Kultura przeworska


Kultura przeworska w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Kultury archeologiczne okresu przedrzymskiego epoki żelaza (600 lat p.n.e. – I w. p.n.e.)

     grupy nordyckie

     kultura jastorfska

     grupa Harpstedt-Nienburg

     plemiona celtyckie

     kultura przeworska

     grupa gubińska

     kultura oksywska

     kultura wschodniobałtycka strefy leśnej

     kultura kurhanów zachodniobałtyjskich

     kultura zarubiniecka

     grupy estońskie

     grupy trackie

     kultura Poieneşti-Lukaševka

Kultura przeworskakultura archeologiczna epoki żelaza rozwijająca się między III w. p.n.e. a V w. n.e. na terenach obecnej Polski oraz Galicji i Zakarpacia. Dawniej zwana kulturą wenedzką lub grupą przeworską kultury grobów jamowych. Kultura przeworska zastąpiła na znacznej części swojego terytorium wcześniejszą kulturę pomorską.

Rekonstrukcja typowej architektury ziem krakowskich w II wieku n.e. Chata szachulcowa.Znaleziska kultury przeworskiej z II wieku n.e. z okresu wpływów rzymskich, odnalezione w okolicach Bielska-Białej. Rekonstrukcja ubioru celtyckiego z obszaru południowej PolskiRekonstrukcja ubioru wandalskiej kobiety i wojownika z Karpat Zewnętrznych i Beskidu Zachodniego z II-III wieku. Kultura przeworska. Wandalska ceramika pogrzebowa z Karpat Zewnętrznych i Beskidów Zachodnich z II-III wieku n.e.Wandalski grób ciałopalny z II wieku n.e. Kultury archeologiczne u progu I wieku n.e.

     kultura przeworska

     kultura zarubiniecka

Kultury archeologiczne ok. III w. n.e.

     kultura przeworska

     nadłabski krąg kulturowy

     kultura wielbarska

     kultury bałtyjskie

     kultura zarubiniecka

     kultura czerniachowska

     kultura kijowska

     Imperium Romanum

Ekspansja plemion germańskich (750 p.n.e. – I w. n.e.)

     przed 750 p.n.e.

     do początków naszej ery

     do 100 n.e.

     po 100 n.e.

Obecnie wśród badaczy dominuje pogląd o związku Wandalów z kulturą przeworską[1][2][3][4][5]. Istnieje jednak pewna rozbieżność opinii[6]. Obrońcy hipotezy o wczesnym rozwoju Słowian na obecnych ziemiach polskich wskazują na łączność kultur: przeworskiej i łużyckiej. Zauważają także pochodzenie z tych regionów najwcześniej potwierdzonych plemion słowiańskich. Jeszcze inni badacze przychylają się ku mieszanemu (germańsko-słowiańskiemu) charakterowi kultury przeworskiej[6].

Spis treści

Chronologia, geneza i zanik | edytuj kod

Nazwa pochodzi od miasta Przeworsk, leżącego niedaleko od miejscowości Gać, w której znaleziono cmentarzysko. Pierwszej publikacji nt. tego stanowiska dokonał w 1909 r. polski archeolog Karol Hadaczek, określając je jako należące do kultury germańskich Wandalów, jednak do literatury nazwę wprowadzono dopiero w latach trzydziestych.

Geneza powstania kultury przeworskiej nie została w pełni wyjaśniona, wpływ na jej rozwój miała ludność kultury pomorskiej oraz grobów kloszowych. Tereny kultury przeworskiej są przypisywane wzmiankowanym przez autorów starożytnych plemionom Lugiów[7], oraz germańskich Wandalów, Silingów i Burgundów[8]. Nie bez znaczenia pozostały też szerokie wpływy kultury lateńskiej i wędrówki plemion, np. Bastarnów i Skirów.

Zgromadzony materiał archeologiczny kultury przeworskiej datowany jest od fazy C2 okresu lateńskiego do okresu wędrówek ludów (250/200 lat p.n.e. do ok. 450 roku n.e.).

Kultura przeworska zanikła w starszej części okresu wędrówek ludów.

Pewne elementy kultury przeworskiej znalazły swoją kontynuację w późniejszej kulturze Sukow-Dziedzice trwając aż do początku VII wieku, okresu bliskiego już powstaniu pierwszych prapolskich formacji przedpaństwowych na terenie dzisiejszej Wielkopolski.

Obszar występowania i kontekst kulturowy | edytuj kod

Ludność kultury przeworskiej w okresie przedrzymskim zajmowała tereny Śląska, Wielkopolski, Mazowsza, Podlasia i części Małopolski. Drobne, nieistotne zmiany w zasięgu jej występowania obserwuje się w okresie rzymskim.

Stanowiska tej kultury graniczyły w II-I wieku p.n.e. ze stanowiskami kultury oksywskiej od północy, kręgu jastorfskiego od zachodu, kultury zarubinieckiej od wschodu oraz osadnictwa celtyckiego oraz kultury puchowskiej od południa. W V wieku n.e. graniczyły ze stanowiskami ludności kultury luboszyckiej oraz kręgu nadłabskiego od zachodu, grupy dębczyńskiej od północy oraz kultury wielbarskiej od wschodu.

Oprócz zwartych obszarów istniały enklawy osadnictwa przeworskiego – środkowe Niemcy nad Soławą oraz w dolinie Wetterau.

Charakterystyczne wytwory kulturowe | edytuj kod

Inwentarz | edytuj kod

Charakterystyczna dla ludności kultury przeworskiej jest duża ilość przedmiotów żelaznych. Są to umba z kolcem, klamry do pasa o formie sztabkowej lub zawiasowej, koliste sprzączki, nożyki sierpikowate, a także zestawy narzędzi w postaci młotków, pilników, kowadełek, obcęgów i tłoczków oraz zestawy toaletowe: nożyce, półksiężycowate brzytwy, szczypce. Badania metaloznawcze wskazują, że 60-70% wyrobów żelaznych tej kultury wykonanych jest z żelaza z okręgu świętokrzyskiego[9].

Ceramika | edytuj kod

Ceramikę wytwarzaną przez ludność kultury przeworskiej lepioną ręcznie można podzielić na dwie grupy. Do pierwszej z nich zalicza się tzw. ceramika stołowa. Prezentowała zróżnicowaną formę o cienkich ściankach, wygładzonych i czernionych powierzchniach, starannie wykonanych. Do drugiej grupy zalicza się ceramika tzw. kuchenna – grubościenna, słabo wykonana, o chropowatych powierzchniach. Występowała również ceramika toczona na kole, która z czasem wyparła ceramikę stołową. Ręcznie lepiona ceramika kuchenna przetrwała do końca trwania tej kultury.

Osadnictwo | edytuj kod

Formą przewodnią w budownictwie były niewielkie półziemianki, o wymiarach 3x5 m, ze słupami podtrzymującymi dach. Występowały też większe konstrukcje naziemne, słupowe[10]. W fazie B2 nastąpił wzrost gęstości osadnictwa oraz powstawanie nowych skupisk osadniczych. W IV i V wieku widoczne jest zahamowanie rozwoju osadnictwa oraz jego powolny zanik.

 Osobny artykuł: Carrodunum.

Obrządek pogrzebowy | edytuj kod

W pierwszych fazach rozwojowych ludność praktykowała głównie obrządek ciałopalny, w którym groby jamowe przeważały nad popielnicowymi. Niezwykle rzadko występowały czyste groby popielnicowe. Zmarłych wyposażano w dary. Dla mężczyzn typowe były: broń, ostrogi, nożyce, brzytwy, osełki, narzędzia kowalskie, klamry do pasa; dla kobiet: dwie żelazne zapinki drucikowate, klamry, przęśliki i noże sierpikowate. Praktykowano zwyczaj palenia ich razem z kośćmi. Większe dary (miecze) były gięte i łamane.

Bardzo rzadko występowały groby szkieletowe (zasięg pokrywa się z wcześniejszym osadnictwem celtyckim), w których ciała zmarłych układano na boku w pozycji embrionalnej. Rzadko też występowały groby książęce (odkryte np. w Przywozie oraz w Karczynie/Witowach[11]) oraz kamienne nasypy przykrywające szczątki w miejscu kremacji – kurhany siedlemińskie.

W niektórych rejonach odkryto kamienne stele, bruk kamienny oraz kamienne kręgi spełniające funkcje ogrodzeń.

Największe przebadane archeologicznie cmentarzysko kultury przeworskiej znajduje się niedaleko wsi Mokre, na terenie historycznej Małopolski. Podczas prac badawczych zakończonych w 2004, odsłonięto podczas dziesięciu sezonów archeologicznych 470 grobów, które stały się źródłem wiedzy o plemionach germańskich zamieszkujących te tereny. Wydobyte z ziemi eksponaty znajdują się obecnie w zbiorach Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz miejscowego Muzeum Kultury Przeworskiej[12]

 Osobny artykuł: Cmentarz ciałopalny Wandalów w Prusieku.

Gospodarka i społeczeństwo | edytuj kod

Podstawą gospodarki tej kultury było przede wszystkim rolnictwo oraz hodowla zwierząt. Istniał handel ze strefą południowoeuropejską, co poświadczone jest przez liczne importy, np. dzbany i situle z Italii. Na wysokim poziomie stała produkcja rzemieślnicza.

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. Przegląd archeologiczny. t. 40-41, 1992, str. 66-67 "konfrontacja danych archeologicznych ze źródłami pozwala stwierdzić, że gros terytorium przeworskiego zasiedlali wschodniogermańscy Wandalowie"
 2. Jerzy Strzelczyk, Wandalowie i ich afrykańskie państwo, Warszawa 2005, s. 49.
 3. Encyklopedia historyczna świata. Tom I: Prehistoria, praca zbiorowe, opracowanie naukowe prof. dr hab. Janusz K. Kozłowski, Agencja Publicystyczno-Wydawnicza Opres, Kraków 1999, s. 420.
 4. Bartosz Kontny, Uzbrojenie kultury przeworskiej w okresie wpływów rzymskich i początkach okresu wędrówek ludów, w: Wandalowie. Strażnicy bursztynowego szlaku, red. J. Andrzejowski, A. Kokowski, Ch. Leiber, Lublin-Warszawa 2004, s. 143
 5. Tadeusz Makiewicz, "W sprawie aktualnego stanu badań nad problemem kontynuacji kulturowej pomiędzy starożytnością a wczesnym średniowieczem w Polsce. Punkt widzenia autochtonisty.", Slavia Antiqua, T. 48,2005, s. 9-15.
 6. a b J. P. Mallory: Przeworsk culture. W: J. P. Mallory, D. Adams: Encyclopedia Of Indo-European Culture. Routledge, 1997, s. 470. ISBN 1-884964-98-2.
 7. Piotr Kaczanowski, Janusz Krzysztof Kozłowski – Najdawniejsze dzieje ziem polskich (do VII w.)
 8. "Struktura ludności tworzącej kulturę przeworską była wieloetniczna. W jej skład wchodziły, w świetle źródeł pisanych, plemiona germańskie - Wandalowie, a być może także Burgundowie." w: Stanisław Grodziski, Jerzy Wyrozumski, Marian Zgórniak. Wielka historia Polski: Tom 1 1998; "Z innych ludów, wymienianych przez Ptolemeusza, na terenie kultury przeworskiej należy też zapewne umieszczać Silingów, którzy ponownie pojawiają się w źródłach dopiero w V w. w Hiszpanii, jako odłam Wandalów (H. Łowmiański 1963)." w: Kazimierz Godłowski, Michał Parczewski. Pierwotne siedziby Słowian. 2000 ; "Swoisty fenomen stanowi na tym tle kultura przeworska, której ludność głównie wandalska niezmiernie obficie wyposażała swych zmarłych w broń i elementy uzbrojenia" w: Marek Olędzki. Wojny Markomańskie 162-185 n.e. 2011; "Kultura przeworska rozwijała się nieprzerwanie od II w p.n.e. do schyłku IV w n.e. i tradycyjnie identyfikowana była z kulturą ludów germańskich, zamieszkujących wówczas ziemie polskie, przede wszystkim z kulturą Wandalów." w: Jerzy Skowronek, Mieczysław Tanty, Tadeusz Wasilewski Historia Słowian południowych i zachodnich. 1977
 9. K. Godłowski, J.K. Kozłowski, Historia starożytna ziem polskich, PWN, Warszawa 1985, str.164
 10. Budowa chaty kultury przeworskiej, Park Nauki i Ewolucji Człowieka w Krasiejowie, Bałtowski Kompleks Turystyczny 2014
 11. JózefJ. Bednarczyk JózefJ., AdrianaA. Romańska AdrianaA., Karczyn/Witowy stan. 21/22. Birytualne cmentarzysko kultury przeworskiej z Kujaw, Poznań-Inowrocław 2015, s.18, ISBN 978-83-85795-25-4 .
 12. "Przez dziesięć lat prac archeologicznych w Mokrej, które zakończone zostały w 2004 roku z ponad 470 grobów udało się wydobyć 3500 zabytków. Sprawiło to, że przedsięwzięcie archeologiczne w Mokrej stało się największym wykopaliskiem kultury przeworskiej w Polsce. W zdecydowanej większości eksponaty są w posiadaniu Uniwersytetu Jagiellońskiego" w: Kultura Przeworska, Muzeum Kultury Przeworskiej w Mokrej

Bibliografia | edytuj kod

 • Piotr Kaczanowski, Janusz Krzysztof Kozłowski, Najdawniejsze dzieje ziem polskich, 1998
 • Andrzej Kokowski. Kultura przeworska, tom 4. 1999
 • Teresa Dąbrowska, Magdalena Maczynska: Przeworsk-Kultur. In: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde (RGA). 2. Auflage. Band 23, Berlin/New York 2003, s. 540–567.
 • Andrzej Kokowski. Wandalowie: strażnicy bursztynowego szlaku. 2004
 • Andrzej Kokowski. Starożytna Polska: od trzeciego stulecia przed narodzeniem Chrystusa do schyłku starożytności. 2005
 • Artur Błażejewski. Kultura przeworska a reńsko-wezerska strefa kulturowa. 2007
 • Malcolm Todd. The Early Germans. 2009
Na podstawie artykułu: "Kultura przeworska" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy