Wikipedysta:Ziomalitto/Notatki3


Wikipedysta:Ziomalitto/Notatki3 w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii < Wikipedysta:Ziomalitto Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Spis treści

Do napisania różności | edytuj kod

LCOEGrid ParityCzas wykorzystania mocy zainstalowanejCapacity factorTaryfy wielostrefoweTaryfy z krytyczną stawką cenową • [[]] • Program przeciwawaryjnej odpowiedzi strony popytowej - EDRPTaryfa z wyłączeniemICRNiezależny Operator PomiarowyBezpośrednie sterowanie odbioremDLCCOSEMOBISDLMSSITREDTelegestoreEuridisWDSLWeb Service Description LanguageSkalar (systemy pomiarowe)RackSpace CloudGoogle's App EngineMicrosoft AzureRedRAMPBroad Power LineNetwork Energy SystemELMEGACloud Security AllianceSouthern California EdisonIrvine Smart Grid Demonstration - ISGDOperator Informacji PomiarowejEuropean Smart Metering AlliancePlatforma Informacyjna Inteligentnego OpomiarowaniaKlaster Green CarsWAMACWide- area Monitoring and Control • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]]

Książka obmiarówProtokół typowania robót remontowychProtokół uzgadniania podstaw wyceny robót remontowychSpecyfikacja istotnych warunków zamówieniaProgram funkcjonalno-użytkowy • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] Samoczynne Napięciowe OdciążenieSNOUkład pomiarowy-rozliczeniowyLokalizator miejsca zwarciaUkład kontroli napięcia i synchronizacjiAutomatyka przeciwkołysaniowo-odciążającaRejestrator zakłóceń sieciowychNumerus PrimusPolska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]]

UHVDCUkład prądu stałego bardzo wysokiego napięciaModular Multilevel ConverterWAP&CS(Wide Area Protection & Control SystemCongestion Management and Mitigation)Zarządzenie przeciążeniami w sieciach elektroenergetycznychSubstation Automation SystemsSystem automatyki StacjiSASPlanowanie Systemu elektroenergetycznegoZarządzanie majątkiem sieciowymHiPotTechnology Resonance DifferentialPILCPaper Insulated Lead CoveredDissolved Gas AnalysisPrywatny producent energiiAnalizę rozpuszczonego gazuOkres powrotu obciążeń klimatycznychPLS-CADDTOWER (program komputerowy)HTLSWeather research and forecasting modelMixed Technology SwitchgearEstymator stanu systemu elektroenergetycznegoFazor synchronicznyPrzesuwnik fazowyPSCAD EMTAdaptacyjna automatyka zabezpieczeniowazaawansowana automatyka przeciwawaryjna i poawaryjnaWAMCWide Area Monitoring and ControlGeneracja wymuszonaPlan obrony systemu elektroenergetycznegoPunkt stałego podziału sieciStraty techniczne energii elektrycznejStraty mocyStowarzyszenie Regulatorów Rynku Energii i GazuERGEGCena węzłowa energii elektrycznej • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]]

Różne | edytuj kod

PRIME (PoweRline Intelligent Metering Evolution) – wykorzystuje technologię wąskopasmowego PLC w sieci nn. Definiuje warstwę fizyczną i podwarstwę dostępu do ośrodka transmisji MAC (Medium Access Control) oraz podwarstwę dopasowującą CL (Convergence Layer) do podwarstwy MAC (zorientowana połączeniowo komunikacja w trybie master/slave). W warstwie fizycznej stosowana jest modulacja OFDM i 97 nośnych (rozwiązanie przyszłościowe).

DLMS (Device Language Message Specification) - protokół warstwy aplikacji przeznaczony m.in. do komunikacji z inteligentnymi licznikami energii elektrycznej. Został on znormalizowany na podstawie „otwartej” specyfikacji protokołu DLMS/COSEM opracowanej przez DLMS User Association.

Specyfikacja komunikatów w języku urządzenia DLMS została zdefiniowana 1996 roku przez producentów liczników oraz dostawców energii. Obecnie obejmuje ponad 60 członków, w tym wielu dużych dostawców energii. Protokół ten służy do odczytu różnych liczników, z których najczęściej spotykane są urządzenia typu ZMx, produkowane przez firmę Landis&Gyr. Powstała odpowiednia organizacja DLMS User Association, której zadaniem wspieranie i dalszy rozwój specyfikacji DLMS. Należą do niej czołowi producenci liczników na świecie.

W przypadku zastosowania protokołu do budowy systemów AMI, protokół DLMS jest zorientowany połączeniowo i pracuje w konfiguracji „klient-serwer”. W komunikacji z licznikiem rolę serwera pełni licznik. Rolę klienta pełni:

 • Koncentrator (danych pomiarowych) - komunikacja pośrednia z systemem odczytowym,
 • System odczytowy – komunikacja bezpośrednia z systemem odczytowym.

Wymiana informacji przy wykorzystaniu protokołu może nastąpić po nawiązaniu logicznego, dwukierunkowego połączenia pomiędzy komunikującymi się aplikacjami – za to jest odpowiedzialny protokół ACSE (Application Control Service Element).

Konsorcjum Hurtowni Elektrycznych "ELMEGA" - jest polską grupą zrzeszającą hurtownie z branży elektrotechnicznej. Powstało w 2003 roku w celu reprezentowania wspólnych interesów pięciu firm: ELKOND z Białegostoku, BARGO z Łomianek pod Warszawą, KABIS z Warszawy, EL-MAX z Lublina oraz KAREL II z Bielska-Białej.

metriCAD - profesjonalne narzędzie, które ułatwia i przyspiesza prace oraz podnosi jakość wykonanego przedmiaru. Jest to system przeznaczony dla kosztorysantów, architektów i projektantów. Koncepcja obliczeń parametrów geometryczno-ilościowych do przedmiaru oparta jest nie na zasadzie automatu (zliczaniu wszystkiego po kolei jak robią to systemy architektoniczne), lecz na zasadzie świadomego wspomagania decyzji kosztorysanta lub projektanta. MetriCAD wersja 2 jest systemem pracującym jako samodzielny program. Umożliwia przeprowadzenie przedmiarów: liniowych (pomiar linii, poliginii, łuków), powierzchniowych (na płaszczyźnie i poza nią), objętościowych i ilościowych (np. zliczanie punktów) oraz specjalistycznych (np. przedmiar dachu, przedmiar schodów).

ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE to narzędzie do tworzenia jednokreskowych schematów elektrycznych. Program skierowany jest zarówno do projektantówsieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, jak i do wszystkich osób związanych z branżą elektrotechniczną.

Smart Grid Consumer Collaborative (SGCC) - stowarzyszenie non-profit którego celem jest promowanie rozwiązań i korzyści związanych z modernizacją sieci elektroenergetycznych w USA.

SAMREL - opracowana przez norweskich naukowców zintegrowana metodyka do oceny niezawodności dostaw energii elektrycznej. Metoda ta łączy symulator rynku energii (EMPS), symulator systemu elektroenergetycznego (PSS™E) oraz metodę oceny niezawodności pracy sieci i kosztów przerw zasilania (OPAL).

Dokumentacja obiektu elektroenergetycznego - zbiór dokumentów prawnych i technicznych dotyczących danego obiektu elektroenergetycznego, których przechowywanie jest wymagane w celach ułatwienia eksploatacji tego obiektu.

Tworzenie | edytuj kod

 • Zasady wiedzy technicznej - są to postanowienia techniczne, rozwiązania konstrukcyjne, projektowe i procedury eksploatacyjne, uznawane przez reprezentatywną liczbę ekspertów za odpowiadające aktualnemu poziomowi techniki.
 • Operator systemu przesyłowego - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem paliw gazowych lub energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie przesyłowym gazowym albo systemie przesyłowym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej, w tym połączeń z innymi systemami gazowymi albo innymi systemami elektroenergetycznymi.
 • Przepływy nieplanowe – wymiana mocy, która nie została zgłoszona operatorowi systemu przesyłowego w postaci grafików wymiany transgranicznej. Są to różnice między handlowymi grafikami wymiany transgranicznej a przepływami fizycznymi. Przepływy nieplanowe można podzielić na wynikające z: przyjętego „strefowego” modelu rynku oraz z braku koordynacji wymiany między obszarami rynkowymi.
 • Rezerwa mocy - możliwa do wykorzystania w danym okresie zdolność jednostek wytwórczych do wytwarzania energii elektrycznej i dostarczania jej do sieci elektroenergetycznej.
 • Dystrybucja energii elektrycznej - działanie polegające na transporcie energii elektrycznej za pomocą sieci i urządzeń elektroenergetycznych wysokich, średnich i niskich napięć do odbiorców końcowych. Działalność ta jest realizowana przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD).
 • Tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, obiektu lub lokalu - tytuł wynikający z uprawnień o charakterze rzeczowym (np. własność, użytkowanie wieczyste, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, użytkowanie) lub z uprawnienia o charakterze obligacyjnym (np. najem, dzierżawa, administrowanie, zarządzanie).W przypadku budowy obiektów przez tytuł prawny do korzystania z obiektu należy rozumieć pozwolenie na budowę obiektu przyłączanego z klauzulą ostateczności albo zgłoszenie budowy obiektu przyłączanego, do którego w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ architektoniczno-budowlany nie wniósł sprzeciwu.
 • WindEx AWAR - narzędzie informatyczne wspomagające wykonywanie ewidencji zdarzeń w sieci elektroenergetycznej, stworzone przez firmę ElkomTech. System ten archiwizuje i przetwarza informacje o zdarzeniach sieciowych i awariach. Informacje pobierana bezpośrednio z baz danych systemu dyspozytorskiego lub zintegrowanych systemów wspomagających lub mogą być uzupełniane przez operatora. Jedną z funkcji tego systemu jest wyliczanie najważniejszych wskaźników określających niezawodność zasilania odbiorców dla fragmentów sieci co w oczywisty sposób ułatwia planowanie remontów.
 • System Sterowania i Nadzoru (SSiN) to zespół urządzeń i programów niezbędnych do pozyskiwania, przetwarzanie i gromadzenia informacji opisujących rzeczywisty stan nadzorowanego obiektu (systemu) niezbędnych do nadzorowania i sterowania jego pracą. W elektroenergetyce SSiN ma za zadanie dostarczanie szczegółowych informacji o pracy poszczególnych elementów SEE, takich jak linie, transformatory czy jednostki wytwórcze ale także informacje o parametrach systemu (prąd, napięcie, moc) oraz inne dane dodatkowe (np. temperatura, poziom wody w zbiornikach elektrowni) niezbędne do oceny pracy zarządzanego obszaru SEE oraz podejmowaniu decyzji o modyfikacji jego stanu. Realizacją tych funkcji zajmuje się SCADA (ang. Supervisory Control And Data Acquisition) dostarczając wszystkich podstawowych informacji o stanie SEE.
  . SSiN to nie tylko pozyskiwanie informacji ale również ich przetwarzanie i przechowywanie, dzięki temu możliwe jest także udostępnianie opartych na tych danych raportów, analiz i prognoz. W tym celu oprócz jego głównego elementu jakim jest system akwizycji SCADA wyposażony jest on w dodatkowe źródła danych jakie jak bazy danych czy programy obliczeniowe, pozwalające na realizację tych zadań. Zadania te określane są mianem EMS (ang. Energy Management System) i obejmują takie zagadnienia jak:
 • kontrolę generacji (AGC - ang. Automatic Generation Control),
 • ekonomiczny rozdział obciążeń (ECD - ang. Economic Cost Dispatch)
 • zarządzanie bezpieczeństwem systemu (RM – ang. Reserve Monitoring).

Dane do analiz i obliczeń czerpane są bezpośrednio z systemu SCADA lub wprowadzane są przez operatora, wyniki wykorzystywane są przez operatora do optymalizacji pracy systemu elektroenergetycznego. Dodatkowo uzyskane dane mogą być wykorzystane przez innych operatorów np. operatora rynku energii.

IRiESD | edytuj kod

Układ pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznejSystem pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznejNiezbilansowanie energii elektrycznejWniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznejUmowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznejWarunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznejEkspertyza wpływu urządzeń, instalacji lub sieci na system elektroenergetycznySchemat układu zasilaniaBilans mocy obiektu wielolokalowegoKoncesja na przesyłanie lub dystrybucję energii elektrycznejCentralny rejestr jednostek wytwórczychNielegalny pobór energii elektrycznejPrzedpłatowy układ pomiarowo-rozliczeniowyUkład kontroli ciągłości obwodów wyłączaniaRejestrator zakłóceń sieci elektroenergetycznejZabezpieczenie odległościoweLinia blokowaAPKOZabezpieczenie odcinkoweUkład bezwarunkowego wyłączenia wyłącznika blokowegoGwiazda sieciowaSieć o punkcie neutralnym uziemionym przez rezystorLokalny System Pomiarowo RozliczeniowyWspółczynnik mocy jednostki wytwórczejWspółczynnik mocy potrzeb własnychDokumentacja techniczna obiektu elektroenergetycznegoDokumentacja prawna obiektu elektroenergetycznegoProgram łączeniowyKarata przełączeńInstrukcja eksploatacji obiektu elektroenergetycznegoInstrukcja przeciwpożarowa obiektu elektroenergetycznegoZarządzanie ograniczeniami systemowymi (elektroenergetyka)Awaryjne bilansowanie systemu elektroenergetycznegoAwaria sieciowa (Elektroenergetyka)Awaria w systemie (Elektroenergetyka)Koordynacyjny plan produkcji energii elektrycznejPlan obrony KSAPlan odbudowy KSEPlan pracy sieci dystrybucyjnejSłużba dyspozytorska (elektroenergetyka)Układ pracy sieci dystrybucyjnejPlan pracy jednostki wytwórczejPrognoza zapotrzebowania na moc i energię elektrycznąUkład normalny pracy sieci dystrybucyjnejModel matematyczny systemu elektroenergetycznegoAnalizy sieciowe w elektroenergetyceOgraniczenia systemowe (elektroenergetyka)Element sieci elektroenergetycznejMoc wyłączalna • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]]


Usługa dystrybucji energii elektrycznej - usługa świadczona przez Operatora systemy elektroenergetycznego obejmująca korzystanie z krajowego systemu elektroenergetycznego polega na utrzymywaniu:

 • ciągłości dostarczania i odbioru energii elektrycznej w krajowym systemie elektroenergetycznym oraz niezawodności jej dostarczania,
 • parametrów jakościowych energii elektrycznej.

IRESIP | edytuj kod

Plan Rozwoju Sieci PrzesyłowejBezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] •

INNE | edytuj kod

Licznik bezklasowy energii elektrycznejLicznik bilansujący energii elektrycznejKradzież energii elektrycznejRóżnica bilansowa energii elektrycznejRóżnica bilansowa względna energii elektrycznejSkorygowana różnica bilansowa energii elektrycznejRynek Bilansujący Dnia BieżącegoRynek Bilansujący Czasu RzeczywistegoRynek Finansowych Praw PrzesyłowychRynek Zdolności WytwórczychZespół Doradczy ds. Zmian w FunkcjonowaniuRynku Energii ElektrycznejZDREEOperator Informacji PomiarowychCena Rozliczeniowa OdchyleniaRynek Dnia BieżącegoRynek Dnia Następnego


Integralność systemu elektroenergetycznego Stan stabilny systemu elektroenergetycznego Stan niestabilny systemu elektroenergetycznego) Stan normalny systemu elektroenergetycznego Stan ograniczeń systemu elektroenergetycznego Stan nieprawidłowy systemu elektroenergetycznego Stan alarmowy systemu elektroenergetycznegoStan niepewny systemu elektroenergetycznegoStan krytyczny systemu elektroenergetycznegoStan bezpieczny systemu elektroenergetycznegoProces restytucji systemu elektroenergetycznegoStan nienormalny systemu elektroenergetycznegoObciążenie netto systemu elektroenergetycznegoPlanowanie rozwoju systemu elektroenergetycznegoZmienne stanu systemu elektroenergetycznegoParametry systemu elektroenergetycznegoStan ustalony systemu elektroenergetycznegostan przejściowy systemu elektroenergetycznegoRównowaga systemu elektroenergetycznegoRównowaga statyczna systemu elektroenergetycznegoRównowaga dynamiczna systemu elektroenergetycznegoRównowaga warunkowa systemu elektroenergetycznegoRównowaga naturalna systemu elektroenergetycznegoPraca synchroniczna systemu elektroenergetycznegostabilność systemu elektroenergetycznegoStabilność statyczna systemu elektroenergetycznegostabilność dynamiczna systemu elektroenergetycznegoniestabilność oscylacyjna systemu elektroenergetycznegosterowanie obciążeniem systemu elektroenergetycznegoPraca samodzielna systemu elektroenergetycznegoOperatywne planowanie pracy systemu elektroenergetycznegoPerspektywiczny model systemu elektroenergetycznegoUżytkownik systemu elektroenergetycznegoOczekiwany czas trwania deficytu mocyPrawdopodobieństwo deficytu mocyWyłączenie błędne nie spowodowane zakłóceniem w systemie elektroenergetycznymObciążenie w systemie elektroenergetycznymRezerwa mocy w systemie elektroenergetycznymKierowanie operatywne systemem elektroenergetycznymOgraniczenie zdolności przesyłowych w systemie elektroenergetycznym


Linia elektroenergetyczna o izolacji gazowejZasób energetycznyWspółczynnik zasobu energetycznegoPończocha kablowaElementarna sekcja kablowaZrzut obciążeniaMoc dyspozycyjna elektrowni

UnbundlingNiezależny Operator PomiarowyAdaptacyjna Automatyka ZabezpieczeniowaZaawansowana Automatyka Przeciwawaryjna i PoawaryjnaWAMCObszarowa Synchronizacja Próbkowania - PMUReakcja strony popytowejZaawansowane działanie dystrybucjiZaawansowane działanie przesyłuZaawansowane Zarządzanie AktywamiRozproszone zasoby energiiSieć DomowaSystem zarządzania danymi MDMSSystem Zarządzania DystrybucjąSystem zarządzania awariamiSystem zarządzania energiąNiezależny Operator SystemuWAMSZaawansowane zarządzanie aktywami dystrybucjiZaawansowane zarządzanie aktywami przesyłuSystem zarządzania danymi pomiarowymi

Główny Rozrząd Mocy, Centralny Zarząd Energetyki,Centrum Informatyki Energetyki, EKSEL, Instytut Automatyki Systemów Energetycznych,Rejonowa Dyspozycja Ruchu, Zakładowa Dyspozycja Ruchu, EN-CAD, E-UNIT, ZBYT, AWO-Pd, AWO-2, EKSPLO, MERA-9150, SERP-EWRO, PPZWS, I-EAST, Centralny Ośrodek Informacji Górnictwa i Energetyki, GOMAT, TRANS-ZEŁM, REMEC, EPD-SERP, Zjednoczenie Energetyki, Rozpływ Mocy, Metoda dwuczłonowa Liwszyca, ZLO, Metoda Zastępczej Liczby Odbiorników, Technika Macierzy Rzadkich, Technika Wektorów Rzadkich, System Kierowania Dyspozytorskiego, RSBD, ZWAP, ZWPC, AMSE, ROSP, RON, ZABEZ, RZOZ2, IN-20, COMP2, Mikroprocesorowy System Wspomagania Dyspozytorów, MSWD, PROCONTROL SC80, BECOS 28, BECOS 40, MERA-PIAP, Umowa o przyłączenie, Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, DigSilent, PwerWorld, Spectrum Siemens, MathPower

Jednostka Wytwórcza Małej Mocy, JWMM, Cybernetyczny Integrator Zarządzania, Integrator Przepływu Informacji, Integrator Systemowy, Inteligentny System Wspomagania Decyzji, Rada Europejskich Regulatorów Energetyki, Regionalne Stowarzyszenie Regulatorów Energetyki, CEER Lokalny Obszar Bilansowania, ERRA, SAIDI, Ekonomiczny rozdział obciazeńMetoda redukcji proporcjonalnościMetoda programowania liniowegoMetoda optymalizacji heurystycznejSymulowane wyżarzanieRój cząstekPrzeszukiwanie rozproszoneSystemy mrówkoweSztuczne systemy immunologicznePrzeszukiwanie z tabuMetoda śledzenia przepływów mocy • [[IRDN]

literatura | edytuj kod

Ustawy, Rozporządzenia | edytuj kod

Książki | edytuj kod

 • Grzyl B.: Kosztorysowanie robót budowlanych, Wydawnictwo DASHÖFER, Warszawa 2011.
 • Kowalik R., Pawlicki C.: Podstawy teletechniki dla elektryków, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006.
 • Kujszczyk Szczęsny: Informatyzacja zakładów energetycznych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1990, ISBN 83-204-1347-8.
 • Pawlak R.: Okablowanie strukturalne sieci - teoria i praktyka, Wydawnictwo Helion, Warszawa 2008, ISBN 978-83-246-1752-4.
 • Paska J.: Wytwarzanie rozproszone energii elektrycznej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010.
 • Mikulik J.: Budynek inteligentny, TOM II – Podstawowe Systemy bezpieczeństwa w budynkach inteligentnych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
 • Kałużny P.: Telewizyjne systemy dozorowe, WKiŁ, Wydanie I, Warszawa 2008.
 • Gawlak A. (red.): Efektywność w sektorze dystrybucji energii elektrycznej. Aspekty techniczne, Wyd.Tekst sp. z o.o., Bydgoszcz 2009, ISBN 978-83-7208-022-6.
 • Brzęcki M.: Technik antenowych instalacji telewizji cyfrowej DVB, Wyd. KaBe, Krosno 2012, ISBN 9788362760268.
Na podstawie artykułu: "Wikipedysta:Ziomalitto/Notatki3" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy