Wybory prezydenckie w Polsce w 2015 roku


Wybory prezydenckie w Polsce w 2015 roku w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wybory prezydenckie w Polsce w 2015wybory prezydenckie w Polsce, w wyniku których wyłoniono szóstego prezydenta III RP.

Na podstawie postanowienia marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego z 4 lutego 2015, pierwsze głosowanie (I tura) w wyborach na urząd prezydenta odbyło się 10 maja 2015, zaś głosowanie ponowne (II tura) dwa tygodnie później – 24 maja 2015. Wybory zakończyły się zwycięstwem Andrzeja Dudy (51,55%), który pokonał w drugiej turze ubiegającego się o reelekcję prezydenta Bronisława Komorowskiego (48,45%).

Spis treści

Termin wyborów | edytuj kod

Zgodnie z art. 128 Konstytucji RP wybory muszą odbyć się w dzień wolny od pracy przypadający między 75. a 100. dniem przed końcem kadencji urzędującego prezydenta[a]. Ponieważ pięcioletnia kadencja Bronisława Komorowskiego skończyła się 6 sierpnia 2015, więc I tura w zwykłym terminie mogła zostać zarządzona na dzień wolny między 27 kwietnia a 22 maja 2015 (II tura odpowiednio między 11 maja a 5 czerwca 2015)[2]. Ostatecznie marszałek Sejmu zarządził wybory na 10 maja 2015[3]. Głosowanie (I tura) odbyło się w godzinach 7:00–21:00. Z powodu nieotrzymania przez żadnego kandydata więcej niż połowy ważnych głosów, zgodnie z Konstytucją, 2 tygodnie później (czyli 24 maja) przeprowadzone zostało ponowne głosowanie, w którym uczestniczyło 2 kandydatów z najwyższą liczbą głosów otrzymanych w pierwszym głosowaniu.

Prawo do głosowania mieli wszyscy obywatele polscy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 18 lat (z wyjątkiem osób prawomocnie ubezwłasnowolnionych bądź pozbawionych praw publicznych albo wyborczych). W tych wyborach możliwe było głosowanie korespondencyjne, a osoby powyżej 75. roku życia, a także niepełnosprawne mogły głosować przez pełnomocnika.

Były to pierwsze wybory prezydenckie przeprowadzone na podstawie przepisów Kodeksu wyborczego z 2011.

Kalendarz wyborczy | edytuj kod

Ogłaszając termin wyborów, zgodnie z art. 289 Kodeksu wyborczego, marszałek Sejmu określa dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych przewidzianych w ustawie (kalendarz wyborczy). Postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015 r. poz. 188) ustalony został następujący kalendarz wyborczy:

 • 16 marca 2015 – termin zawiadamiania Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetu wyborczego[4]
 • 23 marca 2015 – termin powołania okręgowych komisji wyborczych
 • 26 marca 2015 – termin złożenia wymaganych do udziału w wyborach 100 000 podpisów poparcia[4]
 • 10 kwietnia 2015 – termin na podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
 • 17 kwietnia 2015 – termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
 • 20 kwietnia 2015 – podanie do publicznej wiadomości danych o kandydatach na prezydenta
 • 25 kwietnia 2015 – początek emisji w mediach bezpłatnych spotów wyborczych
 • 27 kwietnia 2015 – termin zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego
 • 4 maja 2015 – termin składania wniosków ws. głosowania przez pełnomocnika
 • 5 maja 2015 – termin składania wniosków ws. głosowania poza miejscem zamieszkania
 • 5 maja 2015 – termin składania wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania
 • 7 maja 2015 – termin składania wniosków o wpisanie do spisu wyborców na statkach morskich
 • 7 maja 2015 – termin zgłaszania przez wyborców przebywających za granicą dopisania do spisu wyborców za granicą
 • 9 maja 2015 (godz. 0:00) – koniec rozpowszechniania audycji wyborczych, początek tzw. ciszy wyborczej
 • 10 maja 2015 – pierwsze głosowanie w godzinach 7:00–21:00
 • 11/12 maja 2015 – ogłoszenie wyników pierwszego głosowania przez Państwową Komisję Wyborczą o północy
 • 23 maja 2015 (od godz. 0:00) – początek ciszy wyborczej przed drugą turą[5]
 • 24 maja 2015 – ponowne głosowanie w godzinach 7:00–21:00/22:30 (w lokalu wyborczym w Kowalach zmarła 80-letnia kobieta, w związku z czym głosowanie w tym lokalu zostało przedłużone o czas wynikłej wskutek tego przerwy, czyli o półtorej godziny; automatycznie przedłużona została również cisza wyborcza[6])
 • 25 maja 2015 – ogłoszenie wyników ponownego głosowania przez Państwową Komisję Wyborczą o godzinie 18:00

Kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej | edytuj kod

Zgodnie z art. 296 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1319, z późn. zm.), kandydatem na prezydenta Rzeczypospolitej mogła być osoba zgłoszona przez co najmniej 100 000 obywateli, mających prawo wybierania do Sejmu. Zgłoszenia takiego dokonywał formalnie popierający go komitet wyborczy, który powstaje po pisemnym wyrażeniu zgody danej osoby na kandydowanie w wyborach. Komitet wyborczy mogło utworzyć minimum 15 osób. Po zebraniu co najmniej 1000 podpisów obywateli popierających kandydowanie danej osoby w wyborach komitet wyborczy mógł zostać zgłoszony Państwowej Komisji Wyborczej do zarejestrowania[4].

Komitety wyborcze | edytuj kod

Pierwszym etapem przy zgłaszaniu kandydatów na prezydenta jest utworzenie i zarejestrowanie komitetów wyborczych poszczególnych kandydatów. W wymaganym terminie, do 16 marca 2015, do Państwowej Komisji Wyborczej wpłynęły zawiadomienia o utworzeniu od 25 komitetów wyborczych (jedno wpłynęło już po terminie). Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła 23 z tych zawiadomień, pozostałe zaś odrzuciła[7]. Zarejestrowano komitety wyborcze następujących kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

Kandydaci | edytuj kod

Kolejnym etapem było zarejestrowanie kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, czego dokonała Państwowa Komisja Wyborcza, wobec komitetów, które do dnia 26 marca 2015 dostarczyły podpisy 100 000 osób popierających daną kandydaturę. Zarejestrowano 11 kandydatów na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 12 komitetów nie dostarczyło wymaganej liczby podpisów[8]:

Debaty telewizyjne | edytuj kod

 • 5 maja 2015 – pierwsza debata telewizyjna przed pierwszą turą głosowania (TVP1; prowadzący: Krzysztof ZiemiecTVP; bez udziału Bronisława Komorowskiego)

Pierwsze głosowanie (I tura) | edytuj kod

Sondaże | edytuj kod

Sondażowe poparcie głównych kandydatów

Wszystkie dane wyrażono w procentach.

Oficjalne wyniki | edytuj kod

Wyniki I tury wyborów w poszczególnych powiatach

Obwieszczenie o wynikach I tury wyborów Państwowa Komisja Wyborcza sporządziła 11 maja 2015[90], zaś skorygowała 13 maja[91]:

Choć największe poparcie w pierwszym głosowaniu w skali całego kraju zdobył Andrzej Duda, to Bronisław Komorowski wygrał w większej liczbie województw – odpowiednio w 7 i 9. Podobnie było na szczeblu powiatów: Bronisław Komorowski wygrał w 193, Andrzej Duda – w 186; ponadto w jednym (brzeskim) zwyciężył Paweł Kukiz. Oprócz wymienionych na poziomie gmin poparcie wyższe od pozostałych kandydatów zdobył Adam Jarubas, zajmując pierwsze miejsce w sześciu takich jednostkach (wszystkie w województwie świętokrzyskim)[92].

Ponowne głosowanie (II tura) | edytuj kod

Kandydaci | edytuj kod

Zgodnie z Kodeksem wyborczym, prawo kandydowania w ponownym głosowaniu uzyskują dwaj kandydaci z największą liczbą oddanych na nich głosów, jeśli żaden z nich nie przekroczył progu 50% głosów ważnych w pierwszym głosowaniu.

Debaty telewizyjne | edytuj kod

Sondaże | edytuj kod

Wszystkie dane wyrażono w procentach.

Oficjalne wyniki | edytuj kod

Wyniki II tury w poszczególnych powiatach

Oficjalne wyniki II tury Państwowa Komisja Wyborcza przedstawiła 25 maja 2015[123]:

Ważność wyborów | edytuj kod

23 czerwca 2015 Sąd Najwyższy w składzie Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych na podstawie sprawozdania z wyborów przedstawionego przez Państwową Komisję Wyborczą oraz po rozpoznaniu protestów podjął uchwałę o ważności wyboru prezydenta dokonanego 24 maja 2015[124].

Zaprzysiężenie prezydenta elekta | edytuj kod

20 lipca 2015 marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska wydała postanowienie w sprawie zwołania Zgromadzenia Narodowego w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej[125]. Zgromadzenie to odbyło się 6 sierpnia 2015 o godz. 10:00 w sali plenarnej Sejmu.

Rozwiązanie komisji wyborczych | edytuj kod

Ostatnim etapem proceduralnym wyborów prezydenckich było podjęcie przez Państwową Komisję Wyborczą uchwały o rozwiązaniu okręgowych i obwodowych komisji wyborczych, co nastąpiło 24 czerwca 2015[126]. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym RP – Monitor Polski w dniu 3 lipca 2015 i weszła w życie 18 lipca 2015.

Zobacz też | edytuj kod

Uwagi | edytuj kod

 1. Wyjątkami są sytuacje, gdy urzędujący prezydent: umrze, zrzeknie się urzędu, stanie się trwale niezdolny do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia albo zostanie złożony z urzędu orzeczeniem Trybunału Stanu lub też zostanie wprowadzony stan wojenny, wyjątkowy albo klęski żywiołowej, odpowiednio przedłużający kadencję.
 2. 21 marca ogłosił rezygnację, popierając Janusza Korwin-Mikkego.
 3. 23 marca ogłosił rezygnację, popierając Janusza Korwin-Mikkego.
 4. 16 marca ogłosił rezygnację, popierając Janusza Korwin-Mikkego.
 5. 22 stycznia kandydat ogłosił powstanie partii KORWiN, do czasu rejestracji której zadeklarował pozostanie członkiem KNP (wypowiedź Janusza Korwin-Mikkego na spotkaniu wyborczym 18 marca 2015).
 6. Część Ruchu Narodowego.
 7. Wysunięta przez Sojusz Lewicy Demokratycznej.
 8. Zsumowano deklaracje padające na osoby, które ostatecznie nie zarejestrowały swojej kandydatury oraz odpowiedzi „inny kandydat”. Ponieważ dokonano tego na podstawie zaokrąglonych odsetków, może się zdarzyć, że dane zawarte w niektórych komórkach są błędne. Pominięto sytuację, gdy odsetek wynosi 0. Najedź na interesującą wartość, aby wyświetlić szczegóły.
 9. W sytuacji, gdy nie podano odsetka niezdecydowanych lub podano odsetek błędny, a suma znanych poprawnych wartości jest mniejsza niż 97%, przyjęto za odsetek niezdecydowanych różnicę 100%-suma poprawnych wartości.
 10. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm Sonda uliczna.
 11. a b c Niezdecydowani lub odmowa odpowiedzi.
 12. a b c d e f g h i j k l m n Deklaracje „Warto głosować na tego polityka”, badanie CAWI.
 13. a b c d e f g h i j Badanie CAWI.
 14. Jako „kandydat PSL”.
 15. a b c d e f g h Deklaracje „Warto głosować na tego polityka”, wyniki ważone do preferencji wyborczych według sondażu przeprowadzonego przez TNS Polska w dniach 12–13 stycznia 2015, badanie CAWI.
 16. a b Procent ogółu głosów (kart ważnych).

Przypisy | edytuj kod

 1. Informacja o wydatkach z budżetu państwa poniesionych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów. pkw.gov.pl, 23 października 2015.
 2. Termin wyborów prezydenckich w 2015 roku. infor.pl. [dostęp 2015-02-07].
 3. Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. pkw.gov.pl. [dostęp 2015-02-07].
 4. a b c Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o tworzeniu komitetu wyborczego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na 10 maja 2015 roku. 4 lutego 2015. [dostęp 2019-12-27].
 5. II tura wyborów prezydenckich. Rozpoczęła się cisza wyborcza. wyborcza.pl, 23 maja 2015.
 6. Cisza wyborcza przedłużona do 22.30. W jednym z lokali zmarła kobieta. tvp.info, 24 maja 2014. [dostęp 2015-05-24].
 7. Wykaz złożonych zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. pkw.gov.pl. [dostęp 2015-03-28].
 8. Wykaz kandydatów. pkw.gov.pl. [dostęp 2015-03-31].
 9. PIAST nie wystawi kandydata. moje.radio.lublin.pl, 8 lutego 2015. [dostęp 2015-03-30].
 10. Rada Główna SP udzieliła poparcia dla Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich. solidarna.org.pl, 21 marca 2015. [dostęp 2019-12-27].
 11. Oświadczenie w sprawie wyborów prezydenckich. lospolski.pl, 22 kwietnia 2015. [dostęp 2019-12-27].
 12. I Kongres Polski Razem Zjednoczonej Prawicy. pjg.org.pl, 27 kwietnia 2015. [dostęp 2015-04-27].
 13. ZG LPR w sprawie wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. lpr.pl, 24 kwietnia 2015. [dostęp 2015-04-27].
 14. Wybierzcie właściwie! Wybierzcie Bronisława Komorowskiego!. platforma.org, 6 lutego 2015. [dostęp 2015-03-21].
 15. Partia Demokratyczna poparła kandydaturę Bronisława Komorowskiego na Prezydenta RP. demokraci.pl, 9 lutego 2015. [dostęp 2015-05-13].
 16. Poparcie dla Pana Bronisława Komorowskiego. zielonirp.org.pl, 16 lutego 2015. [dostęp 2019-12-27].
 17. Stronnictwo Demokratyczne poparło prezydenta Bronisława Komorowskiego. sd.pl, 28 marca 2015. [dostęp 2016-02-18].
 18. Wybory prezydenckie 2015. Air Korwin One wystartował. Korwin-Mikke leci na spotkania z wyborcami. polskatimes.pl, 16 marca 2015. [dostęp 2015-03-21].
 19. Poparcie Kandydata Demokracji Bezpośredniej – Pawła Tanajno na Prezydenta RP. partiakobiet.com.pl, 28 kwietnia 2015. [dostęp 2015-04-28].
 20. Jacek Wilk kandydatem KNP na prezydenta. bankier.pl, 4 lutego 2015. [dostęp 2019-12-27].
 21. Sondaż late poll: Duda 34,5 proc., Komorowski 33,1 proc., Kukiz 20,5 proc.. tvnb24. [dostęp 2015-05-11].
 22. Ostatni sondaż przed ciszą wyborczą: Kukiz ma już prawie 20 procent. radiozet.pl, 8 maja 2015. [dostęp 2015-05-08].
 23. Wybory prezydenckie. Duży skok poparcia w sondażu dla Pawła Kukiza. polskieradio.pl, 8 maja 2015. [dostęp 2015-05-08].
 24. Paweł Szaniawski: Sondaż „Newsweeka”: Druga tura pewna, aż 16 proc. dla Kukiza. newsweek.pl, 8 maja 2015. [dostęp 2019-12-27].
 25. Sondaż dla „Wiadomości” TVP1: 15-procentowe poparcie dla Kukiza. Komorowski dalej traci, Duda zyskuje. tvp.info, 8 maja 2015. [dostęp 2015-05-08].
 26. Komorowski po raz pierwszy z poparciem poniżej 40 proc. Sondaż dla Faktów TVN i TVN24. tvn24.pl, 7 maja 2015. [dostęp 2015-05-08].
 27. Nowy sondaż Super Expressu: Kukiz ma już 14,3 procent. se.pl, 7 maja 2015. [dostęp 2015-05-07].
 28. Sonda uliczna. ewybory.eu, 7 maja 2015. [dostęp 2019-12-27].
 29. Paweł Więcek: Sondaż prezydencki „Polski”: Komorowski z poparciem poniżej 40 proc., Duda odrabia straty. polskatimes.pl, 8 maja 2015. [dostęp 2015-05-08].
 30. Już za tydzień wybory. Ostatni sondaż wskazuje na spadek poparcia dla Bronisława Komorowskiego i Andrzeja Dudy. polskieradio.pl, 1 maja 2015. [dostęp 2015-05-01].
 31. Sondaż dla „Wiadomości” TVP1: Komorowski mocno traci, Kukiz zyskuje. Zwycięzca dopiero w II turze. tvp.info, 1 maja 2015. [dostęp 2015-05-01].
 32. Sondaż prezydencki dla Faktów TVN i TVN24: będą dwie tury wyborów. Największy awans Kukiza. tvn24.pl, 29 kwietnia 2015. [dostęp 2015-04-30].
 33. Poparcie kandydatów na prezydenta Polski. Sondaż: 28/04/2015. imgur.com. [dostęp 2015-04-28].
 34. Na dwa tygodnie przed wyborami w badaniu IBRiS dla „Rz” wciąż prowadzi Komorowski. twitter.com, 26 kwietnia 2015. [dostęp 2019-12-27].
 35. Wybory prezydenckie: Bronisław Komorowski na czele. Nowy sondaż. polskieradio.pl, 24 kwietnia 2015. [dostęp 2015-04-24].
 36. Sonda uliczna. ewybory.eu, 28 kwietnia. [dostęp 2015-04-28].
 37. Preferencje w wyborach prezydenckich. cbos.pl. [dostęp 2015-05-29].
 38. Norbert Maliszewski: Sondaż: dlaczego zyskuje Kukiz, a traci Komorowski?. tajnikipolityki.pl, 4 maja 2015. [dostęp 2015-05-05].
 39. Paweł Więcek: Sondaż prezydencki „Polski”: Duda lekko w dół, do góry wyrwał Kukiz. polskatimes.pl, 23 kwietnia 2015. [dostęp 2015-04-24].
 40. Sondaż dla Polskiego Radia: będzie druga tura wyborów prezydenckich. polskieradio.pl, 17 kwietnia 2015. [dostęp 2015-04-24].
 41. Paweł Szaniawski: Sondaż Newsweeka: Komorowski o włos od wygrania w I turze. newsweek.pl, 17 marca 2015. [dostęp 2019-12-27].
 42. Preferencje prezydenckie w kwietniu 2015 roku. tnsglobal.pl. [dostęp 2015-06-30].
 43. Najnowszy sondaż prezydencki dla Faktów TVN i TVN24: Komorowski zyskuje, Duda też. tvn24.pl, 13 kwietnia 2015. [dostęp 2015-04-13].
 44. Poparcie kandydatów na prezydenta Polski. Sondaż: 13/04/2015. imgur.com. [dostęp 2015-04-14].
 45. Preferencje w wyborach prezydenckich – kwiecień 2015. gfk.com, 17 kwietnia 2015. [dostęp 2015-04-17].
 46. Najnowszy sondaż IBRiS dla Rzeczpospolitej. W II turze Komorowski i Duda. twitter.com, 15 kwietnia 2015. [dostęp 2019-12-27].
 47. Sondaż TNS dla „Wiadomości”: Komorowski powiększa przewagę, Kukiz zastąpił Ogórek na podium. tvp.info, 12 kwietnia 2015. [dostęp 2015-04-12].
 48. Najnowszy sondaż: Tylko 10 punktów procentowych różnicy między Dudą a Komorowskim. telewizjarepublika.pl, 10 kwietnia 2015. [dostęp 2015-04-11].
 49. Paweł Więcek, Karolina Wrońska: Największy sondaż prezydencki w Polsce: Komorowski i Duda w II turze. Różnica nie jest duża. polskatimes.pl, 10 kwietnia 2015. [dostęp 2015-04-11].
 50. Sondaż dla „Faktów” TVN. Najwięcej tracą Komorowski i Duda. tvn24.pl, 30 marca 2015. [dostęp 2015-03-31].
 51. Poparcie kandydatów na prezydenta Polski. Sondaż: 30/03/2015. imgur.com.
 52. Paweł Majewski: Duży spadek prezydenta, Jarubas trzeci. rp.pl, 31 marca 2015. [dostęp 2015-03-31].
 53. Pełne wyniki sondażu IBRiS dla Rzeczpospolitej. twitter.com, 31 marca 2015. [dostęp 2019-12-27].
 54. Michał Zieliński: Sondaż „Newsweeka”: Komorowski nadal w I turze. Kukiz czarnym koniem wyborów?. newsweek.pl, 19 marca 2015. [dostęp 2019-12-27].
 55. Duda coraz silniejszy, topnieje przewaga Komorowskiego. Sondaż dla „Faktów” TVN. tvn24.pl, 15 marca 2015. [dostęp 2015-03-28].
 56. Poparcie kandydatów na prezydenta Polski. Sondaż: 16/03/2015. imgur.com. [dostęp 2015-03-28].
 57. Preferencje prezydenckie w marcu 2015 roku. tnsglobal.pl. [dostęp 2015-06-02].
 58. Deklaracje udziału i preferencje w w wyborach prezydenckich na niespełna dwa miesiące przed głosowaniem. cbos.pl. [dostęp 2015-05-05].
 59. Preferencje w wyborach prezydenckich – marzec 2015. gfk.com, 19 marca 2015. [dostęp 2015-03-28].
 60. Paweł Majewski: Notowania prezydenta w dół. rp.pl, 15 marca 2015. [dostęp 2015-03-28].
 61. Sondaż dla „Wiadomości” TVP1: Komorowski traci, zmierzy się z Dudą w drugiej turze. tvp.info, 15 marca 2015. [dostęp 2015-03-28].
 62. Preferencje w wyborach prezydenckich. cbos.pl. [dostęp 2015-05-05].
 63. Sonda uliczna prezydencka. ewybory.eu, 7 marca 2015. [dostęp 2015-03-28].
 64. Topnieje przewaga Komorowskiego nad Dudą. Sondaż dla TVN24. tvn24.pl, 2 marca 2015. [dostęp 2015-03-28].
 65. Poparcie kandydatów na prezydenta Polski. Sondaż 02/03/2015. imgur.com. [dostęp 2015-03-28].
 66. Norbert Maliszewski: Sondaż: kto wygrał pierwszą rundę kampanii prezydenckiej?. tajnikipolityki.pl, 7 marca 2015. [dostęp 2015-03-28].
 67. Sonda uliczna prezydencka. ewybory.eu, 3 marca 2015. [dostęp 2015-03-28].
 68. Paweł Majewski: Zadyszka kandydatów do prezydentury. rp.pl, 1 marca 2015. [dostęp 2015-03-28].
 69. Michał Wróblewski: Sondaż IPSOS: Duda prawie 30%, PBK mniej niż 50%. 300polityka.pl, 2 marca 2015. [dostęp 2015-03-28].
 70. Paweł Szaniawski: Sondaż Newsweeka: Komorowski zwycięża w pierwszej turze, ale o włos. newsweek.pl, 19 lutego 2015. [dostęp 2019-12-27].
 71. Sondaż dla „Faktów” TVN i TVN24: Komorowski i Duda w drugiej turze. Zwycięstwo urzędującego prezydenta. tvn24.pl, 16 lutego 2015. [dostęp 2015-03-28].
 72. Poparcie kandydatów na prezydenta Polski. Sondaż 16/02/2015. imgur.com. [dostęp 2015-03-28].
 73. Preferencje prezydenckie w lutym 2015 roku. tnsglobal.pl. [dostęp 2015-04-30].
 74. Preferencje w wyborach prezydenckich – luty 2015. gfk.com, 25 lutego 2015. [dostęp 2015-03-28].
 75. Norbert Maliszewski: Badanie: zyski Andrzeja Dudy po konwencji PiS. tajnikipolityki.pl, 12 lutego 2015. [dostęp 2015-03-28].
 76. Deklaracje udziału w wyborach prezydenckich i preferencje wyborcze. cbos.pl. [dostęp 2015-03-28].
 77. Sondaż dla „Wiadomości” TVP1: Komorowski stracił, ale i tak wygrałby w pierwszej turze. tvp.info, 6 lutego 2015. [dostęp 2015-03-28].
 78. Sonda uliczna – prezydencka. ewybory.eu, 3 lutego 2015. [dostęp 2015-03-28].
 79. Sondaż: Bronisław Komorowski dystansuje kontrkandydatów. tvp.info, 30 stycznia 2015. [dostęp 2015-03-28].
 80. Poparcie kandydatów na prezydenta Polski. Sondaż 25/01/2015. imgur.com. [dostęp 2015-03-28].
 81. Sonda uliczna. ewybory.eu, 25 stycznia 2015. [dostęp 2015-03-28].
 82. Preferencje prezydenckie w styczniu 2015 roku. tnsglobal.pl. [dostęp 2015-03-28].
 83. Norbert Maliszewski: Nowy sondaż: Komorowski deklasuje, ale możliwa jest II tura wyborów. tajnikipolityki.pl, 4 lutego 2015. [dostęp 2015-03-28].
 84. Preferencje w wyborach prezydenckich – styczeń 2015. gfk.com, 28 stycznia 2015. [dostęp 2015-03-28].
 85. IBRiS na Twitterze: „DoRzeczy”: B. Komorowski 56%, A. Duda 25, M. Ogórek 6, J. Korwin-Mikke 3, J. Palikot 1, M. Kowalski 0. twitter.com, 26 stycznia 2015. [dostęp 2019-12-27].
 86. Sondaż dla „Wiadomości” TVP1: Komorowski prezydentem w I turze. Ogórek na podium, wyprzedza Korwin-Mikkego. polskieradio.pl, 14 stycznia 2015. [dostęp 2015-03-28].
 87. Sondaż dla Faktów TVN: Komorowski zdecydowanie wygrywa w pierwszej turze. tvn24.pl, 12 stycznia 2015. [dostęp 2015-03-28].
 88. Poparcie kandydatów na prezydenta Polski. Sondaż 12/01/2015. imgur.com. [dostęp 2015-03-28].
 89. Sonda uliczna. ewybory.eu, 13 stycznia 2015. [dostęp 2015-03-28].
 90. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 maja 2015 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.. pkw.gov.pl. [dostęp 2015-05-12].
 91. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie zmiany obwieszczenia o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.. pkw.gov.pl. [dostęp 2015-05-29].
 92. Wyniki wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 roku. wyborynamapie.pl. [dostęp 2016-07-01].
 93. Jeszcze jeden wysiłek! (oświadczenie Prawicy Rzeczypospolitej). prawicarzeczypospolitej.org, 16 maja 2015. [dostęp 2015-05-18].
 94. Oświadczenie w sprawie udzielenia poparcia w drugiej turze wyborów na Prezydenta Rzeczpospolitej Polski Panu dr Andrzejowi Dudzie. uniapolitykirealnej.org.pl, 17 maja 2015. [dostęp 2019-12-27].
 95. Popieramy. samoobrona.mazowsze.pl. [dostęp 2019-12-27].
 96. Wychodzimy z okopów!. gloria.tv, 12 maja 2015. [dostęp 2019-03-13].
 97. PSL poparło Bronisława Komorowskiego w drugiej turze wyborów prezydenckich. tvp.info, 12 maja 2015. [dostęp 2015-05-12].
 98. Stanowisko LPR przed II turą wyborów prezydenckich. lpr.pl, 22 maja 2015. [dostęp 2015-05-22].
 99. Anna Roży: Chmielnik. PSL popiera Bronisława Komorowskiego. radio.kielce.pl, 17 maja 2015. [dostęp 2015-05-18].
 100. Ostatni sondaż przed ciszą wyborczą. Komorowski o włos przed Dudą. radiozet.pl, 22 maja 2015. [dostęp 2015-05-22].
 101. Ostatni sondaż przed drugą turą wyborów. Różnica w poparciu to 0,5 punktu procentowego. tvn24.pl, 22 maja 2015. [dostęp 2015-05-22].
 102. Paweł Szaniawski: Sondaż „Newsweeka”: Komorowski wygrywa o włos. newsweek.pl, 22 maja 2015. [dostęp 2019-12-27].
 103. Kto wygra wybory prezydenckie? Sondaż: Komorowski prowadzi. Ale ma poważne kłopoty. wyborcza.pl, 22 maja 2015. [dostęp 2015-05-22].
 104. Sondaż IBRiS: Bronisław Komorowski z nieznacznie większym poparciem niż Andrzej Duda. polskieradio.pl, 22 maja 2015. [dostęp 2015-05-22].
 105. Najnowszy sondaż: takiego wyniku jeszcze nie było. wp.pl, 21 maja 2015. [dostęp 2015-05-21].
 106. Sondaż dla Faktów TVN i TVN24: Komorowski i Duda z niemal identycznym poparciem. tvn24.pl, 20 maja 2015. [dostęp 2015-05-20].
 107. Największy w Polsce sondaż prezydencki: Duda wygrywa z Komorowskim w II turze. O włos. polskatimes.pl, 21 maja 2015. [dostęp 2015-05-21].
 108. Paweł Szaniawski: Sondaż „Newsweeka”: Komorowski goni Dudę. newsweek.pl, 19 maja 2015. [dostęp 2019-12-27].
 109. Debata pomogła prezydentowi. Komorowski na prowadzeniu. NOWY SONDAŻ. dziennik.pl, 18 maja 2015. [dostęp 2015-05-18].
 110. Agnieszka Cybulska: Poparcie dla kandydatów w II turze wyborów prezydenckich przed drugą z debat telewizyjnych. cbos.pl. [dostęp 2015-07-06].
 111. Wybory prezydenckie: kampania nabiera tempa. Kolejny sondaż dla Andrzeja Dudy. polskieradio.pl, 15 maja 2015. [dostęp 2015-05-15].
 112. Duda czy Komorowski – kto wygra w II turze? Sondaż Millward Brown dla Faktów TVN i TVN24. tvn24.pl, 14 maja 2015. [dostęp 2015-05-14].
 113. Duda ucieka Komorowskiemu. Różnica dużo większa, niż po I turze. wp.pl, 15 maja 2015. [dostęp 2019-12-27].
 114. Komorowski po raz pierwszy z poparciem poniżej 40 proc. Sondaż dla Faktów TVN i TVN24. tvn24.pl, 7 maja 2015. [dostęp 2015-05-14].
 115. Paweł Więcek: Sondaż prezydencki „Polski”: Komorowski z poparciem poniżej 40 proc., Duda odrabia straty. polskatimes.pl, 8 maja 2015. [dostęp 2015-05-14].
 116. Sondaż prezydencki dla Faktów TVN i TVN24: będą dwie tury wyborów. Największy awans Kukiza. tvn24.pl, 29 kwietnia 2015. [dostęp 2015-05-14].
 117. Agnieszka Cybulska: Decyzje wyborcze Polaków w ewentualnej II turze wyborów prezydenckich. cbos.pl. [dostęp 2015-07-06].
 118. Najnowszy sondaż prezydencki dla Faktów TVN i TVN24: Komorowski zyskuje, Duda też. tvn24.pl, 13 kwietnia 2015. [dostęp 2015-05-14].
 119. Sondaż dla „Faktów” TVN. Najwięcej tracą Komorowski i Duda. tvn24.pl, 30 marca 2015. [dostęp 2015-05-14].
 120. Sondaż Millward Brown: Druga tura coraz bliżej. rp.pl, 16 marca 2015. [dostęp 2015-05-16].
 121. Sondaż dla „Faktów” TVN i TVN24: Komorowski i Duda w drugiej turze. Zwycięstwo urzędującego prezydenta. tvn24.pl, 16 lutego 2015. [dostęp 2015-05-16].
 122. Poparcie dla kandydatów w wyborach prezydenckich. cbos.pl. [dostęp 2015-05-14].
 123. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 maja 2015 r. o wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. pkw.gov.pl, 25 maja 2015. [dostęp 2015-05-26].
 124. Sąd Najwyższy stwierdził ważność wyborów prezydenckich. sn.pl, 23 czerwca 2015. [dostęp 2020-08-04].
 125. Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie zwołania Zgromadzenia Narodowego w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2015 r. poz. 644)
 126. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych, powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. (M.P. z 2015 r. poz. 574)

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Wybory prezydenckie w Polsce w 2015 roku" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy