Pracownicy uczelni w Polsce


Pracownicy uczelni w Polsce w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Pracownicy uczelni w Polsce – zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668), pracownicy uczelni zatrudniani są jako nauczyciele akademiccy lub jako pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.

Spis treści

Nauczyciele akademiccy | edytuj kod

Nauczyciel akademicki – nauczyciel pracujący w uczelni. Nauczyciele akademiccy na podstawie Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce są zatrudniani jako:

Według Prawa o szkolnictwie wyższym wyróżniano także dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej.

Pracownicy badawczo-dydaktyczni i badawczy | edytuj kod

Pracownicy badawczy w całości poświęcają się pracy naukowo-badawczej. Pracownicy badawczo-dydaktyczni i badawczy mogą być zatrudniani na następujących stanowiskach (statut uczelni może przewidywać też inne stanowiska):

Uwagi: ¹ Profesor zwyczajny i profesor nadzwyczajny (obecnie profesor uczelni) to dawne stanowiska. Nie należało ich mylić z tytułem naukowym profesora.

Prawo o szkolnictwie wyższym wyróżniało także stanowisko profesora wizytującego.

Obowiązki pracowników naukowo-dydaktycznych i naukowych | edytuj kod

Zgodnie z Prawem o szkolnictwie wyższym i nauce pracownicy badawczo-dydaktyczni są zobowiązani:

 • kształcić i wychowywać studentów
 • prowadzić badania naukowe
 • uczestniczyć w kształceniu doktorantów.

Z kolei pracownicy badawczy polskich uczelni zgodnie z przepisami prawa są zobowiązani:

 • prowadzić badania naukowe
 • uczestniczyć w kształceniu doktorantów.

Pracownicy dydaktyczni | edytuj kod

Pracownicy dydaktyczni są zwolnieni z prowadzenia prac naukowo-badawczych, swój czas pracy poświęcają w całości dydaktyce (zajęcia ze studentami) oraz związanymi z tym sprawami organizacyjnymi. Pracownicy dydaktyczni mogą być zatrudniani na następujących stanowiskach:

Osoba zatrudniona przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. nr 84, poz. 455, z późn. zm.) na stanowisku docenta:

 • na podstawie mianowania na czas nieokreślony albo umowy o pracę na czas nieokreślony, pozostaje na tym stanowisku, jednak nie dłużej niż do końca roku akademickiego, w którym ukończyła sześćdziesiąty piąty rok życia;
 • na podstawie mianowania na czas określony albo umowy o pracę na czas określony, pozostaje na tym stanowisku do czasu upływu okresu wskazanego w akcie zatrudnienia.

Zgodnie z Prawem o szkolnictwie wyższym w uczelniach zawodowych pracownicy dydaktyczni mogli być także zatrudniani na stanowiskach:

 • profesora zwyczajnego
 • profesora nadzwyczajnego
 • profesora wizytującego
 • asystenta.

Obowiązki pracowników dydaktycznych | edytuj kod

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym pracownicy dydaktyczni są obowiązani:

 • kształcić i wychowywać studentów lub
 • uczestniczyć w kształceniu doktorantów.

Wynagrodzenie | edytuj kod

Wysokość minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego, premii i dodatków pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej reguluje poprzez rozporządzenie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego[1].

Dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej | edytuj kod

Zgodnie z Prawem o szkolnictwie wyższym dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej byli zatrudniani na stanowiskach:

 • starszego kustosza dyplomowanego, starszego dokumentalisty dyplomowanego
 • kustosza dyplomowanego, dokumentalisty dyplomowanego
 • adiunkta bibliotecznego, adiunkta dokumentacji i informacji naukowej
 • asystenta bibliotecznego, asystenta dokumentacji i informacji naukowej.

Warunki, jakie powinni byli spełniać kandydaci na wspominane wyżej stanowiska, określało rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie kandydatów na dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej (Dz.U. z 2006 r. nr 155, poz. 1112).

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i naukowych nauczycieli akademickich | edytuj kod

Nauczyciele akademiccy zobowiązani są ustawą do ustawicznego kształcenia i podnoszenia swoich kwalifikacji. W poniższej tabeli zaprezentowano ścieżkę kariery naukowej.

strzałki niebieskie – ścieżka awansu; strzałki czerwone – przejście na stanowisko dydaktyczne w wypadku niespełnienia ustawowych wymagań w odpowiednim czasie  Osobne artykuły: tytuł naukowytytuł zawodowy.

Poniższa tabela przedstawia rozróżnienie pomiędzy tytułami, stopniami naukowymi i tytułami zawodowymi.

Stanowiska nauczycieli akademickich oraz wymagane stopnie lub tytuły związane z ich piastowaniem:

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi | edytuj kod

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zatrudniani są jako:

 • pracownicy naukowo-techniczni (zapewniają wsparcie dla pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych),
 • pracownicy inżynieryjno-techniczni,
 • pracownicy biblioteczni i pracownicy dokumentacji i informacji naukowej,
 • pracownicy działalności wydawniczej i poligraficznej,
 • pracownicy administracyjni (np. kierownik dziekanatu),
 • pracownicy ekonomiczni,
 • pracownicy obsługi (np. portier),
 • pracownicy należący do personelu lotniczego, zatrudnieni w ośrodkach kształcenia lotniczego.

Stanowiska funkcyjne | edytuj kod

Pracownicy uczelni – abstrahując od przedstawionego powyżej podziału – mogą piastować również stanowiska funkcyjne, do których zalicza się następujące stanowiska:

 • rektor oraz jego zastępcy (prorektorzy),
 • dziekan oraz jego zastępcy (prodziekani),
 • kanclerz (od 1 października 2005 r. również w szkołach publicznych), czyli dyrektor administracyjny,
 • dyrektor jednostki organizacyjnej,
 • kierownik jednostki organizacyjnej.

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1571)
 2. Art. 189 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669).

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Pracownicy uczelni w Polsce" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy