Zjazd ZHR


Zjazd Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii (Przekierowano z Zjazd ZHR) Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Zjazd ZHR – naczelna władza Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Zjazd jest zwoływany co dwa lata. Termin oraz miejsce zjazdu ustala ustępująca Rada Naczelna ZHR stosowną uchwałą.

Spis treści

Uczestnicy Zjazdu | edytuj kod

W zjeździe uczestniczą delegatki i delegaci, którzy zostali wybrani przez instruktorów i instruktorki w odpowiednim Okręgu ZHR oraz z urzędu: członkowie Rady Naczelnej, Naczelnictwa, Komisji Rewizyjnej ZHR oraz Sądu Harcerskiego. Zjazd jest prawomocny przy obecności co najmniej połowy delegatek i delegatów.

Kompetencje Zjazdu | edytuj kod

 • decyduje o podstawowych zmianach ideowych, programowych i organizacyjnych,
 • wybiera członków Rady Naczelnej, przewodniczącego, naczelnika harcerzy, naczelniczkę harcerek, członków Komisji Rewizyjnej Związku oraz Sądu Harcerskiego Związku na nową kadencję,
 • przyjmuje sprawozdania ustępujących władz ZHR,
 • udziela absolutorium ustępującym władzom ZHR,
 • uchwala Statut ZHR,
 • określa początek i koniec kadencji nowych, wybranych władz ZHR,
 • podejmuje decyzję o połączeniu Związku z innymi organizacjami harcerskimi oraz o jego rozwiązaniu.

Nadzwyczajny Zjazd ZHR | edytuj kod

 • Zwoływany z własnej inicjatywy przez Naczelnictwo, na prośbę Rady Naczelnej, Komisji Rewizyjnej Związku lub na pisemne żądanie połowy delegatek i delegatów ostatniego Zjazdu.
 • W Naczelnym Zjeździe ZHR biorą udział władze ZHR oraz delegatki i delegaci ostatniego Zjazdu.
 • Na Nadzwyczajnym Zjeździe rozpatrywane są tylko te sprawy przez które ów zjazd zwołano.

Kalendarium Zjazdów | edytuj kod

 • I Zjazd ZHR – 1-2.04 1989 – Sopot
 • II Zjazd ZHR – 30.11-01.12 1990 – Wrocław
 • Nadzwyczajny Zjazd ZHR – 3.10 1992 – Warszawa
 • III Zjazd ZHR – 26-28.02 1993 – Warszawa
 • IV Zjazd ZHR – 25-26.02 1995 – Warszawa
 • V Zjazd ZHR – 2-3.03 1997 – Otwock
 • VI Zjazd ZHR – 16-17.10 1999 – Warszawa
 • VII Zjazd ZHR – 22-24.11 2001 – Warszawa
 • VIII Zjazd ZHR – 26-28.03 2004 – Gdynia
 • IX Zjazd ZHR – 21-23.04 2006 – Warszawa
 • X Zjazd ZHR – 11-13.04 2008 - Warszawa
 • XI Zjazd ZHR – 23-25.04 2010 - Warszawa
 • XII Zjazd ZHR - 20-22.04 2012 - Warszawa
 • Nadzwyczajny Zjazd ZHR – 8.09 2012 – Częstochowa
 • XIV Zjazd ZHR - 04-06.04 2014 - Gdańsk

Historia Zjazdów | edytuj kod

I Zjazd ZHR – odbył się w Sopocie, 1 i 2 kwietnia 1989 roku. W zjeździe wzięło udział 424 delegatek i delegatów z całego kraju. Uchwalono Statut ZHR, wybrano władze, m.in. przewodniczącego ZHRhm. Tomasz Strzembosz, naczelnika ZHR – hm. Krzysztof Stanowski.

II Zjazd ZHR – odbył się we Wrocławiu, trwał dwa dni (30 listopada do 1 grudnia 1990 roku) z udziałem 204 delegatek i delegatów z całego kraju. Na zjeździe podjęto 8 Uchwał, dokonano podziału na dwie autonomiczne organizacje: Harcerzy i Harcerek. Przewodniczącym został ponownie hm. Tomasz Strzembosz, nowym naczelnikiem – hm. Tomasz Maracewicz, a naczelniczką – hm. Bogusława Pasieka-Butkiewicz Nadzwyczajny Zjazd ZHR – który odbył się 3 października 1992 w Warszawie, został zwołany, aby podjąć decyzję o zjednoczeniu ZHR i ZHP-1918. Honorowym gościem zjazdu był prymas Polski kardynał Józef Glemp.

III Zjazd ZHR – odbył się w Warszawie w dniach 26-28 lutego 1993 roku. W zjeździe wzięło udział 248 delegatek i delegatów. Honorowym przewodniczącym został hm. Tomasz Strzembosz, przewodniczącym – hm. Wojciech Hausner, naczelniczką – hm. Maria Kuczma, naczelnikiem – hm. Marcin Jędrzejewski. Na zjeździe wręczono również sztandar Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej przez fundatorów.

IV Zjazd ZHR – odbył się 25 i 26 lutego 1995 roku w Warszawie. Nastąpiły poważne zmiany w statucie, wykreślono otwartość światopoglądową i możliwość składania Przyrzeczenia Harcerskiego na Dobro Najwyższe. Wybrano władze: przewodniczący – hm. Feliks Borodzik, naczelniczka harcerek – hm. Urszula Kret i naczelnik harcerzy – hm. Marcin Jędrzejewski.

V Zjazd ZHR – obradował w dniach 1 i 2 marca 1997 roku w Otwocku. Wybrano władze: przewodniczący – hm. Feliks Borodzik, naczelniczka harcerek – hm. Urszula Kret i naczelnik harcerzy – hm. Adam Komorowski.

VI Zjazd ZHR – obradował w dniach 16 i 17 października 1999 roku w Warszawie. Zakończył się nieudaną próbą zamiany paragrafu 4 punktu 4 Statutu, który brzmiał: „Związek jest organizacją chrześcijańską, otwartą na wszystkich, których postawa jest zgodna z Przyrzeczeniem i Prawem Harcerskim.” Wybrano władze: przewodniczący – hm. Piotr Koj, naczelniczka harcerek – hm. Ewa Borkowska-Pastwa i naczelnik harcerzy – hm. Adam Komorowski.

VII Zjazd ZHR – obradował w dniach 22-24 listopada 2001 roku w Warszawie. Delegaci nie wprowadzili istotnych zmian ideowych czy też organizacyjnych w Związku. Proponowana poprawka do statutu stwierdzająca chrześcijański charakter ZHR nie została przyjęta. Wybrano władze: przewodniczący – hm. Piotr Koj, naczelniczka harcerek – hm. Ewa Borkowska-Pastwa i naczelnik harcerzy – hm. Paweł Zarzycki.

VIII Zjazd ZHR – obradował 26 do 28 marca 2004 roku w Gdyni. VIII Zjazd wprowadził do Statutu ZHR-u kilka poprawek, z których najważniejsza określa, że instruktorki i instruktorzy ZHR-u są chrześcijanami (czego deklaracja stała się jednym z wymagań uzyskania stopnia instruktorskiego). Wybrano władze: przewodniczący – hm. Kazimierz Wiatr, naczelniczka harcerek – hm. Magdalena Masiak i naczelnik harcerzy – hm. Paweł Zarzycki.

IX Zjazd ZHR – obradował w dniach 21-23 kwietnia 2006 roku w Warszawie. Wprowadził do Stautu ZHR kilka poprawek, stanowiących m.in. że nie można łączyć członkostwa w Sądzie Harcerskim, Komisji Rewizyjnej ZHR z udziałem w innych władzach Związku z wyjątkiem udziału w Zjeździe ZHR oraz zjazdach okręgów. Dopisano do działań ZHR informację wymaganą przez ustawę o organizacjach pożytku publicznego. Wybrano władze naczelne: przewodniczącym został hm. Marcin Jędrzejewski, naczelniczką harcerek ponownie hm. Magdalena Masiak, a naczelnikiem harcerzy hm. Michał Sternicki.

X Zjazd ZHR – obradował w dniach 11-13 kwietnia 2008 roku w Warszawie. Wybrano władze naczelne: przewodniczącym został hm. Michał Butkiewicz, naczelniczką harcerek hm. Maria Brzeska-Deli, a naczelnikiem harcerzy hm. Michał Sternicki.

XI Zjazd ZHR – obradował w dniach 23-25 kwietnia 2010 roku w Warszawie. Wybrano władze naczelne: przewodniczącym został hm. Michał Butkiewicz wybrany na drugą kadencję pokonując hm. Ireneusz Dzieszko stosunkiem głosów 168 do 65[1]. Naczelniczką harcerek została ponownie hm. Maria Brzeska-Deli, na naczelnika harcerzy wybrano hm. Radosława Podogrockiego.

XII Zjazd ZHR – obradował w dniach 20-22 kwietnia 2012 roku w Warszawie. Wybrano władze naczelne: przewodniczącym została hm. Ewa Borkowska-Pastwa. Naczelniczką harcerek została hm. Katarzyna Bieroń, wygrywając z hm. Ewą Ciosek,. na naczelnika harcerzy wybrano hm. Sebastiana Grochalę.

Nadzwyczajny Zjazd ZHR – obradował w dniu 8 września 2012 w Częstochowie. Zjazd obradował wyłącznie w sprawach, dla których został zwołany. Były nimi: 1. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do PROM. 2. Zmiany w Statucie ZHR związane z tym przystąpieniem oraz z bardziej efektywnym wykorzystaniem składki programowej (uchwalonej na XII Zjeździe ZHR). 3. Przyjęcie okolicznościowej uchwały w sprawie XXX-lecia pierwszej Pielgrzymki Harcerek i Harcerzy do Częstochowy, podczas której złożono wotum z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim.

Przypisy | edytuj kod

 1. Okręg Małopolski: Wyniki wyborów na XI Zjeździe ZHR. 25 kwietnia 2010. [dostęp 25 kwietnia 2010].

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Zjazd ZHR" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy