Wikipedystka:Krezka/brudnopis


Wikipedystka:Krezka/brudnopis w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii < Wikipedystka:Krezka Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Artykuły nad którymi pracuję :) No i testy ^^

Projekty do zapamiętania | edytuj kod w encyklopedii

Projekt grafika | edytuj kod

Fotografia Warszawy | edytuj kod

Geoinformatyka | edytuj kod

Do poprawienia | edytuj kod

 • TIN - opis + ilustracja
 • Web Map Service - GetFeatureInfo + kilka słów o aplikacjach
 • nowe układy współrzędnych obowiązujące w Polsce!!!!

Pomocne | edytuj kod

Sprzątanie | edytuj kod

Inne | edytuj kod

Web Map Service | edytuj kod w encyklopedii

Web Map Service (WMS) - stworzony przez Open Geospatial Consortium (OGC) standard udostępniania map w postaci rastrowej za pomocą interfejsu HTTP.

W zapytaniu do serwera WMS podaje się parametry mapy (żądane warstwy, obszar geograficzny, układ współrzędnych). W odpowiedzi przesyłany jest obraz mapy (np. w formacie JPEG, PNG, GIF), wygenerowany przez serwer na podstawie danych zawartych w bazach danych (np. PostGIS) lub plikach (np. GML, ESRI shapefile).

Spis treści

Zasada działania | edytuj kod

W celu wyświetlenia map użytkownik łączy się z serwerem WMS przy pomocy klienta WMS (najczęściej jest to specjalny program). Klient pobiera z serwera metadane, w których znajduje się lista dostępnych warstw, obsługiwane formaty, systemy współrzędnych itp. Użytkownik wybiera interesujące go warstwy, a program wysyła do serwera zapytanie o gotowy wycinek mapy o zadanych wymiarach i położeniu.

Wersje | edytuj kod

Pierwszą wersję standardu WMS (1.0.0) OGC wydało w kwietniu 2000 roku[1], kolejną (1.1.0) - w czerwcu 2001[2]. Trzecia wersja (1.1.1) wydana została w styczniu 2002[3]. Najnowsza wersja 1.3.0 wydana została w marcu 2006 roku[4]; jest to ten sam dokument, co ISO 19128[5].

Klient WMS może dowiedzieć się od serwera, które wersje protokołu obsługuje. Służy do tego zapytanie GetCapabilities. Jeśli w zapytaniu

 • nie podano numeru wersji lub
 • numer wersji jest nieznany serwerowi i jednocześnie wyższy niż najniższy znany serwerowi

to serwer odpowiada podając najwyższy mniejszy od podanego wspierany numer.

Jeśli

 • numer wersji jest nieznany serwerowi i jednocześnie niższy niż najniższy znany serwerowi

to serwer odpowiada podając najniższy wspierany numer.

Zapytania | edytuj kod

Określonych jest kilka zapytań obsługiwanych przez serwer WMS (standardowo przesyłane metodą GET, opcjonalnie też metodą POST, protokołu HTTP). Dwa z nich muszą być obsługiwane obowiązkowo[4]. Rodzaj zapytania określa się za pomocą obowiązkowego parametru request.

WMS podstawowy (ang. Basic WMS)

 • GetCapabilities - pozwala uzyskać metadane - opis zawartości serwera, dostępnych wartości parametrów (np. dostępnych warstwach, odwzorowaniach / układach geograficznych?)
 • GetMap- zapytanie o mapę (obraz rastrowy)

WMS rozszerzony (odpytywany) (ang. Queryable WMS) - prócz zapytań podstawowych obsługuje

 • GetFeatureInfo - zapytanie o dane dotyczące konkretnego punktu na mapie - zwraca informacje o atrybutach obiektów znajdujących się w danym punkcie

W odpowiedzi na zapytanie serwer zwraca odpowiedź w formacie domyślnym bądź podanym w parametrze format lub wyjątek z informacją o błędzie (np. o niepoprawnych wartościach parametrów).

Parametry | edytuj kod

Kolejność parametrów zapytania nie jest istotna.

Wielkości liter nie są rozróżnialne w nazwach parametrów (request jest równoważne REQUEST i Request), ale już wartości parametrów są wrażliwe na duże i małe litery (warstwa o nazwie Rzeki nie jest tą samą co warstwa o nazwie rzeki).

GetCapabilities | edytuj kod

Zapytanie obsługiwane obowiązkowo. Wykorzystywane do negocjacji między klientem a serwerem w celu ustalenia obsługiwanej wersji standardu oraz aby pobrać metadane usługi.

Parametry obligatoryjne | edytuj kod

 • REQUEST = GetCapabilities
 • SERVICE = WMS

Parametry dodatkowe | edytuj kod

 • VERSION = [wersja] - służy m.in. do negocjacji obsługiwanych wersji; domyślnie: 1.3.0
 • FORMAT
 • UPDATESEQUENCE

Przykładowe zapytanie | edytuj kod

 http://sdi.geoportal.gov.pl/WMS_ORTO/WMService.aspx?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS \_________________________________________________/ \_________________________________/ adres serwera parametry zapytania 

Odpowiedź na zapytanie | edytuj kod

Odpowiedzią na poprawne zapytanie GetCapabilities jest dokument XML zgodny z odpowiednim XML Schema (XML Schema dla WMS znajdują się w załączniku dokumentacji, a także na stronie http://schemas.opengis.net/wms/1.3.0/). Odpowiedź zawiera między innymi takie elementy jak:

 • Service - zawiera metadane dotyczące całości usługi: nazwę, tytuł, opis, słowa kluczowe, informacje kontaktowe i inne.
 • Capability - metadane o konkretnych usługach, zwłaszcza udostępnianych warstwach i stylach
  • Layer - metadane o warstwach. Niektóre z nich są konieczne przy tworzeniu zapytania GetMap. Zawiera między innymi:
   • Name - nazwa warstwy lub grupy warstw (używany w komunikacji maszyna-maszyna)
   • Title - tytuł (wyświetlany użytkownikowi)
   • Abstract - opis
   • KeywordList - lista słów kluczowych
   • Style - style
   • CRS - układy współrzędnych w jakich jest dostępna warstwa (w wersjach 1.0.0, 1.1.0 i 1.1.1 odpowiadający parametr to SRS)
   • BoundingBox - prostokąt ograniczający
   • Queryable - odpytywalność - czy serwer udostępnia operację GetFeatureInfo dla danej warstwy

GetMap | edytuj kod

Przykładowa odpowiedź na zapytanie Get Map; dwie warstwy (budynki i drzewa) oraz przezroczyste tło

Zapytanie obsługiwane obowiązkowo. Określa parametry żądanej mapy, odpowiedzią powinna być ta mapa w postaci rastrowej lub wyjątek usługi.

Parametry obligatoryjne | edytuj kod

 • REQUEST = GetMap
 • SERVICE = WMS
 • VERSION = 1.3.0 (lub inna)
 • LAYERS = [lista_warstw] - nazwy warstw mapy (parametr Name warstwy), jedna lub więcej rozdzielanych przecinkami
 • SYLES = [lista_styli] - style, w jakich ma być wyświetlona mapa; tyle, ile jest żądanych warstw, rozdzielane przecinkami; każdy styl z listy dotyczy odpowiadającej warstwie z listy layers
 • CRS = [namespace:identyfikator] - układ współrzędnych, np. EPSG:2180 (układ Polska 1992), CRS:84 (WGS 84 longitude-latitude)
 • BBOX = [minx,miny,maxx,maxy] - prostokąt ograniczający (BoundingBox) w jednostkach i orientacji układu współrzędnych (parametru crs)
 • WIDTH = [szerokość] - szerokość obrazka mapy w pikselach
 • HEIGHT = [wysokość] - wysokość obrazka mapy w pikselach
 • FORMAT = [format] - format mapy, np. image/png, image/gif

Parametry dodatkowe | edytuj kod

 • TRANSPARENT = [true/false] - czy tło mapy ma być przezroczyste; potrzebne gdy chcemy nałożyć kilka warstw na siebie; domyślnie: false (tło nieprzezroczyste)
 • BGCOLOR = [color] - kolor tła mapy, w szesnastkowym formacie rgb; domyślnie: 0xFFFFFF (białe)
 • EXCEPTIONS = [format] - format, w jakim powinny być zgłaszane wyjątki w przypadku nieprawidłowego zapytania; domyślnie: XML
 • TIME = [time] - mapa z danego czasu; np. dla godzinnych map pogody
 • ELEVATION = [elevation] - wysokość; np. dla map stężenia ozonu w atmosferze na różnych wysokościach

Przykładowe zapytanie | edytuj kod

http://localhost/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&LAYERS=pl92:budynki,pl92:drzewa_lisc_92&STYLES=Default,Default&BBOX=633551.3706279991,486512.54312255606,634764.7590243809,487739.65151950344&WIDTH=506&HEIGHT=512&CRS=EPSG:2180&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=true 

Odpowiedź na zapytanie | edytuj kod

Odpowiedzią na poprawne zapytanie GetMap jest rastrowy obraz mapy, składający się z podanych warstw w zadanych stylach, w określonym układzie współrzędnych, o granicach określonych prostokątem ograniczającym, w podanym formacie i z określoną przezroczystością.

Jeśli zapytanie było niepoprawne, odpowiedzią jest wyjątek z informacją o błędzie, w podanym formacie.

GetFeatureInfo | edytuj kod

Zapytanie obsługiwane opcjonalnie. Dostępne tylko dla tych warstw, których atrybut queryable jest prawdą. Klient nie powinien używać tego zapytania względem innych warstw.

Klient prosi o mapę za pomocą zapytania GetMap. W odpowiedzi otrzymuje raster, na którym wybiera piksel (najczęściej klikając myszką w danym punkcie), o którym chce dostać dodatkowe informacje. W zapytaniu GetFeatureInfo wykorzystuje się współrzędne tego wybranego piksela na rastrze (i, j). Punkt (0,0) to lewy górny róg obrazu. Współrzędne i rosną na prawo, j w dół. Podawane są też parametry wykorzystane do wygenerowania pierwotnego obrazu, co umożliwia serwerowi zidentyfikowanie położenia wybranego punktu i znajdujących się tam obiektów.

Parametry obligatoryjne | edytuj kod

 • REQUEST = GetFeatureInfo
 • VERSION = 1.3.0
 • [parametry na podstawie których wygenerowano mapę, której dotyczy zapytanie]
 • QUERY_LAYERS = [lista_warstw] - lista jednej lub więcej warstw do odpytania, rozdzielona przecinkami
 • INFO_FORMAT = [output_format] - format, w jakim powinna być odpowiedź
 • I = [kolumna] - współrzędna wybranego punktu, numer kolumny, w pikselach
 • J = [wiersz] - współrzędna wybranego punktu, numer wiersza, w pikselach

Parametry dodatkowe | edytuj kod

 • EXCEPTIONS = [format] - format, w jakim powinny być zgłaszane wyjątki w przypadku nieprawidłowego zapytania; domyślnie: XML
 • FEATURE_COUNT = [liczba] - maksymalna liczba obiektów o których ma być zwrócona informacja; domyślnie: 1

Odpowiedź na zapytanie | edytuj kod

Odpowiedzią na poprawne zapytanie jest informacja o obiekcie lub obiektach znajdujących się w punkcie (i,j), w formacie podanym w parametrach.

Jeśli zapytanie było niepoprawne, odpowiedzią jest wyjątek z informacją o błędzie, w podanym formacie.

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. 00-028 OpenGIS Web Map Server Interface Implementation Specification - 1.0.0 (ang.). [dostęp 24.06.2012].
 2. 01-047r2 Web Map Service Implementation Specification - 1.1.0 (ang.). [dostęp 24.06.2012].
 3. 01-068r3 Web Map Service Implementation Specification - 1.1.1. (ang.). [dostęp 24.06.2012].
 4. a b 06-042 OpenGIS Web Map Server Interface Implementation Specification - 1.3.0 (ang.). [dostęp 24.06.2012].
 5. OpenGIS Web Map Service Implementation Specification (ang.). [dostęp 24-06-2012].

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Web Feature Service | edytuj kod w encyklopedii

Interfejs dostępu do danych oraz operacji obiektach geograficznych za pośrednictwem protokołu HTTP. Pozwala na stworzenie, usunięcie, wprowadzenie zmian, zablokowanie do edycji oraz otrzymanie informacji o atrybutach przestrzennych i nie-przestrzennych obiektu.

Wyróżnia się trzy rodzaje WFS, w zależności od ich możliwości:

 • Podstawowy WFS (ang. Basic WFS) - obsługuje kilka podstawowych zapytań; pozwala jedynie na pobieranie obiektów, ale nie daje możliwości żadnej edycji. Traktowany jako "tylko do odczytu"
 • XLink WFS - wspiera wszystkie operacje co podstawowy WFS. Dodatkowo implementuje operacje GetGmlObject na XLink

An XLink WFS would support all the operations of a basic web feature service and in addition it would implement the GetGmlObject operation for local and/or remote XLinks, and offer the option for the GetGmlObject operation to be performed during GetFeature operations.

 • Transaction WFS

A transaction web feature service would support all the operations of a basic web feature service and in addition it would implement the Transaction operation. Optionally, a transaction WFS could implement the GetGmlObject and/or LockFeature operations.

Na podstawie artykułu: "Wikipedystka:Krezka/brudnopis" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy