Pomoc:Przypisy


Pomoc:Przypisy w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Skocz poniżej nawigacji.

Dla każdego Te informacje dotyczą zarówno edytora wizualnego, jak i edytora wikikodu (Czym to się różni?)

Przypisy bibliograficzne – odnośniki do źródeł podawanych informacji umieszczane w treści artykułu[! 1]. Przy wyświetlaniu artykułu przypisy widoczne są w jego treści jako odnośniki w postaci indeksów górnych i odnoszą się do ich zestawienia na końcu artykułu.

Obowiązek podania przypisów do materiałów źródłowych wynika z zasady weryfikowalności. Zaleca się korzystanie z szablonów cytowania formatujących takie przypisy: {{Cytuj książkę}}, {{Cytuj pismo}}, {{Cytuj stronę}}, {{Cytuj}}, pomocny jest też {{odn}}[! 2]. Odnośnik do przypisu umieszcza się bezpośrednio za tekstem, którego dotyczy (na końcu bloku tekstu lub zdania, jeśli zdanie poprzedzające uźródłowione jest innym odnośnikiem) i przed ewentualnym znakiem interpunkcyjnym[! 3]. Należy jednak pamiętać o tym, że gdy zdanie kończy się skrótem zakończonym kropką (jak n.p.m., p.n.e.) przypis należy wstawić po kropce, a kropki nie powielać. Tekst przypisu umieszczany jest w osobnej sekcji Przypisy, która powinna znaleźć się po sekcji Zobacz też, a przed sekcją Bibliografia i Linki zewnętrzne (jeśli sekcje te występują w danym artykule) – zgodnie z kolejnością sekcji końcowych wskazaną w zaleceniach: Jak napisać doskonały artykuł i Zalecenia edycji artykułów biograficznych.

Poza przypisami bibliograficznymi można stosować przypisy merytoryczne (rzeczowe, terminologiczne/słownikowe i informacyjne) – treści, które z uzasadnionych powodów nie są zamieszczone w tekście podstawowym. Dla odróżnienia od przypisów bibliograficznych wskazane jest zamieszczanie ich jako tak zwane uwagi[! 4].

Spis treści

Tworzenie i edycja przypisów w edytorze wizualnym
Ograniczenia edytora wizualnego

Edytor wizualny nie jest zgodny z przypisami osadzonymi za pomocą szablonów {{r}} i {{u}} – w przypadku umieszczenia szablonu {{r}} nie jest możliwe skorzystanie z przypisu za pomocą polecenia Przypis+Użyj istniejącego. Z tego powodu lepiej nie używać tych szablonów.

W razie czego kod można poprawić automatycznie, żeby dało się go edytować wizualnie. Należy do tego skorzystać z gadżetu WP:SK. Trzeba przełączyć się na kod, zrobić sprzątanie WP:SK i potem wrócić do edytora wizualnego. Po zapisaniu posprzątanych zmian edycja przypisów będzie dostępna dla wszystkich.

Tworzenie i edycja przypisów w kodzie źródłowym

Przykłady użycia przypisów najlepiej obejrzeć w kilku Artykułach na Medal, gdyż jednym z warunków przyznania medalu jest wyczerpujące zastosowanie przypisów.

Przypisy do pozycji wykorzystywanych jako źródła

Przycisk "Cytuj" w pasku narzędziowym (w twoim pasku może być umieszczony przy inne ikonce). Po kliknięciu pojawiają się opcje do wyboru: Strona WWW, Książka, Pismo itd.

W kodzie źródłowym najszybciej można wstawić przypisy do pozycji bibliograficznych za pomoca formularza dostępnego na pasku edycjyjnym (nad oknem edycji). Najprościej przypis z szablonem dodać można półautomatycznie, korzystając z mechanizmu specjalnego formularza:

 1. W oknie edycji (w treści artykułu) należy kliknąć w miejsce, w które ma być wstawiony przypis.
 2. Następnie należy kliknąć w przycisk . Po kliknięciu ukazują się przyciski szablonów Strona WWW, Książka, Pismo, Uniwersalny oraz inne wspomagające cytowanie. Po wybraniu odpowiedniego, należy wypełnić pola formularza.
  • Np. dla dodania przypisu do strony WWW należy kliknąć przycisk Strona WWW. Otwiera się wtedy szablon zawierający pola wypełnienia. Nie wszystkie pola muszą być wypełnione, ale należy wypełnić pole „URL” (przez przekopiowanie adresu strony) oraz pole „tytuł” (przez skopiowanie tytułu strony), ponadto warto jeszcze wypełnić też pole „wydawca”, do którego należy wpisać nazwę serwisu z daną stroną oraz jeśli strona jest podpisana, pole „autor”.
 3. Następnie należy kliknąć przycisk Dodaj przypis, co spowoduje wstawienie kodu przypisu w zaznaczone wcześniej miejsce w oknie edycji. Formularz wykorzystuje następujące szablony formatujące treść przypisów:
 4. Jeżeli w tekście nie było wcześniej przypisów na dole strony, nad kategoriami i szablonami nawigacyjnymi (nad linkami zewnętrznymi i bibliografią, jeśli takie sekcje w artykule się znajdują) ustawiamy kursor i klikamy w przycisk == Przypisy == {{Przypisy}} znajdujący się pod oknem edycji.

Z narzędziem tym nie jest zgodny wikEd.

Istnieje także konwerter tłumaczący angielskie szablony na polskie (jego adres jest podany w sekcji „Ułatwienia”).

Sposoby wstawiania przypisów

Sposób nr 1: wplatanie w treść

Najprostszy sposób wykorzystuje tylko znaczniki ref:

Wszystkie miejsca z takimi fragmentami są numerowane i oznaczane jako odnośniki (numer w górnej frakcji ujęty w nawiasy kwadratowe) do listy przypisów prezentowanej we wskazanym miejscu strony. To miejsce jest wskazywane według dwóch metod:

W odpowiednim miejscu tekstu artykułu (koniec zdania lub akapitu) znajduje się odsyłacz do przypisu, a sama treść przypisu prezentowana jest w sekcji końcowej. W kodzie strony treść przypisów jest wpleciona w tekst, a miejsce ich prezentacji oznaczone jest szablonem (metoda 1) lub znacznikami (metoda 2). Rozwiązania te wymagają oswojenia ze stroną kodową artykułów i mogą być kłopotliwe dla początkujących użytkowników. Alternatywny sposób wstawiania przypisów opisany jest w sekcji „Sposób nr 2”.

Wielokrotne użycie danego przypisu

Jeśli występuje potrzeba, aby odnośnik (w postaci [x]) występował w treści strony wiele razy i kierował do tego samego przypisu, należy nadać mu nazwę. Wykonywane to jest przez dodanie do znacznika <ref> parametru „name=nazwa”, gdzie nazwa jest identyfikatorem danego przypisu. Jedno (np. pierwsze) wystąpienie przypisu wskazywanego kilkoma odnośnikami w tekście powinno mieć formę jak poniżej („p1” to przykładowa nazwa danego przypisu w kodzie strony):

w drugim i kolejnych odwołaniach wystarczy wtedy wstawienie znacznika z samą nazwą (uwaga! znak ukośnika jest konieczny):

Nazwa przypisu może być dowolnym tekstem, ważne tylko by była oryginalna, tj. żeby różne przypisy miały nazwę niepowtarzalną. Wygodnie jest używać nazw pozwalających na łatwą identyfikację przypisu (np. nazwisko autora, pierwsze słowo tytułu). Nazwa może być krótsza lub dłuższa, jednak jeśli zawiera spację, pamiętać trzeba o obowiązkowej w takim przypadku ujęciu nazwy w cudzysłowy.

Sposób nr 2: zebranie razem

Według tej metody przypisy są zebrane w tym miejscu, w którym widzi je czytelnik. W tekście artykułu umieszcza się tylko wskazania umiejscowienia odsyłaczy do danego przypisu. Ten sposób w razie dodawania przypisu wymaga wprowadzania zmian w dwóch miejscach kodu: w miejscu wystąpienia odsyłacza do przypisu oraz w sekcji przypisów.

Zwróć uwagę, że nie musisz robić tego ręcznie i nie musisz pamiętać tych nazw. Po przełączeniu się na edytor wizualny możesz wybrać przypisy z listy. To zmniejsza prawdopodobieństwo pomyłki przy wprowadzaniu nazwanych przypisów.

W kodzie, ręcznie można przypisy wprowadzić tak:

Tekst<ref name="p1" /> i tak dalej<ref name="p2" /> 

Przy czym w prawdziwym tekście zamiast nazw typu „p1” lepiej użyć np. nazwiska i roku „Kowalski1995”. Będzie to czytelniejsze w kodzie.

Sekcję przypisów tworzy się wtedy w ten sposób:

== Przypisy == <references> <ref name="anon2003">Pozycja pierwsza. Warszawa, 2003.</ref> <ref name="anon1801">Książka inna. Paryż, 1801.</ref> </references> 

Należy pamiętać, żeby unikać w tym wypadku stosowania szablonu Przypisy oraz R. Te szablony powodują problemy w edytorze wizualnym (VE). Zamiast tego można użyć w tekście przypisów oksfordzkich za pomocą szablonu {{Odn}}.

Wstawianie przypisów merytorycznych (tzw. uwag)

Skrót:
WP:Uwagi

Wydzielanie z przypisów tak zwanych uwag nie jest obowiązującą zasadą. To rozwiązanie umieszcza przypis w grupie „Uwaga” oraz oznacza odnośniki literami a, b, c… W razie wielokrotnego wystąpienia tego samego przypisu jest on w wykazie przypisów identyfikowany jako pozycja odpowiednią literą, ale w ramach tej pozycji wskazanie kolejnych odsyłaczy w tekście ma postać, przykładowo, dla przypisu c[3,0 3,1 3,2 …], a nie [c,1 c,2 c,3].

Wstawienie uwagi wymaga zdefiniowania nazwy grupy "uwaga":

<ref group="uwaga">Treść uwagi.</ref>

Sekcję Uwagi z listą uwag generuje szablon {{Uwagi}}. Powinna ona być umieszczana powyżej sekcji Przypisy.

Wstawianie przypisów bibliograficznych do uwag

Ze względów technicznych nie jest możliwe wstawienie przypisu do uwagi za pomocą znaczników <ref> lub odwołania {{r|}}, jednak można w tym celu zastosować inne metody – szablon {{refn}} lub {{#tag:ref}}. Są one opisane w dokumentacji szablonu Uwagi.

Wielokrotne użycie danej uwagi

Podobnie jak w przypadku przypisów, aby wielokrotnie użyć daną uwagę, należy zdefiniować jej nazwę, np.

<ref group="uwaga" name="po1">Treść uwagi.</ref>

Kolejne wywołania przykładowych uwag o nazwach "po1" i "po2" można zrealizować dwiema metodami:

Grupowanie uwag

Podobnie jak w przypadku przypisów bibliograficznych, treści uwag można zebrać w sekcji Uwagi. Robi się to według jednej z dwóch metod:

Dla metody znacznikowej będzie miał miejsce następujący efekt: wprawdzie same odsyłacze w tekście będą miały postać [a], [b] itd., ale w wykazie odpowiednie przypisy będą numerowane 1, 2, 3…

Przykłady

Kod przykładu:

Działanie kodu jest prezentowane na podstronie /Krótki przykład.

Konstrukcje zaawansowane

Grupowanie przypisów

Skrót:
WP:GRUPOWANIE

Przypisy definiowane za pomocą znacznika <ref> można również grupować według ich przeznaczenia. Używa się do tego parametru „group” tego znacznika.

Poniższy przykład podaje sposób wpisania przypisów z dwóch grup oraz bez grupy:

Zastosowanie takich konstrukcji w przypadku ogólnym skutkuje tym, że w treści strony w miejscu wstawienia przypisu pojawia się odsyłacz w postaci nazwa-grupy numer-kolejny-przypisu-w-grupie, czyli dla powyższego przykładu:

Efekt można zamaskować przez zastosowanie specjalnych grup etykiet rozszerzenia Cite. Pozwalają one ponadto na zdefiniowanie dedykowanych sposobów numerowania miejsc wystąpienia przypisów (np. zamiast 1, 2, 3... literami a, b, c...). W polskojęzycznej Wikipedii jest zdefiniowanych kilka takich grup, ich aktualny wykaz można uzyskać poprzez stronę specjalną wskazaną w sekcji „Zobacz też”. Wśród tych grup jest grupa „Uwaga” – poniższy przykład jest utworzony z jej użyciem:

Według najnowszych badań naukowców gorąca woda może powodować poparzenia<ref>J. Kowalski, ''Woda'', w: ''Fizyka ciał niestałych'', 2009, s. 1–12.</ref>. W rzeczywistości już temperatura zbliżona do 90 °C może powodować dotkliwe urazy<ref group="uwaga">Dzieci, nie próbujcie tego w domu!</ref>. == Uwagi == {{Uwagi}} == Przypisy == {{Przypisy}} 

Wynik:

Zagnieżdżanie przypisów

Silnik MediaWiki łącznie z rozszerzeniem Cite oferuje możliwości wstawiania przypisów zagnieżdżonych za pomocą magicznego słowa #tag (bliższe wyjaśnienie takiej konstrukcji jest zawarte w przykładzie – patrz poniżej). Jednakże w literaturze przedmiotu jest to zdecydowanie odradzane, z zaleceniem, aby zamiast takiej konstrukcji wstawiać tekst mającego być zagnieżdżonym przypisem do przypisu opisywanego na jego końcu w nawiasach.

Konstrukcja zagnieżdżania jest zaprezentowane na podstronie /Zagnieżdżanie – z zastosowaniem grupowania w przypadku ogólnym.

Zastosowanie tej zaawansowanej i niezalecanej możliwości oznacza konieczność stosowania tylko metody znacznikowej dla wskazania miejsca przypisu i podania jego treści oraz wskazania miejsca ich prezentacji na stronie. Nie ma możliwości zastosowania metod szablonowych.

Komunikaty błędów

Korzystanie z systemu przypisów wymaga sporej staranności. W przypadku błędów w kodzie przypisów pokazują się na dole strony czerwone ostrzeżenia.

Użycie znacznika domknięcia przypisu „</ref>” bez wcześniejszego użycia znacznika jego rozpoczęcia „<ref>” nie skutkuje komunikatem błędu, ale wówczas w treści artykułu pojawia się ów znacznik tak, jakby był zwykłym tekstem „</ref>”.

Wskazówki dla czytelników

Jeśli zdanie, akapit lub pojedynczy fakt z artykułu budzi wątpliwości, to można zwrócić uwagę, że w tym miejscu przydadzą się przypisy. W tym celu w miejscu, gdzie powinny być przypisy, należy wpisać: {{subst:fd}} albo {{fakt}}. Spowoduje to utworzenie informacji o braku przypisów – w pierwszym przypadku z datą wstawienia tej informacji (poniżej zaprezentowany jest efekt takiego wstawienia we wrześniu 2007):

Przykłady uźródłowienia za pomocą przypisów

1. Przykład poprawnego umieszczenia przypisów w tekście.

Fragment tekstu w danym kolorze jest uźródłowiony przypisem wyróżnionym podobnym kolorem. Cała treść jest uźródłowiona.

Tekst (częściowo zmodyfikowany) pochodzi z hasła chloroform.

2. Przykład niepoprawnego umieszczenia przypisu [1] w pierwszym akapicie.

Przy takim umieszczeniu przypisu [1] jedynie pierwsze zdanie jest uźródłowione, a dalsza część akapitu (w kolorze czarnym) pozostaje bez źródła:

Ułatwienia

Tworzy automatycznie wypełniony szablon {{Cytuj}} na podstawie adresu URL, numeru DOI lub PMID (PubMed). Wymaga zalogowania i włączenia „nowego trybu wikitekstu”[! 5]. Uruchamia się go kombinacją klawiszy Ctrl+K lub przez kliknięcie przycisku „Przypis” w górnej wstędze. Przetwarza popularne formaty cytowań BibTeX i RIS (Reference Manager) na szablon „Cytuj pismo”. Wygenerowany szablon cytowania należy skopiować i wkleić do artykułu. Tłumaczy angielskie szablony cytowania na polskie. Generuje szablony cytowania na podstawie ISBN/ISSN/DOI/PMID/PMCID/url.

Zobacz też

Uwagi

 1. Przypisy tworzone są za pomocą funkcji Cite, oprogramowania MediaWiki. Funkcja włączona została w grudniu 2005 i wprowadziła znaczniki MediaWiki ref i references. Są one standardem na wszystkich projektach Wikimedia Foundation.
 2. Nie należy używać postaci ibidem (tamże). Ponieważ lista przypisów jest generowana automatycznie, zmiana w przypisach może spowodować, że tamże nie będzie się już odnosić do poprzedniego przypisu. W zapisach skróconych, przy wielokrotnym cytowaniu tego samego źródła, można stosować odnośnik op. cit. (nazwisko, op. cit., str. XXX), jednak warto zamiast tego skorzystać z szablonu {{odn}}.
 3. Jest to zasada polskich publikacji i różni się od praktyki np. publikacji anglojęzycznych, w których odsyłacz występuje po znaku interpunkcyjnym.
 4. Rozróżnienie Przypisów i Uwag zostało wprowadzone w roku 2009.
 5. Nowy tryb wikitekstu włącza się w preferencjach, zakładka „Funkcje eksperymentalne”.
 6. W celu zainstalowania skryptu należy dodać w swoim common.js linię:
  importScript("Wikipedysta:Kaligula/js/citejournal.js");
  Po instalacji nad okienkiem edycji powinien pojawić się dodatkowy guzik „Bib”, którego naciśnięcie wywołuje okienko konwertera.
Weryfikacja treści
Na podstawie artykułu: "Pomoc:Przypisy" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy