Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego


Na mapach: 50°40′08″N 17°55′33″E/50,668889 17,925833

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii To jest najnowsza wersja przejrzana, która została oznaczona 16 mar 2021. Od tego czasu wykonano 1 zmianę, która oczekuje na przejrzenie. Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego (WT UO) – jeden z 12 wydziałów Uniwersytetu Opolskiego[1]. W ramach Wydziału funkcjonuje również Instytut Nauk Teologicznych.

Spis treści

Historia | edytuj kod

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego powstał w 1994 roku z przekształcenia powstałej w 1981 roku filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, bazującej na kilkudziesięcioletnich doświadczeniach Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie, gdzie pracowała kadra naukowa dawnego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie[2].

Aktualnie Wydział Teologiczny kształci studentów na studiach stacjonarnych na pięciu kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych i teologicznych (teologia kapłańska, teologia katechetyczno-pastoralna, teologia kanoniczna, nauki o rodzinie oraz turystyka i kultura śródziemnomorska)[3].

W przeszłości Wydział Teologiczny składał się z 3 instytutów i 10 samodzielnych katedr[4]. Od wprowadzenia reformy Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2019 r. na strukturę Wydziału składa się 5 samodzielnych katedr oraz jeden zespół badawczy i dydaktyczny[5]. Aktualnie w jednostce zatrudnionych jest 34 pracowników naukowo-dydaktycznych (z czego 9 na stanowisku profesora, 14 na stanowisku profesora uczelni ze stopniem doktora habilitowanego, 1 na stanowisku starszego wykładowcy ze stopniem doktora habilitowanego oraz 10 na stanowisku adiunkta ze stopniem doktora)[6]. Wydział współpracuje również z emerytowanymi profesorami, których autorytet wspiera proces dydaktyczny oraz z szeregiem wykładowców zatrudnionych na zajęciach zleconych[7]. Ponadto Wydział prowadzi szeroko zakrojoną współpracę z ośrodkami międzynarodowymi (m.in. Niemcy, Włochy, Austria, Węgry, Rumunia, Czechy, Słowacja, Indie, Liban).

Wydział Teologiczny UO wydaje również cenione czasopisma naukowe, takie jak:

Ponadto Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego wydaje następujące serie książkowe:

 • Opolska Biblioteka Teologiczna
 • Opolska Myśl Teologiczna
 • Ekumenizm i Integracja
 • Liturgia Musica Ars
 • Człowiek – Rodzina – Społeczeństwo
 • Colloquia Theologica
 • Z Dziejów Kultury Chrześcijańskiej na Ślasku
 • Podręczniki i Skrypty
 • Pomoce duszpasterskie[9].

Według stanu na 2015 rok na Wydziale studenci odbywają studia w ramach studiów pierwszego stopnia (licencjackich), studiów drugiego stopnia (magisterskich uzupełniających), jednolitych studiów magisterskich oraz studiów doktoranckich. Łącznie na Wydziale Teologicznym studiuje 271 studentów[10].

Władze (od 2020) | edytuj kod

Od 1 października 2019 r., w związku z nową ustawą – prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz nowym statutem UO, w ramach WT UO wyodrębniono Instytut Nauk Teologicznych. W związku z tym zmieniła się również struktura jednostki:

Wydział Teologiczny UO | edytuj kod

Instytut Nauk Teologicznych UO | edytuj kod

Poczet dziekanów | edytuj kod

 • 1994–2002: ks. prof. dr hab. Helmut Jan Sobeczko – teolog (liturgika)
 • 2002–2008: ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola – teolog (teologia fundamentalna)
 • 2008–2012: ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej – teolog (ekumenizm)
 • 2012–2016: ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola – teolog (teologia fundamentalna)
 • 2016–2020: ks. prof. dr hab. Radosław Chałupniak – teolog (katechetyka)[13]
 • od 2020: ks. dr hab. Mateusz Rafał Potoczny, prof. UO - teolog (liturgika, kościelne nauki wschodnie)

Kierunki kształcenia | edytuj kod

 • Teologia Wydział Teologiczny UO prowadzi studia jednolite magisterskie stacjonarne na kierunku teologia w dwóch specjalnościach: katechetyczno-pastoralna (studia 5-letnie) oraz kapłańskiej (studia 6-letnie). W przeszłości prowadzono w ofercie Wydziału obecne były również studia niestacjonarne w dwóch specjalnościach: katechetyczno-pastoralnej (studia 5-letnie) oraz diakońskiej[14]. Od roku akademickiego 2020/2021 będzie możliwe podjęcie studiów na kierunku teologia kanoniczna. Jest to studium przeznaczone dla magistrów teologii, którzy chcieliby kontynuować swoją naukową drogę i rozpocząć etap studiów zmierzający do uzyskania stopnia tzw. „licencjatu rzymskiego”, który w przyszłości może stać się początkiem studiów doktoranckich. Kandydat na studia powinien wcześniej ukończyć jednolite studia magisterskie z teologii katolickiej albo wyższe seminarium duchowne (legitymuje się dyplomem lub zaświadczeniem ukończenia seminarium) oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii. Efekty uczenia się przekazywane w ramach kierunku „Teologia kanoniczna” nie pokrywają się z istniejącym kierunkiem „Teologia” i umożliwiają pogłębienie dotychczas zdobytej wiedzy, umiejętności i kompetencji oraz ich aktualizację do zmieniających się uwarunkowań społeczno-religijnych. Studia nie dają kwalifikacji do nauczania religii w szkole (nie obejmują przygotowania pedagogiczno-katechetycznego), natomiast z perspektywy kościelnej (co potwierdza dodatkowe uzyskanie stopnia tzw. „licencjatu rzymskiego”) dają możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych w instytucjach kościelnych, np. w seminariach duchownych. Przygotowanie metodyczno-dydaktyczne opiera się na uprawnieniach, które absolwent nabył wcześniej – w ramach 5- albo 6-letnich jednolitych studiów magisterskich z teologii (jeśli te studia przewidywały uzyskanie takich uprawnień)[15]. Oprócz studiów teologicznych jednostka oferuje również studia dwustopniowe pierwszego stopnia (licencjackie, 3 lata) oraz drugiego stopnia (magisterskie 2 lata) na następujących kierunkach i specjalnościach[16]:
 • Nauki o rodzinie[17]
  • asystent rodziny
  • opiekun osoby starszej i chorej terminalnie
  Studia skupiają się na problematyce rodzinnej badanej w aspekcie filozoficzno-antropologicznym, psychologicznym, pedagogicznym, prawnym, socjologicznym i teologicznym. Podczas studiów student zapoznaje się z podstawami wiedzy psychologicznej, pedagogicznej, biomedycznej, socjologicznej, prawnej, filozoficzno-antropologicznej, a także teologicznej związanej z problematyką rodzinną. Wiedza psychologiczna, pedagogiczna i biomedyczna daje gruntowne przygotowanie dla zrozumienia psychologicznych uwarunkowań zachowań indywidualnych i społecznych, wyjaśnia funkcjonowanie człowieka w systemach rodzinnych oraz edukuje w zakresie niesienia pomocy społecznej. Wykład z zakresu socjologii i prawa umożliwia orientację w zagadnieniach socjalnych związanych z rodziną, dostarcza informacji o działaniu instytucji państwowych i organizacji pozarządowych, prowadzeniu polityki prorodzinnej, a także prawnych aspektach pomocy rodzinie. Przedmioty filozoficzne, antropologiczne i teologiczne dają solidną naukową podbudowę dla lepszego zrozumienia istoty człowieka, uświadamiają bogactwo i zróżnicowanie ludzkiego myślenia o świecie oraz kształcą w zakresie etycznych działań kulturotwórczych[18].
 • Turystyka i kultura śródziemnomorska Przedmiotem tych studiów jest kolebka świata starożytnego i tym samym europejskiej cywilizacji. Ponadto obecność w tym obszarze – obok chrześcijaństwa – także religii judaistycznej oraz islamu wymaga w obecnym świecie naznaczonym globalizacją intensywniejszego niż przedtem poznania tego świata, zwłaszcza wszelkich relacji pomiędzy tymi religiami i inspirowanymi przez nie przejawami kultury. Splot elementów kultury, religii i sztuki na przestrzeni 2500 lat, czyli od tzw. epoki klasycznej w Grecji do naszych czasów, sprawia, że jest to dziedzina nauki ciągle uprawiana na uniwersytetach w skali światowej, o czym świadczy Mediterranean Studies Association (organizuje coroczne kongresy i wydaje periodyk). Turystyka i Kultura śródziemnomorska jako kierunek studiów realizowany na Wydziale Teologicznym jest osadzony na fundamentach chrześcijańskich, dzięki czemu stanowi kolejny aspekt spojrzenia na ten przedmiot badań – obok ujmowania go od strony filologicznej, historycznej, społecznej czy politycznej, a więc aspektów badań prowadzonych na innych uczelniach. Kierunek ten obejmuje studia stacjonarne I stopnia z podziałem na dwie specjalności: Zarządzanie zasobami kultury i Zarządzanie turystyką. Wymienione specjalności przedstawiają cel proponowanych studiów, a więc uwzględniający kwalifikacje absolwenta. Dzięki nim absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach szeroko rozumianej kultury i oświaty, a więc w placówkach kultury, muzealnictwa, galeriach sztuki, a także jako nauczyciel kultury antycznej, śródziemnomorskiej oraz jako pracownik w instytucjach naukowo-badawczych. Jako znawca kultur i religii Śródziemnomorza jest on przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach prowadzących kontakty międzynarodowe, międzykulturowe i międzyreligijne, jak np.: biura podróży i biura pielgrzymkowe, biura handlowe i firmy współpracujące z krajami śródziemnomorskimi. Ponadto będąc znawcą problematyki kulturowej i religijnej Śródziemnomorza, absolwent może podjąć pracę jako dziennikarz, korespondent i ekspert w szeroko rozumianej kulturze śródziemnomorskiej[19].
 • Do niedawna na Wydziale obecna była również muzykologia, która od roku akademickiego 2019/2020 przeniesiona została do Instytutu Historii UO[20].

Wydział Teologiczny prowadzi także studia doktoranckie (trzeciego stopnia, 4 letnie) z zakresu nauk teologicznych oraz nauk o rodzinie[21].

Wydział ma uprawnienia do nadawania następujących stopni naukowych[22]:

Instytucje przywydziałowe WT UO | edytuj kod

Wykładowcy | edytuj kod

 Z tym tematem związana jest kategoria: Wykładowcy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Pracownicy Wydziału | edytuj kod

Profesorowie tytularni | edytuj kod

Samodzielni pracownicy naukowi WT UO bez tytułu naukowego zatrudnieni na stanowisku profesora nadzwyczajnego | edytuj kod

Niesamodzielni pracownicy naukowi WT UO ze stopniem naukowym doktora | edytuj kod

 • ks. dr Andrzej Demitrów, teologia biblijna
 • ks. dr Mariusz Drygier, historia Kościoła
 • ks. dr Łukasz Florczyk, teologia biblijna
 • ks. dr Grzegorz Gura, prawo kanoniczne, prawo cywilne
 • ks. dr Andrzej Ochman, socjologia
 • ks. dr Robert Sadlak, teologia pastoralna
 • ks. dr Leszek Waga, pedagogika

Zajęcia zlecone | edytuj kod

 • dr Beata Balicka-Błagitka, teologia moralna
 • ks. bp dr hab. Andrzej Czaja, teologia dogmatyczna
 • ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola, teologia fundamentalna
 • ks. dr Jerzy Dzierżanowski, teologia pastoralna
 • dr Said Edaich, język arabski
 • ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła, ekumenizm
 • mgr Barbara Leszczyńska
 • ks. dr hab. Piotr Paweł Maniurka, historia sztuki
 • ks. mgr Marcin Marsollek
 • ks. dr Joachim Waloszek, muzykologia
 • ks. dr Brunon Zgraja, patrologia

Struktura organizacyjna | edytuj kod

 • Katedra Teologii Biblijnej, Historii Kościoła i Patrologii – kierownik: ks. prof. dr hab. Norbert Widok
 • Katedra Teologii Fundamentalnej, Dogmatycznej i Ekumenizmu – kierownik: ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser
 • Katedra Teologii Moralnej, Bioetyki i Prawa Kanonicznego – kierownik: ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec
 • Katedra Teologii Liturgicznej, Homiletyki i Komunikacji – kierownik: ks. dr hab. Erwin Mateja, prof. UO
 • Katedra Teologii Pastoralnej, Katechetyki, Pedagogiki i Psychologii – kierownik: ks. prof. dr hab. Jan Kochel
 • Zespół Badawczy i Dydaktyczny Filozofii Systematycznej i Historii Filozofii – kierownik: ks. prof. dr hab. Kazimierz Wolsza

Źródło: Wydział Teologiczny UO[29].

Zmarli wykładowcy | edytuj kod

Źródło: Wydział Teologiczny UO[30]

Przypisy | edytuj kod

 1. Wydziały Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytet Opolski [dostęp 2020-07-18] .
 2. S. Nicieja, Historia UO [on-line] [dostęp 2012-11-11].
 3. Plany Studiów, Wydział Teologiczny UO [dostęp 2020-05-30]  (pol.).
 4. Struktura WT UO [on-line] [dostęp 2012-11-12].
 5. Katedry i Zespół, Wydział Teologiczny UO [dostęp 2020-05-30]  (pol.).
 6. Pracownicy naukowo-dydaktyczni, Wydział Teologiczny UO [dostęp 2020-05-30]  (pol.).
 7. Informacja uzyskana w Dziekanacie WT UO.
 8. Platforma czasopism Uniwersytetu Opolskiego, czasopisma.uni.opole.pl [dostęp 2020-05-30] .
 9. RWWT UO, www.rwwt.uni.opole.pl [dostęp 2020-05-30] .
 10. Liczba studentów według wydziałów, stan na 2015 rok [on-line] [dostęp 2016-09-11].
 11. Władze Wydziału, Wydział Teologiczny UO [dostęp 2020-08-29]  (pol.).
 12. Władze Instytutu Nauk Teologicznych | Wydział Teologiczny UO [dostęp 2020-08-29]  (pol.).
 13. Zmarł nasz Dziekan, ks. prof. Radosław Chałupniak | Wydział Teologiczny UO [dostęp 2020-06-28]  (pol.).
 14. Informacja dotycząca studiów teologicznych na WT UO [on-line] [dostęp 2012-11-11].
 15. Informacje ogólne, Wydział Teologiczny UO [dostęp 2020-05-30]  (pol.).
 16. Kierunki studiów oferowane przez WT UO na rok akademicki 2011/2012 [on-line] [dostęp 2012-11-12].
 17. Informacja dotycząca studiów nauki o rodzinie na WT UO [on-line] [dostęp 2012-11-11].
 18. Informacje ogólne, Wydział Teologiczny UO [dostęp 2020-05-30]  (pol.).
 19. Informacje ogólne, Wydział Teologiczny UO [dostęp 2020-05-30]  (pol.).
 20. Muzykologia, Uniwersytet Opolski [dostęp 2020-05-30]  (pol.).
 21. Informacja dotycząca studiów III stopnia na WT UO [on-line] [dostęp 2012-11-11].
 22. Wydział Teologiczny w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2012-11-11].
 23. WIęcej zob. https://shenxue.org.
 24. M.P. z 2017 r. poz. 392.
 25. Władze wydziału. uni.opole.pl. [dostęp 2016-09-23].
 26. Ks. Marcin Worbs profesorem nauk teologicznych - Uniwersytet Opolski, uni.opole.pl [dostęp 2021-01-16] .
 27. Ks. Marek Lis został profesorem!!! | Wydział Teologiczny UO [dostęp 2021-01-20]  (pol.).
 28. Nowy doktor habilitowany na WT UO | Wydział Teologiczny UO [dostęp 2021-02-22]  (pol.).
 29. Katedry i Zespół, Wydział Teologiczny UO [dostęp 2020-05-19]  (pol.).
 30. Pamiętamy o tych, którzy odeszli… | Wydział Teologiczny UO. [dostęp 2021-01-20].
 31. Kapłani zmarli w 2012 r. [dostęp 2020-12-30]  (pol.).
 32. Śp. ks. dr Krzysztof Pagór (1950-2020) | Wydział Teologiczny UO. [dostęp 2021-01-20].
 33. Śp. o. prof. Hugolin Langkammer OFM (1930-2021) | Wydział Teologiczny UO. [dostęp 2021-01-29].
 34. Śp. bp dr Gerard Kusz (1939–2021). wt.uni.opole.pl. [dostęp 2021-03-16].

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Kontrola autorytatywna (instytucja akademicka):
Na podstawie artykułu: "Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy