Wybory prezydenckie w Polsce w 2010 roku


Wybory prezydenckie w Polsce w 2010 roku w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wybory prezydenckie w Polsce w 2010 wyłoniły piątego prezydenta w III Rzeczypospolitej, następcę zmarłego w trakcie kadencji prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Pierwsza tura wyborów odbyła się 20 czerwca, a druga tura dwa tygodnie później – 4 lipca. Wybory zakończyły się zwycięstwem Bronisława Komorowskiego, który pokonał w drugiej turze Jarosława Kaczyńskiego.

Spis treści

Pierwotny termin wyborów | edytuj kod

Początkowo wybory miały odbyć się w związku z upływem kadencji (w dniu 23 grudnia 2010) urzędującego prezydenta, Lecha Kaczyńskiego. Głosowanie – zgodnie z art. 128 ust. 2 Konstytucji RP – miało zostać przeprowadzone między 19 września a 3 października 2010. Termin wyborów miał zostać ogłoszony przez Marszałka Sejmu między 23 maja a 23 czerwca 2010. Wstępnie skłaniano się za datą 3 października (II tura – 17 października)[2].

Kandydaci | edytuj kod

Przyspieszony termin wyborów | edytuj kod

W związku ze śmiercią Lecha Kaczyńskiego w katastrofie polskiego Tu-154 w Smoleńsku 10 kwietnia 2010, czego skutkiem było opróżnienie urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej, Marszałek Sejmu został zobligowany do wyznaczenia terminu wyborów w ciągu 14 dni po opróżnieniu urzędu, czyli do 24 kwietnia 2010. Zaś dzień głosowania – zgodnie z art. 128 ust. 2 Konstytucji RP – powinien zostać wyznaczony na dzień wolny od pracy przypadający w ciągu 60 dni od dnia zarządzenia wyborów (najpóźniejszy możliwy termin to 20 czerwca 2010)[18]. Jednak w związku z tzw. „kalendarzem wyborczym” określonym w ustawie z dnia 27 września 1990 o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2000 r. nr 47, poz. 544), termin ten nie może być krótszy niż 55 dni[19].

Ostatecznie 21 kwietnia marszałek Sejmu zarządził wybory na 20 czerwca 2010[20].

Rezygnacje w związku z przyspieszeniem wyborów | edytuj kod

Kandydaci, którzy ogłosili start po ogłoszeniu terminu wyborów na 20 czerwca | edytuj kod

Kalendarz wyborczy | edytuj kod

Ogłaszając termin wyborów, zgodnie z art. 8 ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek Sejmu określa dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych przewidzianych w ustawie (kalendarz wyborczy). Postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2010 o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej[20] (Dz.U. z 2010 r. nr 65, poz. 405) ustalony został następujący kalendarz wyborczy:

 • do 26 kwietnia 2010 do godz. 16:15 – zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (wraz z 1000 podpisów popierających kandydata danego komitetu)
 • do 6 maja 2010 – powołanie okręgowych komisji wyborczych
 • do 6 maja 2010 do godz. 24:00 – zgłoszenie do Państwowej Komisji Wyborczej kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do zarejestrowania (wraz z listą co najmniej 100 tysięcy podpisów popierających kandydata)
 • do 16 maja 2010 – podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
 • do 21 maja 2010 – zgłaszanie przez armatorów wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich
 • do 28 maja 2010 – zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych
 • do 30 maja 2010 – podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
 • od 30 maja 2010 do 6 czerwca 2010 – składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę
 • do 31 maja 2010 – podanie przez Państwową Komisję Wyborczą do wiadomości wyborców danych o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • od 5 czerwca 2010 do dnia 18 czerwca do godz. 24:00 – nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze w ogólnokrajowych programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych; odpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze w programach publicznych i niepublicznych nadawców radiowych i telewizyjnych (kampania wyborcza)
 • do 6 czerwca 2010 – powołanie przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) obwodowych komisji wyborczych; sporządzenie spisów wyborców przez gminy
 • do 10 czerwca 2010 – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania; składanie wniosków przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych o dopisanie do spisu wyborców
 • do 15 czerwca 2010 – składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania
 • do 17 czerwca 2010 – zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach; zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą
 • 18 czerwca 2010 o godz. 24:00 – zakończenie kampanii wyborczej
 • 20 czerwca 2010 w godz. 6:00–20:00 – głosowanie (termin wyborów prezydenckich)

Terminy głosowania | edytuj kod

Głosowanie (I tura wyborów) odbyło się 20 czerwca 2010 w godzinach 6:00–20:00. Ze względu na nieotrzymanie przez żadnego kandydata więcej niż połowy ważnych głosów zostało, zgodnie z Konstytucją, przeprowadzone 2 tygodnie później (czyli 4 lipca) ponowne głosowanie (II tura wyborów), w którym uczestniczyło 2 kandydatów z najwyższą liczbą głosów otrzymanych w pierwszym głosowaniu. Jeżeli którykolwiek z tych dwóch kandydatów wycofałby zgodę na kandydowanie, utracił prawo wyborcze lub umarł, w jego miejsce, zgodnie z art. 8b ust. 3 ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do wyborów w ponownym głosowaniu dopuszczony byłby kandydat, który otrzymał kolejno największą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu. W takim wypadku datę ponownego głosowania (II tury) odraczałoby się o dalszych 14 dni, czyli do 18 lipca 2010.

Obwody głosowania | edytuj kod

Kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej | edytuj kod

Egzemplarz Konstytucji podpisany przez Bronisława Komorowskiego i Jarosława Kaczyńskiego podczas telewizyjnej debaty prezydenckiej 2 lipca 2010, przekazany na licytację WOŚP, eksponowany w gmachu Sejmu

Zgodnie z art. 40 ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kandydatem na Prezydenta Rzeczypospolitej jest osoba zgłoszona przez co najmniej 100 000 obywateli, mających prawo wybierania do Sejmu. Wcześniej mamy do czynienia z osobą chcącą zostać kandydatem na Prezydenta Rzeczypospolitej. Zanim nastąpi ogłoszenie danej osoby kandydatem musi być utworzony komitet wyborczy. Powstaje on po pisemnym wyrażeniu zgody danej osoby na kandydowanie w wyborach i utworzenie jej komitetu wyborczego. Komitet wyborczy może utworzyć minimum 15 osób. Po zebraniu co najmniej 1000 podpisów obywateli popierających kandydowanie danej osoby w wyborach komitet wyborczy może zostać zgłoszony Państwowej Komisji Wyborczej do zarejestrowania. Jeżeli zgłoszenie kandydatury poparło podpisami co najmniej 100 000 obywateli, Państwowa Komisja Wyborcza rejestruje kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej.

Komitety wyborcze | edytuj kod

Pierwszym etapem przy zgłaszaniu kandydatów na prezydenta, jest utworzenie i zarejestrowanie komitetów wyborczych poszczególnych kandydatów. W wymaganym terminie, do 26 kwietnia 2010 do godz. 16:15, do Państwowej Komisji Wyborczej wpłynęły zawiadomienia o utworzeniu od 24 komitetów wyborczych. Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła 17 z tych zawiadomień, 7 zaś odrzuciła[27]. Zarejestrowano następujące komitety wyborcze kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

Kandydaci | edytuj kod

Kolejnym etapem było zarejestrowanie kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, czego dokonała Państwowa Komisja Wyborcza, wobec komitetów, które do dnia 6 maja 2010 dostarczyły podpisy 100 000 osób popierających daną kandydaturę. PKW zarejestrowała dziesięciu kandydatów na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej[28]. Kandydatowi Andrzejowi Lepperowi początkowo odmówiono rejestracji[29] z powodu braku biernych praw wyborczych. Ta decyzja została uchylona przez PKW 11 maja 2010 i tym samym Andrzej Lepper został zarejestrowany jako kandydat[30]. Siedem komitetów nie dostarczyło wymaganej liczby podpisów[31].

Oficjalni kandydaci | edytuj kod

Zwycięzcy I tury wyborów w poszczególnych województwach Poparcie dla kandydatów w I turze wyborów w poszczególnych powiatach

Oświadczenia lustracyjne | edytuj kod

Dziewięciu kandydatów złożyło zgodne z prawdą oświadczenia lustracyjne, potwierdzone postanowieniami sądu. Dziesiąty kandydat Grzegorz Napieralski z uwagi na wiek[b] nie został objęty wymogiem lustracji. Kandydat Andrzej Olechowski oświadczył, że był współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu przepisów ustawy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2141), pozostali kandydaci oświadczyli, że nie byli współpracownikami.

Debaty | edytuj kod

 • 16 maja 2010 – debata w krakowskim klubie dziennikarzy „Pod Gruszką” pomiędzy Markiem Jurkiem i Andrzejem Olechowskim
 • 8 czerwca 2010 – debata telewizyjna przed pierwszą turą głosowania (TVP1, TVP Info; prowadzący: Jarosław Kulczycki – TVP; pierwszy cykl debat prezydenckich w Telewizji Polskiej, do której zaproszeni zostali: Andrzej Lepper, Kornel Morawiecki oraz Bogusław Ziętek)
 • 9 czerwca 2010 – debata zorganizowana przez Uniwersytet Warszawski (organizator: Uniwersytet Warszawski; prowadzący: Maciej Macenowicz, Marcin Żukowski; bez udziału Jarosława Kaczyńskiego oraz Grzegorza Napieralskiego)
 • 10 czerwca 2010 – planowana debata telewizyjna przed pierwszą turą głosowania, miała być drugim z cykli debat prezydenckich w Telewizji Polskiej, do której zaproszeni zostali: Janusz Korwin-Mikke, Andrzej Olechowski oraz Marek Jurek. Dwaj ostatni kandydaci odmówili wizyty w studiu, sprzeciwiając się dzieleniu przez telewizję kandydatów na bardziej i mniej poważnych. Natomiast Janusz Korwin-Mikke został zaproszony w tym dniu do programu Minęła dwudziesta prowadzonego przez Jana Ordyńskiego
 • 13 czerwca 2010 – debata telewizyjna przed pierwszą turą głosowania (TVP1, TVP Info; prowadzący: Diana Rudnik i Krzysztof Ziemiec – TVP; trzeci cykl debat prezydenckich w Telewizji Polskiej do której zaproszeni zostali: Grzegorz Napieralski, Bronisław Komorowski, Jarosław Kaczyński oraz Waldemar Pawlak)

Pierwsza tura | edytuj kod

Oficjalne wyniki | edytuj kod

Oficjalne wyniki I tury wyborów Państwowa Komisja Wyborcza podała 21 czerwca 2010[52]:

Bronisław Komorowski wygrał głosowanie w dziewięciu województwach, natomiast Jarosław Kaczyński w siedmiu. W powiatach zwyciężali także jedynie ci kandydaci – kandydat PO uzyskał najwięcej głosów w 215 z nich, natomiast kandydat PiS w 160.

Druga tura | edytuj kod

Druga tura wyborów prezydenckich odbyła się 4 lipca 2010. Wystartowało w niej dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze zdobyli najwięcej głosów. Wyborcy mogli głosować w niej na Bronisława Komorowskiego albo Jarosława Kaczyńskiego.

Uchwałę stwierdzającą wyniki II tury wyborów Państwowa Komisja Wyborcza podjęła 5 lipca 2010[53]. 7 lipca została ona opublikowana w formie obwieszczenia w Dzienniku Ustaw[54].

Kandydaci | edytuj kod

Poparcie dla kandydatów w II turze wyborów w poszczególnych województwach Poparcie dla kandydatów w II turze wyborów w poszczególnych powiatach

Debaty telewizyjne | edytuj kod

Oficjalne wyniki | edytuj kod

 • Liczba uprawnionych do głosowania wyniosła: 30 833 924 osoby.
 • Liczba pobranych kart do głosowania: 17 054 690 karty.
 • Liczba oddanych głosów (ogółem): 17 050 417 głosy.
 • Liczba kart niewrzuconych do urny: 4273 karty.

Podobnie jak w pierwszym głosowaniu, tak i w drugim stosunek liczby zwycięskich województw obydwu kandydatów wynosi 9:7. W przypadku liczby powiatów sytuacja ta wygląda następująco: 213 do 165. W trzech gminach wystąpił remis.

Ważność wyborów i zaprzysiężenie prezydenta elekta | edytuj kod

3 sierpnia 2010 Sąd Najwyższy w składzie Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych na podstawie sprawozdania z wyborów przedstawionego przez Państwową Komisję Wyborczą oraz po rozpoznaniu protestów rozstrzygnął o ważności wyborów z 20 czerwca i 4 lipca 2010[63].

Zaprzysiężenie Bronisława Komorowskiego na Prezydenta odbyło się przed Zgromadzeniem Narodowym 6 sierpnia 2010.

Ostatnim etapem proceduralnym wyborów prezydenckich było podjęcie 6 sierpnia 2010 przez Państwową Komisję Wyborczą uchwały o rozwiązaniu okręgowych i obwodowych komisji wyborczych.

Zobacz też | edytuj kod

Uwagi | edytuj kod

 1. 5 maja ogłosił rezygnację, popierając później Jarosława Kaczyńskiego.
 2. Lustracja nie obejmuje osób urodzonych po 31 lipca 1972.

Przypisy | edytuj kod

 1. Informacja o wydatkach z budżetu państwa poniesionych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów. pkw.gov.pl, 19 listopada 2010. [dostęp 15 lipca 2020].
 2. 3 października najlepszym terminem wyborów prezydenckich. rmf24.pl, 10 kwietnia 2010. [dostęp 31 lipca 2015].
 3. Agata Luśtyk: O włos od absurdu. Roman Włos na prezydenta. wiadomosci24.pl, 27 marca 2009. [dostęp 31 lipca 2015].
 4. Tomasz Nałęcz kandydatem na prezydenta. gazeta.pl, 1 grudnia 2009. [dostęp 31 lipca 2015].
 5. Strona Tadeusza Cichockiego. [dostęp 31 lipca 2015].
 6. Jerzy Szmajdziński kandydatem SLD na prezydenta. gazeta.pl, 19 grudnia 2009. [dostęp 31 lipca 2015].
 7. Olechowski kandydatem na prezydenta. tvp.info, 21 grudnia 2009. [dostęp 31 lipca 2015]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-07-31)].
 8. Kornel Morawiecki zapowiada start w wyborach prezydenckich. newsweek.pl, 6 stycznia 2010. [dostęp 31 lipca 2015].
 9. Wiktor Ferfecki: Kolejny kandydat na prezydenta. tvp.info, 18 stycznia 2010. [dostęp 31 lipca 2015]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-05)].
 10. Roman Włos za podpis da Ci samolot albo sprzęt AGD. tvn24.pl, 21 marca 2010. [dostęp 31 lipca 2015].
 11. Podkański na prezydenta. dziennikwschodni.pl, 7 lutego 2010. [dostęp 31 lipca 2015].
 12. Paweł Pietrzyk z podpoznańskiego Bolechowa jednak nie kandyduje. epoznan.pl, 11 lutego 2010. [dostęp 31 lipca 2015].
 13. Zaczęło się!. dziennik.krakow.pl, 12 lutego 2010. [dostęp 31 lipca 2015].
 14. Oto kandydat na prezydenta. Ma szanse?. dziennik.pl, 13 lutego 2010. [dostęp 14 marca 2020].
 15. Dorn kandydatem na prezydenta Polski Plus. gazeta.pl, 27 lutego 2010. [dostęp 31 lipca 2015].
 16. Wybory 2010. Lepper chce kandydować na prezydenta. gazeta.pl, 20 marca 2010. [dostęp 31 lipca 2015].
 17. PO ogłosiła oficjalne wyniki prawyborów. „Kocham Cię Radku”. onet.pl, 27 marca 2010. [dostęp 31 lipca 2015].
 18. Art. 128 ust. 2 Konstytucji: w razie opróżnienia urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej [Marszałek Sejmu zarządza wybory] nie później niż w czternastym dniu po opróżnieniu urzędu, wyznaczając datę wyborów na dzień wolny od pracy przypadający w ciągu 60 dni od dnia zarządzenia wyborów.
 19. Zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 27 września 1990 o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego może być dokonane najpóźniej w 55 dniu przed dniem wyborów.
 20. a b Postanowienie Marszałka Sejmu z dnia 21 kwietnia 2010 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. biuletyn.net, 21 kwietnia 2010. [dostęp 9 marca 2015].
 21. Dorn zrezygnował z udziału w wyborach prezydenckich. wprost.pl, 20 kwietnia 2010. [dostęp 16 marca 2021].
 22. „Nie kandyduję, bo nie chcę wojny polsko-polskiej”. wp.pl, 21 kwietnia 2010. [dostęp 31 lipca 2015].
 23. Jarosław Kaczyński kandydatem; „odszedł mój najukochańszy brat”. onet.pl, 26 kwietnia 2010. [dostęp 31 lipca 2015].
 24. Waldemar Pawlak kandydatem PSL na prezydenta. wp.pl, 21 kwietnia 2010. [dostęp 13 lutego 2020].
 25. Napieralski „podjął wyzwanie”. onet.pl, 22 kwietnia 2010. [dostęp 31 lipca 2015].
 26. a b Komorowski, Korwin-Mikke, Szpryngiel i Ziętek na start. tvn24.pl, 25 kwietnia 2010. [dostęp 31 lipca 2015].
 27. Wykaz złożonych zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. bip.hel.eu. [dostęp 9 marca 2015].
 28. M.P. z 2010 r. nr 39, poz. 539
 29. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2010 r. o odmowie zarejestrowania kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.. pkw.gov.pl. [dostęp 27 grudnia 2019].
 30. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 maja 2010 r. o zarejestrowaniu kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Zbigniewa Leppera. pkw.gov.pl. [dostęp 27 grudnia 2019].
 31. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2010 r. o rozwiązaniu komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. pkw.gov.pl. [dostęp 27 grudnia 2019].
 32. Kandydaci. mamprawowiedziec.pl. [dostęp 9 marca 2015].
 33. Aktualności na stronie Stronnictwa Pracy, 19 kwietnia 2010.
 34. Europa Wolnych Ojczyzn – Partia Polska popiera kandydaturę Pana Jarosława Kaczyńskiego na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. grzegorzlepianka.salon24.pl, 3 maja 2010. [dostęp 9 marca 2015].
 35. Jarosław Kaczyński zebrał 1,65 mln podpisów. mieczyslawgolba.pl, 6 maja 2010. [dostęp 27 grudnia 2019].
 36. Wbrew Dornowi, Polska Plus za Kaczyńskim. tvp.info, 8 maja 2010. [dostęp 9 marca 2015]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-04-30)].
 37. List otwarty do organizacji społecznych i politycznych. Strona Stronnictwa „Piast” – stronnictwo-piast.pl, 23 maja 2010.
 38. Uchwała Rady Naczelnej Ruchu Ludowo-Narodowego ws. wyborów prezydenckich. kronikanarodowa.bloog.pl, 6 czerwca 2010. [dostęp 4 lipca 2020].
 39. Wybory Prezydenta RP!. Strona Partii Zielonych RP – zielonirp.org.pl, 8 czerwca 2010.
 40. PiS dziękuje za poparcie dla Jarosława Kaczyńskiego. informacjelokalne.pl. [dostęp 27 grudnia 2019].
 41. Uchwała Rady Krajowej Partii Demokratycznej – demokraci.pl z dnia 25 kwietnia 2010 r.. demokraci.pl. [dostęp 14 stycznia 2016].
 42. SKL poprze Komorowskiego. wprost.pl, 8 maja 2010. [dostęp 27 grudnia 2019].
 43. Apel Wyborczy ws. poparcia Bronisława Komorowskiego na Prezydenta RP. Strona DPL – dpl.org.pl, 10 maja 2010. [dostęp 9 marca 2015].
 44. Partia Regionów poparła Napieralskiego. wp.pl, 16 maja 2010. [dostęp 9 marca 2015].
 45. Unia Pracy poparła Napieralskiego. lewica.pl, 17 maja 2010. [dostęp 9 marca 2015].
 46. a b Oto program Napieralskiego; „możemy być uśmiechnięci”. wp.pl, 31 maja 2010. [dostęp 9 marca 2015].
 47. Kandydat lewicy. Strona ROG – rog.com.pl. [dostęp 9 marca 2015].
 48. Wybory prezydenckie – batalia o przetrwanie lewicy. rog.com.pl. [dostęp 8 lutego 2020].
 49. Wspieramy progresywną politykę, walczymy z konserwatywną prawicą. Strona Zielonych 2004 – zieloni2004.pl, 18 czerwca 2010. [dostęp 27 grudnia 2019].
 50. Poparcie PK. Strona Partii Kobiet – partiakobiet.com.pl, 20 czerwca 2010. [dostęp 27 grudnia 2019].
 51. Paweł Piskorski: Ponad 200 tysięcy podpisów Olechowskiego!. Strona SD – sd1937.home.pl. [dostęp 9 marca 2015].
 52. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.. pkw.gov.pl. [dostęp 27 grudnia 2019].
 53. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lipca 2010 r. o wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. pkw.gov.pl. [dostęp 27 grudnia 2019].
 54. Dz.U. z 2010 r. nr 122, poz. 828.
 55. List otwarty do PiS. lukasz-starczewski.blog.onet.pl, 22 czerwca 2010. [dostęp 27 grudnia 2019].
 56. a b Marek Jurek: Dziękuję. Strona Prawicy – prawicarzeczypospolitej.org, 21 czerwca 2010. [dostęp 9 marca 2015].
 57. Uchwała Rady Politycznej Przymierza Narodu Polskiego z dnia 28 czerwca 2010 roku. blogmedia24.pl, 2 lipca 2010. [dostęp 9 marca 2015].
 58. Kornel Morawiecki: Za wysoka cena. Blog Kornela Morawieckiego – kornel.salon24.pl, 26 czerwca 2010. [dostęp 9 marca 2015].
 59. Janusz Korwin-Mikke: Korwin Mikke: Kaczyński to mniejsze zło!. nczas.com, 1 lipca 2010. [dostęp 4 lipca 2020].
 60. a b Przegrany kandydat popiera Komorowskiego. onet.pl, 24 czerwca 2010. [dostęp 4 lipca 2020].
 61. Andrzej Wiśniewski: Unia Pracy poparła Komorowskiego w II turze wyborów prezydenckich. lewica.pl, 25 czerwca 2010. [dostęp 9 marca 2015].
 62. Michał Warecki: Unia Lewicy III RP popiera w II turze Bronisława Komorowskiego. lewica.pl, 1 lipca 2010. [dostęp 9 marca 2015].
 63. Wybory Prezydenckie 2010 – protesty wyborcze. sn.pl. [dostęp 9 marca 2015].

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Wybory prezydenckie w Polsce w 2010 roku" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy