Wikipedysta:Ptaq/klasyfikacje


Wikipedysta:Ptaq/klasyfikacje w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii < Wikipedysta:Ptaq Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ustrój polityczny Stanów Zjednoczonych.

Konstytucja

O elastyczności konstytucji decyduje interpretacja tej konstytucji złożona z 7 artykułów i 27 poprawek, artykuły:

 • Władza ustawodawcza
 • Władza wykonawcza
 • Władza sądownicza
 • Federalizm
 • Tryb zmiany konstytucji
 • System źródeł prawa
 • Wejście w życie konstytucji

Pierwsze 10 poprawek 1789 dotyczące deklaracji praw obywateli: Zasady suwerenności narodu, podziału władzy, federalizmu. Poprawki do konstytucji proponuje Kongres na wniosek 2/3 obu izb lub na wniosek 2/3 stanów, które to zwołują konwencję konstytucyjną, poprawka musi być zatwierdzona przez ¾ stanów

Prezydent

 • Tryb wyboru: 35 lat, 14 lat mieszka i urodzony w USA, nominowany przez partię lub sam zgłasza swoją kandydaturę:
Prawybory, instytucja wewnątrz partyjna, co 4 lata wiosną Nominacje partii politycznej, dokonywana na konwencji krajowej latem, Demokraci VII, Republikanie VIII, platforma wyborcza wypadkowa między programem a hasłem Kampania właściwa, IX – X, jeździ i pokazuje się Wybory powszechne, XI głosowanie w pierwszy wtorek po pierwszym poniedziałku, sposób głosowania: Zwykły, obywatele głosują na elektorów, wysuwanych przez komitety wyborcze kandydatów, Skrócony, najpierw głosują na kandydata na prezydenta, później gromadzeni są elektorzy Wybór przez kolegium elektorów: Każdy stan ma tyle mandatów elektorskich ile ma miejsc w Kongresie Elektorzy z danego stanu głosują na kandydata, który wygrał i ma najwięcej elektorów Prezydentem zostaje kandydat, który zdobył bezwzględną większość 270 głosów.
 • Pozycja ustrojowa, funkcje:
Reprezentuje państwo wewnątrz i na zewnątrz Szef administracji państwowej Powołuje i odwołuje pracowników administracji federalnej, sędziów federalnych i sądu najwyższego Powołuje wyższych urzędników państwowych (13 sekretarzy, dyrektorów centralnych agencji) i sędziów po zasięgnięciu rady i otrzymaniu zgody senatu Przysługuje mu prawo łaski Wykonawca ustaw, Promotor ustaw, nie posiada formalnego prawa inicjatywy ustawodawczej mimo to 80% pochodzi od niego, przez coroczne orędzie informuje kongres o projektach, układa się z kongresmanami ze swojej partii i oni występuję z projektami, podpisuje ustawy w ciągu 10 dni. Rodzaje weta: zwykłe, regularne (obalane większością 2/3 głosów), kieszonkowe, otrzymuje do podpisu w ciągu ostatnich 10 dni pracy kongresu, zablokowanie wejścia projektu w życie nieformalne, może nie przyznać funduszy na realizację lub nie wydać rozporządzeń wykonawczych Wydaje rozporządzenia wykonawcze Szef dyplomacji, zawiera umowy międzynarodowe za radą i zgodą 2/3 głosów senatu Dowódca sił zbrojnych, ale wojnę wypowiada Kongres, w praktyce prezydent dysponuje siłami zbrojnymi w wypadku zagrożenia życia, zdrowia i mienia amerykanów

Kongres

Skład: izba reprezentantów 435, wiek 25 lat, 7 lat obywatel, na 2 lata, kadencja senatorów 100, wiek 30 lat, 9 lat obywatel, 6 lat. Wybory do kongresu większościowe względnie wybory powszechne do obu izb. Przewodniczącym obu izb reprezentantów jest speaker. Organy wewnętrzne:

 • Komisje,
Stałe, przygotowują projekty ustaw Specjalne, ułatwiają określone sprawy Wspólne, podjęcie wspólnej dla obu izb rezolucji Uzgadniające, przełamanie sprzeczności pomiędzy izbami w kwestii ustawodawczej. Frakcje parlamentarne, kluby partyjne, 2 Kongres, 2 Senat, pierwszoplanową rolę pełni przewodniczący komisji stałych
 • Funkcje:
Ustrojodawcza, wprowadzanie poprawek do konstytucji Ustawodawcza, Prawo inicjatywy ustawodawczej, członkowie kongresy i komisje Kierowanie i praca w komisji Przedstawianie projektu na posiedzeniu plenarnym izb Trzy czytania ustawy większość zwykła względnie połowa członków Kreacyjna, wybiera prezydenta w jednym wypadku Kontrolna, Władza nad sakiewką Kontrola komisyjna Instytucja impeachment, powołanie w stan oskarżenia i skazanie wyższych funkcjonariuszy federalnych w tym prezydenta i sędziów federalnych. Oskarżenie za: Zdradę, każde działanie przeciwko USA Przestępstwo, przekroczenie swoich kompetencji Ciężkie wykroczenie, przewinienie Uprawnienia w dziedzinie m/n Senat ratyfikuje traktaty Kongres wypowiada wojnę, przyznaje fundusze na pomoc m/n Uprawnienia kadrowe, powoływanie i znoszenie urzędów centralnych zatwierdzanie prezydenckich nominacji

Władza sądownicza

Rodzaje sądów:

 • Stanowe
 • Federalne
Dystryktowe, najniższe 100 sztuk Apelacyjne, 11 sztuk Sąd Najwyższy, 9 sędziów dożywotnio

Funkcje sądownictwa:

 • Kreacyjna, tworzenie precedensów, orzekanie sądu jest wiążące w orzekaniu spraw podobnego rodzaju
 • Interpretacyjna, sądy dokonują wykładni ustaw kongresu
 • Ustrojodawcza,
Badanie zgodności aktów prawnych zgodnie z instytucją Sąd najwyższy dokonuje interpretacji konstytucji
Ustrój polityczny Wielkiej Brytanii

Ewolucja ustroju politycznego Wielkiej Brytanii.

 • 1688-1689, chwalebna rewolucja, przejście w konstytucjonalizm
 • od XII-XVI wieku przewagę posiadał król
 • XVII wiek walka króla z parlamentem
 • XVIII-XIX wiek umocnienie i przewaga parlamentu
 • XIX-XX wiek umocnienie się pozycji egzekutywy

Konstytucja brytyjska

Jest to konstytucja elastyczna, opiera się na różnego rodzaju konwenansach, precedensach, zwyczajach

 • System źródeł brytyjskiego prawa konstytucyjnego.
 • Prawo zwyczajowe, common low, nie ma charakteru pisanego, informuje o istnieniu parlamentu, tajnej rady(rządu), proregatyw królewskich, zasady suwerenności parlamentu, zasady politycznej i konstytucyjnej nieodpowiedzialności króla
 • Prawo precedensowe, proregatywy królewskie
 • Konwenanse konstytucyjne, trwały i powszechnie uznawany sposób postępowania w określonych sytuacjach ustrojowych, uważany za prawną regułę działania
 • Prawo pisane stanowione, ustawy uchwalane przez parlament dotyczące prawa ustrojowego,
 • Dzieła i traktaty prawnicze, Bagehot – „Konstytucja angielska”, Disey – „Wstęp do nauki konstytucyjnej”1885,

Izba Gmin

Prawo wyborcze

 • Czynne prawo 18, bierne prawo 21
 • 651 jedno mandatowych okręgów wyborczych, mandat otrzymuje ten co ma większą liczbę głosów, podział:
pewne 520, wygrywa kandydat partii kilka lat marginalne 130, rotacja wygranych

Organizacja

 • 651 posłów, kadencja 5 lat, quorum 40 posłów,
 • roczne sesje X-VI, sesję rozpoczyna mowa tronowa monarchy a kończy prerogacja – zgoda króla na uchwalenie ustawy
 • przewodniczący izby speaker, wiele lat ten sam, bezstronny, pośrednik między izbą a monarchą, uprawnienia:
czuwanie nad procedurą obrad decyduje o kolejności zabierania głosu decyduje czy projekt ma charakter ustawy finansowej dokonuje wykładni zasad procedury parlamentarnej decyduje czy przypadek stanowi naruszenie przywilejów poselskich
 • WHIP, rzecznik dyscypliny partyjnej, utrzymuje komunikacje między kierownictwem a szeregowymi posłami, instytucja dobierania w pary,
 • Komisje:
Całej izby, na wniosek jednego członka izby, debata budżetowa, Ustrojodawcza, przewodniczy szef komisji budżetowej Stała, rozpatruje projekty ustaw, Wyspecjalizowana, resortowe, problemowe, Wspólna, Projektów prawnych

Funkcje

 • Ustawodawcza, inicjatywę posiadają parlamentarzyści
 • Kontrolna, pociągnięcie członka rządu do odpowiedzialności politycznej – wotum nieufności lub konstytucyjny impeachment

Izba Lordów

Podział

 • Lordowie duchowni, 26 biskupów kościoła anglikańskiego i prezbiteriańskiego,
 • Lordowie prawa, 21 prawników dożywotnio,
 • Lordowie dożywotnio mianowani przez królową za zasługi
 • Przewodniczy Lord Kanclerz, reprezentuje rząd

Funkcje

 • Ustawodawcza, bezwzględna zgoda do odwołania izby gmin, weto zawieszające – opóźnienie prac ustawodawczych o 1 rok, przygotowywanie projektów ustaw, poprawianie projektów ustaw
 • Sądownicza, tworzą ja lordowie prawa, Najwyższy Sąd Prawa Administracyjno Karnego bez Szkocji

Monarcha, organ władzy wykonawczej, dualizm rząd król

 • Funkcje: reprezentacyjna, centralizująca, ceremonialna, integrująca, symboliczna
 • prawo udzielania rady-ostrzeganie lub zachęcanie,
 • każdy akt końcowy jest kontr asygnowany, prócz mianowania premiera to bez kontrasygnaty,
 • Prerogatywy, uprawnienia władcy:
Dowództwo nad armią Mianuje sędziów, lordów, biskupów, Zwoływanie i rozwiązywanie parlamentu Mowa tronowa, prawo łaski, Promulgacja ustaw, prawo weta ostatecznego, Powoływanie i odwoływanie premiera i członków rządu Nadawanie orderów i odznaczeń, reprezentacja państwa na zewnątrz

Władza wykonawcza

 • Rząd, suma stanowisk politycznych w administracji państwowej, 100 osób w tym 95 z izby gmin, nie obraduje, nie spotyka się cały
 • Gabinet, organ kolegialny 20 osób, ministrowie najważniejszych resortów, lord kanclerz jest ministrem sprawiedliwości
 • Ustawodawstwo delegowane, prawo rządu do wydawania aktu prawnego z mocą ustawy(dekrety, rozporządzenia) na podstawie ustawy parlamentu upoważniającej ten organ do wydania tego rodzaju aktów
 • Uprawnienia rządu
Wyznaczenie kierunków polityki państwa i realizacja jej Koordynacja i kontrola poszczególnych resortów Przygotowywanie projektów ustaw i rozporządzeń Realizowanie polityki zagranicznej i spraw bezpieczeństwa
 • Premier, pierwszoplanowa rola: (David Cameron od maja 2010)
Szef rządu i władzy wykonawczej, kazus przywódcy Lider partii rządzącej, izby gmin, narodu, Patronaż nad stanowiskami administracji państwowej Szef służby cywilnej (wszystkich urzędników) Praktyczne prawo rozwiązywania parlamentu Władczo kieruje pracami egzekutywy
Ustrój polityczny RFN

Powstanie RFN, 1949 konstytucja, 16 landów

Konstytucja RFN,

 • Zasada państwa socjalnego, prawnego(nadrzędność zasad prawa)
 • Zasada demokracji przedstawicielskich(brak referendum i inicjatywy)
 • Zasada federalizmu
 • Aby zmienić potrzeba 2/3 głosów obu izb

Parlament federalny, Bundestag

sposób wyboru - system mieszany większościowo-proporcjonalny, połowa wybierana w jedno mandatowych okręgach 328, przy większości względnej, - druga rozdysponowana na 16 landów proporcjonalnie do obszaru i ludności a następnie podział na listy - każdy ma dwa głosy jeden na krajową listę drugi na mandat jednoosobowy, klauzula zaporowa 4% dla partii

organizacja - 656 posłów, obraduje permanentnie – ciągle co 2 tyg. przez 4 lata. - Przewodniczący + zastępcy = konwent seniorów - Rada seniorów reprezentuje frakcje parlamentu - Komisje, - Frakcje: CDU-chadecja, SPD- socjaldemokraci, FPD- demokraci

funkcje

 • Ustrojodawcza
 • Ustawodawcza:
Uchwala budżet, Inicjatywa ustawodawcza, 5% członków ok. 30 osób
 • Kontrolna,
Możliwość pociągnięcia kanclerza do odpowiedzialności, wotum konstruktywne, Prawo żądania od kanclerza i ministrów ich obecności na posiedzeniu izby, prawo zajmowania stanowiska w określonych sprawach Debaty nad wystąpieniem kanclerza i projektami budżetu Komisja dochodzeniowo śledcza,
 • Kreacyjna, wybiera kanclerza i prezydenta
 • uchwalanie ustaw federalnych

Rada Związkowa, Bundesrad

 • 68 członków, od 3 do 7 przedstawicieli z landu, nie jest organem kadencyjnym, mandat imperatywny, nie połączalność stanowisk, przedstawiciele landu głosują tak samo
 • organizacja: przewodniczący co roku inny land starszeństwo, 3 wice, stała rada doradcza,
 • Uchwały bezwzględna większość krajów, ograniczony udział w ust.
 • Może postawić prezydenta w stan oskarżenia
 • Prawo zatwierdzania rozporządzeń wykonawczych

Prezydent Federalny, (Christoff Wuff)

 • Urząd reprezentacyjny, na 5 lat z reelekcją,
 • wybór: Zgromadzenie federalne, Bundestag, 356 reprezentantów landów proporcjonalnie do liczby ludności, wygrywa bezwzględną większością, 2 tury, w trzeciej większość kwalifikowana
 • Akty bez kontrasygnaty, mianowanie i odwołanie kanclerza, rozwiązanie parlamentu

Rząd Związkowy i Kanclerz (Angela Merkel)

 • I- kanclerza wybiera Bundestag na wniosek prezydenta bezwzględną większością, II- Bundestag z własnej inicjatywy 14 dni bezwzględna większość, III- Bundestag z własnej inicjatywy względna większość
 • Kompetencje: prawo określenia składu rządu, kieruje pracami, mianuje ministrów, odpowiedzialny za politykę
 • Skład: 20 osób, ministrowie, kanclerz, wice z MSZ
 • Wygaśnięcie funkcji: z chwilą zebrania się nowego parlamentu, przez wybór nowego kanclerza, śmierć lub rezygnację.
 • Wzmocniona pozycja: jako jedyny ponosi odpowiedzialność przed parlamentem, wytycza linię polityki państwa,

Trybunał Konstytucyjny

 • 6 sędziów na 12 lat, 2 składy orzekające, połowę wyższa drugą niższa izba parlamentu powołuje.
 • Kompetencje: badanie zgodności ustaw z konstytucją, badanie sporów kompetencyjnych, badanie konstytucyjności działania niektórych organów działania, rozpatrywanie skarg konstytucyjnych
Ustrój polityczny Włoch

Konstytucja Włoch

XII 1947 konstytucja, charakter unitarny, szerokie kompetencje władz lokalnych

Parlament

Wybory większościowo proporcjonalne, ¾ deputowanych wybiera się w jedno mandatowych okręgach, pozostali w proporcjonalnych wyborach klauzula zaporowa 4%, senatorowie wyłącznie w jedno mandatowych okręgach, wybory są obowiązkowe,

Organizacja

 • izba deputowanych 630, senat 315, kadencje 5 lat, przewodniczący,
 • prezydium, kwestorzy, komisje,
 • obraduje permanentnie w dwóch sesjach

Funkcje

 • Ustawodawcza,
Prawo inicjatywy(deputowani i senatorowie, rząd, Rady regionalne, 500 tys. obywateli, Narodowa Rada Gospodarki i Pracy), Tryby ustawodawcze, normalne, skrócone, uchwalanie ustaw przez komisje parlamentarne
 • Kontrolna, możliwość pociągania rządy do odpowiedzialności
 • Kreacyjna, wspólnie wybór prezydenta, oskarżenie prezydenta lub członków rządu, powołanie 1/3 Trybunału i 1/3 Sądu Najwyższego

Rząd

 • kieruje i koordynuje politykę państwa, akty prawne rządu:
Dekrety ustawodawcze ( dekreti legislativi) akty prawne z mocą ustawy wydane na mocy upoważnienia parlamentu Dekrety z mocą ustawy(dekreti legle) bez zgody parlamentu Rozporządzenia wykonawcze do ustaw

Prezydent (Giorgio Napolitani)

 • 7 lat, wiek od 50 lat, bez ograniczeń kadencji, głowa państwa, reprezentant, 4 władza, neutralny, wybory pośrednie, przez zgromadzenie i przedst. regionów po 3 z 19 i 1 z Vale de Osta, tajne, kwalifikowana większość 2/3, po 3 głosowaniu bezwzględna większość
 • Uprawnienia w stosunku do parlamentu:
Zarządza wybory, kieruje orędzie do izb, rozwiązuje izby, Podpisuje ustawy, veto ustawodawcze do rządu, Powołuje premiera, 5 członków trybunału, prawo łaski, Przewodniczy Najwyższej Radzie Sądowej Zarządza referendum, mediator, koordynator, arbiter,

Trybunał Konstytucyjny

 • 15 członków, 1/3 prezydent, 1/3 parlament, 1/3 NSA,
 • Bada zgodność z konstytucją
 • Rozstrzyga spory konstytucyjne między organami
 • Sądzi prezydenta i członków rządu
Ustrój polityczny Francji

Ewolucja ustroju – III i IV Republika

 • III 1871-1940, powstała po klęsce w wojnie z Prusami II Cesarstwa, w której cesarz Napoleon III dostał się do niewoli, powstał wtedy Rząd Obrony Narodowej, zakończona powstaniem Francji Vichy w 1940
 • IV 1946-1958, powstała po II wojnie po Rządzie Tymczasowym na emigracji w Londynie i rezygnacji Degola zniechęconego sporami

Powstanie V Republiki i jej konstytucja

 • V 1958 - dziś, na skutek nieumiejętnych procesów dekolonizacyjnych parlament przekazał władzę Degolowi i pełnomocnictwa do sformułowania konstytucji

Cechy konstytucji: priorytet władzy wykonawczej, najwyższa rola prezydenta, ograniczenie roli parlamentu, ogólność i nieprecyzyjność, system rządów pół prezydenckich lub prezydencko premierowskich.

Prezydent

 • 7 lat, wybory powszechne od 62, wcześniej przez zgromadzenie
 • Kandydaci zgłaszani przez 500 podpisów popierających, co najmniej z 30 departamentów, kandydat wpłaca kaucję, wygrywa ten co ma 50%, dwa tygodnie później druga tura,
 • Silna pozycja przez legitymację narodu, odpowiedzialność konstytucyjna, a politycznej nie ponosi, zwyczaje konstytucyjne
 • Supremacja, zgodność orientacji politycznej prezydenta z większością parlamentarna i rządem
 • Hegemonia, stan gdy prezydent i parlament to ta sama partia, wtedy jest szefem egzekutywy i premierem
 • Cohabitacja, prezydent sprawuje władzę konkurencyjnie do premiera gdyż ten pochodzi z innej orientacji politycznej parlamentu
 • Uprawnienia osobiste bez kontrasygnaty:
Nominowanie premiera, Rozwiązanie zgromadzenia narodowego Zarządzanie referendum Kierowanie orędzia do parlamentu Mianowanie 3 członków rady konstytucyjnej w tym przewodniczącego oraz zwoływanie posiedzeń tej rady Nadzwyczajne uprawnienia z art. 16, w przypadku zagrożenia państwa lub przerwaniu funkcjonowania władzy państwowej, może stosować wszystkie możliwe działania z wyjątkiem rozwiązania parlamentu i ma za zadanie przywrócić prawidłowe funkcjonowanie usprawiedliwione okolicznościami
 • Uprawnienia wymagające kontrasygnaty
Nominowanie i dymisjonowanie ministrów Podpisywanie ustaw, prawo veta, prawo łaski Nominacje prezydenckie, zwoływanie i zamykanie sesji parlamentu Sprawy zagraniczne i obrony, reprezentacja na zewnątrz Podpisywanie aktów prawnych rządu, dekretów i ordonansów Przewodniczy cotygodniowym posiedzeniom rządu Dysponuje bronią nuklearną

Rząd

 • Ponosi odpowiedzialność przed parlamentem, ale nie przed prezydentem, nie połączalność stanowisk rząd parlament
 • Uprawnienia premiera: kieruje działalnością rządu, prawo inicjatywy, powołuje komisję mieszaną przy niezgodzie w izbach, kieruje działalność reglamentacyjną
 • Rząd może zwrócić się do parlamentu o wydanie ustawy upoważniającej i wydać z mocą ustawy ordonansów

Parlament

 • Zgromadzenie narodowe 577 deputowanych, 5lat, dwie tury I bezwzględna, II względna, okręgi jedno mandatowe
 • Senat 323 senatorów, 9 lat, co 3 lata w 1/3 odnawiany, wybory w departamentach, sesje X-VI,
 • Porządek obrad narzuca parlamentowi rząd, do 6 komisji w izbie

Rada Konstytucyjna

 • Sąd konstytucyjny, 9 członków, 9 lat, po 1/3 wyznaczają: prezydent, senat , przewodniczący zgromadzenia narodowego
 • Uprawnienia: rozstrzyganie z konstytucją aktów prawnych, działania w sferze spraw wyborczych, możliwości opiniodawcze
Ustrój polityczny Szwajcarii

Określenie ustroju

 • 6 ml, 20 kantonów, 6 pół kantonów, państwo związkowe, konstytucja 1874 rok, konfederacja szwajcarska, posiada jednak federalna strukturę,
 • System rządów zgromadzenia, parlamentarno komitetowy z dyrektoriatem, nadrzędność parlamentu
 • Dyrektoriat, powierzenie organowi kolegialnemu całości władzy wykonawczej przyjęcie zasady nie połączalności członkostwa w rządzie i parlamencie, odpowiedzialność rządu przed parlamentem

Instytucje demokracji bezpośredniej

 • Obligatoryjne referendum konstytucyjne
 • Fakultatywne referendum ustawodawcze
 • Ludowa inicjatywa konstytucyjna
 • Referendum fakultatywne w sprawie umów m/n
 • Obligatoryjne referendum w sprawie uchwał parlamentu niezgodnych z konstytucją
 • Referendum fakultatywne w sprawie ustaw pilnych

Parlament

Struktura,

 • Rada Narodowa, 200 deputowanych przedstawicieli narodu, 4 lata
 • Rada Kantonów, 46 członków, po 2 z kantonu i po 1 z pół kantonu

Sposób wyboru

 • Wybory powszechne większość względna, jednakowe uprawnienia
 • Wyborca ma 4 głosy: kumuluje swój głos lub zestawia swoją listę, tworzy nową listę,
 • Mandaty rozdzielane w okręgach proporcjonalnie do zdobytych

Funkcje

 • Kreacyjna, wybiera rząd (reprezentant kantonów, grup językowych, partii politycznych, prezydenta i wice na 1 rok, członków Trybunału i generała głównodowodzącego armii,
 • Prawodawcza, udział w zmianach w konstytucji i stanowieniu ustaw, inicjatywa (członkowie parlamentu, rząd, kantony)
 • Kontrolna, w formie dyskusji, interpelacji i zapytań, komisji,
 • Zarządzająca, uchwalanie budżetu, ratyfikacja traktatów, wypowiadanie wojny powołanie pokoju, zapewnienie bezpieczeństwa, nadzór nad administracją i wymiarem sprawiedliwości, uchwala wytyczne dla rządu,
 • Sprawiedliwości, prawo łaski, rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między organami związkowymi, rozpatrywanie skarg na orzeczenia rządu w sprawach administracji,

Rząd

 • Rada federalna, 7 członków, organ kadencyjny, ministrami są ci sami ludzie, rząd wielopartyjny ale nie koalicyjny, forum koordynacji m/p
 • Organ kolegialny a obecnie resortowy
 • Uprawnienia:
Realizują bezpieczeństwo państwa, sprawy zagraniczne, zarządzanie i nadzór nad administracją, Realizacja aktów prawnych parlamentu, delegacja ustawodawcza, Tworzą akty w sferze porządku publicznego, inicjatywa i postępowanie przed parlamentarne

Prezydent

 • Członek rady federalnej, nie jest głową państwa, nie ma premiera a prezydent nie pełni tej roli, funkcja reprezentacyjna, kieruje pracami rządu, co roku inny wg starszeństwa
 • Kanclerz federalny, stoi na czele kancelarii parlamentu federalnego

System partyjny

 • System współdziałania i kooperacji, konkurencja partii w wyborach a w rządach współpraca,
 • Partie:
Radykałowie 20%, 2 stanowiska Chadecy 20%, 2 stanowiska Socjaliści 20%, 2 stanowiska Ludowcy 10%, 1 stanowisko

Trybunał Federalny

Jedyny organ sądownictwa federalnego reszta to organy kantonalne

Funkcje:

 • Instancja apelacyjna,
 • Orzeka w sprawach cywilnych gdy stroną jest kanton
 • Orzeka w sprawach konstytucyjnych i federalnych:
Spory kompetencyjne federacja – kantony Skargi kompetencyjne obywateli
Na podstawie artykułu: "Wikipedysta:Ptaq/klasyfikacje" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy