Szczepan Kozak


Szczepan Kozak w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Szczepan Kozak (ur. 26 grudnia 1970 w Przeworsku) – polski historyk, specjalizujący się w źródłoznawstwie i historii XIX i XX w.; nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Rzeszowskim.

Spis treści

Życiorys | edytuj kod

Urodził się 26 grudnia 1970 w Przeworsku. Uczęszczał do Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Przeworsku, gdzie w 1989 zdał egzamin maturalny. Następnie rozpoczął studia historyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie, zakończone uzyskaniem tytułu magistra w 1994. W tym samym roku został zatrudniony na stanowisku asystenta w Instytucie Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej, a następnie Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 2002 uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii (specjalizacja źródłoznawstwo) na podstawie rozprawy Rzeszowskie akta notarialne 1871-1918. Studium historyczno-źródłoznawcze, napisanej pod kierunkiem prof. Jadwigi Hoff. Bezpośrednio potem awansował na stanowisko adiunkta w Zakładzie Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego. W latach 2005-2008 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 2014 uzyskał habilitację na Uniwersytecie Rzeszowskim. W tymże roku został kierownikiem Zakładu Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii[1]. Na uczelni prowadzi zajęcia z podstaw archiwistyki współczesnej, aktoznawstwa, organizacji archiwum zakładowego, organizacji kancelarii, nauk pomocniczych historii XIX i XX w. Zainteresowania badawcze prof. Kozaka koncentrują się wokół źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii XIX i XX w., historii społecznej XIX i XX w., historii kobiet, historii regionalnej (historii Przeworska). Był redaktorem naukowym I tomu czasopisma popularno - naukowego Przeworskie Studia Regionalne (2012). Po ustąpieniu z redakcji został jednym z założycieli a następnie prezesem Regionalnego Towarzystwa Naukowego w Przeworsku (2014)[2]. Jest redaktorem naczelnym redagowanego przy Instytucie Historii UR czasopisma naukowego Galicja. Studia i materiały[3], członkiem redakcji Przemyskich Zapisków Historycznych, wchodzi w skład rady naukowej serii wydawniczej Przeworsk - mała ojczyzna. Pełni funkcję przewodniczącego Rady Naukowo-Programowej (VIII kadencji) Archiwum Państwowego w Przemyślu.

Publikacje | edytuj kod

Książki | edytuj kod

 • Kościół i kanonia Bożogrobców w Przeworsku, Przemyśl 1999; współautor: Janusz Polaczek.
 • Kościół i klasztor OO. Bernardynów w Przeworsku, Przemyśl 1999; współautor: Janusz Polaczek.
 • Rzeszowskie akta notarialne 1871-1918. Studium historyczno- źródłoznawcze, Rzeszów 2004.
 • Bazylika kolegiacka pw. Ducha Świętego i kanonia Bożogrobców w Przeworsku, Przemyśl 2006; współautor: Janusz Polaczek (Wyd. II Kraków 2009).
 • Mieszkańcy Przeworska w latach 1867-1914. Zagadnienia społeczne i demograficzne, Przeworsk 2010.
 • Kobieta na prowincji galicyjskiej w świetle akt notarialnych (1871-1914). Studium historyczno-źródłoznawcze, Rzeszów 2013.

Rozdziały w monografiach | edytuj kod

 • Kobieta w Rzeszowie i okolicy w świetle dokumentów notarialnych z okresu galicyjskiego, [w:] Z przeszłości Europy Środkowowschodniej, red. J. Hoff, Rzeszów 2002.
 • Komputerowa metoda opracowywania i inwentaryzacji galicyjskich dokumentów notarialnych, [w:] Studia i meteriały z dziejów społecznych Polski południowo-wschodniej, t.1, pod red Z.Budzyńskiego, Rzeszów 2003, s.306-326.
 • Cele i drogi rozwoju Notariatu Galicji (1859-1914), [w:] Szkice z dziejów kultury fizycznej . Uwarunkowania historyczne, prawne i regionalne, red. A. Nowakowski, S. Zaborniak, Rzeszów 2004.
 • Możliwość wykorzystania metod komputerowych w badaniach nad notariatem galicyjskim, [w:] Notariat i akta notariale na ziemiach polskich w XIX-XX wieku, pod red. K.Skupieńskiego i S.Piątkowskiego, Radom 2004, s.37-53.
 • Zastosowanie baz danych w opracowywaniu źródeł o niejednorodnej strukturze treści, [w:] Metody komputerowe w badaniach i nauczaniu historii, red. K. Narojczyk, B. Ryszewski, Olsztyn 2005.
 • Obszary aktywności gospodarczej ludności miasta i wsi galicyjskiej na podstawie akt notarialnych. Badanie sondażowe, [w:] Miasteczko i okolica - od średniowiecza do współczesności, red. J. Hoff, Kolbuszowa 2006.
 • Galicyjskie akta notarialne jako źródło do badań nad historią rodziny i gospodarstwa domowego w drugiej poł. XIX w., [w:] Rodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach polskich w XV-XX wieku. Struktury demograficzne, społeczne i gospodarcze, red. C. Kuklo, Białystok 2008.
 • Śmierć jako czynnik źródłotwórczy. Akta spraw spadkowych z obszaru Galicji z lat 1855-1918, [w:] Choroba i śmierć w perspektywie społecznej w XIII-XXI wieku, red. D. K. Chojecki, E. Włodarczyk, Warszawa 2010.
 • Kobieta w Galicji – problemy metodologiczne, ich dotychczasowy dorobek i postulaty na przyszłość, [w:] Galicja 1772-1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań, red. A. Kawalec, W. Wierzbieniec, L. Zaszkilniak, t.1, Rzeszów 2011.
 • Kobiety w życiu gospodarczym Galicji : stan i perspektywy badań, [w:] Region i regionalizm w archeologii i historii, red. J. Hoff, S. Kadrow, Rzeszów 2013.
 • Księgi i akta hipoteki galicyjskiej w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu, [w:] Z uczniami, kolegami i przyjaciółmi w świecie nauki. Prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. W. Chorążyczewskiego i A. Żeglińskiej, Olsztyn 2014, s. 361-382.
 • Między fiszką a tabletem. Warsztat historyka w dobie cyfryzacji, [w:] Człowiek-społeczeństwo-źródło. Studia dedykowane prof. Jadwidze Hoff, pod red. Sz.Kozaka i inn., Rzeszów 2014, s.652-661.
 • Ludność wiejska powiatu przeworskiego w świetle akt notarialnych z lat 1859-1914, [w:] Przeworsk - mała ojczyzna. Studia z dziejów miasta i regionu, t.1, pod red. Sz. Kozaka, Przeworsk 2016, s.3-31.
 • Spisy ruchomości w zespołach galicyjskich akt notarialnych i sądowych oraz możliwości ich edycji. Zarys problematyki, [w:] Edytorstwo źródeł XIX wieku - problemy teoretyczne i praktyka edytorska, t.1, red. J. Sikorska-Kulesza, Warszawa 2016, s.35-47.

Artykuły w czasopismach naukowych | edytuj kod

 • Regionalizm historyczny w Przeworsku, Przeworskie Zapiski Historyczne, T. 2, 1995.
 • Obraz notariatu w Galicji w świetle austriackich ustaw notarialnych z 1855 i 1871 roku, Prace Historyczno-Archiwalne, T. 5, 1997.
 • Przeworskie inicjatywy regionalistyczne w latach 1944-1949, Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie, Nr 23, Seria Społeczno-Pedagogiczna i Historyczna: Historia, Z. 6, 1997.
 • Reprezentatywność galicyjskich akt notarialnych z zasobu Archiwum Państwowego w Przemyślu, Archeion, T. 98, 1997.
 • Dziewiętnastowieczne akta notarialne. Stan badań, Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie, Nr 28, Seria Społeczno-Pedagogiczna i Historyczna: Historia, Z. 7, 1998.
 • Pałac Lubomirskich w Przeworsku w latach trzydziestych XX w., Przeworskie Zapiski Historyczne, T. 3, 1998.
 • Notariusze rzeszowscy i ich kancelarie w latach 1859-1918, Prace Historyczno-Archiwalne, T. 8, 1999.
 • Stan badań nad historią Przeworska, Prace Historyczno-Archiwalne, T. 13, 2003.
 • Notariat w Galicji 1859-1914: zarys statystyczny, Kresy Południowo-Wschodnie, R. 3/4, z. 1, 2005/2006.
 • Kobieta w Galicji w ramach austriackiego prawa cywilnego, Prace Historyczno-Archiwalne, T. 17, 2006.
 • Stanowisko prawne notarialnej legalizacji podpisu na dokumencie prywatnym w Galicji, Studia Archiwalne, T. 2, 2006.
 • Aspekty aktywności ekonomicznej kobiet w Galicji w świetle akt notarialnych. Badania sondażowe, Studia Historyczne, R. 51, 2008, Z. 3-4 (203-204).
 • Akta notarialne jako źródło historyczne. Metodologia i kierunki badań, postulaty badawcze, Studia Źródłoznawcze, t. 46, 2009.
 • Przeworsk w badaniach regionalnych, Przeworskie Studia Regionalne, t. 1, 2012.
 • Aktywność gospodarcza kobiet w Galicji w świetle Skorowidza przemysłowo-handlowego z 1912 r. Zarys problematyki „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku” 2014, t.13, s.81-95.
 • Źródła do dziejów kancelarii austriackiej w procesie dydaktycznym. Uwagi na marginesie książki: "Kancelaria organów władz w Galicji. Wybór źródeł" (oprac. A.Górak i K.Latawiec, Lublin 2012), "Galicja. Studia i materiały", T.1, 2015, s.473-480.
 • Galicyjskie akta notarialne w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu na tle archiwów południowo-wschodniej Polski, Rocznik Historyczno-Archiwalny, T.24: 2013-2014 (2016), s.143-156.
 • Niecodzienna codzienność. Galicja i życie codzienne jej mieszkańców w badaniach historycznych po 2010 roku, "Galicja. Studia i materiały", nr 4, 2018.

Przypisy | edytuj kod

 1. Pracownicy ZAiNPH IH UR [on-line] [dostęp: 2015-01-09]
 2. Regionalne Towarzystwo Naukowe w Przeworsku, rtn.przeworsk.org.pl [dostęp 2016-11-29] .
 3. ), Home - Czasopismo naukowe "Galicja. Studia i materiały", www.galicja.ur.edu.pl [dostęp 2016-11-29] .

Bibliografia | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Szczepan Kozak" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy