Dialekt


Dialekt w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Dialekt, narzecze – wieloznaczny termin oznaczający w najszerszym rozumieniu naukowym odmianę języka odznaczającą się swoistymi cechami fonetycznymi, leksykalnymi czy gramatycznymi, odróżniającymi ją od innych form tego języka[1]. Wszystkie dialekty w jednakowy sposób rządzą się zespołem zasad gramatycznych, choć ich system bywa silnie zróżnicowany[2].

Różnice dialektalne wykazują zasadniczo wszystkie języki świata, przy czym tylko niektóre z nich mają swoją odmianę ogólną[3], tzw. dialekt standardowy[4]. Pewną formą dialektu (wariantem językowym o ustalonej strukturze) posługuje się każdy użytkownik języka[2]. Czynniki społeczne prowadzą jednak do porzucania środków gwarowych na rzecz elementów języka standardowego, uważanych za neutralne geograficznie[2]. Granice między poszczególnymi dialektami bywają niekiedy nieostre i trudne do wyznaczenia[2].

Badaniem dialektów (zwłaszcza regionalnych) zajmuje się dział językoznawstwadialektologia[5][6]. W rozumieniu dialektologii tradycyjnej dialekt to byt przeciwstawiany językowi standardowemu[7].

Spis treści

Historia terminu | edytuj kod

Termin „dialekt” wywodzi się z greckiego słowa diálektos (stgr. διάλεκτος) oznaczającego dyskurs, rozmowę, sposób mówienia, a które z kolei pochodzi od słów diá (stgr. διά „poprzez”) i legō (stgr. λέγω „mówię”). Określenie to pojawiło się w europejskim piśmiennictwie już w XVI wieku[8] i pierwotnie oznaczało sposób mówienia, manierę charakterystyczną dla danego mówiącego[9]. Współcześnie pod pojęciem tym rozumie się wariant języka wyodrębniony na podstawie pewnych odmienności, wynikających ze zróżnicowania geograficznego[10] lub stratyfikacji społecznej jego użytkowników[11]. Czyni się zasadnicze rozróżnienie między formami terytorialnymi a formami stratyfikacyjnymi, zwanymi precyzyjniej socjolektami[12][13]. Rozgraniczenie to nie jest jednak ścisłe, gdyż formy o podłożu terytorialnym bywają zarazem ograniczone socjalnie[12].

Rodzaje dialektów | edytuj kod

Można wyróżnić dialekty regionalne, będące przedmiotem tradycyjnych badań dialektologicznych, oraz dialekty socjalne, których istnienie zostało stwierdzone przez późniejszą dialektologię miejską[14].

Brytyjski językoznawca Peter Trudgill proponuje następujący podział dialektów:

 • dialekty tradycyjne (ang. traditional dialects) – silnie zróżnicowane odmiany języka, używane na obszarach wiejskich. Ulegają zanikowi wskutek nowoczesnych przemian społecznych, pod wpływem procesów globalizacji, oświaty i mediów[14]. Popularnie pod pojęciem dialektu rozumie się właśnie dialekty tradycyjne[15].
 • dialekty mainstreamowe (ang. mainstream dialects) – odmiany języka wypierające dialekty tradycyjne. Należą do nich zarówno odmiany standardowe (np. brytyjska angielszczyzna standardowa), jak i odmiany niestandardowe (dialekty miejskie). Wykazują znacznie mniejszy stopień zróżnicowania wewnętrznego niż dialekty tradycyjne i funkcjonują poza obszarami wiejskimi. W większym stopnia odzwierciedlają stratyfikację społeczną[14]. Dialekty miejskie bywają przedmiotem krytyki na gruncie tradycji preskryptywizmu[16], a dawni dialektolodzy postrzegali je jako „zniekształcone” formy języka standardowego[17].

Język a dialekt | edytuj kod

Z punktu widzenia lingwistyki język nie jest konkretnym tworem, lecz zespołem rozmaitych dialektów[18], na który mogą się składać zarówno odmiany o podłożu geograficznym i socjalnym, jak też ponadgwarowe standardy[19][20]. Język zawsze się manifestuje w formie pewnej odmiany[4]; z perspektywy lingwistycznej można zatem przyjąć, że każdy użytkownik języka posługuje się jakimś dialektem[21][22]. Pośród dialektów wchodzących w skład języka nie można wyróżnić form wyższych ani niższych, choć obiegowe poglądy często przypisują rozmaitym dialektom różną wartość[22][21], a określony dialekt może być identyfikowany z konkretną funkcją komunikatywną[21]. Praktykę używania dwóch odmian/dialektów języka (zwykle języka standardowego i dialektu obiegowego) przez jedną wspólnotę komunikatywną określa się mianem dyglosji[23].

Oznaczenia „dialekt” używa się często do mówienia o formach języka bez postaci pisanej, w opozycji do form ustandaryzowanych lub literackich (grafolektów[24]), o których mawia się „języki”[25][26]. Mianem dialektów bywają określane także autonomiczne języki, które nie wypracowały tradycji piśmienniczej (niekiedy mowa np. o „dialektach afrykańskich”)[27], niezgodnie z terminologią językoznawczą[28].

Charakterystyka pojęcia | edytuj kod

W rozumieniu językoznawstwa dialekt jest formą egzystencji języka charakterystyczną dla pewnej grupy jego użytkowników. Termin ten odnosi się w pierwszej kolejności do form wydzielonych geograficznie[29][30] (geolektów/regiolektów), choć w szerszym ujęciu, charakterystycznym dla językoznawstwa angielskiego (gdzie jest w praktyce traktowany jako synonim variety[31]), może dotyczyć także mowy jakiejś grupy społecznej (socjolekt) lub etnicznej (etnolekt)[32]. Zgodnie ze współczesną definicją naukową jako swoiste dialekty można rozpatrywać wszystkie odmiany języka, także standardowe (literackie)[33][34]; w dyskursie lingwistycznym czyni się zatem rozróżnienie między dialektami standardowymi a niestandardowymi (wernakularnymi)[35][36]. W języku codziennym[36], a także w niektórych tradycjach językoznawczych funkcjonuje węższe ujęcie, zgodnie z którym dialekt to regionalny (lub socjalny) wariant języka, z definicji przeciwstawiany standardowi, czyli jego skodyfikowanej formie normatywnej[6][37][38][12]. W skrajnej definicji pojęcie dialektu odnosi się również do idiolektów, tj. kodów właściwych dla poszczególnych jednostek[39].

Oba podejścia do definicji dialektu funkcjonują równolegle, choć w przypadku niektórych języków podejścia wartościującego nie da się zastosować z przyczyn obiektywnych[40]. Przykładem może być język włoski, w którym za język standardowy służy dialekt florencki, równoważny i równorzędny innym dialektom tego języka[40].

Poszczególne dialekty można często dzielić na mniejsze formy, odzwierciedlające ich wewnętrzne zróżnicowanie: warianty[13] lub poddialekty (subdialekty), w polskiej tradycji językoznawczej nazywane gwarami[41][42]. Terminy „dialekt” i „gwara” są jednak często traktowane jako równoznaczne, zarówno w nazewnictwie popularnym[43], jak i w nomenklaturze naukowej[44][45]. W kontekście badań literaturoznawczych pojęciem w praktyce tożsamym z szerzej ujmowanym dialektem jest rejestr stylistyczny[46].

W nazewnictwie potocznym mianem dialektów określa się również języki pozbawione formy pisanej lub standaryzacji, używane w krajach rozwijających się[47] lub odizolowanych częściach świata[28]. Takie rozumienie terminu nie znajduje szerokiej akceptacji w literaturze językoznawczej[28], gdzie mówi się raczej o językach wernakularnych[48]. Ponadto w terminologii specjalistycznej czyni się rozróżnienie między terminami „dialekt”, „slang” a „akcent”: akcent w socjolingwistyce określa jedynie sposób wymowy, tzn. cechy fonetyczne lub fonologiczne właściwe dla pewnej grupy użytkowników języka[49], slang stanowi zaś zbiór specyficznych środków leksykalnych, zwykle nietrwałych i kojarzonych ze środowiskami młodzieżowymi[50]. Dialektem nazywa się natomiast odmianę języka wykazującą odrębności gramatyczne względem innych form mowy, charakteryzującą się przy tym odmiennościami na płaszczyźnie fonologicznej, a często także różnicami leksykalnymi[49].

Rozgraniczanie języków | edytuj kod

Dialektami nazywane są różne odmiany jednego języka mówionego. O uznaniu jakiejś mowy za odrębny język, nie zaś za wariant innego języka decydują w znacznie większym stopniu rozstrzygnięcia pozajęzykoznawcze niż językoznawcze[51]. W dyskusjach o różnicy pomiędzy językiem a dialektem często pojawia się, przypisywany Maxowi Weinreichowi, aforyzm „język to dialekt z armią i flotą wojenną[52]. Jak głosi powiedzenie, rozróżnienie między terminami „język” a „dialekt” nie jest ścisłe: wydzielanie języków ma często charakter konwencjonalny i jest wyraźnie zależne od czynników socjopolitycznych[53][54].

Na gruncie językoznawstwa można uznać, że dwa kody komunikacyjne tworzą jeden język, jeśli są między sobą zrozumiałe. Kryterium to nie jest jednak stosowane w sposób ścisły, gdyż zjawisko wzajemnej zrozumiałości może przybierać różne stopnie nasilenia i występować w formie asymetrycznej[55]. Rygorystyczne przestrzeganie tego kryterium uniemożliwiają również społeczne uwarunkowania językowe – wyodrębnianie języków bywa bowiem umotywowane powstawaniem organizmów państwowych[51] oraz procesami standaryzacyjnymi zachodzącymi w obrębie kompleksów językowych[56] (zob. Abstand- i Ausbausprachen). Istotną rolę odgrywa odgrywa także odległość geograficzna poszczególnych bytów językowych (por. przypadek języków polinezyjskich)[57].

Przykładem mowy o spornym statusie jest kaszubszczyzna, uznawana przez niektórych specjalistów za dialekt języka polskiego, a przez innych za język odrębny względem polszczyzny ogólnej. Także wśród użytkowników mowy kaszubskiej nie ma jednomyślności na powyższy temat; Ministerstwo Edukacji RP uznało ostatecznie w 1996 r. kaszubszczyznę za odrębny język regionalny. Z drugiej strony język chiński oficjalnie (i przez większość użytkowników) uznawany jest za jeden język o dużej liczbie dialektów, pomimo że całkowicie wzajemnie niezrozumiałych, a specjaliści uznają go raczej za zespół języków. Poglądowi temu sprzyja fakt, iż wszystkie chińskie dialekty w piśmie są wzajemnie zrozumiałe[47].

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. UrszulaU. Kropiwiec UrszulaU., JadwigaJ. Konieczna-Twardzikowa JadwigaJ. (red.), Nieznane w przekładzie, Między oryginałem a przekładem, tom XI, Kraków: Universitas, 2006, s. 294, ISBN 978-83-7188-859-5, OCLC 781238857  (ang.).
 2. a b c d James R.J.R. Hurford James R.J.R., Grammar: A Student's Guide, Cambridge University Press, 1994, s. 63–66, ISBN 978-0-521-45627-2  (ang.).
 3. MateM. Kapović MateM., Čiji je jezik, wyd. 1, Zagrzeb: Algoritam, 2010, s. 55, ISBN 978-953-316-282-9  (chorw.).
 4. a b IstvánI. Lanstyák IstvánI., Maďarčina na Slovensku – štúdia z variačnej sociolingvistiky / Hungarian in Slovakia – A Study in Variational Sociolinguistics, „Sociologický Časopis / Czech Sociological Review”, 38 (4), 2002, s. 411, ISSN 0038-0288, JSTOR41131826  (słow.).
 5. Mistrík 1993 ↓, s. 114.
 6. a b LadislavL. Dvonč LadislavL., K otázke sociálnych „nárečí“, „Slovo a slovesnost”, 18 (3), 1957, s. 180–183  (słow.).
 7. JennyJ. Cheshire JennyJ., Dialect and Education: Some European Perspectives, Multilingual Matters, 1989, s. 4, ISBN 978-1-85359-035-1  (ang.).
 8. AdamA. Fox AdamA., Oral and Literate Culture in England, 1500-1700, Oxford Studies in Social History, Clarendon Press, 9 listopada 2000, s. 57, ISBN 978-0-19-154229-9  (ang.).
 9. Margaret W.M.W. Ferguson Margaret W.M.W., Dido’s Daughters: Literacy, Gender, and Empire in Early Modern England and France, Chicago: University of Chicago Press, 1 listopada 2007, s. 91–94, ISBN 978-0-226-24318-4  (ang.).
 10. Dolník 1999 ↓, s. 202.
 11. MałgorzataM. Dąbrowska-Kardas MałgorzataM., Analiza dyrektywalna przepisów części ogólnej kodeksu karnego, Wolters Kluwer, 2012, s. 32, ISBN 978-83-264-4617-7 .
 12. a b c Dolník 1999 ↓, s. 203.
 13. a b JiříJ. Černý JiříJ., Dějiny lingvistiky, Ołomuniec: Votobia, 1996, s. 395, ISBN 80-85885-96-4, OCLC 37391292  (cz.).
 14. a b c GitteG. Kristiansen GitteG., Style-shifting and shifting style: a socio-cognitive approach to lectal variation, [w:] GitteG. Kristiansen, RenéR. Dirven (red.), Cognitive Sociolinguistics: Language Variation, Cultural Models, Social Systems, Walter de Gruyter, 2008, s. 83, ISBN 978-3-11-019915-4  (ang.).
 15. PeterP. Trudgill PeterP., Lars-GunnarL.G. Andersson Lars-GunnarL.G., Bad Language, Oxford, UK: Basil Blackwell, 1990, s. 165, ISBN 0-631-17872-4, OCLC 21973314  (ang.).
 16. MateM. Kapović MateM., AnđelA. Starčević AnđelA., DaliborkaD. Sarić DaliborkaD., O preskripciji i preskriptivizmu u Hrvatskoj, [w:] BarbaraB. Kryżan-Stanojević (red.), Jezična politika: između norme i jezičnog liberalizma, Zagrzeb: Srednja Europa, 2016, s. 56, ISBN 978-953-7963-47-7  (chorw.).
 17. Robert LawrenceR.L. Trask Robert LawrenceR.L., The Dictionary of Historical and Comparative Linguistics, Psychology Press, 2000, s. 358, ISBN 978-1-57958-218-0  (ang.).
 18. Čermák 2011 ↓, s. 46.
 19. The English Record, t. 24–25, New York State English Council., 1973, s. 42  (ang.).
 20. Naír GarcíaN.G. Abelleira Naír GarcíaN.G., Víctor M.V.M. Longa Víctor M.V.M., Enseñando a los niños a discriminar. La plasmación de la ideología del estándar en la escuela., „Representaciones”, XI (2), Universidade de Santiago de Compostela, 2015, s. 152  (hiszp.).
 21. a b c JohnJ. Hartley JohnJ., Communication, Cultural and Media Studies: The Key Concepts, Routledge, 2003, s. 64, ISBN 978-1-134-49206-0  (ang.).
 22. a b Ronald L.R.L. Jackson Ronald L.R.L., II, Michael A.M.A. Hogg Michael A.M.A., Encyclopedia of Identity, SAGE, 2010, s. 219, ISBN 978-1-4129-5153-1  (ang.).
 23. Dolník 1999 ↓, s. 204.
 24. ArkadiuszA. Żmij ArkadiuszA., Pismo – rewolucja totalna, [w:] Pomiędzy oralnością a piśmiennością, [w:] Artykuły naukowe z filologii polskiej [online], język-polski.pl [dostęp 2019-09-03] .???
 25. Tomasz Kamusella. 2016. The History of the Normative Opposition of 'Language versus Dialect:' From Its Graeco-Latin Origin to Central Europe’s Ethnolinguistic Nation-States (pp 189-198). Colloquia Humanistica. Vol 5.
 26. Schilling-Estes 2006 ↓, s. 311–341.
 27. DickD. Leith DickD., A Social History of English, Routledge, 2005, s. 7, ISBN 978-1-134-71145-1  (ang.).
 28. a b c Fodde Melis 2002 ↓, s. 35.
 29. RosinaR. Lippi-Green RosinaR., English With an Accent: Language, Ideology, and Discrimination in the United States, Nowy Jork: Psychology Press, 1997, s. 247–248, ISBN 978-0-415-11477-6  (ang.).
 30. Mistrík 1993 ↓, s. 289.
 31. BłażejB. Osowski BłażejB., Opracowania dialektologiczne w iSybislawie, [w:] PawełP. Kowalski (red.), Z zagadnień informacji naukowej, terminoznawstwa i językoznawstwa, Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 2018, s. 212 .
 32. NatalieN. Schilling-Estes NatalieN., WaltW. Wolfram WaltW., American English: dialects and variation, wyd. 3, Hoboken: John Wiley & Sons, 2015 (Language in Society), s. 184, ISBN 978-1-118-39145-7, OCLC 919202335 .
 33. William McGregor: Linguistics: An Introduction. A&C Black, 2009, s. 160. ISBN 978-1-84706-367-0. (ang.)
 34. MarianneM. Mithun MarianneM., The Languages of Native North America, Cambridge University Press, 2001, V, ISBN 978-1-107-39280-9  (ang.).
 35. Fodde Melis 2002 ↓, s. 36.
 36. a b Schilling-Estes 2006 ↓, s. 312.
 37. BenediktB. Perak BenediktB., RobertR. Trask RobertR., MilicaM. Mihaljević MilicaM., Temeljni lingvistički pojmovi, 2005, s. 81  (chorw.).
 38. StanisławS. Dubisz StanisławS., HalinaH. Karaś HalinaH., NijolaN. Kolis NijolaN., Dialekty i gwary polskie, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1995, s. 29, ISBN 978-83-214-0989-4 .
 39. LeszekL. Berezowski LeszekL., Dialect in translation, Wrocław: Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997, s. 12, ISBN 83-229-1685-X, OCLC 39660096 [dostęp 2019-11-26] .
 40. a b MartinM. Maiden MartinM., MairM. Parry MairM., Introduction by the editors, [w:] MartinM. Maiden, MairM. Parry (red.), The Dialects of Italy, London: Routledge, 1997, s. 2, ISBN 978-1-134-83436-5  (ang.).
 41. BogusławB. Wyderka BogusławB., Czy gwara śląska w nowej roli?, [w:] KarolK. Dejna i inni red., Rozprawy Komisji Językowej, t. 48, Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2003, s. 89–90, ISSN 0076-0390 .
 42. TomaszT. Kamusella TomaszT., Silesian – From Gwara to Language After 1989, wachtyrz.eu, 2015  (ang.).
 43. MonikaM. Szymańska MonikaM., Regionalizmy językowe w świadomości użytkowników języka polskiego, Katowice 2011, s. 88 .
 44. EwaE. Siatkowska EwaE., Standaryzacja po kurpiowsku, „Polonica”, 37, 2017, s. 5, DOI10.17651/polon.37.12, ISSN 0137-9712 .
 45. StanisławS. Urbańczyk StanisławS. (red.), Encyklopedia języka polskiego, Wrocław 1992, s. 58, 105 .
 46. Lance St. JohnL.S.J. Butler Lance St. JohnL.S.J., Registering the Difference: Reading Literature Through Register, Manchester: Manchester University Press, 1999, s. 188, ISBN 978-0-7190-5614-7  (ang.).
 47. a b DavidD. Crystal DavidD., A Dictionary of Linguistics and Phonetics, wyd. 6, Blackwell Publishing, 2008, s. 142–144, ISBN 978-1-4051-5296-9  (ang.).
 48. EinarE. Haugen EinarE., Dialect, Language, Nation, American Anthropologist New Series, Vol. 68, No. 4, s. 927, JSTOR670407  (ang.).
 49. a b J.K.J.K. Chambers J.K.J.K., PeterP. Trudgill PeterP., Dialectology, Cambridge University Press, 1998, s. 5, ISBN 978-0-521-59646-6  (ang.).
 50. Gerard VanG.V. Herk Gerard VanG.V., What Is Sociolinguistics?, John Wiley & Sons, 2012, s. 15, ISBN 978-1-4051-9318-4  (ang.).
 51. a b Revue slavistique, t. 54, G. Gebenther i Spółka, 2004, s. 132 .
 52. AndreaA. Moro AndreaA., The Boundaries of Babel: The Brain and the Enigma of Impossible Languages, MIT Press, 2010, s. 99, ISBN 978-0-262-51506-1  (ang.).
 53. JohnJ. McWhorter JohnJ., What's a Language, Anyway?, „The Atlantic”, 19 stycznia 2016 [dostęp 2019-08-26] .
 54. Čermák 2011 ↓, s. 45.
 55. DaniD. Byrd DaniD., Toben H.T.H. Mintz Toben H.T.H., Discovering Speech, Words, and Mind, John Wiley & Sons, 2011, s. 55, ISBN 978-1-4443-5778-3  (ang.).
 56. PeterP. Trudgill PeterP., Glocalisation and the Ausbau sociolinguistics of modern Europe, [w:] AnnaA. Duszak, UrszulaU. Okulska (red.), Speaking from the margin: global English from a European perspective, Frankfurt: Peter Lang, 2004, s. 35–49, ISBN 978-3-631-52663-7  (ang.).
 57. Jozef Genzor: Jazyky sveta: história a súčasnosť. Wyd. 1. Bratysława: 2015, s. 7. ISBN 978-80-8145-114-0. OCLC 950004358. (słow.)

Bibliografia | edytuj kod

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Kontrola autorytatywna (odmiana językowa):Identyfikatory zewnętrzne:
Na podstawie artykułu: "Dialekt" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy