Wikipedysta:Jsmp/brudnopis


Wikipedysta:Jsmp/brudnopis w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii < Wikipedysta:Jsmp Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Praca socjalna Oto lista pojęć związanych z pracą socjalną, które znajdują się (niebieskie) lub powinny się znaleźć (czerwone) w polskiej Wikipedii. Oczywiście listę tę można rozszerzać. Podstawowe zagadnienia z innych dziedzin wiedzy znajdziesz na liście przegląd dziedzin wiedzy.  

Indeks | edytuj kod

A - B - C - Ć - D - E - F - G - H - I - J - K - L - Ł - M - N - O - Ó - P - Q - R - S - Ś - T - U - V - W - X - Y - Z - Ź - Ż - Zobacz też

A | edytuj kod

Adultyzm - Ageizm - Agresja (prawo) - Alienacja - Alkoholik - Alkoholik (analiza transakcyjna) - Alkoholizm - Analfabetyzm - Analfabetyzm funkcjonalny - Animacja społeczno-kulturalna - Anomia (stan społeczny)

B | edytuj kod

Bezdomność - Bezrobocie - Bieda - Błędne koło ubóstwa

C | edytuj kod

Cykl przemocy - Czyn zabroniony - Człowiek marginesu

D | edytuj kod

Deklasacja - Dewiacja społeczna - Dom dziecka - Dom pomocy społecznej - Dyskryminacja (prawo) - Dyskryminacja (psychologia społeczna) - Dzieci ulicy


E | edytuj kod

Edukacja środowiskowa

F | edytuj kod

G | edytuj kod

Genogram - Głód - Grupa wsparcia

H | edytuj kod

Handel ludźmi

I | edytuj kod

Interwencja kryzysowa

J | edytuj kod

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

K | edytuj kod

Kara cielesna - Konferencja Grupy Rodzinnej - Kradzież

L | edytuj kod

Leczenie uzależnień

M | edytuj kod

Marginalizacja - Metoda indywidualnych przypadków - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Minimum egzystencji - Minimum socjalne - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Międzynarodowe Stowarzyszenie Pracowników Socjalnych - Mobbing - Molestowanie - Molestowanie psychiczne

N | edytuj kod

Narkomania - Narzędzia stosowane w pracy socjalnej - Networking (profilaktyka) - Niepełnosprawność - Nieprzystosowanie społeczne - Nierówności społeczne - Nikotynizm


O | edytuj kod

Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - Opieka - Organizacja pozarządowa - Osoba niedostosowana społecznie

P | edytuj kod

Partyworking - Pauperyzacja - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Pedofilia - Podejście systemowe - Poradnictwo genetyczne - Poradnictwo obywatelskie - Poradnictwo zawodowe - Prace społeczne - Prostytucja dziecięca - Dzień Pracownika Socjalnego - Projekt socjalny - Przestępstwo - Przybrana rodzina

R | edytuj kod

Reintegracja społeczna - Reintegracja zawodowa - Relacja rodzinna - Relatywna granica ubóstwa - Rodzina (socjologia) - Rodzina niepełna - Rodzina nuklearna - Rodzina wielodzietna - Rodzina wielopokoleniowa - Rodzina zastępcza (prawo) - Rodzina zrekonstruowana - Rodzinny dom dziecka - Rodzinny ośrodek diagnostyczno-konsultacyjny

S | edytuj kod

Samobójstwo - Sieroctwo - Sieroctwo społeczne - Sieroctwo społeczne - Streetworking - Subiektywna granica ubóstwa - Sutenerstwo - Stygmatyzacja - System prewencyjny


Ś | edytuj kod

- Środowiskowy Dom Samopomocy

T | edytuj kod

Tajemnica pomocy społecznej - Terapeuta - Terroryzm - Typy rodziny

U | edytuj kod

Ubezpieczenia społeczne - Ubóstwo względne - Ustawowa granica ubóstwa - Uzależnienie

W | edytuj kod

Wandalizm - Wykluczenie cyfrowe - Wykolejenie społeczne - Wyuczona bezradność

Z | edytuj kod

Zabójstwo - Zgwałcenie - Zasada pomocniczości - Zasiłek celowy - Zasiłek stały

Ż | edytuj kod

Żebranie

Praca socjalna Oto lista pojęć związanych z pracą socjalną, które znajdują się (niebieskie) lub powinny się znaleźć (czerwone) w polskiej Wikipedii. Oczywiście listę tę można rozszerzać. Podstawowe zagadnienia z innych dziedzin wiedzy znajdziesz na liście przegląd dziedzin wiedzy.  

Indeks | edytuj kod

A - B - C - Ć - D - E - F - G - H - I - J - K - L - Ł - M - N - O - Ó - P - Q - R - S - Ś - T - U - V - W - X - Y - Z - Ź - Ż - Zobacz też


A | edytuj kod

aborcja - adaptacja - administracja publiczna - adopcja - afiliacja - agregat społeczny - akulturacja - alienacja - alkoholizm - alternacja - altruizm odwzajemniony - altruizm

- ambiwalencja - analfabetyzm funkcjonalny - analfabetyzm - analiza dokumentów osobistych - analiza dyskursu - analiza instytucjonalna - analiza jakościowa - analiza kontekstualna - analiza sieciowa - analiza ścieżkowa - analiza treści - anomia

- asymilacja - autostereotyp - awans społeczny - ankieta


   (wróć do indeksu)

B | edytuj kod

- bariera społeczna - behawioralny komponent postawy - behawioryzm - bezdomność

- bezrobocie strukturalne - bezrobocie ukryte - bezrobocie


- bieda - bierny opór - biurokracja profesjonalna - biurokracja - biurokratyzacja - budżet czasu - bunt

- burza mózgów
   (wróć do indeksu)

C | edytuj kod

czas społeczno-kulturowy - czas społeczny - cyberprzestrzeń - cykl dziejów - cywilizacja - czas wolny - człowiek - człowiek jednowymiarowy - człowiek marginesu - człowiek dobrze wychowany - człowiek organizacji - człowiek pracy - człowiek zabawy - człowiek zboczeniec - czwarty wiek


   (wróć do indeksu)

D | edytuj kod

darwinizm społeczny - decyzja - definicja sytuacji - degradacja społeczna - dekonstrukcja - demografia - demokracja bezpośrednia - demokracja partycypacyjna - demokracja przedstawicielska - demokracja szlachecka - demokracja - demokratyzacja - depersonalizacja - deprywacja - derywacja - determinizm heroiczny - determinizm - dewiacja pierwotna - dewiacja społeczna - dewiacja wtórna - dezinformacja - diada - dialektyka kontroli - diaspora - digitariat - dobro publiczne - dobrobyt - dokumenty osobiste - Drugi Świat - dualizm struktury - duch dziejów - dwuwładza - dyferencjał semantyczny - dyfuzja kulturowa - dyfuzjonizm - dynamika grupowa - dynamika społeczna - dysfunkcja - dyskryminacja - dyskurs - dysonans kulturowy - dyspozycje do wywiadu - dystans etniczny - dystans społeczny (socjologia) - dystopia - działanie ekspresywne - działanie instrumentalne - działanie moralne - działanie społeczne - działanie zbiorowe
   (wróć do indeksu)

E | edytuj kod

edukacja - e generacja - efekt aureoli - efekt Hawthorne - egalitaryzm - ekologia społeczna - eksperyment naturalny - eksperyment przerywania - eksperyment terenowy - eksperyment więzienny - eksperyment - eksternalizacja - ekwiwalent empiryczny - elektorat - elita władzy - elita - enklawa - entropia społeczna - enwironmentalizm - establishment - etatyzacja - etniczność - etnocentryzm - etnometodologia - etnos - etologia człowieka - etos - etyka protestancka - etyka - etykietowanie - eufunkcja - eugenika - ewolucja społeczna - ewolucjonizm - ekskluzja - emigracja - efekt ankieterski
   (wróć do indeksu)

F | edytuj kod

facylitacja społeczna - fakcja - fakt społeczny - fałszywa świadomość - fałszywe założenie znawstwa - fanatyzm - fasada - fatalizm - federalizm - feminizm - fenomen miejski - fetyszyzm towarowy - feudalizm - filozofia społeczna - filtrowanie - fizyka społeczna - focus - folklor - formacja społeczna - formacje dyskursywne - formy przestrzenne - fratria - funkcja jawna - funkcja społeczna - funkcja ukryta - funkcjonalizm - funkcjonalizm strukturalny
   (wróć do indeksu)

G | edytuj kod

gang - gender - generacja X - generacja - gest - getto - gęsty opis - globalizacja - globalna wioska - gospodarstwo domowe - grupa ekskluzywna - grupa etniczna - grupa formalna - grupa inkluzywna - grupa interesu - grupa kompensacyjna - grupa kontrolna - grupa nieformalna - grupa obligatoryjna - grupa odniesienia - grupa pierwotna - grupa pracownicza - grupa rówieśnicza - grupa społeczna - grupa wtórna - grupa zadaniowa - gwałt symboliczny - gwiazda socjometryczna
   (wróć do indeksu)

H | edytuj kod

habitus - hegemonia - hermeneutyka - hierarchia potrzeb - hierarchia społeczna - hiperfaktualizm - hipoteza komplementarności - historia socjologii - holizm - homo clausus - homo duplex - homo ludens - homo oeconomicus - homo sociologicus - homo sovieticus - homo transcendentalis - homo triplex - homogenizacja kultury - horda - human relations - humanizacja
   (wróć do indeksu)

I | edytuj kod

identyfikacja - ideologia - imperatyw kulturowy - imperializm - indeks wolności gospodarczej - indoktrynacja - industrializacja - informator - inkluzja społeczna - innowacja - instytucja pierwotna - instytucja totalna - instytucja wtórna - instytucja - instytucje społeczne - instytucjonalizacja - integracja społeczna - inteligencja - interakcja niezogniskowana - interakcja społeczna - interakcja symboliczna - interakcja transakcyjna - interakcja zogniskowana - interakcjonizm symboliczny - interes - internalizacja - internowanie - interpretatywizm - intersubiektywność - inwazja - inżynieria społeczna - imigracja
   (wróć do indeksu)

J | edytuj kod

jastrogeneza - jaźń odzwierciedlona - jaźń subiektywna - jednostka społeczna - język - język ciała - junta
   (wróć do indeksu)

K | edytuj kod

kadra - kapitalizm - kapitał kulturowy - kapitał ludzki - kapitał społeczny - kapitał symboliczny - kariera - kasta - kategoria społeczna - kibuc - klan - klasa dla siebie - klasa niższa - klasa robotnicza - klasa społeczna - klasa średnia - klasa wyższa - klerykalizm - klika - koalicja - kohabitacja - kohorta demograficzna - kolektywizacja - kolektywizm - komercjalizacja - kompetencja kulturowa - komuna - komunikacja intrapersonalna - komunikacja społeczna - komunikacja symboliczna - komunikacja - komunizm - konflikt interpersonalny - konflikt klasowy - konflikt ról - konflikt - konformizm - konglomerat pozycji - konkubinat - konsensus - konserwatyzm - konstrukcjonizm społeczny - konsumatriat - konsumpcja ostentacyjna - konsumpcjonizm - kontekstualność - kontrkultura - kontrola społeczna - kontrsocjalizacja - konurbacja - konwergencja kulturowa - kooperacja - kooptacja - kosmopolityzm - kozioł ofiarny - krąg społeczny - krucjata moralna - kryminologia - kryzys społeczny - ksenofobia - kulisy (socjologia) - kulisy - kult bohaterów - kultura alternatywna - kultura dominująca - kultura elitarna - kultura kofiguratywna - kultura masowa - kultura materialna - kultura popularna - kultura postfiguratywna - kultura prefiguratywna - kultura symboliczna - kultura - kulturalizm - kwalifikacje - kwestionariusz - kwotowy dobór próby - komunikacja niewerbalna
   (wróć do indeksu)

L | edytuj kod

laicyzacja - lajfstajl - legitymizacja - legitymizacja prawa - liberalizm - libertarianizm - libertynizm - lobbing - lokal - lokalizm - ludobójstwo - lumpenproletariat
   (wróć do indeksu)

Ł | edytuj kod

ład społeczny
   (wróć do indeksu)

M | edytuj kod

mafia - macdonaldyzacja - makrosocjologia - małżeństwo - manipulacja - mapa problemów społecznych - mapa przestępczości - margines społeczny - marksizm - materializm historyczny - materializm kulturowy - mechanicyzm - mediacja - megalopolis - mentalność - merytokracja - metoda badań domumentów - metoda kuli śnieżnej - metody badań socjologicznych - metody ilościowe - metody jakościowe - metryczka - mezosocjologia - miasto - migracja - mikrosocjologia - minimum egzystencji - minimum socjalne - mit - mniejszość narodowa - mniejszość etniczna - mobbing - moda - modernizacja - moralność - motywacja - mutacja symboliczna - mass media
   (wróć do indeksu)

N | edytuj kod

nacjonalizm - nadbudowa społeczeństwa - narkomania - Narodowy Spis Powszechny 2011 - naród - naśladownictwo - natura ludzka - naturalizm - natywizm - nauki społeczne - nawracanie - nawyk - naznaczanie - negatywizm - negatywna grupa odniesienia - neoewolucjonizm - neofunkcjonalizm - neokolonializm - nepotyzm - netokracja - neutralizacja - New Age - niebieskie kołnierzyki - niedostosowanie społeczne - nierówności społeczne - niewolnictwo - nonkonformizm - norma społeczna - nowoczesność - nieposłuszeństwo obywatelskie
   (wróć do indeksu)

O | edytuj kod

obrzęd przejścia - obserwacja - obszar naturalny - obyczaj - obywatel - odczarowywanie świata - ofiara - ojczyzna ideologiczna - ojczyzna prywatna - ojczyzna - oligarchia - opieka społeczna - opinia publiczna - oportunizm - opozycja - organicyzm - organizacja formalna - organizacja nieformalna - organizacja przestępcza - organizacja - osiedle - osobowość autorytarna - osobowość modalna - osobowość społeczna - osobowość statusowa - osobowość zewnątrzsterowna - osobowość - ostracyzm
   (wróć do indeksu)

P | edytuj kod

pamięć zbiorowa - panika moralna - panika - panowanie charyzmatyczne - panowanie klasowe - panowanie legalne - panowanie tradycyjne - państwo narodowe - państwo opiekuńcze - państwo prawa - państwo wielonarodowe - państwo - partia polityczna - partycypacja - partykularyzm - patologia społeczna - pauperyzacja - permisywizm - perspektywa dramaturgiczna - pętla homeostatyczna - Pierwszy Świat - pilotaż badań - plebs - plemię - plotka - pluralizm - płeć - pochodzenie - Podejście Pareto - podklasa - podmiotowość - podwójna hermeneutyka - podział pracy - polaryzacja społeczna - polityczna poprawność - ponowoczesność - populacja - populizm - postawa - postęp społeczny - postmodernizm - posttest - potencjał morfogenetyczny - potrzeba - powstanie - pozycja osiągana - pozycja przypisana - pozycja społeczna - pozytywizm - późna nowoczesność - praca socjalna - pranie mózgu - prawa człowieka - prawo natury - prawo Parkinsona - presja społeczna - prestiż - pretest - proces badawczy w socjologii - proces społeczny - proksemika - proletariat - propaganda - prostytucja - prosumpcja - protonaród - próżnia społeczna - przedmieście - przedsiębiorstwo przemysłowe - przedsiębiorstwo - przekładalność perspektyw - przełom antypozytywistyczny - przemoc symboliczna - przemysł - przestępczość zorganizowana - przestępczość - przestrzeń Blaua - przestrzeń publiczna - przestrzeń społeczna - przestrzeń wirtualna - przywództwo - psychokulturalizm - psychologia społeczna - public relations - publiczność rozproszona - publiczność - punitywność - pytania kwestionariuszowe - pytanie filtrujące - pytanie otwarte - pytanie sugerujące - pytanie zamknięte
   (wróć do indeksu)

R | edytuj kod

racjonalizacja - rozwój zrównoważony - racjonalność komunikacyjna - radykalizm - rama (socjologia) - rama - rasizm - realizm socjologiczny - rebelia - redukcjonizm socjologiczny - reemigracja - refleksyjność - region - regionalizacja (socjologia) - reifikacja - rejonizacja - rekrutacja - relatywizm kulturowy - resocjalizacja - respondent - restrukturyzacja - Rewolucja informatyczna - rewolucja menedżerska - rewolucja naukowo-techniczna - rewolucja przemysłowa - rewolucja seksualna - rewolucja - rezyduum - rodzina - rodzina nuklearna - rola kluczowa - rola społeczna - rozwód - rozwój skokowy - rozwój społeczny - rozwój zależny - ruch społeczny - ruchliwość społeczna - ruralizacja - rutynizacja - rynek pracy - rytualizm
   (wróć do indeksu)

S | edytuj kod

samobójstwo - samoocena - samospełniające się proroctwo - sankcja - sąsiedztwo - scena - segregacja - seksizm - sekta - sekularyzacja - sensemaking - SEP - separatyzm - siła robocza - siły wytwórcze - skala dystansu społecznego Bogardusa - skala Guttmana - skala Likerta - skala Thurstone'a - slogan - slumsy - socjalizacja pierwotna - socjalizacja pracownicza - socjalizacja wtórna - socjalizacja - socjalizm utopijny - socjalizm - socjobiologia - socjogeneza - socjogram - socjologia dewiacji - socjologia działania - socjologia ekonomiczna - socjologia formalna - socjologia humanistyczna - socjologia konsumpcji - socjologia krytyczna - socjologia kultury - socjologia medycyny - socjologia miasta - socjologia moralności - socjologia nauki - socjologia organizacji - socjologia polityki - socjologia pracy - socjologia prawa - socjologia przemysłu - socjologia przestrzeni - socjologia religii - socjologia rodziny - socjologia rozumiejąca - socjologia wiedzy - socjologia wizualna - socjologia wsi - socjologia życia codziennego - socjologia - socjometria - socjotechnika - solidarność mechaniczna - solidarność organiczna - sondaż wyborczy - sondaż - specjalizacja - społeczeństwo acefaliczne - społeczeństwo demokratyczne - społeczeństwo informacyjne - społeczeństwo kapitalistyczne - społeczeństwo komunistyczne - społeczeństwo konsumpcyjne - społeczeństwo masowe - społeczeństwo obywatelskie - społeczeństwo otwarte - społeczeństwo pierwotne - społeczeństwo ponowoczesne - społeczeństwo postindustrialne - społeczeństwo przemysłowe - społeczeństwo ryzyka - społeczeństwo sieciowe - społeczeństwo tradycyjne - społeczeństwo zbieracko-myśliwskie - społeczeństwo - społeczność - spójność grupy - stan społeczny - status społeczny - statyka społeczna - stereotyp - stosunek społeczny - stosunki produkcji - stowarzyszenie - strajk - stratyfikacja - struktura głęboka - struktura komunikacji - struktura przywództwa - struktura sieciowa - struktura socjometryczna - struktura społeczna - strukturacja - strukturalizm - studium przypadku - stygmatyzacja - styl życia - style kierowania - subkultura - sukces - supersystem kulturowy - symbol - syndrom długiego trwania - syndrom myślenia grupowego - syndrom spóźnionego przybysza - system aksjonormatywny - system autopojetyczny - system społeczny - system światowy - system wartości - sytuacja rewolucyjna - szacunek - szare kołnierzyki - szkoła chicagowska - szkoła dramaturgiczna - szkoła frankfurcka - szkoła Iowa - szlachta - szok kulturowy - szowinizm
   (wróć do indeksu)

Ś | edytuj kod

środek - ślub humanistyczny - środki masowego przekazu - środowisko społeczne - świadomość dyskursywna - świadomość fałszywa - świadomość klasowa - świadomość praktyczna - świadomość społeczna - świat przeżywany - świat społeczny - światopogląd
   (wróć do indeksu)

T | edytuj kod

tabu - tayloryzm - technika ankiety - technokracja - telefon zaufania - teoria akumulacji przewag - teoria konfliktu kultur - teoria konfliktu - teoria kontyngencji - teoria konwergencji - teoria końca historii - teoria krążenia elit - teoria maksymalizacji afektu - teoria modernizacji - teoria pola (psychologia) - teoria potrzeb - teoria solidarności grupowej - teoria stanów oczekiwań - teoria symlog - teoria systemów - teoria systemu światowego - teoria średniego zasięgu - teoria wymiany - test socjometryczny - tłum - tolerancja - totalitaryzm - tożsamość społeczna - tradycja - transformacja systemowa - transformacja ustrojowa - Trzeci Świat - trzeci wiek - tygiel narodów - typ idealny - typizacja - typologia osobowości Znanieckiego
   (wróć do indeksu)

U | edytuj kod

ubóstwo - uleganie - umowa społeczna - uniseks - uniwersalia kulturowe - uniwersum symboliczne - uogólniony inny - uprawomocnienie - uprzedzenie - urbanizacja - urbanizm - uspołecznienie - usposobienie - ustrój społeczny - utopia - utopizm
   (wróć do indeksu)

W | edytuj kod

walka klas - wykluczenie społeczne - warstwa społeczna - wartościowanie - wartość autoteliczna - wartość instrumentalna - wartość odczuwana - wartość uznawana - wiązka statusów - wiedza potoczna - wielki zespół mieszkaniowy - wieś - więź osobowa - więź rzeczowa - więź społeczna - władza ekspercka - władza legalna - władza lokalna - władza tradycyjna - władza - wola - wpływ ankieterski - wskaźnik urodzeń - wspólnota pierwotna - wspólnota - współczynnik humanistyczny - wychowanie - wycofanie - wykształcenie - wyuczona bezradność - wywiad biograficzny - wywiad kwestionariuszowy - wywiad swobodny - wyzysk - wzór kulturowy
   (wróć do indeksu)

Y | edytuj kod

Yuppie
   (wróć do indeksu)

Z | edytuj kod

zabawa - zamieszki - zapóźnienie kulturowe - zasada et cetera - zasada Petera - zaufanie - zawód - zbiegowisko - zbiorowość - zbiorowość terytorialna - zboczeniec nadnormalny - zboczeniec podnormalny - zderzenie kultur - zespół (socjologia) - ZIS - zjawisko społeczne - zmiana społeczna - znaczący inny - zoon politikon - zrzeszenie - związek zawodowy - zwyczaj
   (wróć do indeksu)


! Praca socjalna

Na podstawie artykułu: "Wikipedysta:Jsmp/brudnopis" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy