Dialekt


Dialekt w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Dialekt, narzecze – wieloznaczny termin oznaczający w najszerszym rozumieniu naukowym odmianę języka odznaczającą się swoistymi cechami fonetycznymi, leksykalnymi czy gramatycznymi, odróżniającymi ją od innych form tego języka[1]. Termin „dialekt” wywodzi się z greckiego słowa diálektos (stgr. διάλεκτος) oznaczającego dyskurs, rozmowę, sposób mówienia, a które z kolei pochodzi od słów diá (stgr. διά – poprzez) i legō (stgr. λέγω – mówię). Termin pojawił się w europejskim piśmiennictwie już w XVI wieku[2] i pierwotnie oznaczał sposób mówienia, manierę charakterystyczną dla danego mówiącego[3].

Określenia „dialekt” używa się często do mówienia o formach języka bez postaci pisanej, w opozycji do form ustandaryzowanych lub literackich, o których mawia się „języki”[4][5]. Z punktu widzenia lingwistyki język nie jest konkretnym tworem, lecz zespołem dialektów, na który składają się odmiany geograficzne, środowiskowe i mowa ogólnonarodowa[6][7].

Spis treści

Termin | edytuj kod

W rozumieniu językoznawstwa historyczno-porównawczego dialekt jest odmianą języka charakterystyczną dla danej grupy osób posługujących się nim. Termin ten stosuje się przede wszystkim w odniesieniu do form wydzielonych geograficznie[8][9] (geolektów/regiolektów), choć w szerszym ujęciu, charakterystycznym dla językoznawstwa angielskiego (gdzie jest w praktyce traktowany jako synonim variety[10]), może dotyczyć także mowy jakiejś grupy społecznej (socjolekt) lub etnicznej (etnolekt)[11]. Zgodnie ze współczesną definicją naukową jako swoiste dialekty można rozpatrywać wszystkie odmiany języka, także standardowe (literackie)[12][13]; w dyskursie lingwistycznym czyni się zatem rozróżnienie między dialektami standardowymi a niestandardowymi (wernakularnymi)[14][15]. W języku codziennym[15], a także w niektórych tradycjach językoznawczych[16], spotyka się również węższe ujęcie, zgodnie z którym dialekt to regionalny wariant języka, z definicji przeciwstawiany standardowi, czyli jego skodyfikowanej formie normatywnej. W kontekście badań literaturoznawczych pojęciem w praktyce tożsamym z szerzej ujmowanym dialektem jest rejestr stylistyczny[17].

Oba podejścia do definicji dialektu funkcjonują równolegle, choć w przypadku niektórych języków podejścia wartościującego nie da się zastosować z przyczyn obiektywnych[18]. Przykładem może być język włoski, w którym za język standardowy służy dialekt florencki, równoważny i równorzędny innym dialektom tego języka[18].

Dialekt można dodatkowo podzielić na poddialekty (subdialekty), w polskiej tradycji językoznawczej nazywane gwarami[19][20]. Terminy „dialekt” i „gwara” są jednak często traktowane jako równoważne, zarówno w nazewnictwie popularnym[21], jak i w nomenklaturze naukowej[22][23].

W nazewnictwie potocznym mianem dialektów określa się również języki pozbawione formy pisanej lub standaryzacji, używane w krajach rozwijających się[24] lub odizolowanych częściach świata[25]. Takie rozumienie terminu nie znajduje szerokiej akceptacji w literaturze językoznawczej[25], gdzie preferowane jest pojęcie języków wernakularnych[26]. W terminologii specjalistycznej czyni się ponadto ścisłe rozróżnienie między terminami dialekt, slang a akcent: socjolingwistyczne pojęcie akcentu odnosi się wyłącznie do sposobu wymowy, tzn. cech fonetycznych lub fonologicznych właściwych dla pewnej grupy użytkowników języka[27], slang stanowi zaś zbiór specyficznych jednostek leksykalnych, zwykle nietrwałych i kojarzonych ze środowiskami młodzieżowymi[28]. Dialektem określa się natomiast odmianę języka wykazującą odrębności gramatyczne względem innych form mowy, charakteryzującą się przy tym odmiennościami na płaszczyźnie fonologicznej, a często także różnicami leksykalnymi[27].

Dialekt a język | edytuj kod

Dialektami nazywane są różne odmiany jednego języka mówionego. O uznaniu jakiejś mowy za język, raczej niż za dialekt innego (nadrzędnego) języka decydują w znacznie większym stopniu czynniki pozajęzykoznawcze, niż językoznawcze. W dyskusjach o różnicy pomiędzy językiem a dialektem często pojawia się, przypisywany Maxowi Weinreichowi, aforyzm „język to dialekt z armią i flotą wojenną[29].

Przykładem mowy o spornym statusie jest kaszubszczyzna, uznawana przez niektórych specjalistów za dialekt języka polskiego, a przez innych za odrębny język. Także wśród użytkowników mowy kaszubskiej nie ma jednomyślności na powyższy temat; Ministerstwo Edukacji RP uznało ostatecznie w 1996 r. kaszubszczyznę za odrębny język regionalny. Z drugiej strony język chiński oficjalnie (i przez większość użytkowników) uznawany jest za jeden język o dużej liczbie dialektów, pomimo że całkowicie wzajemnie niezrozumiałych, a specjaliści uznają go raczej za zespół języków. Poglądowi temu sprzyja fakt, iż wszystkie chińskie dialekty w piśmie są wzajemnie zrozumiałe[24].

Różne odmiany dialektów określa się też jako (nie jest to rozróżnienie ściśle, w rzeczywistości często tych terminów używa się zamiennie): gwarę lub narzecze.

Badaniem dialektów zajmuje się dział językoznawstwadialektologia.

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. Kropiwiec i Konieczna-Twardzikowa 2006 ↓, s. 294.
 2. Fox 2000 ↓, s. 57.
 3. Ferguson 2007 ↓, s. 91–94.
 4. Tomasz Kamusella. 2016. The History of the Normative Opposition of 'Language versus Dialect:' From Its Graeco-Latin Origin to Central Europe’s Ethnolinguistic Nation-States (pp 189-198). Colloquia Humanistica. Vol 5.
 5. Schilling-Estes 2006 ↓, s. 311–341.
 6. The English Record, t. 24–25, New York State English Council., 1973, s. 42  (ang.).
 7. Naír GarcíaN.G. Abelleira Naír GarcíaN.G., Víctor M.V.M. Longa Víctor M.V.M., Enseñando a los niños a discriminar. La plasmación de la ideología del estándar en la escuela., „Representaciones”, XI (2), Universidade de Santiago de Compostela, 2015, s. 152  (hiszp.).
 8. Lippi-Green 1997 ↓, s. 247–248.
 9. Mistrík 1993 ↓, s. 289.
 10. Osowski 2018 ↓, s. 212.
 11. Schilling-Estes i Wolfram 2015 ↓, s. 184.
 12. William McGregor: Linguistics: An Introduction. A&C Black, 2009, s. 160. ISBN 978-1-84706-367-0. (ang.)
 13. MarianneM. Mithun MarianneM., The Languages of Native North America, Cambridge University Press, 2001, V, ISBN 978-1-107-39280-9  (ang.).
 14. Fodde Melis 2002 ↓, s. 36.
 15. a b Schilling-Estes 2006 ↓, s. 312.
 16. BenediktB. Perak BenediktB., RobertR. Trask RobertR., MilicaM. Mihaljević MilicaM., Temeljni lingvistički pojmovi, 2005, s. 81  (serb.-chorw.).
 17. Butler 1999 ↓, s. 188.
 18. a b Maiden i Parry 1997 ↓, s. 2.
 19. Wyderka 2003 ↓, s. 89–90.
 20. TomaszT. Kamusella TomaszT., Silesian – From Gwara to Language After 1989, wachtyrz.eu, 2015  (ang.).
 21. MonikaM. Szymańska MonikaM., Regionalizmy językowe w świadomości użytkowników języka polskiego, Katowice 2011, s. 88 .
 22. EwaE. Siatkowska EwaE., Standaryzacja po kurpiowsku, „Polonica”, 37, 2017, s. 5, DOI10.17651/polon.37.12, ISSN 0137-9712 .
 23. StanisławS. Urbańczyk StanisławS. (red.), Encyklopedia języka polskiego, Wrocław 1992, s. 58, 105 .
 24. a b Crystal 2008 ↓, s. 142–144.
 25. a b Fodde Melis 2002 ↓, s. 35.
 26. EinarE. Haugen EinarE., Dialect, Language, Nation, American Anthropologist New Series, Vol. 68, No. 4, s. 927, JSTOR670407  (ang.).
 27. a b Chambers i Trudgill 1998 ↓, s. 5.
 28. Herk 2012 ↓, s. 15.
 29. Moro 2010 ↓, s. 99.

Bibliografia | edytuj kod

Kontrola autorytatywna (languoid class):
Na podstawie artykułu: "Dialekt" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy