Ankieta pocztowa - Ankieta pop-under - Ankieta pop-up - Ankieta prasowa - Ankieter - Anonimizacja - Anonimowość badania - Arkusz kodowy - Artefakt - Atrybut - ATS - ATV - Audience share - Audymetr - Audyt - Badacz - Badania ad hoc - Badania aktywne - Badania budżetu czasu - Badania cenowe - Badania ciągłe - Badania czasu wolnego - Badania czytelnictwa - Badania czytelnictwa prasy - Badania dynamiczne - Badania eksperymentalne - Badania eksplanacyjne - Badania eksploracyjne - Badania empiryczne - Badania etnograficzne - Badania ewaluacyjne - Badania historyczno-porównawcze - Badania ilościowe - Badania internetowe - Badania Internetu - Badania jakościowe - Badania komunikacji - Badania konsumenckie - Badania korelacyjne - Badania marketingowe - Badania marki - Badania mediów - Badania międzykulturowe - Badania międzynarodowe - Badania motywacyjne - Badania neuromarketingowe - Badania niejawne - Badania niereaktywne - Badania opinii - Badania opisowe - Badania panelowe - Badania pełne - Badania pierwotne - Badania pilotażowe - Badania podłużne - Badania polityczne - Badania postaw - Badania produktu - Badania przedsiębiorstw - Badania przekrojowe - Badania przyczynowe - Badania reaktywne - Badania reklamy - Badania reklamy zewnętrznej - Badania rynku - Badania satysfakcji klienta - Badania segmentacyjne - Badania semiotyczne - Badania site centric - Badania słuchalności radia - Badania społeczne - Badania społeczności lokalnych - Badania stosowane - Badania syndykatowe - Badania telemetryczne - Badania terenowe - Badania trackingowe - Badania trendów - Badania U&A - Badania uczestniczące - Badania user centric - Badania użytkowania i postaw - Badania wizerunkowe - Badania wtórne - Badania wyborcze - Badania wyczerpujące - Badania wyjaśniające - Bandwagon effect - Bank danych - Bank Danych Regionalnych - Baza danych - Blind product test test ślepy - Błąd braku odpowiedzi - Błąd całkowity - Błąd doboru próby - Błąd ekologiczny rozumowania - Błąd eksperymentalny - Błąd eksperymentatora - Błąd I rodzaju - Błąd II rodzaju - Błąd indywidualizmu - Błąd losowy - Błąd narzędzia pomiaru - Błąd operatu - Błąd pomiaru - Błąd systematyczny - Bodziec eksperymentalny - Booster - BPTO - Brak odpowiedzi - Braki danych - Bramkarz - Brand Party Game - Brand saliance - Branded product test - Branding - Brief - Brief Group - Bubble test - Burza mózgów - Business-to-business - Business-to-consumer - CAPI - Case study - CASI - Category management - CATI - CAWI - Central location - Centralne twierdzenie graniczne - Centyl - Cenzus - Chiński portret - CIRC - Collage - CPH - CPI - CPP - CPT - CRM - Czynnik - Czyszczenie danych - Czyszczenie logiczne - Dane - Dane ciągłe - Dane ilościowe - Dane jakościowe - Dane pierwotne - Dane surowe - Dane wtórne - Data Mining - Day after recall - Debranding - Debriefing - Decyl - Dedukcja - Definicja operacyjna - Demografia - Dendrogram - Deontologia - Desk research - Diada - Diagram - Długość trwania wywiadu - Dobór celowy - Dobór grupowy - Dobór kwotowy - Dobór losowy - Dobór nieprobabilistyczny - Dobór probabilistyczny - Dobór proporcjonalny - Dobór próby - Dobór systematyczny - Dobór warstwowy - Dojrzewanie - Dopasowanie - Dopytywanie - Dostępność respondenta - DPA - Dyferencjał semantyczny - Dzienniczek - Dzikie kody - Efekt ankietera - Efekt badacza/efekt obserwatora - Efekt Bradleya - Efekt grupy - Efekt halo - Efekt Hawthorne - Efekt interakcji - Efekt panelowy - Efekt porządku odpowiedzi - Efekt porządku pytań - Efekt potakiwania - Efekt społecznych oczekiwań - Efekt wywiadu - Ekonometria - Eksperyment - Eksperyment Ascha - Eksperyment ex post facto - Eksperyment laboratoryjny - Eksperyment podwójnie ślepy - Eksperyment terenowy - Eksplanacja - Ekstrapolacja - Element - ESOMAR - Estymacja - Estymator - Ethnograph - Etnocentryzm - Etnocentryzm konsumencki - Etnografia - Etnografia instytucjonalna - Etnometodologia - Etyka badawcza - Etykieta wartości - Etykieta zmiennej - Eurobarometr - Executive summary - Exit Poll - Extended Group - Eye tracking - Fala badawcza - Falsyfikacja - FGI - Fidelity - Fieldwork - Fokusownia - Frekwencja - Funkcjonalizm - Gallup George - Gamma - Gender studies - Generalizacja - Granice przedziału ufności - Gromadzenie danych - GRP - Grupa eksperymentalna - Grupa fokusowa - Grupa kontrolna - Grupa kreatywna - Grupa nominalna - Grupa wiekowa - Grupa wirtualna - GSS - GUS - Eliyahu Louis Guttman - Hipoteza - Hipoteza a posteriori - Hipoteza a priori - Hipoteza alternatywna - Hipoteza post factum - Hipoteza zerowa - Histogram - Homogeniczność grupy - IDI - Implementacja - Imputacja - In-hall test - In-home test - Indeks - Indukcja - Informator - Instrukcja ankieterska - Instytut Gallupa - Intencja zakupu - Interpolacja - Interpretacja - Interwał losowania - ISSP - Istotność danych - Istotność statystyczna - Jednostka analizy - Jednostka eksperymentu - Jednostka losowania - Kafeteria - Karta odpowiedzi - Klasyfikacja dwuczynnikowa - Klasyfikacja jednoczynnikowa - Klucz kodowy - Kodeks ICC/ESOMAR - Koder - Kodowanie - Kodowanie brzegowe - Kodowanie otwarte - Kohorta - Koncept - Konceptualizacja - Kontakt - Kontrola ankietera - Kontyngencja - Koordynator terenowy - Korelacja - Kowariancja - Kryteria doboru respondenta - Książka kodów - Kurtoza - Kwantyfikacja - Kwantyl - Kwartyl - Kwestionariusz nieustrukturyzowany - Kwestionariusz ustrukturyzowany - Kwestionariusz wywiadu - Kwintyl - Kwota - Kwotowy dobór próby - Lambda - Last minute swing - Late Poll - Paul Lazarsfeld - Rensis Likert - List przypominający - List zapowiedni - Lista Robinsona - Losowanie bez zwracania - Losowanie dwustopniowe - Losowanie jednostopniowe - Losowanie proste - Losowanie systematyczne - Losowanie warstwowe - Losowanie wielostopniowe - Losowanie ze zwracaniem - Ładunki czynnikowe - Macierz - Makroteoria - Bronisław Kasper Malinowski - Mapa percepcji - Mapa pojęciowa - Marginesy - Mediana - Metaanaliza - Metoda delficka - Metoda dzienniczkowa - Metoda kuli śnieżnej - Metoda lejka - Metoda połówkowa - Metoda powtórnego pomiaru - Metoda równego prawdopodobieństwa wyboru - Metodologia - Metryczka - Miara kształtu rozkładu - Miara położenia - Miara rozproszenia - Miara siły związku - Miara tendencji centralnej - Mikroteoria - Mini Group - Moc testu - Modalna - Model hierarchii efektów - Modelowanie przyczynowe - Moderator - Monitoring - Mystery Shopping tajemniczy klient - Nadreprezentacja - Narzędzie badawcze - Niedoreprezentowanie - Niereprezentatywność - Nietrafność - NRS - Obciążenie próby - Obserwacja - Odchylenie standardowe - Odmowa odpowiedzi - OFBOR / Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku - Oferta badawcza - Omnibus - Operacjonalizacja - Operat losowania - Opinia publiczna - Opis próby badawczej - Oprogramowanie do analizy danych jakościowych - Egerton Charles Osgood - OTH - OTS - Outliers - Overclaiming - Pakiet statystyczny - Panel - Panel internetowy - Panel konsumencki - Panel pocztowy - Panel wrażliwości - PAPI - Paradygmat - Parametr - Percentyl - Personifikacja - PGSS - Plan badawczy - Plan czynnikowy - Plan eksperymentalny - Plan losowania - Plan przekrojowy - Podglądownia - Podpróba - Pomiar - Pomiar ilorazowy - Pomiar interwałowy - Pomiar natężenia ruchu - Pomiar nominalny - Pomiar porządkowy - Populacja badana - Porównywanie parami - Postawa - Posttest - Poufność badania - Poziom istotności - Poziom odmów - Poziom pomiaru skali - Poziom realizacji badania - Poziom realizacji próby - Poziom ufności - Pozycjonowanie - Praca w terenie - Predykcja - Pretest - Prezentacja wyników - Problem badawczy - Produkt badawczy - Profil - Profil demograficzny - Profil psychograficzny - Proporcja losowania - Proporcjonalna redukcja błędu - Próba badana / próba założona - Próba celowa - Próba grupowa - Próba kwotowa - Próba losowa - Próba niereprezentatywna - Próba niezależna - Próba obciążona - Próba podstawowa - Próba reprezentatywna - Próba rezerwowa - Próba rotacyjna - Próba samoważąca - Próba sędziów - Próba terenowa - Próba uznaniowa - Próba ważona - Próba zależna - Przedział międzykwartylowy - Przedział ufności - Przerwanie wywiadu - Przypadek - Psefologia - PSM - Psychogalwanometr - Psychografia - Psychometria - PTBRiO - Punkt startowy - Pupilometr - Pytanie bezpośrednie - Pytanie buforowe - Pytanie dychotomiczne - Pytanie filtrujące - Pytanie jednokrotnego wyboru - Pytanie metryczkowe - Pytanie nieustrukturyzowane - Pytanie obciążone - Pytanie otwarte - Pytanie podwójne - Pytanie pośrednie - Pytanie puste - Pytanie sugerujące - Pytanie ukryte - Pytanie ustrukturyzowane - Pytanie wielokrotnego wyboru - Pytanie wprowadzające - Pytanie zagrażające - Pytanie zamknięte - Q-sort - Quasi-eksperyment - Rachmistrz spisowy - Random route - Randomizacja - Rangowanie - Ranking - Raport badawczy - Rating - Reach - Reaktywność - Reconvened Group - Redukcja danych - Redukcjonizm - Regresja - Rekodowanie - Rekrutacja - Rekruter - Relatywizm kulturowy - Replikacja - Reprezentatywność - Respondent - Respondent zawodowy - Retail audit - Rotacja pytań - Rozkład chi-kwadrat - Rozkład częstości - Rozkład dwumodalny - Rozkład normalny - Rozkład skośny - Rozstęp - RPC - RSH - Rzetelność - Rzetelność powtarzalności testu - Rzetelność skali - Scenariusz wywiadu - Schemat eksperymentalny - Schemat eksperymentalny Solomona - Schemat preeksperymentalny - Schemat quasi-eksperymentalny - Screener - Siatka Kisha - Skala Bogardusa - Skala graficzna - Skala Guttmana - Skala hedoniczna - Skala ilorazowa - Skala interwałowa - Skala Likerta - Skala niewymuszająca - Skala niezbalansowana - Skala nominalna - Skala numeryczna - Skala obrazkowa - Skala pomiarowa - Skala porównawcza - Skala porządkowa - Skala postaw - Skala semantyczna - Skala stałych sum - Skala Stapela - Skala Thurstone’a - Skala wymuszająca - Skala zbalansowana - Skala zrównoważona - Skośność - Social grade - Socjografia - Socjogram - Socjologia empiryczna - Socjometria - Sondaż - Sondaż założycielski - Specyfikacja - Spis statystyczny - Split-ballot - SPSS - Standaryzacja - Statistica - Statystyka opisowa - Statystyka publiczna - Store check - Storyboard - Studia terenowe - Styl życia - Sufit - Synektyka - System Informacji Geograficznej / GIS - System Informacji Marketingowej - Szereg czasowy - Szkoła chicagowska - Sztuczność eksperymentu - Średnia arytmetyczna - Średnia krocząca - Tabela kontyngencji - Tabela wielodzielcza - Tablica liczb losowych - Tabulacja - Tachistoskop - Tautologia - Techniki asocjacyjne - Techniki projekcyjne - Telemetria - Teleologia - Test chi-kwadrat - Test dwustronny - Test istotności statystycznej - Test jednostronny - Test kinowy - Test Kołmogorowa-Smirnowa - Test konceptu - Test laboratoryjny - Test marketingowy - Test monadyczny - Test niedokończonych zdań - Test nieparametryczny - Test opakowania - Test parametryczny - Test percepcji tematycznej - Test porównawczy - Test produktu - Test reklamy - Test sensoryczny - Test skuteczności reklam prasowych - Test smaku - Test statystyczny - Test t-Studenta - Test U Manna-Whitneya - Testowanie hipotezy - Timing - Top Box Score - Topline - Trafność - Trafność fasadowa - Trafność kryterialna - Trafność skali - Trafność teoretyczna - Trafność treściowa - Trafność wewnętrzna - Trafność zewnętrzna - Transkrypcja wywiadu - Trend - Treść jawna - Treść ukryta - Triada - Triangulacja - TSR - Typologia - Uczestnik badania - Underdog effect - Usuwanie braków danych - Verbatim - Verstehen - Waga - Walidacja - Wariancja - Warstwowanie - Wartość neutralna - Wartość obserwowana - Wartość oczekiwana - Wartość zmiennej - Ważenie - Weryfikacja - Wiązki - Widownia - Wielkość próby - Wnioskowanie statystyczne - Wprowadzanie danych - Wskaźnik - Wskaźnik Optymizmu Konsumentów - Współczynnik zmienności - Współzależność - Wykres - Wymieranie - Wypiski - Wywiad - Wywiad ekspercki - Wywiad jakościowy - Wywiad kontrolny - Wywiad kwestionariuszowy - Wywiad osobisty - Wywiad telefoniczny - Wywiad uliczny - Zakupy z asystą - Zależność - Zależność pozorna - Zapytanie badawcze - Zasada świadomej zgody - Zespół badawczy - Zmęczenie respondenta - Zmienna - Zmienna ciągła - Zmienna dychotomiczna - Zmienna dyskretna - Zmienna fikcyjna - Zmienna kategoryczna - Zmienna kontrolna - Zmienna niezależna - Zmienna przyczynowa - Zmienna tłumiąca - Zmienna wewnętrzna - Zmienna zależna - Zmienna zewnętrzna - Zmienna zniekształcająca - Znajomość marki - Związek przyczynowy

Na podstawie artykułu: "Wikipedysta:Markotek/do zrobienia" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy