Wikipedysta:Rozazwolak/brudnopis


Wikipedysta:Rozazwolak/brudnopis w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Spis treści

Zarządzanie przedsiębiorstwem | edytuj kod w encyklopedii

Zarządzanie przedsiębiorstwem to dysponowanie majątkiem przedsiębiorstwa i wyznaczanie mu celu gospodarczego[1]. Można zatem uznać, że jest to podejmowanie celowych decyzji przez osoby bądź też odpowiednie organy przedsiębiorstwa. Wykorzystuje się przy tym posiadane zasoby a wyznaczone cele podlegają odpowiedniej hierarchizacji tak aby zostały one w sposób efektywny zrealizowane.

Inne definicje zarządzania przedsiębiorstwem: | edytuj kod

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem to działalność kierownicza polegająca na ustalaniu celów i powodowaniu ich realizacji[2].
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem to dysponowanie zasobami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi[3].
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem jest sztuką uzyskiwania czegoś za pośrednictwem podległych ludzi lub innych źródeł[4].

Zarządzanie funkcjonalne i instytucjonalne | edytuj kod

W literaturze przedmiotu można spotkać zarówno definicje zarządzania funkcjonalnego jak i instytucjonalnego w odniesieniu do przedsiębiorstw. Zarządzanie funkcjonalne polega na kierowaniu wszystkimi działaniami w ramach ściśle określonych struktur organizacyjnych. Są to więc niezbędne działania użyteczne w realizacji zadań przedsiębiorstwa, które muszą zostać podjęte, aby zrealizować postawione cele. Zarządzanie przedsiębiorstwem w rozumieniu instytucjonalnym należy interpretować jako grupę osób mających uprawnienia do wydawania poleceń. Jest to więc kadra kierownicza danej organizacji.

Przedmiot zrządzania przedsiębiorstwem | edytuj kod

Przedmiotem zarządzania w każdej instytucji z założenia nastawionej na zysk jest zarządzanie zasobami[5]:

 1. rzeczowymi;
 2. ludzkimi;
 3. informacyjnymi;
 4. finansowymi.

Wymienione aspekty zarządzania przedsiębiorstwem występują zarówno w fazie podstawowej, czyli produkcyjnej jak i w fazie końcowej, czyli zbytu towarów bądź usług.

Funkcje zarządzania przedsiębiorstwem | edytuj kod

Zarządzanie poszczególnymi zasobami funkcjonującymi w ramach przedsiębiorstwa przebiega w oparciu o realizację funkcji zarządzania. Funkcje te należy rozumieć, jako zbory niezależnych czynności sklasyfikowanych w konkretny sposób. Podstawowe funkcje zarządzania przedsiębiorstwem to[6]:

 1. planowanie;
 2. organizowanie;
 3. motywowanie;
 4. kontrola.

Planowanie[7] to inaczej projektowanie nadchodzącej przyszłości, jaką kierownictwo przedsiębiorstwa ma w zamiarze osiągnąć. Dochodzi tutaj także do doboru odpowiednich metod i środków ułatwiających realizację tych zamierzeń. Przedmiot planowania obejmuje więc[8]:

 1. cele pośrednie i ostateczne – muszą zostać osiągnięte dla wypracowania stanu rzeczy, do którego w swojej działalności zmierza przedsiębiorstwo (należą do nich cele krótko- średnio – i długoterminowe)
 2. metody realizacji postawionych celów;
 3. konieczne zasoby rzeczowe, finansowe, informacyjne i ludzkie;
 4. czynności operacyjne a więc dostosowanie ich rodzaju, czasu i miejsca tak aby w końcowym efekcie osiągnąć zamierzone cele.

Organizowanie[9] wiąże się z klasyfikowaniem zasobów ludzkich i materialnych w struktury formalne oraz określenie zasad jakim zasoby te mają podlegać w realizowaniu wewnętrznych i zewnętrznych kontaktów biznesowych. Jest to ponadto porządkowanie, harmonizowanie i koordynowanie poszczególnych elementów składających się na przedsiębiorstwo, w taki sposób aby przyczyniły się one do osiągnięcia określonych na początku celów.

Motywowanie przebiega poprzez oddziaływanie na zachowania zatrudnionych pracowników aby ich działania nie były sprzeczne z celami przedsiębiorstwa. Kontrola polega na weryfikacji podejmowanych działań oraz stopnia osiągnięcia postawionych celów. Sprawdzeniu podlega też trafność tych celów oraz skuteczność ich realizacji. Brane są ponadto pod uwagę ewentualne odchylenia i ich przyczyny aby w sposób najbardziej efektywny wykonać sprawczą funkcję realizacji głównych zadań i sztandarowych celów firmy.

Formy zarządzania przedsiębiorstwem | edytuj kod

Zgodnie z literaturą przedmiotu zarządzanie firmą można podzielić na[10]:

 • strategiczne;
 • operacyjne.

Zarządzanie strategiczne[11] polega na wyznaczeniu celów, strategii funkcjonowania i programu działań przedsiębiorstwa. Można zatem uznać, że jest to dostosowanie aktualnego sposobu działania do sytuacji przedsiębiorstwa i jego otoczenia. Generuje się więc najkorzystniejszą strategię firmy, która w sposób możliwie najefektywniejszy przyczyni się do jej rozwoju i określi konkretne działania zmierzające do osiągnięcia założonych celów.

Zarządzanie operacyjne[12] należy rozumieć jako narzędzie wykonawcze strategicznych założeń, które są podstawą podejmowanych decyzji operacyjnych. Te z kolei są jednak dużo bardziej szczegółowe z uwagi na możliwość wystąpienia problemów w trakcie realizacji strategii. Wówczas konieczne się okazuje uporanie się z nimi przy jednoczesnym zapewnieniu realizacji założonej strategii.

Przypisy | edytuj kod

 1. A. Czermiński, Zarys organizacji pracy i zarządzania, PWN, Warszawa 1969.
 2. Encyklopedia organizacji i zarządzania, PWN, warszawa 1991.
 3. T. Pszczołkowski, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji , 1998.
 4. W.G. Nickels, Zrozumieć biznes, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1995.
 5. K. Zimniewicz, Techniki zarządzania, PWE, Warszawa 1991.
 6. B. Gliński, Zarządzanie strategiczne. Geneza, rozwój, priorytety, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 1996.
 7. J. Zieleniewski, Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1981
 8. J. Gościński, Zarys teorii sterowania ekonomicznego, PWN, Warszawa 1977.
 9. U. Siedlecka, Prognozy ostrzegawcze, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej”, nr 651, Wrocław 1993.
 10. K. Perechuda, Nowoczesne metody zarządzania €rmą, Wydawnictwo AE, Wrocław 1993.
 11. A. Stabryła, Analiza systemowa procesu zarządzania, Ossolineum, Wrocław 1984.
 12. R. Krupski , Elementy zarządzania strategicznego, Ossolineum, Wrocław 1996.

Linki zewnętrzne | edytuj kod

zarządzanie przedsiębiorstwem - agile

Najpierw wdrażaj, potem pytaj (albo nie pytaj w ogóle) - agile

Na podstawie artykułu: "Wikipedysta:Rozazwolak/brudnopis" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy